COPRNET Launch Event - 29 June 2023
29th June 2023 | 11:00 - 14:00


Please join us for the launch of COPRNET!

 

COPRNET, or the Cybercrime & Online Harms PRactitioner NETwork is a pan-Wales network for practitioners and researchers across law enforcement, public, private and third sectors, with a shared interest in supporting individuals and small organisations who experienced, or are at risk of, online crime or harm.

 

Aims

  • To bring together professionals with a shared interest in supporting individuals and small organisations who experienced online crime or harm.
  • To provide a space for members to meaningfully connect with each other and thus enable peer support.
  • To enable knowledge exchange and collaboration across sectors and disciplines.
  • To enable members to expand their networks nationally and internationally.

 

COPRNET fosters a non-hierarchical, diverse and a welcoming space. It will provide a space where discussion is constructive, non-adversarial and aims to help each other improve understandings and practices. We want members to feel welcome and able to share their views and experiences.

 

Who Can Join

Professionals across the public, private and third sectors, with an interest in supporting individuals and small organisations who experienced, or are at risk of, online crime or harms. While this network has a Wales-focus, we welcome all who share our aims and ethos.

The (hybrid) launch event will take place at Swansea University on Thursday 29 June 2023, 11:00-14:00. Register here.

If you are unable to join the event in person or via Zoom, you can still join the network, please complete this brief Expression of Interest form.

 

What Professionals Say

“I think that the element of networking is very important. The fact that, for example, even if I had a background on computer science, I wouldn't know everything about everything. So, to be able to be part of a broader organisation, to have other analysts that do the same work as I do, for example, a select group where you can share your thoughts and say look this is happening right now - can some, as somebody deal with this situation? Can somebody help me?” (Third Sector Practitioner)

“I think there's so much hard work going on, but we tend to work in isolation, don't we? And I'm always amazed about you know just through today you know the work that other people do and the areas they're working in, and I think, well, I've learned so much already. I suppose it's trying to maintain that sort of link, isn't it beyond where we are now so that we can use it on a day-to-day basis if we need to sort of seek out or find out who the right person is to approach.” (Law Enforcement Practitioner)

“It's so much nicer when you've got a name, isn't it? You've got somebody’s name and a face to go to, and you can just pick up the phone and say I'm not sure about this. You know, but rather than Googling things and finding out, it's so nice when you've got those contacts on tap, sort of thing, isn't it?” (Third Sector Practitioner)

 

Questions?

Please email the team at [email protected]

 

Thank you very much,

Swansea Cyber Clinic & Partners

 

*********

 

Annwyl gydweithwyr,

 

Ymunwch â ni ar gyfer lansiad COPRNET!

 

Mae COPRNET, sef Rhwydwaith Ymarferwyr Seiberdroseddu a Niwed Ar-lein, yn rhwydwaith dros Gymru gyfan i ymarferwyr ac ymchwilwyr ym meysydd gorfodi'r gyfraith, y sectorau cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector sy'n rhannu diddordeb mewn cefnogi unigolion a sefydliadau bach sydd wedi profi troseddu neu niwed ar-lein neu sydd mewn perygl o hynny.

 

Nodau

  • Dod â gweithwyr proffesiynol at ei gilydd sy'n rhannu diddordeb mewn cefnogi unigolion a sefydliadau bach sydd wedi profi troseddu neu niwed ar-lein.
  • Darparu lle i aelodau gysylltu'n ystyrlon â'i gilydd a thrwy hynny alluogi cymorth i gymheiriaid.
  • Galluogi cyfnewid gwybodaeth a chydweithio ar draws sectorau a disgyblaethau.
  • Galluogi aelodau i ehangu eu rhwydweithiau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae COPR yn meithrin lle amrywiol a chroesawgar nad yw'n hierarchaidd. Bydd yn darparu man lle mae trafodaeth yn adeiladol, nad yw'n wrthwynebol, a'i nod fydd helpu ei gilydd i wella dealltwriaeth ac arferion. Rydym am i aelodau deimlo bod croeso iddynt a'u bod yn gallu rhannu eu safbwyntiau a'u profiadau.

 

Pwy All Ymuno

Gweithwyr proffesiynol ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector, sydd â diddordeb mewn cefnogi unigolion a sefydliadau bach sydd wedi profi troseddau neu niwed ar-lein, neu sydd mewn perygl o hynny. Er bod gan y rhwydwaith hwn ffocws ar Gymru, rydym yn croesawu pawb sy'n rhannu ein nodau a'n hethos.

Bydd y digwyddiad lansio (hybrid) yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Abertawe ddydd Iau 29 Mehefin 2023, 11:00-14:00. Cofrestrwch yma.

Os na allwch ymuno â'r digwyddiad yn bersonol neu drwy Zoom, gallwch ymuno â'r rhwydwaith o hyd, cwblhewch y ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb fer hon.

 

Beth ddywed gweithwyr proffesiynol

"Rydw i'n meddwl bod yr elfen o rwydweithio yn bwysig iawn.  Y ffaith, er enghraifft, hyd yn oed pe bai gen i gefndir mewn cyfrifiadureg, fyddwn i ddim yn gwybod popeth am bopeth.  Felly, i allu bod yn rhan o sefydliad ehangach, i gael dadansoddwyr eraill sy'n gwneud yr un gwaith â mi, er enghraifft, grŵp dethol lle gallwch chi rannu'ch meddyliau a dweud, edrychwch, mae hyn yn digwydd ar hyn o bryd - all rhywun ddelio â'r sefyllfa hon? All rhywun fy helpu?" (Ymarferydd Trydydd Sector)

"Rydw i'n meddwl bod cymaint o waith caled ar waith, ond rydyn ni'n tueddu i weithio ar ein pennau ein hunain, ond ydyn ni? Ac rydw i bob amser yn rhyfeddu at y gwaith mae pobl eraill yn ei wneud a'r meysydd maen nhw'n gweithio ynddynt, ac rydw i'n credu fy mod i eisoes wedi dysgu cymaint. Mae'n debyg ei fod yn ceisio cynnal y math hwnnw o gysylltiad, ond ydy, y tu hwnt i le rydyn ni nawr, er mwyn i ni ei ddefnyddio o ddydd i ddydd os oes angen i ni chwilio am, neu ddarganfod, pwy yw'r person cywir i fynd ato. " (Ymarferydd Gorfodi'r Gyfraith)

"Mae'n llawer gwell pan fydd gennych chi enw, ond yw hi? Mae gennych chi enw rhywun ac wyneb rydych chi'n ei adnabod, a gallwch chi godi'r ffôn a dweud dydw i ddim yn siŵr am hyn. Yn hytrach na chwilio am bethau drwy Google a'u darganfod, mae mor braf pan fydd gennych y cysylltiadau hynny wrth law, ond ydy?

 

Cwestiynau?

Anfonwch e-bost at y tîm yn [email protected]

 

Diolch yn fawr iawn,

Clinig Seiber Abertawe a Phartneriaid

Back to Events

Join Now

Ready to get involved? Sign up FREE to become a member of the Cyber Wales Ecosystem.