Academia Cymraeg

Mwy am Academia yng Nghymru

Mae talent yn elfen hanfodol o lwyddiant unrhyw wlad wrth fynd i’r afael â phrinder sgiliau ym maes seiberddiogelwch.

Yma yng Nghymru, rydym yn creu talent sydd wedi ei pharatoi at fusnes, gyda rhaglenni arloesol fel yr Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol, lle mae myfyrwyr yn gweithio ar brosiectau byw’r diwydiant o’r cychwyn cyntaf, wrth astudio ar gyfer eu gradd, a phartneriaethau gydag arweinwyr y maes technoleg fel Microsoft yn ein colegau addysg bellach.

Bob blwyddyn yng Nghymru, mae 3,500 o fyfyrwyr yn gadael ein 8 Prifysgol a’n 16 Coleg Addysg Bellach gyda chymwysterau mewn TGCh.

Ymfalchïwn yn ein haddysg o ansawdd uchel. Mae gennym 30 canolfan ragoriaeth, 91 adran sydd wedi ennill sgôr o 4 seren neu fwy am ymchwil a 65 adran sydd wedi eu rhestru fel rhai rhagorol am ansawdd yr addysgu. Rydym wedi ennill cydnabyddiaeth ryngwladol ar draws meysydd niferus, ac felly mae yma ddigonedd o gyfleoedd i wella’ch gallu ym maes seiberddiogelwch.

 

Addysg Uwch yng Nghymru

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Prifysgol Abertawe

Mae Prifysgol De Cymru yn sefydliad pwysig ym maes addysg uwch yn y Deyrnas Unedig. Mae gan y Brifysgol hon gampws yng Nghaerdydd, Pontypridd a Chasnewydd, ac mae ganddi hanes o bartneriaethau gyda chyflogwyr pwysig. Y partneriaethau hyn yw un o’r rhesymau niferus sy’n sicrhau bod 95% o’n myfyrwyr mewn swydd neu’n astudio ymhellach o fewn chwe mis i raddio.

Yma ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n brifysgol uchelgeisiol ac arloesol wedi ei lleoli mewn prifddinas hardd a ffyniannus, mae gennym weledigaeth feiddgar a strategol. Mae ein hymchwil yn arwain y byd a chawsom ein gosod yn 5ed ymhlith prifysgolion y Deyrnas Unedig yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 ar gyfer ansawdd ac yn 2il am effaith. Darparwn brofiad i’n myfyrwyr sy’n neilltuol o ran addysg.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn brifysgol ffyniannus a modern. Bu’n rhan annatod o ddinas Caerdydd ers dros 150 o flynyddoedd. Rydym yn parhau i fuddsoddi yn nyfodol ein myfyrwyr gyda ffocws ar gyflogadwyedd myfyrwyr a chyfoethogi profiad y myfyriwr, gan ddarparu cyfleoedd addysg a hyfforddiant o’r ansawdd uchaf i fyfyrwyr o dros 140 o wledydd ar draws y byd.

Fel prifysgol, mae Prifysgol Abertawe gyda’r gorau yn y byd, ac yn cael ei harwain gan ymchwil. Mae wedi ei lleoli mewn parcdir prydferth gyda golygfeydd ar draws Bae Abertawe. Mae hefyd yn agos at Benrhyn Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y Deyrnas Unedig. Sefydlwyd y Brifysgol yn 1920 ac ar hyn o bryd mae’n cynnig tua 500 o gyrsiau gradd a 150 o gyrsiau ôl-radd, i 15,921 o fyfyrwyr.

Prifysgol Cymru

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Bangor

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ffurfiwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar 18 Tachwedd 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llambed a Choleg Prifysgol y Drindod Caerfyrddin, o dan Siarter Frenhinol Llambed a sefydlwyd yn 1828. Ar 1 Awst 2013, daeth Prifysgol Fetropolitan Abertawe yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Cynigia Prifysgol Aberystwyth ddewis eang o gyrsiau gradd. Dyma’r brifysgol gyntaf yng Nghymru, ac fe’i sefydlwyd yn 1872. Mae campws y brifysgol wedi ei lleoli ar yr arfordir ac mae’n cynnig golygfeydd gwefreiddiol o’r môr. Mae’r brifysgol yn rhan annatod o’r dref gyfeillgar y cyfeirir yn annwyl ati fel 'Aber'. Mae’n llawn bwrlwm yma ac yn un o’r llefydd mwyaf diogel yn y Deyrnas Unedig i astudio.

Sefydlwyd Prifysgol Bangor yn 1884, ac mae ganddi draddodiad hir o ragoriaeth academaidd a ffocws cryf ar brofiad y myfyriwr. Ar hyn o bryd, mae tua 11,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y Brifysgol, gyda 650 aelod o staff addysgu wedi eu lleoli o fewn tair Ysgol Academaidd. Mae Prifysgol Bangor ym 40 uchaf y Deyrnas Unedig am ymchwil yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn lle cyfeillgar sy’n llawn bwrlwm, a rhoddir sylw personol i addysg a dyfodol pob myfyriwr. Mae ein prifysgol wedi ei henwi ar ôl yr ysgolor a’r arwr o Gymro, Owain Glyndŵr a’n nod yw hyrwyddo rhai o’r un athroniaethau. Rydym wedi bod yn darparu addysg yn ein prif gampws yn Wrecsam ers 1887 ac wedi dod ffordd bell ers hynny.

Seiberddiogelwch mewn Addysg Uwch

Ymchwil ar Seiberddiogelwch yng Nghymru

This entry was posted in . Bookmark the permalink.