Cyber Wales Events

View the Events Archive

Upcoming Events

Legal Innovation Lab Wales Showcase - 13 June 2023

13th June 2023 | 13:00 - 15:00

Digital Technium, Swansea University, Singleton Campus, Swansea, SA2 8PP

Register Now

Cybersecurity Collaboration Workshop with Legal Innovation Lab Wales

 

Fancy a trip to the new ‘Digital Technium’ at Swansea University?

 

The original technium was built in 2003 but has now been updated, upgraded and then joined to one of the oldest buildings on the campus – the Grade II Listed Fulton House – in a new-meets-old melding.

 

The South Wales Cyber Security Cluster will be joining the Legal Innovation Lab Wales for an afternoon of brainstorming the obstacles and opportunities in LegalTech.

 

Come and meet cybersecurity researchers and a range of key stakeholders to discuss pressing cybersecurity challenges and priorities, and maybe even develop some new collaborative projects and initiatives.

 

If you work in cyber in the legal sector or if you provide cyber products and services to legal firms, then come along to this special one-off workshop and explore opportunities with the Swansea University team.

 

See you all there.

 

 

Part of a Two-Day Event

This session is actually part of a two-day showcase event so, if you fancy immersing yourself in a recap of all the good work the University have been doing then please register at the same link.

Based at Swansea University’s Hillary Rodham Clinton School of Law, Legal Innovation Lab Wales has, since its inception in 2020, been working to accelerate advancements in the legal industry and invigorate growth in Legal Tech in Wales and beyond.

Part-funded by the European Regional Development Fund, Welsh Government and Swansea University, the Lab has worked in collaboration with many organisations across the legal, public and third sector to support the growth and sustainability of a vibrant economy to improve access to justice for all.

Legal Innovation Lab Wales has accomplished so much over the years through:-

 • The LegalTech & Commercial Law Master’s Programme;
 • The Cyber Threats Research Centre (CyTReC); and
 • The Swansea Law Clinic

With the Lab’s WEFO funding period now drawing to a close, we would love for you to join us to celebrate all the great achievements of the Lab and it’s supported projects!

 

Day 1: Panels and Exhibition Day

 

09:30 - Registration and refreshments

10:00 – Welcome from morning Chair, LILW Lead Academic, Stefano Barazza

10:15 – Panel One: LegalTech

Hear from the Lab’s research team about our achievements in legal innovation, with guest industry panel members, and be the first to see the launch of our new LegalTech video explainers.

11:15 – Panel Two: Swansea Law Clinic

Hear first-hand from Swansea Law Clinic about the support provided to the local community and the opportunities the clinic provides, with an opportunity to explore the clinic facilities.

12:00 – Exhibition and networking lunch

An chance to discover the Lab facilities whilst visiting a number of our Lab exhibition stands, giving you a great opportunity to talk with members of our projects about their work, research and future plans all whilst enjoying your lunch and making new connections.

13:30 – Welcome back from the Director of CYTREC, Prof. Stuart Macdonald

13:35 - Panel Three: Tech Solutions

Learn about some of the work that the Lab’s Software Development team have done to help combat a variety of different threats, as well as some of their future projects:

Project DRAGON-S (Developing Resistance Against Grooming Online – Spot and Shield) with Project Director: Prof. Nuria Lorenzo-Dus.

Project DRAGON-s is using expertise in linguistics, artificial intelligence, criminology, public policy and psychology – and working with partners from around the world including child protection NGOs, policy makers and law enforcement agencies – to develop ethically responsible tools to protect children from online grooming.

My Journey with Dr Gemma Morgan.

Hear unique insights into the development of the web-based, My Journey app, and the challenges and opportunities of developing digital technologies to reduce reoffending and support positive outcomes.

TRUE project with Prof. Yvonne McDermott Rees

Trust in User-generated Evidence (TRUE): Analysing the Impact of Deepfakes and Synthetic Media on Accountability Processes for Mass Human Rights Violations.

StreetSnap: Combatting Visual Representations of Hate, with Dr Lella Nouri

StreetSnap revolutionises the capture of hate visuals by frontline practitioners. Hear more about the development of the web-based, StreetSnap app which will inform community interventions across Wales and simplify communication across partner organisations working in this space.

14:45 - Break

15:00 – Panel Four: Tackling Online Harms

Join CYTREC members for a panel discussion on cyber threats and online harms, an overview of current challenges, regulatory responses and future opportunities.

Chair: Prof Maura Conway

Panellists include;

Dr Sara Correia-Hopkins, Lecturer in Cyber Threats

Dr Kamil Yilmaz, Postdoctoral Research Officer, CYTREC

Dr Kris Stoddart, Associate Professor in Cyber Threats, Criminology, Sociology and Social Policy

Sean McCafferty, On secondment to CYTREC from Tech Against Terrorism

16:00 – Thank you, refreshments and networking

16:30 – Close

 

Day 2: Workshop Day

This second day offers the opportunity to attend a number of practical workshop sessions hosted by Lab team.

Welcome and refreshments on day 2 will begin at 09:30am and sessions will run throughout the day from 10:00am until 15:00, with networking lunch provided.

 

9:30am – Welcome and refreshments

10:00 – Workshop 1: How to create a GPT-powered chatbot for lawyers

An interactive workshop demonstrating the creation of a GPT-based chatbot that can answer queries on legal documents and legislation

11:00 – Workshop 2: Working with Software Developers

Spend some time with our Software team to understand how innovation can support and enhance your work, bring along your ideas and discuss potential routes to developing new solutions

12:00 – Lunch and networking

13:00 – Workshop 3: Cybersecurity Collaboration Workshop

Join cybersecurity researchers and a range of key stakeholders to discuss pressing cybersecurity challenges and priorities, and develop collaborative projects and initiatives

15:00 – Close

 

 

Digwyddiad Arddangos Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru  

Ymunwch â ni i ddathlu cyflawniadau'r Labordy drwy’r cyfnod ariannu gan WEFO ac archwiliwch gyfleoedd ar gyfer arloesi yn y dyfodol.

Wedi’i leoli yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton Prifysgol Abertawe, mae Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru, a sefydlwyd yn 2020, wedi bod yn gweithio i gyflymu datblygiadau yn y diwydiant cyfreithiol ac annog twf mewn Technoleg Gyfreithiol yng Nghymru a thu hwnt.

Wedi’i hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Abertawe, mae’r Labordy wedi gweithio ar y cyd â llawer o sefydliadau ar draws y sector cyfreithiol, sector gyhoeddus a’r trydydd sector i gefnogi twf a chynaliadwyedd economi fywiog i wella mynediad at gyfiawnder i bawb.

Mae Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru wedi cyflawni cymaint dros y blynyddoedd trwy Dechnoleg Gyfreithiol, CYTREC a Chlinig y Gyfraith Abertawe, a, gyda chyfnod ariannu WEFO y Labordy bellach yn dirwyn i ben, byddem wrth ein bodd petaech yn ymuno â ni i ddathlu holl lwyddiannau gwych y Labordy a’r prosiectau cysylltiedig!

 

Diwrnod 1: Paneli a Diwrnod Arddangos

9:30yb - Cofrestru a lluniaeth

10:00 – Croeso gan Gadeirydd y bore, Academydd Arweiniol Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru, Stefano Barazza

10:15 – Panel Un: Technoleg Gyfreithiol

Clywch gan dîm ymchwil y Labordy am ein cyflawniadau ym maes arloesi cyfreithiol, gydag aelodau panel gwadd o’r diwydiant, a byddwch y cyntaf i weld lansiad cyfres o fideos newydd yn esbonio hanfodion y maes Technoleg Gyfreithiol.

11:15 – Panel Dau: Clinig y Gyfraith Abertawe

Clywch yn uniongyrchol gan Glinig y Gyfraith Abertawe am y gefnogaeth a ddarperir i'r gymuned leol a'r cyfleoedd y mae'r clinig yn eu darparu, gyda chyfle i ymweld â chyfleusterau'r clinig.

12:00 – Arddangosfa a chinio rhwydweithio

Cyfle i ddarganfod cyfleusterau’r Labordy wrth ymweld â nifer o’n stondinau arddangos, gan roi cyfle gwych i chi siarad ag aelodau ein prosiectau am eu gwaith, eu hymchwil a’u cynlluniau ar gyfer y dyfodol wrth fwynhau eich cinio a gwneud cysylltiadau newydd.

13:30 – Croeso nôl gan Gadeirydd, Cyfarwyddwr CYTREC, yr Athro Stuart Macdonald

13:45 - Panel Tri: Datrysiadau technoleg

Clywch gan dîm Datblygwyr Meddalwedd y Labordy. Edrychwch yn ôl ar y gwaith y maent wedi’i wneud i gefnogi nifer o brosiectau ac edrychwch ar prosiectau’r dyfodol, gan gynnwys;

Prosiect DRAGON-S (Developing Resistance Against Grooming Online – Spot and Shield) gyda Chyfarwyddwr y Prosiect: Yr Athro Nuria Lorenzo-Dus.

Mae Prosiect DRAGON-S yn defnyddio arbenigedd mewn ieithyddiaeth, deallusrwydd artiffisial, troseddeg, polisi cyhoeddus a seicoleg - ac yn gweithio gyda phartneriaid o bob rhan o'r byd gan gynnwys cyrff anllywodraethol amddiffyn plant, llunwyr polisi ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith - i ddatblygu offer moesegol cyfrifol i amddiffyn plant rhag meithrin perthnasau amhriodol ar-lein.

My Journey gyda Dr Gemma Morgan.

Clywch fewnwelediadau unigryw i ddatblygiad yr ap My Journey ar y we, a’r heriau a’r cyfleoedd o ddatblygu technolegau digidol i leihau aildroseddu a chefnogi canlyniadau cadarnhaol.

Prosiect TRUE gyda'r Athro Yvonne McDermott Rees

Ymddiriedaeth Mewn Tystiolaeth a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr: Dadansoddi Effaith Ffugiadau Dwfn (‘deepfakes’) a Chyfryngau Synthetig ar Brosesau Atebolrwydd ar gyfer Troseddau Hawliau Dynol Torfol

StreetSnap: Brwydro yn erbyn cynrychioliadau gweledol o gasineb, gyda Dr Lella Nouri

Mae StreetSnap yn chwyldroi cipio delweddau casineb gan ymarferwyr rheng flaen. Cewch glywed mwy am ddatblygiad yr ap StreetSnap ar y we a fydd yn llywio ymyriadau cymunedol ledled Cymru ac yn symleiddio cyfathrebu ar draws sefydliadau partneriaeth sy'n gweithio yn y bwlch yma.

14:45 - Egwyl

15:00 - Panel Pedwar: Mynd i'r afael â niwed ar-lein

Ymunwch ag aelodau CYTREC am drafodaeth banel ar fygythiadau seiber a niwed ar-lein - trosolwg o’r heriau a chyfleoedd cyfredol.

Cyflwynydd: Prof Maura Conway

Mae'r panelwyr yn cynnwys;

Dr Sara Correia-Hopkins, Darlithydd mewn Bygythiadau Seiber

Dr Kamil Yilmaz, Swyddog Ymchwil Ôl-ddoethurol, CYTREC

Dr Kris Stoddart, Athro Cyswllt mewn Bygythiadau Seiber, Troseddeg, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Sean McCafferty, Ar secondiad i CYTREC o Tech Against Terrorism

16:00 - Diolchiadau, lluniaeth a rhwydweithio

16:30 - Cau

 

Diwrnod 2: Diwrnod Gweithdai

Mae'r ail ddiwrnod hwn yn cynnig y cyfle i fynychu nifer o sesiynau gweithdy ymarferol a gynhelir gan dîm y Labordy.

Bydd croeso a lluniaeth ar ddiwrnod 2 yn dechrau am 09:30yb a bydd sesiynau'n rhedeg trwy gydol y dydd o 10:00yb tan 15:00, gyda chinio rhwydweithio yn cael ei ddarparu.

9:30yb – Croeso a lluniaeth

10:00 – Gweithdy 1: Sut i greu chatbot GPT wedi'i bweru ar gyfer cyfreithwyr

Gweithdy rhyngweithiol sy'n dangos creu chatbot seiliedig ar GPT a all ateb ymholiadau ar ddogfennau cyfreithiol a deddfwriaeth

11:00 – Gweithdy 2: Gweithio gyda datblygwyr meddalwedd

Treuliwch beth amser gyda'n tîm Meddalwedd i ddeall sut y gall arloesi gefnogi a gwella eich gwaith, dod â'ch syniadau ynghyd a thrafod llwybrau posibl i ddatblygu atebion newydd

12:00 - Cinio a rhwydweithio

13:00 – Gweithdy 3: Gweithdy Cydweithredu Cybersecurity

Join cybersecurity researchers and a range of key stakeholders to discuss pressing cybersecurity challenges and priorities, and develop collaborative projects and initiatives

15:00 - Cau

 

Women in FinTech Networking Breakfast - 19 July 2023

19th July 2023 | 09:30 - 11:00

FinTech Wales, Wyndham Arcade, Cardiff, CF10 1FH

Register Now

We’re delighted to be co-hosting this event with Wealthify, an online investment service making investing accessible to everyone.

Wealthify is a huge advocate for attracting more women into FinTech. They have a Senior Leadership team made up of 50/50 men and women, and a workforce of 57% male and 43% female. They were also extremely supportive of the recent programme FinTech Wales was able to bring to our members through Code First Girls. As a result, Wealthify has recruited not one, but two women through the Code First Girls programme where we currently have 10 women going through a 14 week, fully-funded, academy to achieve micro-degrees in Software, Data or Full-stack.

Find out more about Wealthify, the Code First Girls programme, and other organisations and individuals determined to attract and retain more women within FinTech.

*This event is FREE for FinTech Wales members, and £10 for non-members.

Members: you will see the promo-code for this event on our slack channel. Please email [email protected] for the promo-code if you are unable to find it and would like to attend.

Inclusion

If there are any access requirements you would like us to be aware of, please answer the question when completing your registration form. Any information given regarding personal access requirements will be used to inform access during the event. All information will be kept confidential.

DSEI 2023 - 12-15 September 2023

12th September 2023 | 09:00 - 17:00

ExCel, London

Register Now

DSEI connects governments, national armed forces, industry thought leaders and the entire defence & security supply chain on a global scale. With a range of valuable opportunities for networking, a platform for business, access to relevant content & live-action demonstrations, the DSEI community can strengthen relationships, share knowledge and engage in the latest capabilities across the exhibition’s Aerospace, Land, Naval, Security & Joint Zones.

 

DSEI's Land Zone is the largest and fastest growing zone featuring the latest in weapons, ammunitions and equipment. Supported by the British Army, the Land Zone is a key platform to see first-hand the latest developments and innovations from international exhibitors.

 

The Naval Zone at DSEI is an interactive showcase of the latest vessels and technology. Whether you're a buyer, procurement manager, R&D or looking to penetrate the naval market, The Naval Zone is the place to do business.

 

The Aerospace Zone has a capability area that services the entire aerospace supply chain. The Zone will have a crucial focus on FCAS and the Combat Air Strategy, combining manned, unmanned and space capability, with the Space Hub.

 

The Joint Zone features the latest products and innovations servicing the whole Defence and Security Community.

 

The Security Zone at DSEI is a showcase of security equipment, technologies, strategies and systems to counter priority threats, such as cyber attacks as well as border, infrastructure, crowd and crisis security.

 

Pavilions showcase a country’s top industry, creating opportunities for countries to grow their reputation and presence in the defence and security sectors.

 

Make DSEI 2023 your platform for demonstrating capabilities and innovations that have the potential to meet future integrated defence requirements.

Wales Tech Week 2023 - 16-18 October 2023

16th October 2023 | 09:00 - 17:00

ICC, The Coldra, Catsash Rd, Caerleon, Newport NP18 1HQ

Register Now

Technology Connected, the leading network for the technology industry in Wales, launched today its first ever international, hybrid tech summit. Wales Tech Week 2023 will showcase Welsh technology, its ecosystem and champion Wales as a centre of opportunity for enabling and emerging technologies and their applications for today’s business and society.

 

Wales Tech Week 2023 follows on from the successful virtual events in 2020 and 2021, where the festivals reached an audience of more than 4,500 people across 57 countries. 2023’s event will take place over three physical days and ten virtual days, and will be an interactive experience that brings together the global tech community to connect, collaborate and do business.

 

The technology industry in Wales employs more than 40,000 people in high value jobs within 3,500 companies. These companies in turn, contribute more than £8.5bn to the Welsh economy, playing a significant role in positioning Wales as a leader in change.

 

As a result, Technology Connected is delighted to announce the Welsh Government will be a key partner in Wales Tech Week 2023, promoting Wales and its technology on a global stage.

 

Vaughan Gething MS Minister for the Economy said of Wales Tech Week:

 

“We are delighted to be partnering and supporting Wales Tech Week. We think that it is vital that we continue to recognise the amazing opportunity that Wales has to offer when it comes to our technology industry and how it is enabling every sector across our nation. Wales Tech Week will explore how our businesses are making significant contributions in delivering our Programme for Government, including our priorities of healthcare, net zero, as well as the digital economic strategy and inclusion.

 

“This industry is such a crucial contributor to our economy, with world class expertise in compound semiconductors, cybersecurity and a growing presence across the fintech and creative sectors. In addition, one of the top sectors where high-growth Welsh businesses are operating is Software-as-a-Service (SaaS). As a government, we want to see more companies and investors seeing Wales as a place to take their technological next steps, harness our talents, innovation and ingenuity.”

 

Hosted at the International Convention Centre (ICC) in Newport from 20 to 23 March 2023, the event will showcase Wales as a centre of expertise, experience and innovation.

 

Wales Tech Week 2023, during its two-day international summit, will see world-class speakers, global tech leaders and investors descend on the ICC, providing insights and inspiration to those attending. The event will also host exhibitions and more from innovators, entrepreneurs and the wider supporting Welsh tech industry ecosystem.

 

The third day at the ICC will be the inaugural Talent4Tech event, designed to attract the next generation of tech talent, from apprentices to graduates to returners and transitioning workers, to inspire their journeys into the tech industry.

 

Avril Lewis MBE, Managing Director for Technology Connected added:

 

“Wales Tech Week is where technology meets opportunity. It is the chance for us to shine a spotlight on our diverse and enabling Welsh tech industry, its areas of expertise and its applications. Wales offers it all when it comes to making a difference, creating change and driving technological advances.

 

As the leading network for the Welsh tech industry, we are delighted that the Welsh Government will be supporting Wales Tech Week in fusing the benefits of technology with the power of people, their interaction, exuberance, and ingenuity to build Wales’ future as a technology powerhouse.

 

Wales Tech Week has been created for individuals and businesses that are working in or developing new technologies, those interested in how technology can transform their business and those who are just ‘tech curious’, truly offering opportunity for all.”

 

More information is on the Wales Tech Week website: https://www.walestechweek.com

Previous Events

PwC Cyber Threats 2022: A Year in Retrospect - 25 May 2023

25th May 2023 | 14:00 - 16:00

PwC, 1 Kingsway, Cardiff, CF10 3PW

On May 25th PwC's Louise Taggart will share some insights following the release of their latest Cyber Threats - a year in retrospect report.

 

“Blindsided” is cybersecurity’s worst-case scenario. The threat you don’t know about; the attack you don’t see coming; the hacker hiding undetected in your networks: unknowns are what can take a company down. Exposing them is what threat intelligence lives to do.

 

Companies in 2022 faced an array of threat actors: sophisticated advanced persistent threats, or APTs; ruthless cyber criminals; disgruntled insiders; a resurgence in hacktivism and distributed denial of service (DDoS) attacks, and more. Geopolitics dominated the headlines and the cybersphere, even as threat actors continually shifted tactics and techniques and shared their tools, motivated by sabotage, espionage and money.

 

And in 2022, public and private sectors joining forces and sharing their intelligence bolstered organisations’ defences. 

 

Our report “Cyber Threats 2022: A Year in Retrospect” examines the threat actors, trends, tools and motivations that captured the cyber threat landscape last year. It includes incident response case studies with direct and detailed insight into tools, techniques and procedures (TTPs) used in intrusions. We also provide detection logic throughout the report to assist your defenders when scanning your own systems and networks, to help you find malicious threat actors.

 

With context for what to expect in 2023 from the report, we strive, as always, to not only keep pace with hostile cyber activity, but to get ahead of it, and stay ahead.

 

Spaces are limited, but if you’d like to attend the event at PwC's offices in Cardiff to hear from Louise, do get in touch with [email protected] or [email protected].

North Wales Cyber Security Cluster Meeting - 23 May 2023

23rd May 2023 | 14:00 - 16:00

M-SParc, Menai Science Park, Gaerwen, LL60 6AG

S'mae Pawb,

 

North Wales Cyber Security Cluster will be heading to M-Sparc for jam-packed meeting this month.

 

We will meet with some of the current apprentices at M-Sparc and hear about their experiences gaining hands on skills while getting into the industry and we also have three fantastic speakers lined up:

 

Tim Charrot, CTO at IASME Consortium, will be travelling up from the Malvern Hills to join us for an interactive session talking about the latest updates to the Cyber Essentials Scheme.  Tim will be able to provide real-world guidance on achieving the certification including an open Q&A session to address any challenges that any of you may have experienced while going through the assessment and application process.

 

DC Roheryn Evans, from the Cyber Crime Team at North Wales Police, will be discussing the work that they carry out and how the team, and their capabilities, have evolved over the last couple of years.  He will also be introducing us all to the great initiatives that are available to organisations free-of-charge in the region.  We may even get a sneak preview about the Cyber Security North Wales event being hosted by North Wales Police, along with the North Wales Police and Crime Commissioner and Cyber Wales on 14th June which you can read more about here (https://tocyn.cymru/en/event/b2f128b2-1f8b-4504-8309-9d0064cb7670).

Carwyn Edwards, Digital Innovation Manager and our genrous host at M-Sparc, will be bringing some of the M-Sparc Tenants along to discuss their experiences of Cyber Essentials and some of the challenges they face in day-to-day cyber security.

 

Rhodri Williams, an Apprentice in Cyber Security, will be discussing his experience of joining the industry and learning our 'dark art' in a practical way.

 

Fingers crossed the weather is kind to us and we'll get some of those breathtaking views at this terrific venue, which is a firm affavourite of ours at the Cluster and it will great to have a proper catch up over a Welsh cake and a nice paned o de


Welwn ni i chi gyd yno

OT Cluster Meeting - 16 May 2023

16th May 2023 | 14:00 - 16:00

Online

The aim of the Cyber Wales OT Cluster meetings is to provide a platform to share intelligence and explore ideas on the specific cyber security challenges being faced by organisations working in Operational Technology (OT), Critical National Infrastructure (CNI) and Industrial Control Systems (ICS).

 

As usual, we'll have plenty of time for participation and interaction via Q&A and an open forum for you to put any questions to the cluster!

 

If you work in, or have an interest in, cyber security in the industrial sectors then we'd love for you to join us.

 

This event will be hosted virtually via Zoom by Cluster Managers Jules & Marie.

Wales Tech Week Roadshow: Conwy - 27 Apr 2023

27th April 2023 | 09:30 - 11:00

Canolfan Fusnes Conwy

Calling all North Wales Cyber Security Cluster members...  The Wales Tech Week Roadshow is coming to North Wales in April!
 
Join the Cyber Wales community and key industrialists, tech leaders, startup founders, innovators, and other decision makers to find out more about Wales Tech Week 2023 and network with each other. 
 
We're looking for your views and insight to help showcase Cyber Wales on a global stage. This is your opportunity to shape Wales Tech Week 2023.
 
Register to save your place:
 
 
As this is a physical event with refreshments, registration is essential. Please register as soon as possible to secure your place(s).

Wales Tech Week Roadshow: M-SParc - 27 Apr 2023

27th April 2023 | 12:00 - 14:00

M-SParc, Gaerwen

Calling all North Wales Cyber Security Cluster members...  The Wales Tech Week Roadshow is coming to North Wales in April!
 
Join the Cyber Wales community and key industrialists, tech leaders, startup founders, innovators, and other decision makers to find out more about Wales Tech Week 2023 and network with each other. 
 
We're looking for your views and insight to help showcase Cyber Wales on a global stage. This is your opportunity to shape Wales Tech Week 2023.
 
Register to save your place:
 
 • Thursday 27th April 12pm-2pm @ M-SParc, Gaerwen
 
As this is a physical event with refreshments, registration is essential. Please register as soon as possible to secure your place(s).

Wales Tech Week Roadshow: Wrexham - 26 Apr 2023

26th April 2023 | 18:00 - 20:00

Wrexham Glyndwr University

Calling all North Wales Cyber Security Cluster members...  The Wales Tech Week Roadshow is coming to North Wales in April!
 
Join the Cyber Wales community and key industrialists, tech leaders, startup founders, innovators, and other decision makers to find out more about Wales Tech Week 2023 and network with each other. 
 
We're looking for your views and insight to help showcase Cyber Wales on a global stage. This is your opportunity to shape Wales Tech Week 2023.
 
Register to save your place:
 
 • Wednesday 26th April 6pm-8pm @ Glyndŵr University, Wrexham
 
As this is a physical event with refreshments, registration is essential. Please register as soon as possible to secure your place(s).

CYBERUK 2023 - 19-20 April 2023

19th April 2023 | 09:00 - 17:00

ICC, Belfast

Welcome to CYBERUK 2023, the UK’s flagship cyber security event run by the National Cyber Security Centre (NCSC). The theme for 2023 is securing an open and resilient digital future. We face an unprecedented growth in digital and technological development. This will bring huge benefits to society, but it also has the potential to threaten the national and economic security interests of the UK and other free and open societies.

 

At CYBERUK 2023, we will look to answer some of the most challenging questions facing the international cyber community today:
• What will cyberspace be like in ten years’ time?
• Will we be able to secure it so it remains free, open and democratic?
• Will we have nurtured and grown the talent needed?
• Will we have innovated and built the technologies that underpin our values?
• Will we have predicted and mitigated the risks and vulnerabilities?
• Will we be resilient to the threats?

And what will our counterparts in the future say to us if we don’t act now?

The event will examine how today’s cyber ecosystem – a sector worth £10 billion to the UK economy – can strengthen, join together and innovate in order to resist the threats, be ready for the opportunities and keep the UK the safest place to live and work online.

CYBERUK has a reputation for its energy, world-class content, engaging speakers and opportunities to connect.

We invite you to be a part of it

Cyber Wales Jumeira University Roundtable

13th April 2023 | 14:00 - 16:00

Jumeira University, Dubai

The Cyber Wales network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you.

 

Join in as we link Academic, Law Enfocement and Industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals at a Roundtable discussion at Jumeira University, Dubai

 

The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.Synopsis
Discussions will focus on:

 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand the lure of cyber crime and initiatives to divert potential offenders away from cyber crime
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Crimes


Our Guest Speakers 

 • Dr. Eli Hamadimann, Program Director, College of Healthcare & Business at Jumeira University
 • Dr. Muhammad Saqib, Assistant Professor, Teaching & Research at Jumeira University
 • Andrew Gould, Detective Chief Superintendent, NPCC National Cyber Crime Programme Lead & Interpol Global Cybercrime Expert
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Moderator Faheem Azhar, Board of Director & International Advisor of Cyber Wales

 

This Webinar included the ceremonial signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between the new National Institute of Psychology, Quaid-i-Azam University, Pakistan and Cyber Wales.  Both parties are looking forward to collaborating with to advance education & skills development as part of 'cyber in psychology' and the 'psychology of cyber'. Thanks to Shafiq Shahzad, Trade & Investment Minister, Pakistan High Commission, London for attending to show his generous support for the collaboration.

 

Schedule

 • Date: 3rd April 2023, Sunday
 • Starts: 10 am UK Local Time / 2 pm UAE Local Time
 • Ends: 11:30 am UK Local Time / 3:30 pm UAE Local Time


Program
As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:

 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes

Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers 

 • Mr Shafique Shahzad (HonourableGuest Speaker) Minister of Trade and Investment, Pakistan High Commission to the United Kingdom Kingdom
 • Prof Dr Rubina Hanif (Guest Speaker) Director, National Institute of Psychology, Quaid-i-Azam University, Pakistan
 • Dr Nilofar K Rauf (Guest Speaker) Assistant Professor, National Institute of Psychology, Quaid-i-Azam University, Pakistan
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Moderator Faheem Azhar, Board of Director & International Advisor of Cyber Wales

We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Link to the Virtual Event: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQxMDg1NmEtZTZlNy00OTZlLTljYmYtODc1OGEwNTc3ODQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246d9fb71-a48f-4ce1-8f8c-d6e28f52a69e%22%2c%22Oid%22%3a%22833bb61b-b87e-4675-8f55-89cdaa39f7af%22%7d

 

Cyber Innovation Hub Challenge - Online Briefing

23rd March 2023 | 14:00 - 15:00

Online

An online briefing event will be held on Thursday 23 March at 1400-1500 UK-time. 

 

To register for the briefing event, please contact [email protected].uk.

 

Challenge background

The Cyber Innovation Hub has been funded by the Welsh Government and Cardiff Capital Region with a mission to transform the Cardiff Capital Region into one of the UK’s leading cyber security clusters by 2030.  One of our objectives is to create more than 25 high-growth companies and, working closely with our industrial partners, this challenge programme is our key way of achieving that objective.  We aim to work with businesses and the public sector to pull through market-led innovation challenges – then drive rapid development of new, innovative solutions. The objective is that these will be tightly tailored to industry demand and attractive to private equity investors.

 

We’ll match-make challenge responders with entrepreneurs in the Alacrity Foundation’s incubation programme, building a team around the challenge responder, and providing them with support and services to scale quickly.  Teams will have access to internationally recognised researchers at Cardiff University.  These researchers have experience of generating and validating cyber security solutions on world-class testbeds. Teams will also have co-working space at Tramshed Tech – alongside existing cyber and digital SMEs.  The overall aim is for these teams to become new businesses at the end of the 12-month programme.

 

We are pleased to launch our very first challenge.  We are seeking innovators with potential solutions to the challenges identified below.

 

Challenge details

We are looking to identify, develop and demonstrate innovative solutions in the areas outlined below.  The challenge areas have been chosen to broadly align with challenges identified by the National Cyber Security Centre as ongoing dialogue suggests they are important to our industry partners.  We would ask you to think about the challenges and how you might solve a specific problem related to these areas.  The challenge areas are as follows:  

 • Operational technology
 • Protecting SMEs and citizens
 • Incident response for SMEs and citizens
 • Industrial IoT encryption

OECD Cyber Skills Report Launch - 21 March 2023

21st March 2023 | 14:00 - 16:00

Microsoft Experience Centre, Regent Steet, London, W1B 2ER

UKC3 join OECD to launch new Report on "Building a cyber security workforce in five countries: Insights from Australia, Canada, New Zealand United Kingdom and United States”.

 

John Davies MBE, Vice Chair of the UK Cyber Cluster Collaboration Group (UKC3) joined a multi-nation panel discussion to mark the launch of a new report published by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).  The report, which explores efforts to build a cyber security workforce in the foremost cyber nations of the World, namely Australia, Canada, New Zealand, the UK and the USA - the "5 Eyes" nations - was initiated by the current Secretary-General of the OECD, Mathias Cormann, previously the Australian Minister for Finance and Leader of the Government in the Australian Senate.

 

OECD began life as the Organisation for European Economic Co-operation (OEEC), which was formed to administer aid under the 'Marshall Plan' for the reconstruction of Europe after World War II and was transforming the into the OECD in 1960. Since then, the OECD's vocation has been to deliver greater well-being worldwide by advising governments on policies that support resilient, inclusive and sustainable growth. Through evidence-based policy analysis and recommendations, standards and global policy networks, including close collaboration with the G7 and the G20.

 

This latest policy report recognises that over the past two decades, there has been a significant increase in cyber threats on a global scale. As a result, there is now a heightened need for governments and employers to enhance their capabilities in order to improve resilience and protection. One key aspect of this effort involves expanding the pool of skilled cyber security professionals.

 

The panel assembled to debate the report at the launch event included: Marieke Vandeweyer, Senior Policy Analyst and head of the Vocational Education & Training team at the OECD Centre for Skills (Moderator); John Davies MBE, Vice Chair & Former Skills Working Group Lead at the UK Cyber Cluster Collaboration group (UKC3), Working Group Chair at the European Cyber Security Organisation (ECSO) and Chair of the Cyber Wales Ecosystem;  Andrew Elliot, Deputy Director of Cyber Security Innovation and Skills at the UK Government's Department for Science, Innovation & Technology (DSIT); Marian Merrit, Deputy Director and Lead for Industry Engagement of the National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) led by the National Institute of Standards and Technology (NIST) in the U.S. Department of Commerce (video link); Liz Mckeown, Executive Director of the Digital Community Management Office, Treasury Board of Canada Secretariat, Government of Canada (video link); and Michael Houlihan, UK CEO of the global not-for-profit social initiative, Generation, launched by the US consulting firm McKinsey.

 
A video of the Launch Event can be found here: https://bit.ly/3JATeMO
 

UKC3 Pan Cluster Gathering - 14 March 2023

14th March 2023 | 09:00 - 17:00

The Midland Hotel, 16 Peter St, Manchester M60 2DS

We are looking forward to welcoming many of you at the UKC3 Pan Cluster Event in Manchester on Tuesday 14th March
 
Agenda
 
09:30-10:00  Networking & Coffee
10:00-10:20  Welcome & Introductions - Linda Smith
10:20-10:40  Financial Update - Phil Jackman, Reporting Update - Sarah Raw
10:40-11:15  Future Sustainability, Linda Smith, KADA Research
11:15-11:30  Coffee break
11:30-12:00  Guest Speaker: Ulrich Seldeslachts, LSEC - Leaders In Security
12:00-12:30  Guest Speaker: Ed Greig, Deloitte Digital
12:30-13:15  Lunch
13:15-13:30  Northern Cyber Cluster Collaboration - Danielle Philips, CyberNorth
13:30-14:15  Ecosystem Development Working Group - Ben Shorrock and Lucy Paine
14:15-14:35  Department for Science, Innovation & Technology, Suzanne Lowe
14:35-14:50  Coffee Break
14:50-15:35  North Wales Police - Escape Room Exercise
15:35-16:00  Findings & Feedback
16:00-17:00  Networking & Close
 
Location: The Midland Hotel, 16 Peter St, Manchester M60 2DS
16 min walk or 12 min tram from Victoria Station
15 min walk or 9 min tram from Piccadilly Station

This Webinar included the ceremonial signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between the Air University Pakistan and Cyber Wales.  The Air University is a federally chartered public sector research university under the command of the Pakistan Air Force.  Both parties are looking forward to leveraging Cyber Wales' strong links to the UK Armed Forces to explore and develop cyber skills and capability in the '5th Domain'.

 

Schedule

 • Date: 7th March 2023, Sunday
 • Starts: 10 am UK Local Time / 2 pm UAE Local Time
 • Ends: 11:30 am UK Local Time / 3:30 pm UAE Local Time


Program
As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:

 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes

Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers

 • HE Dr Sheikh Hamed bin Ahmed Al Hamed, Honorary Patron of Cyber Wales, UAE
 • Air Marshal Javaid Ahmed, Vice Chancellor, Air University Pakistan
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Moderator Faheem Azhar, Board of Director & International Advisor of Cyber Wales

We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Link to the Virtual Event: https://teams.microsoft.com/

Great British Tech Off event in Brussels on 7 March 2023

7th March 2023 | 09:00 - 17:00

British Embassy, Brussels

The British Embassy Brussels will organise the 'Great British Tech Off' event in Brussels on 7 March 2023.

A pitching event focused on everything tech which gives UK companies the opportunity to present their solutions to business executives (banks, insurance, telecom, ports), city representatives and federations from Belgium to explore a better future for societies.

This is an an afternoon event at the British Residence in Brussels including pitching sessions from UK and BE companies, as well as learning sessions. UK Companies active in the fields of Al, 5G, Cyber, Cleantech/Smart Cities and Fintech can apply.

Offer

 • Opportunity to present your solution to banks executives, telecom companies, city representatives and
  federations
 • A networking session with other UK/BE companies and BE stakeholders


Interested?
Places are limited. The British Embassy Brussels along with experts will carefully select candidates in terms of innovation, market and export readiness. The deadline to apply is 1 December 2022.

 

Disclaimer:
this event will happen following Covid-19 measures in place in Belgium at that time.
If your company is selected, you will not have to pay a participation fee. However, your company will need to
cover travel costs to Brussels, as well as accommodation

 

If you have any questions please contact:
Lure Clynckemaillie
Trade Adviser - Technology
British Embassy Brussels
[email protected]

Data Privacy Cluster Meeting: Don't Take Me Home!

1st March 2023 | 14:30 - 16:30

Moneypenny Western Gateway Wrexham LL13 7ZB

Purpose

The Cyber Wales, Data Protection and Ethics cluster exists to showcase best practice, whilst providing a community resource for individuals and businesses alike. We want to bridge the gap between traditional IT and Data Protection, speakers are challenged to drop the jargon and inspire us all to think differently.

 

Event Title: Don’t take me home

Cyber Wales is delighted that on St David’s Day, the day that celebrates the patron Saint of Wales, we will be holding the latest Cyber Wales event in Wrexham. A city known for its long history of football, with the local Club, Wrexham AFC, being the third oldest professional football club in the world. The anthem, Don’t take me home, can often be heard from the terraces, win, lose or draw, in the end it is the being there that counts. Our host’s Moneypenny will be ready to welcome us all on a day of national celebration. The invitation extends across borders and we know you will all want to enjoy the Bara Brith and Welsh Cakes, as much as the speakers and discussion! Luckily, if you are not able to make it in person, you can register to join us online, after all it is being part of the community that counts.

 

Register to attend in person (limited availability), or join the event online.

 

Agenda

 

14:30 Arrival and Networking

14:45 A Cyber Wales Welcome

15:00 Tom Edginton

 

Tom is the Information Security Manager for Moneypenny, with over 25 years of working in a variety of IT technical and management roles across public and private sectors, including oceanographic research, retail, high end property, finance and business services. His journey into Cyber security started 10 years ago.

 

He leverages his broad technical knowledge and management experience to continually improve Moneypenny’s security posture and response to any potential breach.

 

15:30 Clare Patterson and Luke Beckley

 

Clare has over 25 years of experience in risk management, including working in data protection over the last 12 years. She launched CP Data Protection 5 years ago with the aim of bringing data protection to life and giving clear and practical advice. She works with clients in social housing and similar values-led sectors and is passionate about making a difference through her work. You'll usually find Clare balancing work with family-life, listening to rock music and podcasts, sipping on coffee, and eating pasta. She is also getting ready to launch a podcast with co-host Nathan Bent soon, called "What's The Difference?”

 

Luke is the Head of Data Governance and Management at British Land. Data has been a part of Luke’s working life for over 25 years, having managed an array of complex projects from data analytics, information governance and data privacy working in a number of organisations. Luke is passionate about supporting organisations make sense of their data, manage the information environment, drive regulatory compliance whilst understanding and engaging in developing a data ethics framework. A massive tennis fan, he loves drawing analogies from the game and avidly follows (and play’s)! So, should you have a racket to hand, he is available and willing for a round!

 

16:00 Chad Wollen

 

Chad is co-founder of Privacy Experience Agency. He has been at the forefront of all things customer-centered digital for 25 years. Working at WPP’s world famous Henley Centre gave Chad a grounding in understanding and predicting consumer behavior. Having held roles at Yahoo, AOL, ITV and Vodafone, Chad has had a mix of customer insight, marketing strategy, innovation and analytics responsibilities, putting him in the midst of the opportunities offered by data and digital platforms.

 

Whilst at Vodafone, Chads experience and interests with customers, data and innovation came to the fore as Global Head of Permissions Management. The opportunities offered by data could not be unlocked without a new customer and brand driven approach to Privacy. Chad initiated and ran a global programme to do just that. Those major privacy experience projects were the catalyst of what would eventually become PEA.

 

Immediately before founding PEA, Chad was Chief Marketing Officer of Smartpipe – a Privacy Enhancing Ad Tech platform. At PEA, Chad works with clients globally, to conduct research, deliver strategies and create privacy experiences and communications – all to embed the voice of the data subject into privacy.

 

16:30 Tours of the Moneypenny building and networking opportunity for those present

 

Thank you for attending

 

This event will be run as a hybrid event with an on-premise meeting complimented by a dial-in facility.

 

The on premise event will be held at Moneypenny, Western Gateway, Wrexham, LL13 7ZB. Maximum of 45 people and free parking available onsite.

TCBN Healthcare and Cyber Conference 2023

1st March 2023 | 14:00 - 18:30

IDEA London, 69 Wilson Street, London, EC2A 2BB

The Transatlantic Cyber Security Business Network (TCBN), in partnership with Health Tech Alliance (HTA), is delighted to announce its latest event - The 2023 Healthcare and Cyber Conference - hosted on Wednesday 1st March, 2pm - 6.30pm at IDEALondon, Wilson St, London.

 

Positive steps have clearly been taken across the UK’s health service since the WannaCry attack in 2017. But the sector remains one of the most targeted to malicious cyberattacks globally, paying the highest price for data breaches and endangering its ability to function.

 

The recent advanced malware attack on the UK’s NHS this summer has once again highlighted cybersecurity as a critical patient safety issue requiring urgent solutions and collaboration between cybersecurity vendors and health stakeholders.

 

In addition, the ongoing workforce shortage and patient backlog means the NHS has limited capacity to cope with further cyber attacks alongside these issues. It is therefore crucial that contemporary and future solutions are found to support the NHS and minimise its cyber risk.

 

In this event, TCBN look to help tackle these issues head on, bringing together key stakeholders from the UK health sector and representatives from our industry to explore the main cyber priorities and concerns affecting the health space.

 

You are welcome to join the TCBN and HTA teams as we explore these important health conversations through our keynote speakers and in-depth panel discussions. The event will be concluded with a networking reception, where speakers and attendees will have the opportunity to connect over refreshments.

 

N .B. This event is limited to a capacity of 100 and only open to TCBN members, HTA members, health & government representatives and academics. If you do not fall into this criteria but still wish to attend, then please reach out to the TCBN team to discuss attendance via [email protected].

 

Women in Cyber Wales Cluster - 22 February 2023

22nd February 2023 | 14:00 - 16:00

Online

Awesome to see so many people attend our #womenincyber meeting today!

 

Some new faces and some familiar faces.

 

Thanks to everyone who attended, and especially to our speakers Dr Kiri Addison, Clare Bourne and Ellie, as well as to Lauren Thomas.

 

I'm always anxious ahead of these meetings in case they don't go well, but my fears are usually unfounded and this was no exception.

 

Great vibes in the (virtual) room! Next catch up for those who have a ticket is CyberUK in April!

Shout out to ITSUS Consulting | Expert network engineering and cyber security for hosting and supporting

Wales Week London - 22 February 2023

22nd February 2023 | 12:00 - 14:00

Welsh Government Offices, 25 Victoria Street, SW1H 0EX

As part of Wales Week in London, Technology Connected and Welsh Government Team London are presenting a private preview of Wales Tech Week 2023 followed by lunch and networking.

 

11:30am
Arrival & Refreshments

12:00pm
Talks & Q&A:

 • – Welcome & Introduction (Avril Lewis MBE)
 • – The World’s First Compound Semiconductor Cluster (Chris Meadows)
 • – Wales’ Flourishing Fintech Cluster (Sarah Williams-Gardener)
 • – World-class Cyber Expertise in Wales (John Davies MBE)
 • – Wales’ Growing Blockchain Community
 • – Final Thoughts with Q&A

1:15pm
Lunch & Networking

BSides Cymru 2023

11th February 2023 | 09:00 - 18:00

Angel Hotel Cardiff Castle Street Cardiff CF10 1SZ

In 2023, we will return to Cardiff, bringing BSides to Wales again!

Join us for an InfoSec meetup in the Angel Hotel Cardiff, we'll catchup, network have some food/drinks.

Tickets will sell out quickly.

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 5 February 2023

5th February 2023 | 12:00 - 13:00

Virtual

This Webinar included the ceremonial signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between the Jumeira University, Dubai and Cyber Wales.  Jumera University is a private higher education institution in Dubai, United Arab Emirates offering accredited programs in a wide range of disciplines including Business.  Both parties are looking forward to expanding the development of cyber skills in the university's programmes.

 

Schedule

 • Date: 5th Feb 2023, Sunday
 • Starts: 12 pm UK Local Time / 4 pm UAE Local Time
 • Ends: 1 pm UK Local Time / 5 pm UAE Local Time


Program
As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:

 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes

Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers 

 

 • Dr Abdallah Hassan, President, Jumeira University, Dubai, UAE
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Mr Jason Davies, Board of Director, Cyber Wales
 • Moderator Faheem Azhar, Board of Director & International Advisor of Cyber Wales

We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Link to the Virtual Event: https://meet.google.com/yvb-ozzx-svi

DIANA Industry Events with DASA - February 2023

2nd February 2023 | 09:00 - 17:00

Dorset, London & Newcastle upon Tyne

The UK Defence and Security Accelerator (DASA) is hosting three industry events to discuss the new and exciting NATO initiative, the Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA).

 

The events will give attendees the opportunity to meet the UK DIANA team and learn about the vision through high level briefing sessions on:

·       The DIANA accelerator;

·       The Defence BattleLab;

·       The Future DIANA elements.

 

Each session will provide a briefing on the DIANA initiative and seek feedback from industry, in particular SMEs, as the initiative develops.

 

When and where will the events take place?

Three events are scheduled at different locations throughout the UK:

 

 • 2 February 2023 - The Defence Battlelab, Dorset
 • 8 February 2023 - techUK, London
 • 14 February 2023 - The Calalyst, Newcastle upon Tyne

 

How to Register

The events are free to attend and places are limited to 50 attendees. Early registration is advised to avoid disappointment. You can learn more about the events and complete the online registration form here.

 

Thank you to James Cooper, Head of Defence and Security Trade (Bilateral & NATO) at the British Embassy in Brussels

 

OT Cluster Meeting - 12 January 2023

12th January 2023 | 14:00 - 16:00

Online

The aim of the Cyber Wales OT Cluster meetings is to provide a platform to share intelligence and explore ideas on the specific cyber security challenges being faced by organisations working in Operational Technology (OT), Critical National Infrastructure (CNI) and Industrial Control Systems (ICS).

 

As usual, we'll have plenty of time for participation and interaction via Q&A and an open forum for you to put any questions to the cluster!

 

If you work in, or have an interest in, cyber security in the industrial sectors then we'd love for you to join us.

 

This event will be hosted virtually via Zoom by Cluster Managers Jules & Marie.

South Korea Cyber Week Mission - Deadline: 9 Jan 23

9th January 2023 | 09:00 - 17:00

South Korea

About the Mission

In February 2023, the British Embassy in Seoul will host its first Cyber Week - a week of business and policy- focused events looking to strengthen cooperation between the UK and Korea in the field of cyber security. To enable high-growth, best-in-class UK cyber security companies to participate and capitalise on the commercial opportunities the Korean cyber security market offers, the Department for International Trade will be taking a select group of such companies on a trade mission to South Korea from 6 February to 9 February 2023.

This mission will provide an opportunity for selected UK companies to:

 • Explore the Korean ecosystem in depth and understand the resources available to support their expansion to Korea
 • Meet with a tailored selection of potential business partners and customers
 • Develop relationships and commercial opportunities with Korean corporates
 • Network with UK entrepreneurs established in the market
 • Engage with policymakers to understand how bilateral trade agreements can benefit their business

South Korea is one of the most connected and technologically advanced economies in the world. With ever expanding device connectivity also comes an increasing need for cyber security measures. In fact, despite boasting one of the fastest digital infrastructures globally, aspects of Korea’s IT infrastructure haven proven vulnerable to cyber attacks.

As both the government and private industry are looking to heighten their security protocols in light of these vulnerabilities, the local market for cyber security solutions is showing strong growth potential.  According to the lasted figures published by Korea’s Ministry of Science and ICT, the Korean cyber security market grew at a compound annual growth rate of 12% in 2020, reaching $3.3 bn. This growth trend is expected to continue, making it an opportune time for British cyber security companies to expand to Korea.

Target Participants

This mission to Seoul Cyber Week is designed for export-ready cyber security companies with an interest in:

 • Threat intelligence, monitoring, detection and analysis
 • Incident response and management
 • Network, endpoint, mobile and Internet of Things security
 • Information risk assessment and management
 • SCADA and information control systems
 • Identification, authentication and access control

Indicative Schedule

Please note, this schedule is subject to change.

Pre-Mission Briefing

 • A pre-mission briefing for selected participants will take place in January 2023.

Day 1: Monday, 6 February

 • Arrival

 • Welcome event with programme briefing in the afternoon

Day 2: Tuesday, 7 February

 • Industry seminar with UK and Korean participation, with an opportunity for UK companies to present their cyber security solutions to a relevant business audience
 • B2B matching with potential partners and customers, with tailored 1:1 meetings arranged based on participating UK companies' needs and targets
 • Networking reception in the evening

Day 3: Wednesday, 8 February

 • On-site visits to relevant Korean companies and organisations, allowing participating UK companies to deepen their understanding of the Korean ecosystem, discover concrete market opportunities, and build commercial relations with important Korean conglomerates (such as LG Group and SK Telecom)

Day 4: Thursday, 9 February

 • Additional on-site visits
 • Roundtable discussions and working groups with business and policy representatives on the role of industry in international standard setting in cyber security, cyber policy and FTAs, business involvement in UK and ROK cyber defence regulation, etc.
 • Closing reception with UK and Korean business leaders and policymakers

Selected participants will receive a contribution towards their accommodation costs for the duration of the mission. Companies will need to cover the cost of their flights to Korea themselves. If you have any questions regarding this mission, please contact [email protected].

Register Now

If you would like to join this mission, please register your interest by clicking on the button below. Please note that registrations close on Monday, 9 January 2023 (14:00 GMT). All companies will be informed of the outcome of their application later that same week.

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 8 January 2023

8th January 2023 | 12:00 - 13:£0

Online

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments.

 

Schedule

 • Date: 8th Jan 2023, Sunday
 • Starts: 12:00 pm UK Local Time / 5 pm Pakistan LT
 • Ends: 1:30 pm UK Local Time / 6:30 pm Pakistan LT


Program
As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:

 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes

Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers 

 

 • Mr Sarfraz Malik, Executive Chairman of Jhelum Chamber of Commerce and Industry, Pakistan  
 • Ms S M Abdul Aziz, Director SLS College United Arab Emirates and Pakistan 
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Mr Jason Davies, Board of Director, Cyber Wales
 • Moderator Faheem Azhar, Board of Director & International Advisor of Cyber Wales

We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Google Meet Invite Link to the Virtual Event:

 

Technology Trade Mission to Turkey - Deadline: 23 Dec 22

23rd December 2022 | 09:00 - 17:00

Istanbul

Technology Trade Mission to Turkey

25 – 26 January 2023, Istanbul 

The Department for International Trade (DIT) will be taking a trade mission* to Turkey around Mobilefest Trade Show in Istanbul. Turkey’s strategic location, bringing together influences from Europe and Asia makes it an ideal market for fresh IT initiatives. Turkey is the world’s 19th largest economy, with a young, growing population of 84 million, well-educated workforce and a culture of entrepreneurship. Digital transformation is a key priority area in Turkey for both public and private sectors creating high potential opportunities for digital technology solutions.

The mission is designed for UK export-ready technology companies with an interest in the following areas:

 • Cybersecurity

 • Internet of Things

 • Data Analytics

 • Artificial Intelligence

 • Mobile technologies

*DIT covers the cost of all the activities on the agenda, companies need to pay for their flight and accommodation. Please click here to view the mission agenda.

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 4 December 2022

4th December 2022 | 12:00 - 13:30

Online

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments.

Schedule

 • Date: 4th December 2022, Sunday
 • Starts: 12:00 pm UK Local Time / 3 pm UAE LT
 • Ends: 1:30 pm UK Local Time / 4:30 pm UAE LT


Program
As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:

 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes

Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers & their topics will be

 • Prof Dr Daniyal Alghazzawi, Director of the Cybersecurity Centre, Head of the Information Security Research Group, King Abdulaziz University, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia
 • Mr Jonathan Duell, Second Secretary Gulf Cyber Lead, British Embassy Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Mr Jason Davies, Board of Director, Cyber Wales
 • Moderator Faheem Azhar, Board of Director & International Advisor of Cyber Wales

We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Microsoft Team Invite Link to the Virtual Event: To Follow Shortly

Cyber Investor Days in Renne – 16th November 2022

16th November 2022 | 10:00 - 16:00

Couvent des Jacobins, 20 Place Saint-Anne, 35000 Rennes, FRANCE

We would like to invite you to the upcoming editions of cybersecurity business matchmaking events

 

European cybersecurity companies looking for funding and new business deals will have a chance to advance their business goals this autumn. Two ECSO’s Cyber Investor Days will take place in October in The Hague (the Netherlands) and in November in Rennes (France), providing an opportunity to pitch to cybersecurity investors and integrators and meet them at the B2B networking sessions.

 

Participation at Cyber Investor Days is free of charge.

 

Cyber Investor Days – 16th November – Rennes (FR)

 

-          Organised by ECSO, Sopra Steria, Brittany Region, Pole d’Excellence Cyber,Klecha&Co and Women4Cyber

-          European cybersecurity start-ups shall submit an application form and a 5-7 slide pitch deck by Monday, 3rd October 2022, EOB to be considered for the event. Applying companies should be founded not more than 5 years ago, as competition focuses on young start-ups. For the application form and guidelines, please contact: Virginie Morlet ([email protected]) and Stephane Grousseau ([email protected])

-          Investors and integrators interested in attending the event are invited to contact Stephane Grousseau ([email protected])

-          The event is organised as part of the European Cyber Week, a forum and expo of cybersecurity and cyber defense technologies (15-17th November)

-          Event language – French/English

 

By attending one of these events, participating start-ups will have an exclusive opportunity to increase your international recognition and visibility. The two best companies from each event will be nominated to compete for the ECSO’s European STARtup Award, which will be held in March 2023. The last ECSO’s STARtup Award final ceremony was held in The Hague on the 5th-6th April (see here). More information about the ECSO’s STARtup Award can be found here.

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 9 November 2022

9th November 2022 | 09:00 - 10:30

Online

This meeting is dedicated to the people of the United Arab Emirates on the occasion of their annual Flag Day, 3rd November

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments.

Schedule

 • Date: 9th November 2022, Wednesday
 • Starts: 09:00 UK Local Time / 13:00 UAE LT
 • Ends: 10:30 UK Local Time / 14:30 UAE LT


Program
As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:

 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes

Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers & their topics will be

 • HE Dr Sheikh Hamed bin Ahmed Al Hamed, Honorary Patron of Cyber Wales, UAE
 • Dr Hoda A Al Kzaimi, President Emirates Digital Association for Women, UAE
 • HE Dr Khawla Abdelrahman AlMulla, Chairperson Supreme Council for Family Affairs, Sharjah
 • Dr Salah Tahir Mohamed Sharif Al Haj, Vice Chancellor for Community Affairs, University of Sharjah
 • Ms Sarah Taylor, Head of MENA, Welsh Government, British Embassy, UAE
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Mr Jason Davies, Board of Director, Cyber Wales
 • Moderator Faheem Azhar, Board of Director & International Advisor of Cyber Wales

We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Microsoft Team Invite Link to the Virtual Event: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTkwZTg1MzYtMjQwZS00MjlhLTg2OTAtMzM1YzFjYmI5YmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292e036da-8c83-46da-b83d-5411dbb0c2f4%22%2c%22Oid%22%3a%22cf509101-3bfd-4b28-b46c-2a075bff1385%22%7d

 

Meeting ID: 388 808 996 22

Passcode: dwa4Sj

Cyber Runway Bristol & Bath

8th November 2022 | 09:00 : 13:00

Online

Cyber Runway is the UK’s largest cybersecurity accelerator that’s being delivered by Plexal, Deloitte and the Centre for Secure Information

 

From budding entrepreneurs with an idea to growing startups and scaleups that dream big, Cyber Runway fast tracks the growth of innovators.

We’re hosting this online event from Bristol to bring the community closer together and to complement their newly-launched Grow and Scale programmes.

 

Data Privacy Cluster Event: North Wales - 21 October 2022

21 October 2022 | 14:30 - 16:30

Best Companies, Hamilton House, Rackery Lane, Llay, Wrexham LL12 0PB

Purpose

The Cyber Wales, Data Protection and Ethics cluster exists to showcase best practice, whilst providing a community resource for individuals and businesses alike. We want to bridge the gap between traditional IT and Data Protection, speakers are challenged to drop the jargon and inspire us all to think differently.

Event Title: A New hope

 

It has been a period of isolation with years of online events. Yet, there is a new hope, as we enter a period of re-connecting face to face. We are very excited to relaunch our in-person Data Protection and Ethics series of events, with the first being in Llay Wrexham. Hurrah!

Register to attend in person (limited availability), or join the event online via Teams.

 

Agenda

14:30    Arrival and Networking
14:45    Chris Roberts – A Cyber Wales Welcome

15:00    Camilla Winlo
            
Making user-centered privacy work for you


Head of Data Privacy at Gemserv, Camilla is an experienced leader and a regular media commentator noted for her commercial, pragmatic and strategic view of data privacy issues. Key achievements include winning Best Privacy by Design at the DMA Awards and Best Privacy and Data Ethics Initiative at the DataIQ awards, both for work with WarnerMedia and DQM GRC. Prior to moving into data privacy, she was a senior marketer and part of the leadership teams that launched three new financial services brands to market in response to regulatory change.

 

15:30    Tim Burnett

Security Architect at Costain Group, Tim is an experienced information security consultant, advocating a business-led approach to risk awareness, data protection and threat mitigation. Following 12 years’ experience working across a broad range of network infrastructure and IT systems, from the days when the IT manager really did “do it all”, he has accrued over 20 years’ experience working in information security and data protection, in a range of roles including technical consultancy, UK CISO of a large multi-national, consultancy and advisory services, and DPO of a customer-facing UK & New Zealand based company. He is currently working as a security consultant in a large UK civil engineering company.


16:00    Tim Turner
Director at 2040 Training and the chap behind DPO Daily.  Tim has worked on Data Protection, Freedom of Information (FOI) and Information Rights law since 2001. He started at the Information Commissioner’s Office as a Policy Manager on FOI issues, just after the 2000 FOI Act was passed. He has worked with central and local government, wrote guidance and policies for the Commissioner and has spoken at a number of conferences and events. Tim has been Data Protection & Freedom of Information Officer for two councils as well an Information Governance Manager for an NHS organisation. He ran his first training course in June 2005, when his employer at the time gave him permission to run a few courses on the side, as long as it didn’t cause any disruption.

 

16:30    Thank you for attending, networking opportunity for those present

 

This event will be run as a hybrid event with an on-premise meeting complimented by a Teams dial-in facility.

 

The on premise meeting will be held at Best Companies, Hamilton House, Rackery Lane, Llay, Wrexham LL12 0PB.  Maximum of 45 people and free parking available onsite.

 

Teams invite for the dial-in to follow

 

4 Nations Secure Coding Tournament (Wales) - 19 October 2022

19th October 2022 | 10:00 - 22:00

Online

The 4 Nations Secure Code Warrior Tournaments are here! 

The tournaments offer participants a chance to represent their region: Scotland, N. Ireland, Wales and England, allowing you to compete against the other participants in a series of vulnerable code challenges that ask you to identify a problem, locate insecure code or weakness, and or fix a vulnerability. 

 

The top ten finalists from each region will compete in the national UK Secure by Design Games! 

 

The dates for the knockout stage are: 

5th October - England
12 October - Scotland
19 October - Wales
26 October - Northern Ireland

 

The date for the final is: 29 November - The Final

 

You don’t need extensive programming knowledge as this will be a great way to learn the foundations and intermediates of leveraging code that is not only functional but is also secure.

 

Registration opens on the 27th July - so select your region and enter today.

 

Fill out the form to register your interest - https://info.qa.com/scw-event

 

 

Cyber Investor Days in The Hague – 17th October 2022

17th October 2022 | 10:00 - 16:00

HSD Campus, The Hague

We would like to invite you to the upcoming editions of cybersecurity business matchmaking events

 

European cybersecurity companies looking for funding and new business deals will have a chance to advance their business goals this autumn. Two ECSO’s Cyber Investor Days will take place in October in The Hague (the Netherlands) and in November in Rennes (France), providing an opportunity to pitch to cybersecurity investors and integrators and meet them at the B2B networking sessions.

 

Participation at Cyber Investor Days is free of charge.

 

Cyber Investor Days – 17th October – The Hague (NL)

 

-          Organised by ECSO, TIIN Capital, KPN Ventures, InnovationQuarter, Security Delta (HSD) and Women4Cyber

-          European cybersecurity start-ups shall submit an application form and a 5-7 slide pitch deck by Wednesday, 14th September 2022, EOB to be considered for the event. Application form and guidelines for start-ups are available via the link here.

-          Investors and integrators are invited to register via the link here.  

-          The Dutch edition of Cyber Investor Days is organised as a side event of the ONE Conference, the Netherlands’ leading international cybersecurity event (18th-19thOctober). Participating start-ups will receive an invitation to attend the conference

-          Event language – English

 

By attending one of these events, participating start-ups will have an exclusive opportunity to increase your international recognition and visibility. The two best companies from each event will be nominated to compete for the ECSO’s European STARtup Award, which will be held in March 2023. The last ECSO’s STARtup Award final ceremony was held in The Hague on the 5th-6th April (see here). More information about the ECSO’s STARtup Award can be found here.

Cyber Runway Bristol

11th October 2022 | 08:30 - 15:30

Watershed, 1 Canon's Road, Bristol, BS1 5TX

Cyber Runway is the UK’s largest cybersecurity accelerator that’s being delivered by Plexal, Deloitte and the Centre for Secure Information Technologies and is backed by DCMS. We’re hosting an event in Bristol to bring the community closer together.

 

Register to join us for networking, insights and a chance to hear from and connect with leading innovators from the ecosystem.

 

Registration does not guarantee you a place at this event. We reserve the right to cancel your booking at our discretion.

 

You'll have access to the Keynote Session at Bristol and Bath CyberCon, being held in the same building on Tuesday.

 

Other Sessions Include:

 • Speed Networking
 • Founder Journeys Q&A
 • Business Ideas and Pivoting
 • Sales and Marketing - how to stand out in a crowded cybersecurity marketplace
 • Follow-up sessions with Bristol and Bath Cyber Community Manager

Date and time

Sociotechnical Cyber Security Excellence Launch - 3 October 2022

3rd October 2022 | 17:00 - 19:30

Abacws Building, Cardiff University, Cardiff

You are warmly invited to the following Cardiff University Innovation Network event: 

 

Sociotechnical Cyber Security Excellence – Airbus and Cardiff University in partnership Launch Event 

 

Date: Monday, October 3rd 

Time: 5pm – 7:30pm 

Location: Abacws Building, Cardiff University

Format: In-person 

 

An event to recognise the formalisation of the Airbus and Cardiff University strategic partnership and the next phase to include the new ‘Airbus Centre of Excellence in Human Centric Cyber Security’ at Cardiff University. The University and Airbus are at the forefront of driving a holistic approach to cyber security, combining human centric with technical. 

  

The event will highlight the work to date and the future ambitions, including the importance of this agenda to Wales, the UK and globally. The session is aimed at academics, industry, policy makers and funders keen to understand the latest research and innovation in cyber security and how an effective partnership between academia and industry is driving real impact. 

  

During this session we will hear from: 

 • Vaughan Gething MS, Minister for Economy 
 • Chris Ensor, Deputy Director for Cyber Skills and Growth, NCSC 
 • Dr Kevin Jones and Matilda Rhode, Airbus 
 • Prof Pete Burnap and Prof Phil Morgan, Cardiff University 
 
 

 

We look forward to seeing you there.  

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 2 October 2022

2nd October 2022 | 12:00 - 13:30

Webinar

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments.

Schedule

 • Date: 2nd October 2022, Sunday
 • Starts: 12:00 pm UK Local Time / 3 pm UAE LT
 • Ends: 1:30 pm UK Local Time / 4:30 pm UAE LT


Program
As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:

 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes

Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers & their topics will be

 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Mr Jason Davies, Board of Director, Cyber Wales
 • Moderator Faheem Azhar, Board of Director & International Advisor of Cyber Wales

We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Microsoft Team Invite Link to the Virtual Event: To Follow Shortly

Wales Fraud Forum 9th Annual Conference 2022

23 September 2022 | 09:30 - 16:00

The Wales Fraud Forum is holding its 9th Annual Conference in the Presidents Lounge of the  Principality Stadium. As usual it is an all day event, 9am (for 930 start) until 4pm.  Lunch and coffee breaks are included and will provide plenty of opportunity for networking during and after the event.  

 

There are still a few tickets left, priced at £50 each, the same price as pre-COVID!

 

We will be announcing our keynote speaker shortly (watch this space), who will be followed by a full programme of interesting and informative sessions from a wide variety of presenters:

 

 • Karen Jones from Bond Solon Training   Fraud On Trial
 • Jack Walsh  Special Counsel at Edmonds Marshall McMahon  Private Criminal Prosecutions for Fraud
 • Jonathan Gilbert Former solicitor, convicted of fraud, now reformed  Professional Enablers Facilitating Mortgage Fraud
 • Katrina Robinson MBE Chair Tenancy Fraud Forum and Principal Associate at Capsticks Solicitors LLP Tenancy Fraud – Why it Matters
 • Nicholas Ryder, Professor of Financial Crime, Money Laundering in Universities and their Response
 • Elise Runchman from Credas  Opportunities to combat fraud using new technology
 • Ian Ferguson Director at  RejectMyCar.com Motor fraud and its implication on consumers
 •  

In addition to all this, we will be treated to a presentation by members of theBBC X-Ray  team of some of their latest investigations.

 

Gold Sponsorship is already sold out for this year, but if your company wants to support the conference financially and by bringing a stall or display, then please see the ticket page for details of Bronze and Silver sponsorships.

 

Keep an eye on our website for an up to date list of presenters. www.fraudforum.wales

BACKGROUND

There has been significant progress and growth in Research, Development and Innovation in Wales since 2013. Our research for this strategy showed that much of this growth was taking place in an increasingly complex landscape, often undertaken by multiple actors in discrete projects, without necessarily understanding how the pieces might fit together, both within Wales and beyond.

 

Whilst it was recognised that the public sector had to be a key enabler of innovative change, it soon became apparent that much of its stimulation and investment in innovation was being undertaken in many different parts of the public sector and at several different layers of governance.

 

Wales has a unique set of principles, set out in our Wellbeing of Future Generations Act of 2015, and it is consistent that we should frame an innovation narrative, which describes how we will apply innovation and where we want to go around its seven goals. It is consistent but also necessary, because there is not one of the seven goals that can be better delivered without the application of innovation.

 

We have therefore set this new strategy out in seven chapters, each explaining how the application of innovation can help deliver on the goals. Following this, we will develop an action plan, aligned to the strategy which moves it forward to tangible costed actions.

The consultation for the new Innovation Strategy for Wales is now live. The cross-government Strategy sets out how the Welsh Government, working with its partners, aims to develop a vibrant innovation culture in a stronger, fairer, greener Wales.

 

The consultation on the draft innovation strategy for Wales is now live. The consultation will be open for a period of 10 weeks.

 

WAYS TO RESPOND

There are 3 ways to respond – via the online form; by post; or by downloading the response form and emailing it to [email protected]

 

Please see links below to the consultation: https://gov.wales/innovation-strategy-wales

The online survey is here: https://www.smartsurvey.co.uk/s/23Z5NQ/

 

If you would like to contribute your views in person, why not come along to one of our consultation events?

 

OTHER CONSULTATION EVENTS

 

5 September 2022, 14:00 - 16:00

Swansea University - Bay Campus

 

6 September 2022, 09:30 - 11:30

Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus

 

7 September 2022, 14:00 - 16:00

Sbarc | Spark - Cardiff University Campus

 

8 September 2022, 14:00 - 16:00

M-Sparc, Anglesey

 

We have also arranged a virtual event on 16th September from 9.30 – 11am for those who can’t make the in person events.

 

Registration is now open on the Business Wales events page for both the virtual and in person events.

OT Cluster Meeting - 15 September 2022

15th September 2022 | 14:00 - 16:00

Online Event

 

For this quarter's meeting we're super excited to hear from two OT operators about their learnings in cyber security!

 

First up we have Josie Houghton - IT/OT Cyber Security Fleet Manager at EDF Energy, who be speaking about using secure by design priciples to protect legacy systems - a subject she has previously presented on for the IET.

 

Secondly, we have Kevin White - OT Cybersecurity Manager at Tata Steel, who will be speaking about whether it's more effective to tackle OT cyber risk with a top-down or bottom-up approach.

 

We're keen to hear some stories from those on the front line of OT cyber security at two of significant OT operators - and we hope you are too!

 

The aim of the Cyber Wales OT Cluster meetings is to provide a platform to share intelligence and explore ideas on the specific cyber security challenges being faced by organisations working in Operational Technology (OT), Critical National Infrastructure (CNI) and Industrial Control Systems (ICS).

 

As usual, we'll have plenty of time for participation and interaction via Q&A and an open forum for you to put any questions to the cluster!

 

If you work in, or have an interest in, cyber security in the industrial sectors then we'd love for you to join us.

 

This event will be hosted virtually via Zoom by Cluster Managers Jules & Marie.

TCBN's Cyber Security Reception - 14 September 2022

14th September 2022 | 17:30 - 20:00

POLITICAL INTELLIGENCE OFFICE, 4TH FLOOR, 69 WILSON ST, LONDON, EC2A 2BB

TCBN are delighted to invite you to our in-person Cyber Security Reception, welcoming our new members to the network and providing an opportunity for organisations to connect with the variety of cyber vendors, alongside government representatives and other key stakeholders.

The event will have two keynote speakers:

Juliette Wilcox, UK Cyber Ambassador, Department for International Trade (DIT), will talk about her new role as the UK Cyber Ambassador and how she will help, as part of DIT, cyber organisations develop in the international market.     

James Deacon, Head of International Standards and International Engagement for IoT Product Security at the Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS), will discuss his role & the UK government's plans for addressing Enterprise IoT security Product Standards.

Please join us to listen to the insightful discussions and networking opportunities - get to know the TCBN team, partners, members and industry stakeholders over drinks and nibbles.

We look forward to welcoming you on the 14th September, 5.30pm – 8pm, at the Political Intelligence offices, 69 Wilson Street, London, EC2A 2BB.

Innovation Strategy for Wales – Consultation Event (Anglesey) - 8 September 2022

8th September 2022 | 14:00 - 16:00

M-Sparc, Anglesey

BACKGROUND

There has been significant progress and growth in Research, Development and Innovation in Wales since 2013. Our research for this strategy showed that much of this growth was taking place in an increasingly complex landscape, often undertaken by multiple actors in discrete projects, without necessarily understanding how the pieces might fit together, both within Wales and beyond.

 

Whilst it was recognised that the public sector had to be a key enabler of innovative change, it soon became apparent that much of its stimulation and investment in innovation was being undertaken in many different parts of the public sector and at several different layers of governance.

 

Wales has a unique set of principles, set out in our Wellbeing of Future Generations Act of 2015, and it is consistent that we should frame an innovation narrative, which describes how we will apply innovation and where we want to go around its seven goals. It is consistent but also necessary, because there is not one of the seven goals that can be better delivered without the application of innovation.

 

We have therefore set this new strategy out in seven chapters, each explaining how the application of innovation can help deliver on the goals. Following this, we will develop an action plan, aligned to the strategy which moves it forward to tangible costed actions.

The consultation for the new Innovation Strategy for Wales is now live. The cross-government Strategy sets out how the Welsh Government, working with its partners, aims to develop a vibrant innovation culture in a stronger, fairer, greener Wales.

 

The consultation on the draft innovation strategy for Wales is now live. The consultation will be open for a period of 10 weeks.

 

WAYS TO RESPOND

There are 3 ways to respond – via the online form; by post; or by downloading the response form and emailing it to [email protected]

 

Please see links below to the consultation: https://gov.wales/innovation-strategy-wales

The online survey is here: https://www.smartsurvey.co.uk/s/23Z5NQ/

 

If you would like to contribute your views in person, why not come along to one of our consultation events?

 

OTHER CONSULTATION EVENTS

 

5 September 2022, 14:00 - 16:00

Swansea University - Bay Campus

 

6 September 2022, 09:30 - 11:30

Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus

 

7 September 2022, 14:00 - 16:00

Sbarc | Spark - Cardiff University Campus

 

We have also arranged a virtual event on 16th September from 9.30 – 11am for those who can’t make the in person events.

 

Registration is now open on the Business Wales events page for both the virtual and in person events.

 

Innovation Strategy for Wales – Consultation Event (Cardiff) - 7 September 2022

7th September 2022 | 14:00 - 16:00

Spark - Cardiff University Campus

BACKGROUND

There has been significant progress and growth in Research, Development and Innovation in Wales since 2013. Our research for this strategy showed that much of this growth was taking place in an increasingly complex landscape, often undertaken by multiple actors in discrete projects, without necessarily understanding how the pieces might fit together, both within Wales and beyond.

 

Whilst it was recognised that the public sector had to be a key enabler of innovative change, it soon became apparent that much of its stimulation and investment in innovation was being undertaken in many different parts of the public sector and at several different layers of governance.

 

Wales has a unique set of principles, set out in our Wellbeing of Future Generations Act of 2015, and it is consistent that we should frame an innovation narrative, which describes how we will apply innovation and where we want to go around its seven goals. It is consistent but also necessary, because there is not one of the seven goals that can be better delivered without the application of innovation.

 

We have therefore set this new strategy out in seven chapters, each explaining how the application of innovation can help deliver on the goals. Following this, we will develop an action plan, aligned to the strategy which moves it forward to tangible costed actions.

The consultation for the new Innovation Strategy for Wales is now live. The cross-government Strategy sets out how the Welsh Government, working with its partners, aims to develop a vibrant innovation culture in a stronger, fairer, greener Wales.

 

The consultation on the draft innovation strategy for Wales is now live. The consultation will be open for a period of 10 weeks.

 

WAYS TO RESPOND

There are 3 ways to respond – via the online form; by post; or by downloading the response form and emailing it to [email protected]

 

Please see links below to the consultation: https://gov.wales/innovation-strategy-wales

The online survey is here: https://www.smartsurvey.co.uk/s/23Z5NQ/

 

If you would like to contribute your views in person, why not come along to one of our consultation events?

 

OTHER CONSULTATION EVENTS

 

5 September 2022, 14:00 - 16:00

Swansea University - Bay Campus

 

6 September 2022, 09:30 - 11:30

Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus

 

8 September 2022, 14:00 - 16:00

M-Sparc, Anglesey

 

We have also arranged a virtual event on 16th September from 9.30 – 11am for those who can’t make the in person events.

 

Registration is now open on the Business Wales events page for both the virtual and in person events.

 

Innovation Strategy for Wales – Consultation Event (Aberystwyth) - 6 September 2022

6th September 2022 | 09:30 - 11:30

Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus

BACKGROUND

There has been significant progress and growth in Research, Development and Innovation in Wales since 2013. Our research for this strategy showed that much of this growth was taking place in an increasingly complex landscape, often undertaken by multiple actors in discrete projects, without necessarily understanding how the pieces might fit together, both within Wales and beyond.

 

Whilst it was recognised that the public sector had to be a key enabler of innovative change, it soon became apparent that much of its stimulation and investment in innovation was being undertaken in many different parts of the public sector and at several different layers of governance.

 

Wales has a unique set of principles, set out in our Wellbeing of Future Generations Act of 2015, and it is consistent that we should frame an innovation narrative, which describes how we will apply innovation and where we want to go around its seven goals. It is consistent but also necessary, because there is not one of the seven goals that can be better delivered without the application of innovation.

 

We have therefore set this new strategy out in seven chapters, each explaining how the application of innovation can help deliver on the goals. Following this, we will develop an action plan, aligned to the strategy which moves it forward to tangible costed actions.

The consultation for the new Innovation Strategy for Wales is now live. The cross-government Strategy sets out how the Welsh Government, working with its partners, aims to develop a vibrant innovation culture in a stronger, fairer, greener Wales.

 

The consultation on the draft innovation strategy for Wales is now live. The consultation will be open for a period of 10 weeks.

 

WAYS TO RESPOND

There are 3 ways to respond – via the online form; by post; or by downloading the response form and emailing it to [email protected]

 

Please see links below to the consultation: https://gov.wales/innovation-strategy-wales

The online survey is here: https://www.smartsurvey.co.uk/s/23Z5NQ/

 

If you would like to contribute your views in person, why not come along to one of our consultation events?

 

OTHER CONSULTATION EVENTS

 

5 September 2022, 14:00 - 16:00

Swansea University - Bay Campus

 

7 September 2022, 14:00 - 16:00

Sbarc | Spark - Cardiff University Campus

 

8 September 2022, 14:00 - 16:00

M-Sparc, Anglesey

 

We have also arranged a virtual event on 16th September from 9.30 – 11am for those who can’t make the in person events.

 

Registration is now open on the Business Wales events page for both the virtual and in person events.

Innovation Strategy for Wales – Consultation Event (Swansea) - 5 September 2022

5 September 2022 | 14:00 - 16:00

Swansea University - Bay Campus, Swansea, SA1 8EN

BACKGROUND

There has been significant progress and growth in Research, Development and Innovation in Wales since 2013. Our research for this strategy showed that much of this growth was taking place in an increasingly complex landscape, often undertaken by multiple actors in discrete projects, without necessarily understanding how the pieces might fit together, both within Wales and beyond.

 

Whilst it was recognised that the public sector had to be a key enabler of innovative change, it soon became apparent that much of its stimulation and investment in innovation was being undertaken in many different parts of the public sector and at several different layers of governance.

 

Wales has a unique set of principles, set out in our Wellbeing of Future Generations Act of 2015, and it is consistent that we should frame an innovation narrative, which describes how we will apply innovation and where we want to go around its seven goals. It is consistent but also necessary, because there is not one of the seven goals that can be better delivered without the application of innovation.

 

We have therefore set this new strategy out in seven chapters, each explaining how the application of innovation can help deliver on the goals. Following this, we will develop an action plan, aligned to the strategy which moves it forward to tangible costed actions.

The consultation for the new Innovation Strategy for Wales is now live. The cross-government Strategy sets out how the Welsh Government, working with its partners, aims to develop a vibrant innovation culture in a stronger, fairer, greener Wales.

 

The consultation on the draft innovation strategy for Wales is now live. The consultation will be open for a period of 10 weeks.

 

WAYS TO RESPOND

There are 3 ways to respond – via the online form; by post; or by downloading the response form and emailing it to [email protected]

 

Please see links below to the consultation: https://gov.wales/innovation-strategy-wales

The online survey is here: https://www.smartsurvey.co.uk/s/23Z5NQ/

 

If you would like to contribute your views in person, why not come along to one of our consultation events?

 

OTHER CONSULTATION EVENTS

 

6 September 2022, 09:30 - 11:30

Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus

 

7 September 2022, 14:00 - 16:00

Sbarc | Spark - Cardiff University Campus

 

8 September 2022, 14:00 - 16:00

M-Sparc, Anglesey

 

We have also arranged a virtual event on 16th September from 9.30 – 11am for those who can’t make the in person events.

 

Registration is now open on the Business Wales events page for both the virtual and in person events.

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 4 September 2022

4th September 2022 | 12:00 - 13:30

Webinar

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments.

Schedule

 • Date: 4th September 2022, Sunday
 • Starts: 12:00 pm UK Local Time / 3 pm UAE LT
 • Ends: 1:30 pm UK Local Time / 4:30 pm UAE LT


Program
As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:

 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes

Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers & their topics will be

 • His Excellency Mr. Mambetakunov Ulanbek Esenbekovich, Deputy Minister of Education and Science, Kyrgyzstan
 • His Excellency Mr Charles Edmund Garrett OBE, HM Ambassador, British Embassy, Bishkek Kyrgyzstan
 • Prof Dr Rubina Hanif, Director/Tenured Professor National Institute of Psychology Centre of Excellence, Quaid I Azam University, Islamabad Pakistan
 • Prof Dr Erdolatov Sanzharbek Saipidinovich, Rector, Alaa Too International University, Bishkek Kyrgyzstan
 • Prof Dr Aulay Mackenzie, Pro Vice Chancellor Wrexham Glyndwr University, Wales
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Mr Jason Davies, Board of Director, Cyber Wales
 • Moderator Faheem Azhar, Board of Director & International Advisor of Cyber Wales

We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Microsoft Team Invite Link to the Virtual Event: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIyOTg3OTAtMWNlOC00Y2NiLWJjYTEtODU3YjEwMWEzZGNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292e036da-8c83-46da-b83d-5411dbb0c2f4%22%2c%22Oid%22%3a%22cf509101-3bfd-4b28-b46c-2a075bff1385%22%7d

North Wales Cluster - 18th August 2022

18th August 2022 | 14:00 - 16:00

ClwydAlyn Housing Association, 72 Ffordd William Morgan, Saint Asaph, LL17 0JD

Hi Everyone,

After a couple of years of online all wales events, this month sees the relaunch of in-person events for the North Wales Cyber Security Cluster with an exciting meeting hosted by the new head of the North Wales Cluster, David Baker.

Taking place at Clwyd Alyn Housing in St Asaph, attendees will be able to learn more about the future plans for the cluster along with hearing about some of the great initiatives taking place in the region from our guest speakers.

Speakers

David Baker, Head of IT at ClwydAlyn Housing, will be talking about his future plans as head of the cluster as well as looking to discuss what members want to get from the cluster and what topics they would like to cover in up coming meetings (so bring your ideas!)

DC Roheryn Evans, from the Cyber Crime Team at North Wales Police, will be discussing the work that the team conduct and how they have evolved over the last couple of years along with introducing attendees to the great initiatives that are available to organisations free of charge in the region

We look forward to welcoming you all to the meeting and working together to ensure that the future of the cluster is what you want it to be.

See you there!

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 7 August 2022

7th August 2022 | 12:00 - 13:30

Virtual

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments.

Schedule

 • Date: 7th August 2022, Sunday
 • Starts: 12:00 pm UK Local Time / 4 pm UAE LT
 • Ends: 1:30 pm UK Local Time / 5:30 pm UAE LT


Program
As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:

 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes

Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizataions are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers & their topics will be

 • Honourable Guest Speaker, His Excellency Mr Mambetakunov Ulanbek Esenbekovich, Deputy Minister of Education and Science, Kyrgyzstan
 • Guest Speaker, Prof Dr Erdolatov Sanzharbek Saipidinovich, Rector, Ala-Too International University, Kyrgyzstan
 • Guest Speaker, Ms Totu Shananova, British Embassy Bishkek, Kyrgyzstan
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Mr Jason Davies, Board of Director, Cyber Wales
 • Moderator Faheem Azhar, Board of Director & International Advisor of Cyber Wales

We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Microsoft Team Invite Link to the Virtual Event: Here

All Wales Cyber Security Cluster - 19 July 2022

19th July 2022 | 14:00 - 16:00

Webinar

Meet the Cyber Security Clusters of the Cyber Wales Ecosystem and find out what they do and why!

Cyber Wales is a representative body with the aim of being the Heart and the Voice of the cyber Communities in Wales.

 • The Heart - because very few people or organisations really understand Cyber. Not all "Technology" or "Digital" is Cyber and Cyber is not all "Technology" or "Digital" and bleeding these communities together causes confusion and handicaps growth.
 • The Voice - because too many people and organisations claim to speak for Cyber. Bad cyber advice is worse than no cyber advice at all because people will believe they are protected when they are not but thankfully we have the NCSC as our source.

Back in 2019, Cyber Wales registered as a not-for-profit Community Interest Company and the Management Team, the Cluster Managers and the Steering Committee all strive to provide a platform for Members to find Guidance, share News, ideas and best practice, to encourage collaboration through Clusters, Events and Competitions and to identify Opportunities for the cyber Communities in Wales to thrive and grow.

Cyber Wales communicates with members through Cyber Security Clusters, which are informal networking groups of people and organisations who work in, or have an interest in, cyber security. Each of the Clusters has their own aims and objectives, however, they all share the following ideals:-

 • Help cyber companies to grow by communicating initiatives & trade opportunities, providing a networking platform to share ideas & best practice, encouraging collaboration and identifying partnership opportunities.
 • Help make businesses more resilient to cyber attacks by building cyber security knowledge, & skills and making Wales a hub for cyber security expertise in Europe.

Cluster meetings are held monthly, in both South Wales and North Wales, at a variety of locations and they are free to attend. There are currently 8 Cyber Clusters running, some geographically-based and others covering specific topics:-

 • North
 • South
 • Middle East
 • Data Privacy & Ethics
 • Education & Training
 • Women in Cyber
 • Operation Technology
 • Capture the Flag

In July, we will be holding an All-Wales Cluster Meeting and each of the Clusters Managers will be providing a brief overview of their Cluster. This is an amazing opportunity to meet the cluster managers, find out more about what they do, why they do it and how you can get involved.

Come along to learn more about how the Welsh Cyber Cluster help to make the Cyber Wales ecosystem, the biggest and best of its kind in the UK.

Link to the event - Click Here

Women in Cyber Wales Summer Social - 19 July 2022

19th July 2022 | 16:30 - 18:00

Tramshed Tech, Unit D, Pendyris St, Cardiff, CF11 6BH

An informal summer get together for women working in the cyber security sector

 

Women in Cyber Wales is part of the Cyber Wales Group. The meetings provide a valuable way for women working, or hoping to work, in the cyber industry to meet and support each other.

 

We're approaching the summer with an informal get together back at Tramshed Tech in central Cardiff. Just a short walk from the train station, you are welcome to drop in, grab a coffee and meet like minded people. The event follows an online Cyber Wales meeting (2-4, details here: https://www.eventbrite.co.uk/e/all-wales-cyber-security-cluster-19-july-2022-tickets-362930203007).

 

Sign up and let us know you're coming, and we look forward to seeing you very soon!

 

By signing up for this event you consent to your details being added to our database in order to receive information about future meetings.

 

This event is hosted by Clare Johnson, Founder of Women in Cyber Wales and USW Partnerships and Outreach Manager (Digital and STEM).

 

Cymraeg

Mae Menywod yn Seiber Cymru yn rhan o Grŵp Seiber Cymru. Mae'r cyfarfodydd yn ffordd werthfawr i fenywod sy'n gweithio, neu'n gobeithio gweithio, yn y diwydiant seibr i gyfarfod a chefnogi ei gilydd.

 

Rydym yn agosáu at yr haf gyda chyfarfod anffurfiol yn ôl yn Tramshed Tech yng nghanol Caerdydd. Dim ond taith gerdded fer o'r orsaf drenau, mae croeso i chi alw heibio, bachu coffi a chwrdd â phobl o'r un anian. Mae'r digwyddiad yn dilyn cyfarfod Cyber Cymru ar-lein (2-4, manylion yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/all-wales-cyber-security-cluster-19-july-2022-tickets-362930203007).

 

Cofrestrwch a rhowch wybod i ni eich bod yn dod, ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan iawn!

 

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn rydych yn cydsynio i'ch manylion gael eu hychwanegu at ein cronfa ddata er mwyn derbyn gwybodaeth am gyfarfodydd yn y dyfodol.

 

Cynhelir y digwyddiad hwn gan Clare Johnson , Sylfaenydd Menywod Mewn Seiber Cymru a (Rheolwr Partneriaethau ac Allgymorth PDC (Digidol a STEM)

Cyber Security Essentials Webinar - 19 July 2022

19th July 2022 | 11:00 - 13:00

Webinar

Mae seiberddiogelwch yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru y mae’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) yn ei llwyr gefnogi.

Canfu arolwg gan lywodraeth y Deyrnas Unedig fod 39% o fusnesau ym Mhrydain wedi dioddef ymosodiad seiberddiogelwch diweddar, sy’n ategu canlyniadau arolygon blaenorol. O fis Medi 2020 i fis Awst 2021, roedd 40% o’r seiberymosodiadau a reolwyd gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol wedi’u hanelu at y sector cyhoeddus.

Mae gweminar rhannu gwybodaeth CDPS ym mis Gorffennaf yn ymwneud â hanfodion seiberddiogelwch. Bydd y sesiwn ryngweithiol yn cael ei chyflwyno gan gynrychiolwyr o’r Uned Troseddu Cyfundrefnol Ranbarthol a Chanolfan Seibergadernid Cymru.

Mae’r sesiwn wedi’i bwriadu ar gyfer pobl sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, yn ogystal ag unig fasnachwyr, microfusnesau, busnesau bach a chanolig eraill a sefydliadau’r trydydd sector.

Bydd yn ymdrin â’r canlynol:

- y cyd-destun seiberddiogelwch
- y prif fygythiadau seiberdroseddu a’u heffaith
- camau i leihau bregusrwydd eich sefydliad a’r cymorth sydd ar gael

---

Cybersecurity is a Welsh Government priority and one CDPS fully supports.

A UK government survey found that 39% of British businesses had suffered a recent cybersecurity attack, a result consistent with previous surveys. From September 2020 to August 21, 40% of cyber-attacks managed by the National Cyber Security Centre were aimed at the public sector.

CDPS’s July's knowledge-sharing webinar is on cybersecurity essentials. The interactive session will be delivered by representatives from the Regional Organised Crime Unit and the Cyber Resilience Centre for Wales.

The session is aimed at people delivering public services in Wales, as well as sole traders, micro-businesses, other small to medium enterprises and third sector organisations.

It will cover:

- the cybersecurity landscape
- main cybercrime threats and their impact
- steps to reduce your organisation’s vulnerability and support available
 
 
Register: HERE
 

UKCSC Govt Response to Consultion Webinar - 12 July 2022

12th July 2022 | 10:00 - 11:00

Webinar

Join Simon Hepburn, CEO of the UK Cyber Security Council, and Andrew Elliot, Deputy Director for Cyber Innovation and Skills at DCMS, live on Hopin to discuss the government’s response to its ‘Embedding Standards and Pathways Across the Cyber Profession by 2025’ consultation.

 

The government published details of the consultation outcome on 20 June 2022, available via the following link: https://www.gov.uk/government/consultations/embedding-standards-and-pathways-across-the-cyber-profession-by-2025.

 

During the live sessions, Simon and Andrew will share the outcomes of the consultation and open the floor to questions and discussion so that attendees can share their views.


Existing UK Cyber Security Council members are invited to join the first session, which will take place at 4pm on 4 July 2022. To register to attend this event, please email: [email protected]

 

Non-members are invited to join the second session, which will take place at 10am on 12 July 2022. To register to attend this event, please click the link here: https://hopin.com/events/government-consultation-response-with-andrew-elliot

 

OT Cluster - 4 July 2022

4th July 2022 | 14:00 - 16:00

Online

We're excited to let you know that we have a date in the calendar for our next OT Cluster meeting. The next OT Cluster meeting will be held on the 4th of July, 2pm to 4pm. This time, the meeting will be fully remote via Zoom.

To register your place at the meeting, please follow the link to our Eventbrite page here: https://www.eventbrite.co.uk/e/ot-cluster-meeting-july-2022-tickets-368894823347. Do feel free to share this Eventbrite link with colleagues or friends that work in, or have an interest in cyber security in the industrial sectors.

In this meeting we'll be hearing from NCSC's Glenn H on the ICS CoI - a community where knowledge of OT cyber security (and related safety information) can be exchanged to benefit the wellbeing of the UK.

We'll also be hearing from and Cevn Vibert, Senior Cyber Compliance Manager at Ofgem, about the work Ofgem does to improve cyber resilience in the oil, gas and electricity sectors and his involvement with the Cyber Security Special Interest Group of the Institute of Measurement and Control.

As usual, we'll have plenty of time for participation and interaction via Q&A and an open forum for you to put any questions to the cluster!

Get in touch with the OT Cluster managers if you have any questions about the OT Cluster meetings,

The aim of this Cluster is to provide a platform to share intelligence and explore ideas on the specific cyber security challenges being faced by organisations working in Operational Technology (OT), Critical National Infrastructure (CNI) and Industrial Control Systems (ICS).

We hope to see you at the next meeting.
Kind regards,
OT Cluster team


Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 3 July 2022

3rd July 2022 | 12:00 - 13:30

Virtual Event

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments.

Schedule

 • Date: 3rd July 2022, Sunday
 • Starts: 12:00 pm UK Local Time / 4 pm UAE LT
 • Ends: 1:30 pm UK Local Time / 5:30 pm UAE LT

Program
As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:
 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes
Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizataions are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers & their topics will be
 • Mr Michael Eyley, First Secretary of Defence and Security, Director of Department of International Trade, British Embassy, Muscat, Sultanate of Oman
 • Prof Dr Muazzam Ali Khan Hattat, Faculty Head of Computer Science3, Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan
 • Dr Reem Ahmed Al Buainain, Deputy CEO of Academic Affairs, Bahrain Polytechnic, Manama, Kingdom of Bahrain
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Mr Jason Davies, Board of Director, Cyber Wales
 • Moderator Faheem Azhar, Board of Director & International Advisor of Cyber Wales
We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Microsoft Team Invite Link to the Virtual Event: Here

Cardiff University Annual Cyber Lecture Series - 23 June 2022

23rd June 2022 | 16:00 - 17:00

Cardiff University, Abacws Building, Senghennydd Rd, Cardiff CF24 4AX

Cyber Security Awareness Seminar - Cardiff University - #CardiffCyberAware.

A cyber security attack can target and affect anyone anywhere - organisations and individuals, young and elderly. In the digital era, and particularly during the pandemic, when our society heavily relies on digital technology, smart devices and online services, it is critically important to ensure that general public is aware of the dangerous associated with cyber security and privacy breaches and know how to avoid and react to them.

These seminars aim to spread awareness to individuals in Wales on how to stay secure while maintaining rightful autonomy when surfing the web and utilising the broad range of services it provides.

Virtual Seminars

Date: 7th April (13:00 - 14:00)
Date: 28th April (16:00 - 17:00)
Date: 19th May (16:00 - 17:00)
In-person Seminars at Abacws Building
Date: 9th June (13:00 - 14:00)
Date: 23rd June (16:00 - 17:00)Gall ymosodiad seiberddiogelwch dargedu ac effeithio ar unrhyw un yn unrhyw le - sefydliadau ac unigolion, yr ifanc a'r henoed. Yn yr oes ddigidol sydd ohoni, ac yn enwedig yn ystod y pandemig, pan fydd ein cymdeithas yn dibynnu'n drwm ar dechnoleg ddigidol, dyfeisiau clyfar a gwasanaethau ar-lein, mae'n hollbwysig sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol o'r peryglon sy'n gysylltiedig â seiberddiogelwch a thorri preifatrwydd ac yn gwybod sut i'w hosgoi ac ymateb iddyn nhw.

Nod y seminarau hyn yw lledaenu ymwybyddiaeth i unigolion yng Nghymru ar sut i gadw'n ddiogel a chynnal ymreolaeth haeddiannol wrth bori ar y we a defnyddio'r ystod eang o wasanaethau y mae'n ei darparu.

Seminarau Rhithwir (Zoom)

Date: 7 Ebrill (13:00 - 14:00)
Date: 28 Ebrill (16:00 - 17:00)
Date: 19 Mai (16:00 - 17:00)
Seminarau wyneb yn wyneb yn Adeilad Abacws
Date: 9 Mehefin (13:00 - 14:00)
Date: 23 Mehefin (16:00 - 17:00)Data Privacy Cluster Event: Data Ethics - 15 June 2022

15th June 2022 | 14:00 - 16:00

Webinar

Hi everyone,

Thank you to those of us who joined us for the session of the Data Privacy Cluster - which was all about Data Ethics!

At our first Data Privacy Cluster meeting, we surveyed attendees and asked what topics they wanted to hear more about. The two topics were Data Ethics and GDPR management platforms.

This session provided a practical introduction to establishing 'Data Ethics' within an organisation:

 • We started by exploring what 'ethics' means to us, and ways to manage friction between ethical conduct and business needs
 • Then, we took a look at some of the many ways in which data can be dangerous; and how those dangers can be controlled, before moving on to the sticky questions of deciding what you CAN, MAY and SHOULD do with people's data
 • Finally, we discussed some case studies of unethical data practices to look at what went wrong
The session included a 45-minute presentation on the topic from our speaker Rowenna Fielding; who describes herself as a nerd whose obsessive tendencies have served her well in building a career; first as an information security specialist then an advisor on data protection.

More about Rowenna:
 • Over the 10+ years since switching fields, Rowenna has been helping to bring data protection law to life in commercial and voluntary sector organisations, from in-house and more recently; as a consultant
 • In 2020, Rowenna established her own company, Miss IG Geek Ltd; providing advice, support, training and guidance on data protection and eprivacy
 • If she won the Lottery, Rowenna would probably carry on working in data protection anyway, because its intersection of technology, social order and human rights is just too interesting to miss out on, even if it is a bit of an uphill struggle most of the time
Finally, the session concluded with 30 minutes of QnA.

The session was aimed towards:
 • Data Protection professionals: Data Protection Officers and consultants
 • IT Managers
 • Legal professionals
 • Procurement teams
 • Those seeking to use personal data to drive growth and profitability
The session focused on GDPR management systems. We had a panel of specialists who shared their insights and took questions from attendees. These specialists have helped clients select and deploy platforms in small, medium and large organisations across the world.

Download the slides from the event: Here.

Cardiff University Annual Cyber Lecture Series - 9 June 2022

9th June 2022 | 13:00 - 14:00

Cardiff University, Abacws Building, Senghennydd Rd, Cardiff CF24 4AX

Cyber Security Awareness Seminar - Cardiff University - #CardiffCyberAware.

A cyber security attack can target and affect anyone anywhere - organisations and individuals, young and elderly. In the digital era, and particularly during the pandemic, when our society heavily relies on digital technology, smart devices and online services, it is critically important to ensure that general public is aware of the dangerous associated with cyber security and privacy breaches and know how to avoid and react to them.

These seminars aim to spread awareness to individuals in Wales on how to stay secure while maintaining rightful autonomy when surfing the web and utilising the broad range of services it provides.

Virtual Seminars

Date: 7th April (13:00 - 14:00)
Date: 28th April (16:00 - 17:00)
Date: 19th May (16:00 - 17:00)
In-person Seminars at Abacws Building
Date: 9th June (13:00 - 14:00)
Date: 23rd June (16:00 - 17:00)Gall ymosodiad seiberddiogelwch dargedu ac effeithio ar unrhyw un yn unrhyw le - sefydliadau ac unigolion, yr ifanc a'r henoed. Yn yr oes ddigidol sydd ohoni, ac yn enwedig yn ystod y pandemig, pan fydd ein cymdeithas yn dibynnu'n drwm ar dechnoleg ddigidol, dyfeisiau clyfar a gwasanaethau ar-lein, mae'n hollbwysig sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol o'r peryglon sy'n gysylltiedig â seiberddiogelwch a thorri preifatrwydd ac yn gwybod sut i'w hosgoi ac ymateb iddyn nhw.

Nod y seminarau hyn yw lledaenu ymwybyddiaeth i unigolion yng Nghymru ar sut i gadw'n ddiogel a chynnal ymreolaeth haeddiannol wrth bori ar y we a defnyddio'r ystod eang o wasanaethau y mae'n ei darparu.

Seminarau Rhithwir (Zoom)

Date: 7 Ebrill (13:00 - 14:00)
Date: 28 Ebrill (16:00 - 17:00)
Date: 19 Mai (16:00 - 17:00)
Seminarau wyneb yn wyneb yn Adeilad Abacws
Date: 9 Mehefin (13:00 - 14:00)
Date: 23 Mehefin (16:00 - 17:00)Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 5 June 2022

5th June 2022 | 12:00 - 13:30

Virtual Event

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments.

Schedule

 • Date: 5th June 2022, Sunday
 • Starts: 12:00 pm UK Local Time / 4 pm UAE LT
 • Ends: 1:30 pm UK Local Time / 5:30 pm UAE LT

Program
As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:
 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes
Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers & their topics will be
 • Mr Ruslan Isaev, Director of Fculty of Computer Science, Ala Too International University, Bishkek, Kyrgyzstan
 • Dr Saada Abdelgawad Khadragy, Assist Professor MIS, City University College of Ajman
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Mr Jason Davies, Board of Director, Cyber Wales
 • Moderator Faheem Azhar, Board of Director & International Advisor of Cyber Wales
We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Microsoft Team Invite Link to the Virtual Event: Here

Cardiff University Annual Cyber Lecture Series - 19 May 2022

19th May 2022 | 16:00 - 17:00

Online Event

Cyber Security Awareness Seminar - Cardiff University - #CardiffCyberAware.

A cyber security attack can target and affect anyone anywhere - organisations and individuals, young and elderly. In the digital era, and particularly during the pandemic, when our society heavily relies on digital technology, smart devices and online services, it is critically important to ensure that general public is aware of the dangerous associated with cyber security and privacy breaches and know how to avoid and react to them.

These seminars aim to spread awareness to individuals in Wales on how to stay secure while maintaining rightful autonomy when surfing the web and utilising the broad range of services it provides.

Virtual Seminars

Date: 7th April (13:00 - 14:00)
Date: 28th April (16:00 - 17:00)
Date: 19th May (16:00 - 17:00)
In-person Seminars at Abacws Building
Date: 9th June (13:00 - 14:00)
Date: 23rd June (16:00 - 17:00)Gall ymosodiad seiberddiogelwch dargedu ac effeithio ar unrhyw un yn unrhyw le - sefydliadau ac unigolion, yr ifanc a'r henoed. Yn yr oes ddigidol sydd ohoni, ac yn enwedig yn ystod y pandemig, pan fydd ein cymdeithas yn dibynnu'n drwm ar dechnoleg ddigidol, dyfeisiau clyfar a gwasanaethau ar-lein, mae'n hollbwysig sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol o'r peryglon sy'n gysylltiedig â seiberddiogelwch a thorri preifatrwydd ac yn gwybod sut i'w hosgoi ac ymateb iddyn nhw.

Nod y seminarau hyn yw lledaenu ymwybyddiaeth i unigolion yng Nghymru ar sut i gadw'n ddiogel a chynnal ymreolaeth haeddiannol wrth bori ar y we a defnyddio'r ystod eang o wasanaethau y mae'n ei darparu.

Seminarau Rhithwir (Zoom)

Date: 7 Ebrill (13:00 - 14:00)
Date: 28 Ebrill (16:00 - 17:00)
Date: 19 Mai (16:00 - 17:00)
Seminarau wyneb yn wyneb yn Adeilad Abacws
Date: 9 Mehefin (13:00 - 14:00)
Date: 23 Mehefin (16:00 - 17:00)CyberUK, NCSC's Flagship Event - 10 May 2022

10 May 2022 | Two Full Days

ICC, The Coldra, Catsash Rd, Caerleon, Newport NP18 1HQ

Cyber Wales have a stand and we are proud to be showcasing some Welsh cyber SMEs that make up the Cyber Wales Ecosystem.

The NCSC's flagship event, CYBERUK 2022, will take place on 10-11 May 2022 at ICC Wales in Newport, South Wales.

CYBERUK has become a key date in the calendar for thought-leaders in cyber security and technical professionals from the UK and around the world, with previous conferences taking place in Liverpool (2017), Manchester (2018) and Glasgow (2019).


CYBER WALES STAND - A72

Cyber Wales have a stand at this amazing event and it will be manned by the Cluster Managers of the 8 cyber security clusters that make up the Cyber Wales Ecosystem.

If you would like your Welsh cyber security company to be featured on the stand, with brochures and business cards, please contact your Cluster Manager, or email [email protected]

If you are a Welsh cyber security company and you will be attending the event, then please feel free to come and spend some time on the stand and drop off a few brochures and business cards.Building on the success of 2021's virtual event, keynote speeches will also be streamed on the CYBERUK YouTube channel in order to maximise accessibility for all.

Held over two days, CYBERUK 2022 will be attended by more than 1500 delegates, integrating cyber security leaders with technical professionals, strengthening the cyber security community. It will provide a key opportunity for the whole cyber security community to reconnect, discuss business needs and review the changing threat landscape.

CYBERUK 2022 will feature world-class content and speakers, opportunities for interaction and networking. Taking place in Newport, the event will also showcase Wales's thriving technology sector, encompassing research, academia and design.

See you in Wales! Fe welwn ni chi yng Nghymru!

See you all there!

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 1 May 2022

1st May 2022 | 12:00 - 13:30

Virtual Event

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments.

Schedule

 • Date: 1st May 2022, Sunday
 • Starts: 12:00 pm UK Local Time / 4 pm UAE LT
 • Ends: 1:30 pm UK Local Time / 5:30 pm UAE LT

Program
As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:
 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes
Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers & their topics will be
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Mr Jason Davies, Board of Director, Cyber Wales
 • Moderator Faheem Azhar, Board of Director & International Advisor of Cyber Wales
We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Microsoft Team Invite Link to the Virtual Event: Here

Are you looking to expand in North America and would like to find a pilot project or demonstration opportunity for your cleantech solution?

About this event

Then you don't want to miss this event to learn how Summerside PEI can provide dedicated support for your company's growth in North America!

If you offer cleantech solutions and want to expand your business in North America, then this seminar is for you!

Come and learn about how to set up your activities in Canada and gain support from local authorities and corporates to achieve your international growth ambitions. Join our panel of subject matter experts as they highlight opportunities and success stories of what its like to do business in Summerside and North America.

Speakers include:

 • Megan Wood, Trade Commissioner, High Commission of Canada
 • Michael Thususka, Director of Economic Development, City of Summerside. Background and Living Lab Programme
 • Allan Smith Summerside X-change Programme
 • Dr Maciej Karczewski, CEO, Co-founder, WindTAK
 • Devashish Paul, CEO, Bluwave-Ai, Prince Edward Island
 • Derek Ellis, Director of Sustainability, Division Department of Environment, Prince Edward Island.


Cardiff University Annual Cyber Lecture Series - 28 April 2022

28th April 2022 | 16:00 - 17:00

Online Event

Cyber Security Awareness Seminar - Cardiff University - #CardiffCyberAware.

A cyber security attack can target and affect anyone anywhere - organisations and individuals, young and elderly. In the digital era, and particularly during the pandemic, when our society heavily relies on digital technology, smart devices and online services, it is critically important to ensure that general public is aware of the dangerous associated with cyber security and privacy breaches and know how to avoid and react to them.

These seminars aim to spread awareness to individuals in Wales on how to stay secure while maintaining rightful autonomy when surfing the web and utilising the broad range of services it provides.

Virtual Seminars

Date: 7th April (13:00 - 14:00)
Date: 28th April (16:00 - 17:00)
Date: 19th May (16:00 - 17:00)
In-person Seminars at Abacws Building
Date: 9th June (13:00 - 14:00)
Date: 23rd June (16:00 - 17:00)Gall ymosodiad seiberddiogelwch dargedu ac effeithio ar unrhyw un yn unrhyw le - sefydliadau ac unigolion, yr ifanc a'r henoed. Yn yr oes ddigidol sydd ohoni, ac yn enwedig yn ystod y pandemig, pan fydd ein cymdeithas yn dibynnu'n drwm ar dechnoleg ddigidol, dyfeisiau clyfar a gwasanaethau ar-lein, mae'n hollbwysig sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol o'r peryglon sy'n gysylltiedig â seiberddiogelwch a thorri preifatrwydd ac yn gwybod sut i'w hosgoi ac ymateb iddyn nhw.

Nod y seminarau hyn yw lledaenu ymwybyddiaeth i unigolion yng Nghymru ar sut i gadw'n ddiogel a chynnal ymreolaeth haeddiannol wrth bori ar y we a defnyddio'r ystod eang o wasanaethau y mae'n ei darparu.

Seminarau Rhithwir (Zoom)

Date: 7 Ebrill (13:00 - 14:00)
Date: 28 Ebrill (16:00 - 17:00)
Date: 19 Mai (16:00 - 17:00)
Seminarau wyneb yn wyneb yn Adeilad Abacws
Date: 9 Mehefin (13:00 - 14:00)
Date: 23 Mehefin (16:00 - 17:00)Cardiff University Annual Cyber Lecture Series - 7 April 2022

7th April 2022 | 13:00 - 14:00

Online Event

Cyber Security Awareness Seminar - Cardiff University - #CardiffCyberAware.

A cyber security attack can target and affect anyone anywhere - organisations and individuals, young and elderly. In the digital era, and particularly during the pandemic, when our society heavily relies on digital technology, smart devices and online services, it is critically important to ensure that general public is aware of the dangerous associated with cyber security and privacy breaches and know how to avoid and react to them.

These seminars aim to spread awareness to individuals in Wales on how to stay secure while maintaining rightful autonomy when surfing the web and utilising the broad range of services it provides.

Virtual Seminars

Date: 7th April (13:00 - 14:00)
Date: 28th April (16:00 - 17:00)
Date: 19th May (16:00 - 17:00)
In-person Seminars at Abacws Building
Date: 9th June (13:00 - 14:00)
Date: 23rd June (16:00 - 17:00)Gall ymosodiad seiberddiogelwch dargedu ac effeithio ar unrhyw un yn unrhyw le - sefydliadau ac unigolion, yr ifanc a'r henoed. Yn yr oes ddigidol sydd ohoni, ac yn enwedig yn ystod y pandemig, pan fydd ein cymdeithas yn dibynnu'n drwm ar dechnoleg ddigidol, dyfeisiau clyfar a gwasanaethau ar-lein, mae'n hollbwysig sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol o'r peryglon sy'n gysylltiedig â seiberddiogelwch a thorri preifatrwydd ac yn gwybod sut i'w hosgoi ac ymateb iddyn nhw.

Nod y seminarau hyn yw lledaenu ymwybyddiaeth i unigolion yng Nghymru ar sut i gadw'n ddiogel a chynnal ymreolaeth haeddiannol wrth bori ar y we a defnyddio'r ystod eang o wasanaethau y mae'n ei darparu.

Seminarau Rhithwir (Zoom)

Date: 7 Ebrill (13:00 - 14:00)
Date: 28 Ebrill (16:00 - 17:00)
Date: 19 Mai (16:00 - 17:00)
Seminarau wyneb yn wyneb yn Adeilad Abacws
Date: 9 Mehefin (13:00 - 14:00)
Date: 23 Mehefin (16:00 - 17:00)Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 3 April 2022

3th April 2022 | 12:00 - 13:30

Virtual Event

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments.

Schedule

 • Date: 6th March 2022, Sunday
 • Starts: 12:00 pm UK Local Time / 4 pm UAE LT / 6 pm Kyrgyzstan LT
 • Ends: 1:30 pm UK Local Time / 5:30 pm UAE LT / 7:30 pm Kyrgyzstan LT

Program
The Cyber Wales is dedicating this Webinar to Bangladesh with the aim to bring together businesses, Academic Institutions, Public and Private Sectors to discuss how collectively we can ensure that we meet the present and future needs in terms of skills, education, and training for the Cyber Security Industry

As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:
 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes
Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers & their topics will be
 • Mr Nurlan Kudaiberdiev, President of Sapat international educational institution, Bishkek - Kyrgyzstan
 • Dr Saada Abdelgawad Khadragy, Assist Professor MIS, City University College of Ajman
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Mr Jason Davies, Board of Director, Cyber Wales
 • Moderator Faheem Azhar, Board of Director & International Advisor of Cyber Wales
We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Microsoft Team Invite Link to the Virtual Event: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFkNTI2NjgtNjc0Yi00N2M4LWJhMTQtODNiYzdkNWIwOTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e731093-56aa-4563-95f3-c51895079c2f%22%2c%22Oid%22%3a%221e60f196-c181-462c-9742-9fab0d4ef198%22%7d

TCBN thought-leadership roundtable - 29 March 2022

29th March 2022 | 14:00 - 15:00

Online Event

Join us for the next Transatlantic Cybersecurity Business Network (TCBN) thought-leadership roundtable, titled "Cybersecurity Technology Efficacy: exploring the case for a cybersecurity buyers' charter", on 29th March 2022 from 2pm to 3pm BST.

The event follows the publication of the Debate Security report titled “Cybersecurity Technology Efficacy: Is Cybersecurity the new Market for Lemons?” which highlighted that 90% of buyers believe that the cybersecurity market is failing because the technology isn't as effective as it needs to be.

Ciaran Martin, former CEO of the UK's National Cyber Security Centre and Joe Hubback, Managing Director EMEA and Global Academy of Istari, who co-authored the SAFER Cybersecurity Buyer's Charter in May 2021, will drive the discussion around the best way forward for the industry to fix this broken market and bring positive change on the long-term.

Other speakers will include:

 • Paul Branley, Deputy CISO and Director of Strategy, Innovation and Testing, Lloyds Banking Group?
 • John Smith, CTO EMEA, Veracode
Register to hear Ciaran Martin and other industry experts discuss the need for a cybersecurity buyer's charter, its founding principles and the approaches required by industry to live up to the buyers' expectations, in what will be an engaging and thought provoking session, leading to positive change in our industry.

BECOME A TCBN MEMBER TO HAVE YOUR COMPANY ASSOCIATED WITH THE EVENT AND MORE, THERE IS A 10% DISCOUNT ON COUNCIL MEMBERSHIP UNTIL MARCH

ALTERNATIVELY, BOOK YOUR ATTENDANCE ONLY TICKET HERE

The Transatlantic Cybersecurity Business Network's mission is to encourage and facilitate increased dialogue, collaboration and thought leadership on cybersecurity business issues between the UK and the U.S.

Previous TCBN events have included speakers from DCMS and NIST, former cyber leaders at GCHQ, the FBI and the US Department of Energy, as well as the NSA Special US Liaison Officer, London (SUSLOL) at the US Embassy.

Cyber Wales at Dubai Expo - 24 March 2022

24th March 2022 | 16:30 - 17:30

Dubai World Expo

Cyber Wales will be presenting and welcoming guests at the Dubai World Expo.

The first World's Fair was held in 1851 at London's Hyde Park and visited by six million people. The first Expo was known as The Great Exhibition or the Crystal Palace Exhibition, referring to the recognisable structure built especially for the event. The building was lauded as an architectural marvel and was later moved to South London, to an area known today as Crystal Palace.

World Expos have since been run in:-

1984 in St Louis USA
1939 in New York USA
1970 in Osaka Japan
2005 in Nagoya Japan

And now, 2021 in Dubai in the UAE. One of the first global mega-events since the pandemic, Expo 2020 will bring the world together to seek solutions to our greatest challenges, showcasing the latest scientific and technological advances from medicine to space travel. Dubai invites you to join the making of a new world, meet more than 200 countries and organisations from around the globe and discover life-changing innovations that will have a meaningful impact on our planet and its people.

Come and visit members of the Cyber Wales Ecosystem who are honoured guests at the Slovakian Pavilion on the 2nd Floor at Expo 2021

Join the making of a new world at the greatest showcase of human brilliance and achievement.

We look forward to seeing you there.ISCF Digital Security by Design Roadshow

8th March 2022 | 10:00 - 12:30

NewportDigital Security by Design (DSbD) is an initiative supported by the UK government to transform digital technology and create a resilient, and secure foundation for a safer future. Through collaboration between academia, industry and government, these new capabilities will pave the way business and people can use and trust technology.

DSbD will enable a more trustworthy digital environment, in which only expected access to data and operations are permitted while limiting the impact of vulnerabilities and promoting a mindset change around cyber security, giving the freedom to learn, trade, play, automate and collaborate safely.

DSbD aims to radically update the foundation of the UK's inscure digital computing infrastructure by:

 • Increase cyber security for businesses, government and the wider public and economy
 • Increase productivity to the UK through reduction of days lost to cyber-attacks
 • Make the UK market-leader through new capabilities fostering the trust that is necessary for successful adoption of future digital services in areas such as artificial intelligence (AI) and the Internet of things (IoT)
Why is DSbD relevant?

The scope of this challenge includes implementation, verification and proof of an updated hardware architecture, development of the software and system development tools that will run on it, and demonstration in at least two industry domains.

The challenge covers three areas of activity:
 • Technology Platform Prototype
 • Collaborative R&D software development; enabling use
 • Up to four business-led demonstrators

The DSbD Roadshow is coming to Newport on the 8th March whereby you will be able to register to hear more on the DSbD Evolution and industry experts speak on “Strengthening the foundations and making the world more secure.”

The roadshow will include a morning coffee meet-up with brunch followed by a 1.5-hour series of talks, and an opportunity to network afterwards.

This event is hosted by Innovate UK, the United Kingdom's innovation agency, which provides funding and support to organisations to make new products and services.

For further information on Digital Security by Design you can visit https://www.dsbd.tech/

Many thanks

Nuala Kilmartin
Innovation Lead Market Development
Innovate UK

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 6 March 2022

6th March 2022 | 12:00 - 13:30

Virtual Event

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments.

Schedule

 • Date: 6th March 2022, Sunday
 • Starts: 12:00 pm UK Local Time / 4 pm UAE LT / 6 pm Kyrgyzstan LT
 • Ends: 1:30 pm UK Local Time / 5:30 pm UAE LT / 7:30 pm Kyrgyzstan LT

Program
The Cyber Wales is dedicating this Webinar to Bangladesh with the aim to bring together businesses, Academic Institutions, Public and Private Sectors to discuss how collectively we can ensure that we meet the present and future needs in terms of skills, education, and training for the Cyber Security Industry

As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:
 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes
Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers & their topics will be
 • Honorable Guest Speaker Mr Almazbek Esenaliev - Minister Counsellor, Kyrgyzstan Embassy in the United Arab Emirates
 • Mr Nurlan Kudaiberdiev, President of Sapat international educational institution, Bishkek - Kyrgyzstan
 • Dr Saada Abdelgawad Khadragy, Assist Professor MIS, City University College of Ajman
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Mr Jason Davies, Board of Director, Cyber Wales
 • Moderator Faheem Azhar, Board of Director & International Advisor of Cyber Wales
We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Microsoft Team Invite Link to the Virtual Event: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTVmZDQ5NmQtMGU2ZC00YWZlLThjYzYtOTk1NGI3NjU0MjUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e731093-56aa-4563-95f3-c51895079c2f%22%2c%22Oid%22%3a%221e60f196-c181-462c-9742-9fab0d4ef198%22%7d

Women in Cyber Wales Cluster - 3 March 2022

3rd March 2022 | 16:30 - 17:45

Online Event

Our first meeting of 2022 for women working, or hoping to work, in the cyber industry

About this event

Women in Cyber Wales is part of the Cyber Wales Group. The meetings provide a valuable way for women working, or hoping to work, in the cyber industry to meet and support each other.

We're starting the year with a bang. Deborah Haworth will be joining us along with Dhipa Lee, and there will be plenty of time for questions and discussion.

Our speakers:

 • Deborah Haworth, Chief Information Security Officer, Penguin Random House UK
 • Dhipa Lee, Head of Identity & Access Management (IAM) for Ballina
Deborah has more than twenty years' experience as an information security professional across multiple industries, and has been at the sharp end of changing attitudes to this discipline.

With a gift for cutting through and telling it how it is, she is known for motivational leadership.

Deborah is an ISACA Certified Information Security Manager, Fellow of the British Computer Society and Chartered IT Professional specialising in security GRC (governance, risk and compliance) with extensive experience in crisis management and complex problem solving.

Dhipa is an Award-winning Author, Founder of 'Women in IT' and Director of her own IT Consultancy specialising in Cyber Security Programmes . She has over 22 years of experience consulting for leading Financial Institutions and FTSE 100 companies in the UK and Globally.

Dhipa has delivered solutions that have enabled organisations to implement effective IT and Cyber strategies that are in alignment with their business goals. She has a proven track record for working successfully with global teams in delivering some of the most complex technologies and in the most challenging environments.

Today she continues to deliver best of breed Cyber Security capabilities that are in alignment with industry best practices.

By signing up for this event you consent to your details being added to our database in order to receive information about future meetings.

This event is hosted by Clare Johnson, USW Partnerships and Outreach Manager (Digital and STEM), and is supported by USW Exchange. To find out more about accessing the talent, expertise and facilities of the University of South Wales, as well as our latest funding opportunities, join the university's business network here.

Cymraeg

Mae Menywod yn Seiber Cymru yn rhan o Grŵp Seiber Cymru. Mae'r cyfarfodydd yn ffordd werthfawr i fenywod sy'n gweithio, neu'n gobeithio gweithio, yn y diwydiant seibr i gyfarfod a chefnogi ei gilydd.

Rydyn ni'n dechrau'r flwyddyn gyda bang. Bydd Deborah Haworth yn ymuno â ni ynghyd â Dhipa Lee, a bydd digon o amser ar gyfer cwestiynau a thrafodaeth.

Ein siaradwyr:
 • Deborah Haworth, Chief Information Security Officer, Penguin Random House UK
 • Dhipa Lee, Head of Identity & Access Management (IAM) for Ballina
Mae gan Deborah dros ugain mlynedd o brofiad fel gweithiwr proffesiynol diogelwch gwybodaeth ar draws llawer o ddiwydiannau, ac mae wedi bod ar flaen y gad o ran newid agweddau at y ddisgyblaeth hon.

Gyda rhodd am dorri drwodd a dweud wrtho sut y mae, mae hi'n adnabyddus am ysgogi arweinyddiaeth.

Mae Deborah yn Rheolwr Diogelwch Gwybodaeth Ardystiedig ISACA, yn Gymrawd o Gymdeithas Cyfrifiaduron Prydain ac yn Weithiwr Proffesiynol Tg Siartredig sy'n arbenigo mewn diogelwch GRC (llywodraethu, risg a chydymffurfiaeth) gyda phrofiad helaeth o reoli argyfwng a datrys problemau cymhleth.

Mae Dhipa yn Awdur arobryn, sylfaenydd 'Menywod mewn TG' ac yn Gyfarwyddwr ei Hymgyngolydd TG ei hun sy'n arbenigo mewn Rhaglenni Seiberddiogelwch . Mae ganddi dros 22 mlynedd o brofiad yn ymgynghori ar gyfer sefydliadau ariannol blaenllaw a 100 o gwmnïau FTSE yn y DU ac yn fyd-eang.

Mae Dhipa wedi darparu atebion sydd wedi galluogi sefydliadau i weithredu strategaethau TG a Seiber effeithiol sy'n cyd-fynd â'u nodau busnes. Mae hi'n ganddi hanes profedig o weithio'n llwyddiannus gyda thimau byd-eang i ddarparu rhai o'r technolegau mwyaf cymhleth ac yn yr amgylcheddau mwyaf heriol.

Heddiw mae hi'n parhau i ddarparu'r gorau o alluoedd Seiberddiogelwch sy'n cyd-fynd ag arferion gorau'r diwydiant.

Cynhelir y digwyddiad hwn gan Clare Johnson (Rheolwr Partneriaethau ac Allgymorth PDC (Digidol a STEM), ac fe'i cefnogir gan Gyfnewidfa PDC. I gael gwybod mwy am gael gafael ar dalent, arbenigedd a chyfleusterau Prifysgol De Cymru, yn ogystal â'n cyfleoedd ariannu diweddaraf, ymunwch â rhwydwaith busnes y brifysgol yma.

OT Cluster - 1 March 2022

1st March 2022 | 13:00 - 15:00

Online

The next OT Cluster meeting will be held on the 1st of March, 1pm - 3pm.

This time, the meeting will be fully remote via Zoom.

To register your place at the meeting, please click on the link above.

Do feel free to share this Eventbrite link with colleagues or friends that work in, or have an interest in cyber security in the industrial sectors.

The aim of this Cluster is to provide a platform to share intelligence and explore ideas on the specific cyber security challenges being faced by organisations working in Operational Technology (OT), Critical National Infrastructure (CNI) and Industrial Control Systems (ICS).

In this meeting Glenn H from the NCSC will provide an overview of the focused work that NCSC are facilitating within the OT Environment, across Public Sector CNI, to improve the Cyber Security posture of UK CNI Operators.

What is Digital Security by Design? – 25 February 2022

25 February 2022 | 10:00 - 12:00

Virtual Event

Introducing a new approach to blocking security vulnerabilities in modern computer systems. Expert-led presentations and panel discussion.

Join us to learn about a new transformative approach to block vulnerabilities in modern computer systems. Hear hardware and software experts from Arm, the University of Cambridge and the National Cyber Security Centre (NCSC) discuss a radical update of the cyber secure design starting from the chip upwards and making the case for adoption.

UK Research and Innovation’s (UKRI) Digital Security by Design (DSbD) Challenge aims to radically improve the foundation of the UK’s digital computing infrastructure, securing next generation devices and critical infrastructure. The Technology Access Programme will give participating organisations an opportunity to access this early-stage software and prototype hardware technology to investigate in their own R&D teams.

The scope of the challenge includes implementing updated hardware architecture, developing the software and system development tools that will run on it, and demonstrating its application and value in different industry sectors. You will have opportunities to ask questions and be first to hear about how your organisation can access this early-stage prototype technology.

Why attend

At this virtual event you will:

 • Be introduced to the Digital Security by Design programme by Prof. John Goodacre, DSbD Challenge Director, UKRI.
 • Learn about the research and development project, Morello from Richard Grisenthwaite, SVP Chief Architect and Fellow, Arm and CHERI from Professor, Robert Watson Professor in Systems, Security, and Architecture at the University of Cambridge Computer Laboratory
 • Hear about the latest thinking of common vulnerabilities from Georgios Papadakis, Senior Innovation Lead – DSbD, UKRI
 • Ask the panel experts questions about new cyber security technologies, software development approaches, and likely industry adoption
 • Discover how your organisation can access this new early-stage software and prototype hardware technology to investigate in your own R&D teams.
Who should attend
This event is open to all and especially those involved in longer term strategic decisions on the use of digital technology as well as those that are interested in new technical approaches to block cyber vulnerabilities.

 • C-level: CEO and business owner / CFO and Head of Procurement / Chief Information and Knowledge Officer / COO and Head of Operations / other C-suite
 • R&D lead, CTO, Subject Matter Expert for Cybersecurity, hardware and software development
 • Industries that will benefit from more secure computing platforms including: ​​aerospace, defence, healthcare, financial services, manufacturing, telecoms, energy infrastructure, transport, and education.
We also welcome industry programme partners, public sector partners, government, cyber security practitioners, higher education researchers, and media.

Agenda
 • 10:00 - 10:05 - Welcome and introduction - Dana Elman, Innovation Partner, Digital Catapult
 • 10:05 - 10:15 - Welcome and introduction to Digital Security by Design - Professor John Goodacre, DSbD Challenge Director, UKRI
 • 10:15 - 10:25 - Presentation: Common vulnerabilities in modern computer systems - Matt Evans, Computer Architecture and Security Advisor, Digital Catapult
 • 10:25 - 10:45 - Presentation: Introducing CHERI and Morello - Richard Grisenthwaite, SVP Chief Architect and Fellow, Arm Prof. Robert Watson, Professor in Systems, Security, and Architecture at the University of Cambridge Computer Laboratory
 • 10:45 - 10:55 - Q&A with Richard Grisenthwaite and Prof. Robert Watson - Facilitated by George Papadakis, Senior Innovation Lead – DSbD, UKRI
 • 10:55 - 11:45 - Panel discussion and Q&A: Why industry should care about secure by design and secure by default - Chair/Moderator - George Papadakis, Senior Innovation Lead – DSbD , UKRI, Prof. John Goodacre, DSbD Challenge Director, UKRI, Richard Grisenthwaite, SVP Chief Architect and Fellow, Arm, Paul Waller, Head of Research for National Cyber Security Centre (NCSC) and Prof Madeline Carr, Professor of Global Politics and Cyber Security, UCL
 • 11:45 - 11:55 - Presentation: Getting involved in the DSbD Access Programme - Katy Ho, Head of Innovation, Digital Catapult
 • 11:55 - 12:00 - Q&A with Katy Ho - Facilitated by Dana Elman, Innovation Partner, Digital Catapult
 • 12:00 - Thank you & close - Dana Elman, Innovation Partner, Digital Catapult


A Taste of the Plexal Cyber Runway Accelerator - 24-25 February 2021

24 February 2022 | 10:00 - 16:00

Virtual Event

This one of four Regional Events being run as part of the Cyber Runway programme for entrepreneurs, startups and scaleups.


What is the Cyber Runway Programme
Cyber Runway is part of the UK government's wider work to develop the UK's strength in cyber as we build back better after the pandemic and improve prosperity and security.

The new programme - funded by the Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and delivered by Plexal in partnership with CyLon, Deloitte and The Centre for Secure Information Technologies (CSIT) - follows a number of other DCMS-funded cyber programmes which have now completed. These include HutZero, Cyber 101 and Tech Nation's cyber accelerator for scaleups.

Cyber Runway aims to support 107 organisations and companies over the course of six months and it will see entrepreneurs and businesses across the four nations get access to business masterclasses, mentoring, product development support, networking events and backing to trade internationally and secure investment so they can turn their ideas into commercial successes.

This support will be provided through an Accelerator which will be complimented by Regional Events.


About the Cyber Runway Accelerator
From budding entrepreneurs with an idea to growing startups and scaleups that dream big, Cyber Runway fast tracks the growth of innovators. The accelerator is being delivered in person and/or virtually across the UK.

The 107 members of this national accelerator keep 100% of their IP and equity, the programme is only interested in helping them grow.

To see details of the organisations who been selected to participate in the national accelerator:-

 • Launch - meet the budding entrepreneurs here
 • Grow - meet the growing startups here
 • Scale - meet the scaleups that dream big here


About the Cyber Runway Regional Events
In addition to the members of the national programme, cyber entrepreneurs, SMEs and startups can join us for a combination of face-to-face and virtual events focused on Belfast, Sheffield, Cardiff, Dundee and Glasgow as our Cyber Runway accelerator hits the road!

This is a brilliant chance to make connections and join intensive sessions on investment, branding, PR, diversity, pitching and more.

The events are open to everyone.


This Cyber Runway Regional Event - Wales
We're hosting a virtual event to bring the community closer together. Join us for networking, insights and a chance to hear from and connect with leading innovators from the ecosystem.

The event is open to cybersecurity startups, SMEs and entrepreneurs based in Wales and the South West of England.

The themes being covered during the event will be:-

DAY 1 - Product & Market and Sales & Marketing
 • 10:00-10:30: Welcome from James Hanley, DCMS
 • 10:30-11:00: UK Cyber Sector by Sam Donaldson, Perspective Economics
 • 11:00-11:30: Cyber Trends by Adrian Taylor, Deloitte
 • 11:30-12:00: Selling to your ideal customer by Chris Muir, Capita
 • 12:00-12:30: US Exporting by Andy Williams, Global Transatlantic
 • 13:00-16:00: a series of 30 minute 1-2-1 sessions with the expert speakers. Please book 30 minute sessions with Adrian, Chris or Andy and details of a separate private web session will be sent to you prior to the event.

DAY 2 - Finance & Investment and Recruitment & Diversity
 • 10:00-10:30: Welcome from John Davies, Cyber Wales
 • 10:30-11:00: Innovation Funding by Tom Adamson, DASA
 • 11:00-11:30: Legal process of Investing by Joel Clendinning, Eversheds
 • 11:30-12:00: Diversity & Inclusion by Stephanie Itimi, Seidea
 • 13:00-16:00: a series of 30 minute 1-2-1 sessions with the expert speakers. Please book 30 minute sessions with Tom, Joel or Steophanie and details of a separate private web session will be sent to you prior to the event.

The themes are different for each session and the same person does not need to attend all the sessions so the most appropriate person from the organisation can attend on the day best suited to their needs.

Register your interest here and attendees will be selected based on Plexal criteria.

Feel free to get in touch on [email protected] if you have any questions about the Cyber Runway programme or contact Cyber Wales for more information about this event.

CIISec Wales Branch Webinar - 22 February 2022

22nd February 2022 | 14:00 - 16:00

Online Event

Cyber Wales are proud to be hosting a Branch Meeting of the Chartered Institute of Information Security Professionals again this month.

CIISec Branch meetings are "members only" events but, like the last meeting we held with CIISec, members of the Cyber Wales ecosyetem are welcome to attend.

The Chartered Institute of Information Security (CIISec) is the only pure play information and cyber security institution to have been granted Royal Charter status and is dedicated to raising the standard of professionalism in information and cyber security. CIISec provide a universally accepted focal point for the information cyber security profession, it is an independent not-for-profit body governed by its members, ensuring standards of professionalism for training, qualifications, operating practices and individuals. CIISec has a growing membership that represents over 10,000 individuals in the information and cyber security industry. CIISec represents professionalism, integrity and excellence within information and cyber security our principal objectives are;

 • To promote, for the public benefit, the advancement and dissemination of knowledge in the field of information security
 • To develop high ethical standards for practitioners in information security and to promote professional standards in the UK and overseas
 • To act as an authoritative body for the purpose of consultation and research in matters of education or public interest concerning information security

SPEAKERS

Amanda Finch, CEO CIISec

Amanda Finch is the CEO of the Chartered Institute of Information Security (CIISec) and has specialised in Information Security management since 1991. She has always been an active contributor to the industry and for many years she has been dedicated to gaining recognition for the discipline to be recognised as a profession.

Over her career she has been engaged in all aspects of Information Security Management and takes a pragmatic approach to the application of security controls to meet business objectives. Through her work she has developed an extensive understanding of the commercial sector and its particular security needs. In her current role she works with Industry, Government and Academia, assisting all sectors in raising levels of competency and education.

Amanda has a Masters degree in Information Security, Full Membership CIISec and is a Fellow of the BCS. In 2007 she was awarded European Chief Information Security Officer of the year by Secure Computing magazine and frequently listed as one of the most influential women within the industry.

Kevin Streater, Vice President at ForgeRock

Kevin Streater is an expert in IT & Cyber Security skills development with over 20 years’ experience as a specialist in competency assessment, digital credentialing and educational technology. Kevin is a vice president at ForgeRock, a leading provider of digital identity solutions, where he heads the global customer education business. Before ForgeRock, Kevin was Executive Director, Employer Engagement at The Open University after 19 years in various technical and management roles at Sun Microsystems.

Kevin is chair of CEdMA Europe, the IT vendor education management trade association, Fellow of the Chartered Institute of Information Security, Trustee and Chartered Fellow of BCS - The Chartered Institute for IT, Chartered Fellow of the Chartered Management Institute and Fellow of the Learning and Performance Institute, Liveryman of the Worshipful Company of Information Technologists and head judge for the UK IT Industry Awards and has a degree in Computer Science from City University, London, and an MBA from The Open University.

National Apprenticeship Week - Cyber

11th February 2022 | 11:00 - 13:00

Online Event

As part of National Apprenticeship Week, University of South Wales and the University of Wales Trinity St David in conjunction, are running an event to promote and explore the value of Degree Apprenticeship (DA) opportunities for businesses in Wales.

We’re running a short session on the morning of the 11th February (more info here) with guest speakers and an opportunity for businesses and employers to learn more and ask questions about how they can take advantage of Degree Apprenticeships for their organisations.

Our Cyber/Computing DA courses might be an excellent route for employers to access the WG funded programme or to secure additional skilled resource in the region.

The link to the event is below, but if you need any more information to share with colleagues/members, please don’t hesitate to contact me:

National Apprenticeship Week 2022 / Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau.

Kind regards,

Rhodri Ryland
External Engagement Manager / Rheolydd Ymgysylltu Allanol
University of South Wales / Prifysgol De Cymru
Email/E-bost: [email protected]

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 6 February 2022

6th February 2022 | 12:00 - 13:30

Virtual Event

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments.

Schedule

 • Date: 9th Jan 2022, Sunday
 • Starts: 12:00 pm UK Local Time / 4 pm UAE LT / 3 pm KSA LT / 8 am SVG LT
 • Ends: 1:30 pm UK Local Time / 5:30 pm UAE LT / 4:30 pm KSA LT / 9:30 am SVG LT

Program
The Cyber Wales is dedicating this Webinar to Bangladesh with the aim to bring together businesses, Academic Institutions, Public and Private Sectors to discuss how collectively we can ensure that we meet the present and future needs in terms of skills, education, and training for the Cyber Security Industry

As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:
 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes
Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers & their topics will be
 • Honorable Guest Speaker Mr S M Jakaria Huq, Commercial Consellor Trade, Commerce and Investment from Bangladesh High Commission to the United Kingdom
 • Prof Dr Chowdhury Mofizur Rahman, Vice Chancellor, United International University of Bangladesh
 • Dr Saada Abdelgawad Khadragy, Assist Professor MIS, City University College of Ajman
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Mr Jason Davies, Board of Director, Cyber Wales
We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Microsoft Team Invite Link to the Virtual Event: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE4ZWZkZjYtOWEyYy00MzRiLTg5ZDUtYjBkOTAzNTY2Yjkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e731093-56aa-4563-95f3-c51895079c2f%22%2c%22Oid%22%3a%221e60f196-c181-462c-9742-9fab0d4ef198%22%7d

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 9 January 2022

9th January 2022 | 12:00 - 13:30

Virtual Event

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments.

Schedule

 • Date: 9th Jan 2022, Sunday
 • Starts: 12:00 pm UK Local Time / 4 pm UAE LT / 3 pm KSA LT / 8 am SVG LT
 • Ends: 1:30 pm UK Local Time / 5:30 pm UAE LT / 4:30 pm KSA LT / 9:30 am SVG LT

Program
The Cyber Wales is dedicating this Webinar to UAE with the aim to bring together businesses, Academic Institutions, Public and Private Sectors to discuss how collectively we can ensure that we meet the present and future needs in terms of skills, education, and training for the Cyber Security Industry

As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis
Webinars will focus on:
 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes
Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers & their topics will be
 • Honourable Steve Moore, British High Commissioner, St Vincent and the Grenadines
 • Ms Annette Mark, Vice President, St Vincent and the Grenadines Chamber of Industry and Commerce
 • Mr John Davies MBE, Co-Founder and Chairman, Cyber Wales
 • Mr Jason Davies, Board of Director, Cyber Wales
We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Microsoft Team Invite Link to the Virtual Event: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJlYzMzNDMtNGQ4ZC00ZjNmLWExZTktNGYyZmJmMmRlZDJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e731093-56aa-4563-95f3-c51895079c2f%22%2c%22Oid%22%3a%221e60f196-c181-462c-9742-9fab0d4ef198%22%7d

Swansea University Cyber Clinic - 14 December 2021

14th December 2021 | 10:00 - 12:00

Online Event

Join us at the 'Swansea Cyber Clinic' - a pilot project looking at victim support needs in a digital world. With widespread scams, online abuse and disinformation increasing everywhere, we want to know how victims' needs are changing and what tools/strategies/training would help those who help victims.

If you are a cyber security professional with experience and/or an interest in digital forensics and supporting vulnerable individuals, we would like your help to explore how victims' needs are changing, the strengths and weaknesses of the current support available, and how it may be improved in the future. We have also invited practitioners in frontline victim support/protection roles, from the third, private and public sectors.

Together, we will design a prototype 'cyber clinic' which might include tools and resources to help victims of what we now traditionally think of as 'cybercrime' (e.g. online fraud, computer hacking), but also of 'hybrid' threats and harms, which can include both online and offline elements (e.g. online abuse, hate crimes, coercive behaviour, intimate partner violence, etc).

Join us at a virtual focus group between December 2021 and January 2022 to:

 • Share your experience and learn from other like-minded practitioners
 • Contribute towards identifying best practice
 • Have early access to research reports and recommendations
 • Be invited to partner with the team in future initiatives
If you would like to take part, we still have a few slots available in the upcoming sessions over the next two weeks. Here are the dates and times:
 • Tuesday, 07/12/2021, 10:00-12:00
 • Wednesday, 08/12/2021, 14:00-16:00
 • Tuesday, 14/12/2021, 10:00-12:00
We also have some dates in January, if none of the above are convenient.

This project is being led by researchers at Swansea University, in partnership with the local SWP Cybercrime Unit and the Swansea Council for Voluntary Service (SCVS), with funding from the Morgan Advanced Studies Institute (MASI).

We look forward to hearing from you, The Cyber Clinic Team

Swansea Cyber Clinic | Clinig Seiber Abertawe
Hillary Rodham Clinton School of Law | Ysgol y Gyfraith
Singleton Park | Parc Singleton
SA2 8PP Swansea | Abertawe
Email | Ebost [email protected]

Swansea University Cyber Clinic - 8 December 2021

8th December 2021 | 14:00 - 16:00

Online Event

Join us at the 'Swansea Cyber Clinic' - a pilot project looking at victim support needs in a digital world. With widespread scams, online abuse and disinformation increasing everywhere, we want to know how victims’ needs are changing and what tools/strategies/training would help those who help victims.

If you are a cyber security professional with experience and/or an interest in digital forensics and supporting vulnerable individuals, we would like your help to explore how victims\’ needs are changing, the strengths and weaknesses of the current support available, and how it may be improved in the future. We have also invited practitioners in frontline victim support/protection roles, from the third, private and public sectors.

Together, we will design a prototype \‘cyber clinic\’ which might include tools and resources to help victims of what we now traditionally think of as \‘cybercrime\’ (e.g. online fraud, computer hacking), but also of \‘hybrid\’ threats and harms, which can include both online and offline elements (e.g. online abuse, hate crimes, coercive behaviour, intimate partner violence, etc).

Join us at a virtual focus group between December 2021 and January 2022 to:

 • Share your experience and learn from other like-minded practitioners
 • Contribute towards identifying best practice
 • Have early access to research reports and recommendations
 • Be invited to partner with the team in future initiatives
If you would like to take part, we still have a few slots available in the upcoming sessions over the next two weeks. Here are the dates and times:
 • Tuesday, 07/12/2021, 10:00-12:00
 • Wednesday, 08/12/2021, 14:00-16:00
 • Tuesday, 14/12/2021, 10:00-12:00
We also have some dates in January, if none of the above are convenient.

This project is being led by researchers at Swansea University, in partnership with the local SWP Cybercrime Unit and the Swansea Council for Voluntary Service (SCVS), with funding from the Morgan Advanced Studies Institute (MASI).

We look forward to hearing from you, The Cyber Clinic Team

Swansea Cyber Clinic | Clinig Seiber Abertawe
Hillary Rodham Clinton School of Law | Ysgol y Gyfraith
Singleton Park | Parc Singleton
SA2 8PP Swansea | Abertawe
Email | Ebost [email protected]

Swansea University Cyber Clinic - 7 December 2021

7th December 2021 | 10:00 - 12:00

Online Event

Join us at the 'Swansea Cyber Clinic' - a pilot project looking at victim support needs in a digital world. With widespread scams, online abuse and disinformation increasing everywhere, we want to know how victims’ needs are changing and what tools/strategies/training would help those who help victims.

If you are a cyber security professional with experience and/or an interest in digital forensics and supporting vulnerable individuals, we would like your help to explore how victims\’ needs are changing, the strengths and weaknesses of the current support available, and how it may be improved in the future. We have also invited practitioners in frontline victim support/protection roles, from the third, private and public sectors.

Together, we will design a prototype \‘cyber clinic\’ which might include tools and resources to help victims of what we now traditionally think of as \‘cybercrime\’ (e.g. online fraud, computer hacking), but also of \‘hybrid\’ threats and harms, which can include both online and offline elements (e.g. online abuse, hate crimes, coercive behaviour, intimate partner violence, etc).

Join us at a virtual focus group between December 2021 and January 2022 to:

 • Share your experience and learn from other like-minded practitioners
 • Contribute towards identifying best practice
 • Have early access to research reports and recommendations
 • Be invited to partner with the team in future initiatives
If you would like to take part, we still have a few slots available in the upcoming sessions over the next two weeks. Here are the dates and times:
 • Tuesday, 07/12/2021, 10:00-12:00
 • Wednesday, 08/12/2021, 14:00-16:00
 • Tuesday, 14/12/2021, 10:00-12:00
We also have some dates in January, if none of the above are convenient.

This project is being led by researchers at Swansea University, in partnership with the local SWP Cybercrime Unit and the Swansea Council for Voluntary Service (SCVS), with funding from the Morgan Advanced Studies Institute (MASI).

We look forward to hearing from you, The Cyber Clinic Team

Swansea Cyber Clinic | Clinig Seiber Abertawe
Hillary Rodham Clinton School of Law | Ysgol y Gyfraith
Singleton Park | Parc Singleton
SA2 8PP Swansea | Abertawe
Email | Ebost [email protected]

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 5 December 2021

5th December 2021 | 12:00 - 13:30

Virtual Event

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments

Schedule

 • Date: 5th Dec 2021, Sunday
 • Starts: 12:00 pm UK Local Time (i.e. 3 pm UAE Local Time)
 • Ends: 1:30 pm UK Local Time (i.e. 4:30 pm UAE Local Time)
Program

The Cyber Wales is dedicating this Webinar to UAE with the aim to bring together businesses, Academic Institutions, Public and Private Sectors to discuss how collectively we can ensure that we meet the present and future needs in terms of skills, education, and training for the Cyber Security Industry

As one of the UK largest Cyber Ecosystems, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis

Webinars will focus on:
 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes
Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers & their topics will be
 • Prof. Daniyal Alghazzawi, Head of the of the information security research group - Topic: Intelligent Offensive & Defensive Cyber Security
 • Mr John Davies, Cyber Wales - Topic: UK Police Cyber Alarm
 • Mr Jason Davies, Cyber Wales - Topic: Cyber Wales Skills Learning Platform
We will aim to do a Q&A Session at the end of the talks and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Microsoft Team Invite Link to the Virtual Event: Click Here

Women in Cyber Wales Cluster - 30 November 2021

30th November 2021 | 15:30 - 17:15

Online Event

Our final networking meeting of the 2021 for women working, or hoping to work, in the cyber industry About this event

Women in Cyber Wales is part of the Cyber Wales Group. The meetings provide a valuable way for women working, or hoping to work, in the cyber industry to meet and support each other.

Last month we heard from some really inspiring women working in cyber security, and we're going to build on that with another great selection of speakers who we're honoured to host for event.

We'll hear presentations from:

 • Deborah Haworth, Chief Information Security Officer, Penguin Random House UK
 • Sema Yuce, Director, Truth ISC
 • Bridget Kenyon, Chief Information Security Officer, EMEA, and Information Security Programmes Leader at Thales Digital Identity and Security
Deborah has more than twenty years’ experience as an information security professional across multiple industries, and has been at the sharp end of changing attitudes to this discipline.

With a gift for cutting through and telling it how it is, she is known for motivational leadership.

Deborah is an ISACA Certified Information Security Manager, Fellow of the British Computer Society and Chartered IT Professional specialising in security GRC (governance, risk and compliance) with extensive experience in crisis management and complex problem solving.

Sema is the founder and director of a boutique London-based information security governance, risk, and compliance (GRC) management consulting firm specialising in providing creative, cost-effective, independent management consultancy and security awareness solutions. She is a volunteer translator at the SANS Institute, a mentor at Reed-Women in Technology programme, a SheLeadsTech Ambassador at ISACA, a Professional Member and publisher reviewer at the British Computer Society (BCS) and a volunteer instructor at Fintech Istanbul for the “Cyber Security and Ethics” courses. In 2020, she won the TechWomen Awards for her outstanding contribution to the women in the technology sector.

Bridget is Global CISO for Thales eSecurity. Her experience in information security started in 2000 with a role in network vulnerabilities at DERA, following which she has been a Qualified Security Assessor against PCI DSS, Information Security Officer for Warwick University, Head of Information Security for UCL, and has held a variety of roles in consultancy and academia. Bridget has been contributing to international standards development since 2006, when she first joined BSI Panel 1, coordinating development of information security management system standards; she is currently editor for ISO/IEC 27014. Bridget has also co-authored three textbooks on information security. She strongly believes that information security is fundamental to reliable business operations, not a nice-to-have. In 2018, she was named as one of the top 25 Women in Tech by UK publication PCR.

The presentations will be followed by an informal panel discussion and Q&A where we anticipate some excellent conversion and networking opportunities.

Please reserve your ticket now using the page indicated above, and a link for the event, being held on Microsoft Teams, will be available once you have signed up.

We look forward to welcoming you to what will be a really exciting and informative afternoon.

By signing up for this event you consent to your details being added to our database in order to receive information about future meetings.

This event is hosted by Clare Johnson, USW Partnerships and Outreach Manager (Digital and STEM), and is supported by USW Exchange. To find out more about accessing the talent, expertise and facilities of the University of South Wales, as well as our latest funding opportunities, join the university's business network here.

Cymraeg

Ein cyfarfod rhwydweithio ym mis Hydref 2021 ar gyfer menywod sy'n gweithio, neu'n gobeithio gweithio, yn y diwydiant seiber

Mae Menywod yn Seiber Cymru yn rhan o Grŵp Seiber Cymru. Mae'r cyfarfodydd yn ffordd werthfawr i fenywod sy'n gweithio, neu'n gobeithio gweithio, yn y diwydiant seibr i gyfarfod a chefnogi ei gilydd.

Y mis diwethaf clywsom gan rai menywod ysbrydoledig iawn sy'n gweithio ym maes seiberddiogelwch, ac rydym yn mynd i adeiladu ar hynny gyda detholiad gwych arall o siaradwyr y mae'n anrhydedd i ni eu cynnal ar gyfer digwyddiad.

Byddwn yn clywed cyflwyniadau gan:
 • Deborah Haworth, Prif Swyddog Diogelwch Gwybodaeth, Penguin Random House UK
 • Sema Yuce, Cyfarwyddwr, Truth ISC
 • Bridget Kenyon, Prif Swyddog Diogelwch Gwybodaeth, ASA, ac Arweinydd Rhaglenni Diogelwch Gwybodaeth yn Thales Hunaniaeth a Diogelwch Digidol
Mae gan Deborah dros ugain mlynedd o brofiad fel gweithiwr proffesiynol diogelwch gwybodaeth ar draws sawl diwydiant, ac mae wedi bod ar flaen y gad o ran newid agweddau at y ddisgyblaeth hon.

Gyda rhodd ar gyfer torri drwodd a dweud wrtho sut y mae, mae'n adnabyddus am arweinyddiaeth ysgogol.

Mae Deborah yn Rheolwr Diogelwch Gwybodaeth Ardystiedig ISACA, yn Gymrawd Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain a Gweithiwr Tg Proffesiynol Siartredig sy'n arbenigo mewn diogelwch GRC (llywodraethu, risg a chydymffurfiaeth) gyda phrofiad helaeth o reoli argyfwng a datrys problemau cymhleth.

Mae Sema yw sylfaenydd a chyfarwyddwr cwmni ymgynghori diogelwch gwybodaeth, risg a chydymffurfiaeth (GRC) sy'n arbenigo mewn darparu ymgynghoriaeth rheoli annibynnol ac atebion ymwybyddiaeth diogelwch creadigol, cost-effeithiol. Mae'n gyfieithydd gwirfoddol yn Sefydliad SANS, yn fentor yn rhaglen Reed-Women in Technology, Llysgennad SheLeadsTech yn ISACA, Aelod Proffesiynol ac adolygydd cyhoeddwr yng Nghymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (BCS) a hyfforddwr gwirfoddol yn Fintech Istanbul ar gyfer y cyrsiau "Seiberddiogelwch a Moeseg". Yn 2020, enillodd Wobrau TechWomen am ei chyfraniad rhagorol i'r menywod yn y sector technoleg.

Mae Bridget yn CISO Byd-eang ar gyfer eDdiogelwch Thales. Dechreuodd ei phrofiad o ddiogelwch gwybodaeth yn 2000 gyda rôl mewn gwendidau rhwydwaith yn DERA, ac ar ôl hynny bu'n Asesydd Diogelwch Cymwysedig yn erbyn DSS PCI, Swyddog Diogelwch Gwybodaeth ar gyfer Prifysgol Warwick, Pennaeth Diogelwch Gwybodaeth ar gyfer UCL, ac mae wedi dal amrywiaeth o rolau mewn ymgynghoriaeth a'r byd academaidd.Mae Bridget wedi bod yn cyfrannu at ddatblygu safonau rhyngwladol ers 2006, pan ymunodd â Phanel BSI 1 am y tro cyntaf, gan gydlynu'r gwaith o ddatblygu safonau'r system rheoli diogelwch gwybodaeth; ar hyn o bryd mae'n olygydd ar gyfer ISO/IEC 27014. Mae Bridget hefyd wedi cyd-ysgrifennu tri gwerslyfr ar ddiogelwch gwybodaeth. Mae'n credu'n gryf bod diogelwch gwybodaeth yn hanfodol i weithrediadau busnes dibynadwy, nid yn braf ei gael. Yn 2018, cafodd ei henwi fel un o'r 25 o Fenywod mewn Tech gorau gan PCR cyhoeddi'r DU.Dilynir y cyflwyniadau gan drafodaeth banel anffurfiol a sesiwn holi ac atebion lle rydym yn rhagweld rhai cyfleoedd trosi a rhwydweithio rhagorol.

Cadwch eich tocyn nawr gan ddefnyddio'r dudalen a nodir uchod, a bydd dolen ar gyfer y digwyddiad, sy'n cael ei chynnal ar Microsoft Teams, ar gael ar ôl i chi gofrestru.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r hyn a fydd yn brynhawn cyffrous ac addysgiadol iawn.

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn rydych yn cydsynio i'ch manylion gael eu hychwanegu at ein cronfa ddata er mwyn derbyn gwybodaeth am gyfarfodydd yn y dyfodol.

Cynhelir y digwyddiad hwn gan Clare Johnson (Rheolwr Partneriaethau ac Allgymorth PDC (Digidol a STEM), ac fe'i cefnogir gan Gyfnewidfa PDC. I gael gwybod mwy am gael gafael ar dalent, arbenigedd a chyfleusterau Prifysgol De Cymru, yn ogystal â'n cyfleoedd ariannu diweddaraf, ymunwch â rhwydwaith busnes y brifysgol yma.

OT Cluster - 30 November 2021

30th November 2021 | 14:00 - 16:00

National Cyber Security Academy, USW Newport City Campus, Newport, NP20 1UH

Welcome to the relaunch of the Operational Technology Cluster of Cyber Wales.

New cluster managers Marie and Jules would like to welcome you to our first meeting.

The aim of this Cluster is to provide a platform to share intelligence and explore ideas on the specific cyber security challenges being faced by organisations working in Operational Technology (OT), Critical National Infrastructure (CNI) and Industrial Control Systems (ICS).

For our first meeting, our two speakers, Kat Abercrombie (Senior Pen-Tester at Arcanum Cyber) and Jules Farrow (CTO at Awen Collective) will introduce topics on the difference between IT and OT and why each needs its own security focus, and why asset and vulnerability discovery is vital to producing an effective OT cyber security programme. We'd also love to hear from you - a brief introduction on who you are, your interest in OT cyber, and what future topics we can focus on within our OT cluster meetings.

If you work in, or have an interest in, cyber security in the industrial sectors then we'd love for you to join us.

This event will be hosted by the wonderfully accommodating University of South Wales National Cyber Security Academy at their Newport City Campus and simultaneously virtually via Zoom. If you can't join us in person, we'd still love for you to join via Zoom where you'll be just as much part of the action (although you will need to provide your own Welsh Cakes!).

Arcanum is a NCSC Certified Cyber Security Consultancy, supporting clients across multiple sectors, ranging from CNI, Manufacturing and Defence to SMEs. Marie Caruso, Sales & Marketing Manager at Arcanum is a manager of the OT Cluster at Cyber Wales.

Awen Collective makes society safer by reducing the impact of cyber attacks on the services we all rely upon on a daily basis through innovative software solutions tailored for OT organisations across CNI, Manufacturing, Defence and Smart Cities. Jules Farrow, CTO at Awen Collective is a manager of the OT Cluster at Cyber Wales.

European Cyber Week - 16-18 November 2021

19 November 2021 | 2 days

Online Event

The sanitary conditions at the end of 2020 led us to make special arrangements for the 5th edition of European Cyber ​​Week, without the possibility of meeting face-to-face. We are counting on great meetings for the 6th edition in 2021!

Our teams are galvanized in this perspective, even more determined to strengthen the growing dynamics of the congress, with enthusiasm and motivation. The excellent level of the participants, the diversity of the trades represented, the quality of the conferences on strategic topics of cyber defense, cybersecurity and artificial intelligence ensure the greatest satisfaction of the many listeners.

It is therefore with great pleasure that the Pole d’excellence cyber, its public and private partners, invite you to the 6th edition of European Cyber ​​Week, from November 16 to 18, 2021. In strict compliance with sanitary conditions, the Europe of cybersecurity and cyber defense will meet in Rennes, to discuss around fifteen events promoting training, research and innovation, economic and industrial development and recruitment activities.

https://en.european-cyber-week.eu/

How to take your workforce global - RSM and Tech Nation

Wednesday 17th November 2021 | 09:30 – 11:00

Webinar

If you have ambition to expand globally or you’re keen to attract global talent to your tech business, this event is for you..

Agenda:

 • 9.30am – 9.40am – news of Tech Nation’s support for scaling tech businesses including the Global Talent Visa and new international growth programmes.
 • 9.40am – 10.40am – a discussion with RSM UK on the hurdles you may face attracting global talent, people considerations for expanding globally and top tips on how to overcome them.
 • 10.40am – 11am – Q&A.


To book your place please RSVP to:[email protected] by Monday 15 November
Please note: spaces at this event are limited and allocated on a first come, first served basis. By attending this event you will receive a complimentary employer's health check with one of RSM UK's experts.

Registering for this event will add you to a public calendar invite making your name and email address visible to other attendees. Please do not register if you do not consent to this. For the purpose of this webinar only RSM and Tech Nation may share your information with each other.

Details on how RSM process personal data can be found here
Details on how Tech Nation process personal data can be found here

All Wales Cyber Security Cluster - 16 November 2021

16th November 2021 | 14:00 - 16:00

Webinar

Two companies needed for the Final of the European Cybersecurity STARtup Award.

At this month's Cyber Cluster meeting we are going to be exploring the dark art of the “Dragons Den”.

There are a number of "Pitch Events" being run at the moment:-

 • In Wales – Global Welsh are running Den y Dreigiau a seed funding event on the 11 November
 • In the UK – The TechNation Rising Stars scale up programme just started across the UK
 • In Europe – One of a series of Investor Days is running at the European Cyber Week in Rennes on the 17 November
Cyber is officially the No.1 target market for funding and investment firms but why are they so interested and what are they looking for?

As you can see in the title of this month's meeting, we will be focussing on one particular series of events for the next few months. This is because Cyber Wales will be hosting the UK event in this ECSO (European Cyber Security Organisation) series in January.

We will be hosting it but not judging it - so our plan is to help any Welsh companies who are interested in dipping their toe into the seemingly dark waters of investment, starting with a virtual session at our meeting on the 16th.

First of all, don't be put off by the word “startup”…

A startup is typically a company that has been trading for less than 5 years. However, there are some exceptions such as where a major pivot has taken place leading to a change in product or business model especially where a new product has been launched. Some well established companies are considered startups if they are still carving out a place for themselves in the market or experimenting to find an offering or model that will provide stable growth. In short, it could be you!

Also, don't be put off by the word “European”…

ECSO, the European Cyber Security Organisation, is a privileged partner of the European Commission for the implementation of the Cybersecurity Public-Private Partnership with a remit to coordinate the development of the European Cybersecurity Ecosystem which includes the UK! So, Brexit notwithstanding, you are eligible to enter and win this Award.

So what's it all about…

ECSO ran the first STARtup Awards in 2020 with the grand final in February 2021. It was a great success and it led to amazing visibility and promotion for all the companies who took part.

In this year's Awards, there are 5 events across Europe and 2 companies from each event will go through to the grand final in February 2022.

The events are:-
 • 1. 14th October 2021 - A virtual event run by Eurobits, the European Competence Center for Security in Information Technology based in Germany. 8 companies battled it out, each giving a 5 minute pitch and then handling 5 minutes of questions. You can watch the recording of this event here (https://www.youtube.com/watch?v=snfwgPwHsaU). The winners who will go forward to the grand final are NECT, a digital identity company (https://nect.com/en/) and ZignSys, a smart transaction firm (https://xignsys.com/en/).
 • 2. 19th October 2021 – an online event run by Cyber4Growth, a business growth programme based in Luxembourg. A limited number of entrants competed and the 2 winners were Passbolt, a password manager solution (https://www.passbolt.com/) and Devseis, an MSSP (https://www.devseis.com/).
 • 3. 17th November 2021 – a live pitching event will be run as part of an Investor's day at the European Cyber Week (https://en.european-cyber-week.eu/), a 5-day festival of cyber events run in Renne, France. 22 companies are lined up to pitch.
 • 4. 1st December 2021 – a live event will be run as part of an Investor's Day at Slush 2021 (https://www.slush.org), a two-day startup festival at Helsinki in Finland. 16 companies will have a chance to pitch to a largest gathering of investors on stage at the event.
 • 5. 18th January 2022 – a live event will be staged at the All Wales Cyber Security Cluster meeting run by Cyber Wales. Members of the investor networks of TechNation and Global Welsh will judge the 5-minute pitches of a maximum of 8 cyber companies.
So, two of those companies will definitely become the last 2 of 10 Finalists in the ECSO Grand Final. They will join companies from all over Europe who will have taken part in the events in Germany, Luxembourg, France and Finland at the high profile event that will take place on 1-2 February 2022 in The Hague (The Netherlands).

However, although only two companies will go to the final, all 8 will have the opportunity to pitch their capabilities to investors who are active in the cyber security market.

This is an amazing opportunity to get some genuine feedback, raise the profile of your company or product and maybe even get some funding to catapult your organisation into new growth.

Come along to this month's Cluster to find out more.

In the meantime, feel free to drop an email to [email protected] for more information.

A first-of-its-kind hybrid event for north Wales, hosted by M-SParc, GlobalWelsh and partners, Den y Dreigiau (Dragon's Den) will bring a range of cutting-edge start-ups and small businesses together, to showcase their exciting investment opportunities! Is your next portfolio here?! Join us at M-SParc or virtually from wherever you are!

Pitching at the event will be some of the most innovative and exciting companies in the region, and you can learn more about them below!

Ceridwen Oncology (Pharmaceutical)
A team comprising world-leading expertise in medicinal chemistry, genetics and clinician medicine from two Welsh universities (Bangor and Cardiff) and University College London. We are a pre-clinical drug discovery company combining innovative state-of-the-art computational chemistry and cancer biology to identify new, first-in-class anti-cancer therapeutics.

Our main initial focus is on a group of compounds we believe can target common cancers found with high prevalence in Wales and transform the treatment of a rare type of bone cancer that afflicts individuals of all age groups, including the very young.

Cufflink.io (Digital)
Cufflink is a free app to safely store your personal data and control what you share, and with who. Stop worrying about data hacks, passwords being stolen or your private data being bought and sold. Encrypted and stored on your phone, all your data is private, safe and always with you.

Cufflink isn't just for people ... it's for companies too. Our corporate service provides a more secure, transparent and accurate way to manage customer data ensuring greater trust, engagement and value for money. Reduce personal information data breach risks by outsourcing PI storage and access. Mitigate compliance and regulatory costs (GDPR, CCPA) through our secure decentralised data storage and licensed access controls.

Dewin.tech (AgriTech)
dewin.tech is an IoT technology company providing LoRaWAN solutions to service providers and businesses. Working together with Wales’ best technicians, dewin.tech brings innovative technology and solutions to the market to make your life simpler.

We use 21st century technology to create value for our customers from cost saving, improved quality and efficiency, improved control, safety and security, dewin.tech provides solutions with endless possibilities.

Haia (Digital)
Haia is a web-based platform allowing you to create online or hybrid events. No need for any downloads; Haia is browser based, and accessible for everyone. We have worked with event organisers and attendees to find out what they like (and don’t like!) about hosting and attending events.

We’ve developed a platform that includes everything people want, and more, with networking, live translation, accessibility, marketing integration, hybrid and exhibition area features all built in. Haia is responding to the demand not only for online events during the pandemic, but for hybrid events post-covid.

Micron Agritech (AgriTech)
Micron Agritech is an Irish Start-up founded in 2019 by Sean Smith, Daniel Izquierdo, Tara McElligott and Jose Lopez while they were undergraduates at Technological University Dublin. They spun-out of the university with their revolutionary parasite testing technology – the Micron Kit.

The Micron Kit is a pen-side testing kit that allows farmers or vets to rapidly detect parasitic infections in livestock. Samples are analysed via the Micron Kit app through a revolutionary Machine Learning AI process. This saves time and reduces spending on and resistance to medication.

Papertrail (Digital)
Protect your business from avoidable risks with Papertrail. Switch to a simple and powerful cloud-based platform to manage your PPE efficiently. Managing a growing inventory is hard, but not doing it right can have major consequences. Faulty equipment and lost records are a huge risk to your business.

Papertrail will transform the way you record and store inspection evidence. Manage, monitor and maintain your PPE with a robust and efficient cloud-based platform. Carry out inspections efficiently, maintain reliable records easily and get complete visibility over your inventory with Papertrail.

PlantSea (BioTech)
PlantSea aims to replace environmentally damaging petroleum-based plastics with sustainable and biodegradable alternatives. Our project focuses on the development of sustainable and low carbon bioplastics, with the aim to be national pioneers in the development and production of sustainable and affordable seaweed derived plastic alternatives.

We aim to support seaweed aquaculture in Wales and the UK with the potential to expand and establish our own seaweed aquaculture, enabling us to sustainably grow raw material while sequestering carbon.

Revolancer (Digital)
Revolancer is a freelance marketplace that connects ambitious businesses with skilled freelancers. We're innovating AI-powered quality control, which reduces our fees, and brings our customers both quality and value without compromise.

We want to change the freelancing industry for good, making it both fairer and easier for skilled freelancers to find clients, and for ambitious businesses to access quality talent with minimal risks.


These eight companies are developing forward-thinking solutions in a range of vital sectors from health to artificial intelligence to marine biology and much more! They will be pitching for between £300k - £1.5M.

In attendance will be investors and investor groups from across the UK and beyond, including the Development Bank of Wales, the GlobalWelsh investment network, GS Verde Investment Network and more! Do you want to get in on the action?

The full agenda for the event is as follows:

 • 4:30pm - Event opened by Virginia Crosbie MP
 • 4:35pm - Flash talks from Event Partners
 • 5:15pm - Break and networking
 • 5:30pm - Pitch #1: Haia
 • 5:45pm - Pitch #2: Ceridwen Oncology
 • 6:00pm - Pitch #3: Micron Agritech
 • 6:15pm - Pitch #4: PlantSea
 • 6:30pm - Break, networking and food
 • 7:15pm - Pitch #5: Cufflink
 • 7:30pm - Pitch #6: Revolancer
 • 7:45pm - Pitch #7: Dewin.Tech
 • 8:00pm - Pitch #8: PaperTrail
 • 8:15pm - Networking
 • 9:00pm - Close
Book your tickets below and be sure to save the date for what is set to be an historic, spectacular evening of business in north Wales.

_______________________________________________________________________________________________________________

Bydd digwyddiad hybrid cyntaf o'i fath ar gyfer gogledd Cymru, wedi'i gynnal gan M-SParc, GlobalWelsh a partneriaid, Den y Dreigiau yn dod ag ystod o fusnesau bach blaengar at ei gilydd, i arddangos eu cyfleoedd buddsoddi cyffrous! Ydy'ch portffolio nesaf yma?! Ymunwch â ni yn M-SParc neu dros y wê o ble bynnag yr ydych chi!

Yn y digwyddiad bydd nifer o'r cwmnïau mwyaf arloesol a chyffrous yn y rhanbarth, sef:

Ceridwen Oncology (Fferyllol)
Tîm sy'n cynnwys arbenigedd blaenllaw yn y byd mewn cemeg feddyginiaethol, geneteg a meddygaeth clinigwr o ddwy brifysgol yng Nghymru (Bangor a Chaerdydd) a Choleg Prifysgol Llundain. Rydym yn gwmni darganfod cyffuriau cyn-glinigol sy'n cyfuno cemeg gyfrifiadol a bioleg canser arloesol o'r radd flaenaf i nodi therapiwteg gwrth-ganser newydd o'r radd flaenaf.

Mae ein prif ffocws cychwynnol ar grŵp o gyfansoddion y credwn y gallant dargedu canserau cyffredin a geir gyda mynychder uchel yng Nghymru a thrawsnewid triniaeth math prin o ganser esgyrn sy'n cystuddio unigolion o bob grŵp oedran, gan gynnwys yr ifanc iawn.

Cufflink.io (Digidol)
Mae Cufflink yn ap rhad ac am ddim i storio'ch data personol yn ddiogel a rheoli'r hyn rydych chi'n ei rannu, a gyda phwy. Stopiwch boeni am haciau data, cyfrineiriau'n cael eu dwyn neu'ch data preifat yn cael ei brynu a'i werthu. Wedi'i amgryptio a'i storio ar eich ffôn, mae'ch holl ddata yn breifat, yn ddiogel a gyda chi bob amser.

Nid ar gyfer pobl yn unig y mae Cufflink ... mae ar gyfer cwmnïau hefyd. Mae ein gwasanaeth corfforaethol yn darparu ffordd fwy diogel, tryloyw a chywir i reoli data cwsmeriaid gan sicrhau mwy o ymddiriedaeth, ymgysylltiad a gwerth am arian. Lleihau risgiau torri data gwybodaeth bersonol trwy gontract allanol i storio a mynediad DP. Lliniaru costau cydymffurfio a rheoleiddio (GDPR, CCPA) trwy ein rheolaethau storio data datganoledig diogel a mynediad trwyddedig.

Dewin.tech (Technoleg Amaeth)
Mae dewin.tech yn gwmni technoleg IoT sy'n darparu atebion LoRaWAN i ddarparwyr gwasanaeth a busnesau. Gan weithio gyda thechnegwyr gorau Cymru, mae dewin.tech yn dod â thechnoleg ac atebion arloesol i'r farchnad i wneud eich bywyd yn symlach.

Rydym yn defnyddio technoleg yr 21ain ganrif i greu gwerth i'n cwsmeriaid o arbed costau, gwell ansawdd ac effeithlonrwydd, gwell rheolaeth, diogelwch a diogeledd, mae dewin.tech yn darparu datrysiadau gyda phosibiliadau diddiwedd.

Haia (Digidol)
Mae Haia yn blatfform ar y we sy'n eich galluogi i greu digwyddiadau ar-lein neu hybrid. Nid oes angen unrhyw lawrlwythiadau; mae Haia yn seiliedig ar borwr, ac yn hygyrch i bawb. Rydyn ni wedi gweithio gyda threfnwyr digwyddiadau a mynychwyr i ddarganfod beth maen nhw'n ei hoffi (a ddim yn ei hoffi!) am gynnal a mynychu digwyddiadau.

Rydym wedi datblygu platfform sy'n cynnwys popeth y mae pobl ei eisiau, a mwy, gyda nodweddion rhwydweithio, cyfieithu byw, hygyrchedd, integreiddio marchnata ac ardal arddangos i gyd wedi'u hadeiladu i mewn. Mae Haia yn ymateb i'r galw nid yn unig am ddigwyddiadau ar-lein yn ystod y pandemig, ond ar gyfer digwyddiadau hybrid ôl-covid.

Micron Agritech (Technoleg Amaeth)
Cwmni Gwyddelig yw Micron Agritech a sefydlwyd yn 2019 gan Sean Smith, Daniel Izquierdo, Tara McElligott a Jose Lopez tra roeddent yn israddedigion ym Mhrifysgol Dechnolegol Dulyn. Fe wnaethant droi allan o'r brifysgol gyda'u technoleg profi parasitiaid chwyldroadol - y Cit Micron.

Mae'r Cit Micron yn becyn profi sy'n caniatáu i ffermwyr neu filfeddygon ganfod heintiau parasitig mewn da byw yn gyflym. Dadansoddir samplau trwy'r app Micron trwy broses chwyldroadol AI. Mae hyn yn arbed amser ac yn lleihau gwariant ar feddyginiaeth a'i gwrthwynebiad iddi.

Papertrail (Digidol)
Amddiffyn eich busnes rhag risgiau y gellir eu hosgoi gyda Papertrail. Newid i blatfform syml a phwerus ar y cwmwl i reoli'ch PPE yn effeithlon. Mae'n anodd rheoli rhestr eiddo sy'n tyfu, ond gall peidio â'i wneud yn iawn arwain at ganlyniadau difrifol. Mae offer diffygiol a chofnodion coll yn risg enfawr i'ch busnes.

Bydd Papertrail yn trawsnewid y ffordd rydych chi'n cofnodi ac yn storio tystiolaeth arolygu. Rheoli, monitro a chynnal eich PPE gyda llwyfan cadarn ac effeithlon wedi'i seilio ar y cwmwl. Cynnal arolygiadau yn effeithlon, cynnal cofnodion dibynadwy yn hawdd a chael gwelededd llwyr dros eich rhestr eiddo gyda Papertrail.

PlantSea (Technoleg Biolegol)
Nod PlantSea yw disodli plastigau petroliwm sy'n niweidiol i'r amgylchedd â dewisiadau amgen cynaliadwy a bioddiraddadwy. Mae ein prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu bioplastigion carbon isel cynaliadwy a isel, gyda'r nod o fod yn arloeswyr cenedlaethol wrth ddatblygu a chynhyrchu dewisiadau amgen plastig cynaliadwy a fforddiadwy sy'n deillio o wymon.

Ein nod yw cefnogi dyframaethu gwymon yng Nghymru a'r DU gyda'r potensial i ehangu a sefydlu ein dyframaethu gwymon ein hunain, gan ein galluogi i dyfu deunydd crai yn gynaliadwy wrth atafaelu carbon.

Revolancer (Digidol)
Mae Revolancer yn farchnad lawrydd sy'n cysylltu busnesau uchelgeisiol â gweithwyr llawrydd medrus. Rydym yn arloesi rheoli ansawdd wedi'i bweru gan AI, sy'n lleihau ein ffioedd, ac yn dod ag ansawdd a gwerth i'n cwsmeriaid heb gyfaddawdu.

Rydym am newid y diwydiant llawrydd er daioni, gan ei gwneud yn decach ac yn haws i weithwyr llawrydd medrus ddod o hyd i gleientiaid, ac i fusnesau uchelgeisiol gael mynediad at dalent o safon heb lawer o risgiau.


Mae'r wyth cwmni hyn yn datblygu atebion blaengar mewn ystod o sectorau hanfodol o iechyd i ddeallusrwydd artiffisial i fioleg forol a llawer mwy! Byddant yn pitsio am rhwng £300k - £1.5M.

Yn bresennol bydd buddsoddwyr a grwpiau buddsoddwyr o bob rhan o'r DU a thu hwnt, gan gynnwys Banc Datblygu Cymru, rhwydwaith buddsoddi GlobalWelsh, Rhwydwaith Buddsoddi GS Verde a mwy! Ydych chi am gymryd rhan

Mae'r agenda lawn ar gael isod:

 • 4:30pm - Virginia Crosbie AS yn agor y digwyddiad
 • 4:35pm - Sgyrsiau sydyn gan partneriaid y digwyddiad
 • 5:15pm - Egwyl a rhwydweithio
 • 5:30pm - Cyflwyniad #1: Haia
 • 5:45pm - Cyflwyniad #2: Ceridwen Oncology
 • 6:00pm - Cyflwyniad #3: Micron Agritech
 • 6:15pm - Cyflwyniad #4: PlantSea
 • 6:30pm - Egwyl, rhwydweithio a bwyd
 • 7:15pm - Cyflwyniad #5: Cufflink
 • 7:30pm - Cyflwyniad #6: Revolancer
 • 7:45pm - Cyflwyniad #7: Dewin.Tech
 • 8:00pm - Cyflwyniad #8: PaperTrail
 • 8:15pm - Rhwydweithio
 • 9:00pm - Cau'r digwyddiad
Archebwch eich tocynnau isod a gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y dyddiad ar gyfer noson fusnes hanesyddol, ysblennydd yng ngogledd Cymru.

Cardiff School of Technologies (CST) at CardiffMET is running a virtual cyber hackathon even in collaboration with EC-Council for Year 9-13 students.

Registration details are below
Click here to sign up.

Plexal Cyber Lates – 4th November 2021

4 November 2021 | 16:30 - 19:00

Queen Elizabeth Olympic Park, London

Join Plexal for its Cyber Lates event this November: the second in a series of meetups for technology and cybersecurity innovators, investors and leaders.

The speaker lineup is worth leaving the house for:

 • Simeon Quarrie, founder or VIVIDA, which earned a contract with Lloyds Banking Group following a pilot
 • Katie Hewitt, senior manager of security innovation at Lloyds Banking Group
 • Haydn Brooks, co-founder and CEO of Risk Ledger: a startup that is securing the NHS Test and Trace app following a successful pilot
Tech London Advocates founder Russ Shaw will also be speaking to Plexal's Director of Innovation Saj Huq about the TLA Cyber community and his views on the future of the growing sector.

Panel on Pilots
Pilots can be a powerful way for cyber startups to sell their technology to large enterprises and the government.

But how do you design a pilot to maximise your chances of it resulting in a contract?

How can startups protect themselves?

And what should a large enterprise know before partnering with a startup to run a pilot or proof of concept?

Join this panel discussion at 5.30pm and have your say.

You'll then have the opportunity to enjoy networking drinks from 6.15pm. Head along to meet Plexal's cyber innovation team and get to know their community – including their cyber startup members.

If you\ve got any questions or accessibility requirements, get in touch via [email protected].

Health and Safety
Plexal will be capping numbers to enable attendees to keep a safe distance in their events space. If you'd like to learn more about Plexal's Covid-related health and safety measures, head to plexal.com/workspace-safety

Details
 • 4:30pm - Event opened by Virginia Crosbie MP
 • 4:35pm - Flash talks from Event Partners
See you all there!

The Chancellor of the Exchequer announced the spending Review & Budget. Tech Nation has a post here about what this means for tech scaleups: https://technation.io/news/spending-review-budget-tech-scaleups/.

RSM have also put together this helpful budget hub\: https://www.rsmuk.com/ideas-and-insights/budget-2021

And discussion have been had with a lot of Welsh scaleups lately about hiring global talent and expanding internationally. If this sounds like something you'd like to know more about, Matt Exley and Gino Brancazio from Tech Nation will be talking briefly at RSM's virtual event in a few weeks focussed on this topic.

What exactly is a Soft Landing Programme? Find out at the October Cluster meeting!

Exploring business opportunities in another country is hard work. Combine communication challenges and cultural differences then add a wide variety of stumbling blocks such as visas, free trade zones, financial climates, business legal & regulatory dictates, immigration, accommodation, travel etc. and this process can be overwhelming.

Businesses support organisations and networking groups all over the world recognise the importance of exporting and/or inward investment to their members, their sectors, their industry and ultimately their national economy. When the subject matter is cyber security, the stakes are even higher because the adversary respects no borders and it is only through people and organisations from all over the world working together that we can hope to keep up with and gain the upper hand over malicious actors and the technologies they exploit.

This is where the concept of Soft Landing comes into it's own!

It is very disappointing therefore to find so few tailored soft landing programmes that are openly available to the people and organisations who need them.

Cyber Wales was not alone in forming its own version of a soft landing programme when we began back in 2014. As we got to know other cyber ecosystems around the world, we found that many had also created their own programmes but the disparities between the formats and offerings, as well as the difficulties in communicating the offerings from country to country made it very difficult to maximise the benefits of these programmes.

This is one of the key challenges that GlobalEPIC focused on after its formation in 2017 and today there exists a global network of cyber ecosystems who have aligned their soft landing programmes around a common framework making it as easy as possbile for people and organisations to find, explore, work, conduct research and collaborate with like-minded cyber professionals all over the world.

14 cyber security ecosystems stood together on stage at the 3rd European Cybersecurity Forum held in Krakow, Poland and became the founding members of the Global Ecosystem of ecosystems Partnership in Innovation and Cybersecurity (GlobalEPIC).

The organisation was founded to build a global community of innovation ecosystems who collaborate on projects and share expertise through an ever expanding network of diverse organizations all committed to "Network Globally, Benefit Locally".

Cyber Wales took pride of place at the launch, standing alongside a friend and colleague from Invest Surrey, committed to the development of cyber capability and resilience from its HQ in the City of Surrey in British Columbia, just across the Fraser River from Vancouver and sharing a border with the US State of Washington..

The City of Surrey is able to function as a "living Lab" for cyber innovation and its location makes it an ideal launchpad for business opportunities and/or research collaboration with the major North American cyber epicentres.

We are absolutely delighted to be joining with this amazing team from Canada to provide more information about the GlobalEPIC Soft Landing Programme that we have each been running in our ecosystems since 2018.

Join the All Wales Cyber Security Cluster October meeting for this very special session, to:-

 • Meet our friends from Canada;
 • Learn more about the opportunities the ecosystem of ecosystem brings; and
 • Find out what the Soft Landing programme offers to people and/or organisations
See you all there!

Register to join the event remotely

Women in Cyber Wales Cluster - 7 October 2021

7th October 2021 | 15:30 - 17:30

Online Event

Our October 2021 networking meeting for women working, or hoping to work, in the cyber industry.

Women in Cyber Wales is part of the Cyber Wales Group. The meetings provide a valuable way for women working, or hoping to work, in the cyber industry to meet and support each other.

We have some amazingly talented women lined up for our October meeting, all highly accomplished senior leaders in their field - you won't want to miss it!

We'll hear presentations from:

 • Lorraine Dryland, Global Chief Information Security Officer, First Sentier Investors
 • Dr Hoda A. Alkhzaimi, Director, Center of Cyber Security, New York University, Abu Dhabi
 • Anna-Lisa Miller, Chief Information Security Officer for Spectris
 • Chani Simms, Managing Director, Meta Defence Labs
Lorraine is responsible for Information and Cyber Security at First Sentier, focusing on security strategy and business capability in this area. With more than 20 years of experience protecting UK Critical National Infrastructure in the public and private sector, she has previously worked for the Department for Work and Pensions, Vodafone, Bank of England and the UK's National Crime Agency.

Hoda is the Director of Center of Cyber Security in New York University AD and a research assistant professor in New York University and has played a specific role in developing Cyber Security and Cryptology research and development ecosystems. With a PhD in Cryptanalysis from Denmark Technical University, Hoda has a specific expertise in cryptology; cryptanalysis, constructing and validating security hardware and software components, constructing trusted security architectures for different environments in different products. Hoda leads on a number of initiatives relating to diversity, including as President of Emirates Digital Association for Women, Strategic Director for Women In Artificial Intelligence research international community, Lead of Women In Engineering Chapter in Abu Dhabi and the UAE Lead for INWES MENA.

Anna-Lisa has been working in security for her whole career spanning more than two decades. She's been really fortunate to work with amazing people all around the world through consulting with PwC and EY and working with some of the world's best loved brands including Nestlé, Johnson & Johnson, GSK, Unilever, Xerox, Shell, British Airways Engineering, the BBC and Merlin Entertainments. Now, Anna-Lisa is the CISO for Spectris and has been for the last four years.

Chani is a passionate entrepreneur, C-level advisor, vCISO, ISO27001 and IASME auditor, Cyber Essentials assessor and specialist in helping organisations to implement and manage information security and data protection programs. She has been an information technology professional for over 17 years. She is the founder of SHe CISO Exec, a give back platform in cybersecurity, leadership and empowerment (www.shecisoexec.org) as part of her mission to bridge the gaps in the cybersecurity industry by empowering a diverse talent pool of emotionally intelligent cybersecurity leaders.

And to give you a flavour of just one of the presentations, here's a message from Anna-Lisa Miller:

"Throughout my life I've always been a bit of a jack of all trades, master of none. Competing and performing at a decent level in sport and music. Good academically with decent grades and a degree from a good university. I was always able to apply myself and get good at stuff, but I've never been amazing at anything. And, to be honest, the same is true in my career. I'm kind of good at IT, I know some stuff about security, I like building relationships with people at work and I'm pretty good at stakeholder management, but I'm not really a superstar at any of those things. And in a weird kind of way, that blend of mediocrity, my journey across many industries and around the world, has kind of landed me in the CISO role of a truly awesome company.

I'd like to share the good, the bad and the ugly of the journey I've taken so far in cyber security and answer any questions you might have about entering into or progressing your career in cyber security".


The presentations will be followed by an informal panel discussion and Q&A where we anticipate some excellent conversion and networking opportunities.

Please reserve your ticket now using the page indicated above, and a link for the event, being held on Microsoft Teams, will be available once you have signed up.

We look forward to welcoming you to what will be a really exciting and informative afternoon.

By signing up for this event you consent to your details being added to our database in order to receive information about future meetings.

This event is hosted by Clare Johnson, USW Partnerships and Outreach Manager (Digital and STEM), and is supported by USW Exchange. To find out more about accessing the talent, expertise and facilities of the University of South Wales, as well as our latest funding opportunities, join the university's business network here.

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 3 October 2021

3rd October 2021 | 12:00 - 13:30

Virtual Event

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments

Schedule

 • Date: 3rd Oct 2021, Sunday
 • Starts: 12:00 pm UK Local Time (i.e. 3 pm UAE Local Time)
 • Ends: 1:30 pm UK Local Time (i.e. 4:30 pm UAE Local Time)
Program

The Cyber Wales is dedicating this Webinar to UAE with the aim to bring together businesses, Academic Institutions, Public and Private Sectors to discuss how collectively we can ensure that we meet the present and future needs in terms of skills, education, and training for the Cyber Security Industry

As one of the UK Largest Cyber Ecosystem, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT, child safety & security, and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis

This webinar will focus on:
 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes
Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organizations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers & their topics will be
 • Dr Ahmad Qaisar Al Badawi, Assistant Professor, Faculty of Resilience, Homeland Security (HLS) Department, Rabdan Academy, Abu Dhabi - UAE - Topic: Privacy-Preserving Computing
 • Dr Hoda A Al Khzaimi, Director of the Centre of Cyber Security at The New York University & President of Emirates Digital Association for Women, Abu Dhabi - UAE - Topic: Monetizing Cyber Security Assets
 • Dr Saada Khadragy, Distance Learning Unit Joint Hear & Assistant Professor at City University College of Ajman (CUCA), Ajman - UAE - Topic: How Cyber Security Awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract to technology and cybersecurity-related careers
 • Hon Col Mr John Davies, Co-Founder & Chairman of Cyber Wales, United Kingdom - Topic: Cyber Security Minimum Standards i.e. Cyber Essentials
We will aim to do Q&A Session at the end of all the Speaker i.e. 1:05/1:10 pm UK Local Time or 4:05/4:10 pm UAE Local Time and we request all our audience to actively involved and participate and feel free to ask the relevant questions

Microsoft Team Invite Link to the Virtual Event: Click Here

All Wales Cyber Security Cluster - 21 September 2021

21st September 2021 | 14:00 - 16:00

Online

Could this be the birth of a new Welsh Cyber Cluster?

Join us for the next cluster meeting to explore the formation of a new partnership cluster to help tackle skills shortages in cyber in Wales.

We have had many discussions in previous cluster meetings about the skills shortages we experience as employers within the cyber industry, so in response to this, Cyber Wales is teaming up with Careers Wales and the National Digital Exploitation Centre (NDEC) to create a sustainable model for cyber cluster members to engage with schools and start working towards closing the skills gap.

The partnership, which will pair organisations with schools from their local area, will mean that your business will benefit from the support of a Careers Wales Business Engagement Advisor (BEA) to manage the relationship, and be able to utilise a tried and tested engagement framework provided by the NDEC, so that all you have to do is show up!

We know cluster members are passionate about engaging with education to help support the cyber industry here in Wales and so we want to make this as easy as possible for you to do, whilst having the greatest impact on pupils.

Come along on the 21st to hear about The Partnership, the engagement framework, and the benefits from getting involved. You will also be introduced to your local Careers Wales Business Engagement Advisor to kick-start the pairing process!

If the response is good and you all see value in this critical skills growth programme then this could be a brand new cyber security cluster in Wales - perhaps it will make a huge difference to the future of our Ecosystem.

ITINERARY

14:00 Introduction to the Cluster
- Cyber in Wales - our 'Field of Diamonds'
- The Cyber Industry - Knowledge Areas, Topics, TTPs, Roles and Skills

14:20 Introduction to The Partnership
- Purpose & benefits
- Format
- Best practise

14:35 Careers Wales School Valued Partner Initiative & Business Exchange

14:45 Cyber First Schools & Industry Membership

14:55 Breakout sessions introduction and comfort break

15:05 Meet your BEA breakout sessions
- Businesses assigned to different groups in different rooms
- Introductions & swapping contact details

15:30 Sample a Training Session
- Engagement framework
- Progression pathways into cyber
- Promoting cyber in schools (curriculum links, resources & initiatives)

16:00 Close

Come along on the 21st to hear about The Partnership, the engagement framework, and the benefits from getting involved. You will also be introduced to your local Careers Wales Business Engagement Advisor to kick-start the pairing process!

If the response is good and you all see value in this critical skills growth programme then this could be a brand new cyber security cluster in Wales - perhaps it will make a huge difference to the future of our Ecosystem.

See you all there!

Link to join the event remotely - Teams Invitation

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 5 September 2021

5th September 2021 | 12:00 - 13:30

Virtual Event

This webinar forms part of a series of Virtual Cyber Security Cluster meetings being run in collaboration with our strategic partners in the UAE and the Middle East Region.

We look forward to being joined by some special guests at this session, including:-

 • City University College of Ajman
 • E M I Gate Holding
 • Cyber Wales
 • Q&A session with the speakers


The aim of these monthly meetings is for Cyber Wales members to share guidance and expertise with people and organisations in the Middle East on the following critical topics:-

* The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
* Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
* Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
* Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture

These sessions are a great example of international collaboration and information sharing as Cyber Wales joins with the cyber community of the Middle East to share ideas and knowledge in the fight against cyber crime.

Link to the event: Teams Session Link

Cyber Wales MESA Cluster - 1 August 2021

1st August 2021 | 12:00 - 13:30

Virtual Event

Cyber Wales Middle East Webinar Dedicated to UAE in Partnership with City University College of Ajman (CUCA)

Schedule

 • Date: 1st Aug 2021, Sunday
 • Starts: 12:00 pm UK Local Time (i.e. 3 pm UAE Local Time)
 • Ends: 1:30 pm UK Local Time (i.e. 4:30 pm UAE Local Time)
Program

The Theme of this Webinar is to bring together experts from Cyber Industry and Academia to discuss current and emerging Cyber Security Challenges including Continuity of Learning and Skill Development in Virtual Environments

The Cyber Wales is dedicating this Webinar to UAE in partnership with City University College of Ajman (CUCA) with the aim to bring together businesses, Academic Institutions, Public and Private Sectors to discuss how collectively we can ensure that we meet the present and future needs in terms of skills, education, and training for the Cyber Security Industry

As one of the UK Largest Cyber Ecosystem, our network of cyber professionals spans far and wide with the objective to bring our connections, alongside the experts, closer to you. Join in as we link Academics and industry experts to discuss the most prominent cyber security challenges currently being faced by businesses, governments and the everyday individuals coving topics including business resilience, IoT, child safety & security, and diversity and talent within the profession. Our webinar provides the opportunity to engage in real-time with our guest speakers to play a part in the conversation, prepare to be fully immersed in discussion bursting with informed perspectives and eye-opening insights. The future of the security of cyberspace is dependent on future generations who can operate safely and securely in online environments and young people who are inspired to contribute to cybersecurity as a lifelong career.

Synopsis

This webinar will focus on:

 • How cybersecurity awareness or digital literacy campaigns can both increase online safety and attract students to technology and cybersecurity-related careers
 • Approaches for introducing cybersecurity into educational curriculum, as focused courses, or as programs of study in Career Technical Education
 • Supporting “Opportunity Youth” to explore cybersecurity as an area of study or careers
 • The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
 • Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
 • Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
 • Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture These sessions are designed for people leading projects to transition back to business as usual and are particularly suitable for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers
 • Why Cyber Security Career Path matters
 • Cyber Security Financial Crimes
Examine the rationale for past and present education, training, and workforce approaches and apply critical analysis to future solutions. Many organizations are rethinking past practices and seeking to “stimulate innovation” as they transition to online learning and improvised work arrangements. This webinar will explore how to turn the lessons learned into systemic changes to improve cybersecurity education, training, and workforce development for the future. Join one of these webinar sessions presented by Cyber Wales aimed at schools and educational organisations and discover how cyber-attacks and ransomware are being used to target them

Our Guest Speakers will be
 • His Excellency Mr Masood Azizi, Consul General, Afghanistan Consulate Dubai and Northern Emirates
 • Mr Imran Khan, President of City University College of Ajman
 • Ms Fatima Al Kaabi (Chairperson EMI Gate Holding, Abu Dhabi, UAE)
 • Mr John Davies (Co-Founder and Chairman of Cyber Wales)
 • Mr Jason Davies (Co-Founder and Board Director of Cyber Wales)

Link to the event: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE0ZGEyZTktYzkzZi00OTgwLWI3NjctZTExYjhlNWViYzk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e731093-56aa-4563-95f3-c51895079c2f%22%2c%22Oid%22%3a%221e60f196-c181-462c-9742-9fab0d4ef198%22%7d

All Wales Cyber Security Cluster - 20 July 2021

20th July 2021 | 14:00 - 16:00

Webinar

The first ever Cyber Wales event was the newly formed South Wales Cyber Security Cluster meeting which ran in July 2014.

The meeting was officially opened by Dr Emma Philpott from the UK Cyber Security Forum who formally welcomed the new Cluster, the first open cluster to follow in the footsteps of the original Malvern Cyber Security Cluster, and spoke about some success stories of collaborative working in the Malvern Group.

The inaugural guest speaker was Professor Andrew Blyth from the University of South Wales who gave a very entertaining in-depth briefing on some of the forensics and vulnerability projects he has run for the police, GCHQ, government and private bodies in the university's multi-million pound security lab environment.

The meeting was hosted by Urquhart-Dykes & Lord and was attended by three prominent cyber companies namely Pervade Software, Westgate Cyber Security and Skybrid as well as representatives of the South Wales Police Cyber Crime Unit and Welsh Government's ICT Sector Team. Independent cyber security specialist consultants Meirion Morgan and Jeremy Creasey were also there as well as an organisation associated with the cyber community Thomas Carroll Group Plc who were creating cyber insurance cover. Yes, these were the 'Grand Originals' and anyone else who claims they were there is a liar :-).

From these small beginnings our amazing Cyber Wales Ecosystem has grown to become a globally recognised brand with almost 1,000 organisations collaborating and sharing best practice.

This morning, exactly 7 years after we started this journey, we had some fantastic news which is going to be a real game-changer for all of us!!!

At the risk of being a total tease, we - your 9 Cluster Managers - would like to share this news with you at the All Wales Cluster meeting on Tuesday.

We will take some time to reminisce about the highs and lows from last 7 years, let you know what has changed as of this morning, then turn our attention to a very bright future full of new possibilities.

Please come and join us next week and all will be revealed.

See you all there!

Link to the event - https://global.gotomeeting.com/join/908950261

Cyber Wales MoU signing with City University College Ajman - July 2021

15th July 2021 | 11:00 - 12:00

Virtual Event

The agenda for the session includes:-

Guest Speaker(s)
Mr Imran Khan (President of CUCA) - Brief introduction of himself and the importance of Partnership (Maximum 3 to 5 minutes)
Mr John Davies (Co-Founder and Chairman of Cyber Wales) - Brief introduction of yourself and the importance of Partnership (Maximum 3 to 5 minutes

Virtual Signing
Both Mr Imran Khan and Homn Col Mr John Davies will signing the document in presence of all attendees and show virtually the signing document to everyone

After Virtual Signing Guest Speaker, Mr Jason Davies introduction about the Cyber Wales Ecosystem and the important of Education & Training and skills growth in cyber

Closing remarks - Faheem Azhar

Please note the below given Microsoft Team Invite link to join the virtual Ceremonial Event. This will be a recorded session

This webinar forms part of a new series of Virtual Cyber Security Cluster meetings being run in collaboration with our strategic partners in the UAE and the Middle East Region.

The aim of sessions is for Cyber Wales members to share guidance and expertise with people and organisations in the Middle East on the following critical topics:-

* The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
* Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
* Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
* Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture

These sessions are a great example of international collaboration and information sharing as Cyber Wales joins with the cyber community of the Middle East to share ideas and knowledge in the fight against cyber crime.

Link to the event: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM1Y2NjMDktMDM0Zi00MDIzLTlmMjMtMzRiZmM3OTg0YTMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e731093-56aa-4563-95f3-c51895079c2f%22%2c%22Oid%22%3a%221e60f196-c181-462c-9742-9fab0d4ef198%22%7d

Cyber Wales CTF Cluster - 14 July 2021

14th July 2021 | 18:00 - 20:00

Webinar

The CTF Cluster is honoured to welcome Jim Manico, a Global Board Member for the OWASP foundation, to join our July meeting.

Jim is the founder of Manicode Security where he trains software developers on secure coding and security engineering. He is also an investor/advisor for Nucleus Security, BitDiscovery, Secure Circle and Inspectiv. Jim is a frequent speaker on secure software practices, is a member of the Java Champion community, and is the author of "Iron-Clad Java: Building Secure Web Applications" from Oracle Press.

Jim also volunteers for the OWASP foundation as the project lead for the OWASP Application Security Verification Standard and the OWASP Cheatsheet Series. For more information, see https://www.linkedin.com/in/jmanico.

Title: Request Forgery on the Web - SSRF, CSRF and Clickjacking
This technical talk on various forms of request forgery is meant for the software developer who needs to build secure software. Cross-Site Request Forgery, or CSRF, will allow an attacker to trick a user into submitting a transaction they never intended to submit. This attack-type requires very specialized defense.

We will discuss various historical CSRF attacks and investigate a wide range of defensive strategies such as nonce tokens, SameSite cookies, and the double-cookie submit pattern. SSFF is a direct attacker category meant to trick your servers into making additional requests than never intended to.

Clickjacking is a way to trick users into taking actions and entering data into one site while another is collecting those events. We will be helping developers stop forgery on the web in this talk!

If you'd like to learn more about this truly inspiring cyber leader then have a listen to this interview with Jim for The Secure Developer Podcast published on HeavyBit. He is described in this interview as "definitely one of the more noise-making well-known figures in the world of application security".

If you'd like a better idea of Jim's courageaous and outspoken approach to cyber security, then have a read of this amazing open letter that Jim wrote to President Obama in 2015!

We are obviously chuffed to bits that Jim is being so supportive of our efforts to provide a welcoming environment for all abilities to come and learn more about cyber. Rather than our usual high-level overviews, this meeting is an opportunity to learn more detailed techniques and approaches from one of our industry's top international educators.

See you all there!

Link to the event - https://global.gotomeeting.com/join/935027925

Data Privacy Cluster - 6 July 2019

6th July 2021 | 16:00 - 17:00

Webinar

Hi everyone,

The Data Privacy Cluster is resuming meetings and we are expanding our special interest areas to include Data Governance and Ethics.

The first meeting back will be held on Tuesday 6 July at 16:00 for an hour and will be run as a GoToMeeting session.

As Clusters Leads, we are looking forward to presenting our rationale for the evolution of the Cluster to include:

 • The Inclusion of governance frameworks such as Cyber Essentials, ISO2001 etc. which will help give context to how to implement security controls to protect data.
 • Understanding of risk and how it effects the organisation (i.e., Third party risk up and down the supply chain, remote working etc.)
 • Ethics of security and governance (i.e., dealing with the board and stakeholders, political impact internal and external)
 • Asking members to come forward with their stories of journeys into governance to support the DPA.
In addition, we will of course be continuing to give updates on industry news, advice and guidance on key topics and maybe even a shoulder to cry on, in a relaxed and supportive environment.

Gentle reminder… the cluster is not a spring-board for sales pitches or flag-waving about products or services so please help us to keep it vendor neutral.

As a cluster we want to continue to educate businesses, individuals and ourselves not only about data privacy but also about governance, risk and compliance.

We’d love to see you all there – https://businessbutleruk.zoom.us/webinar/register/WN_tioowqlURh6QfLyo6gLIwg

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.Point in Time Notice for Cyber Wales invite
Given that members of Cyber Wales and participants at Cyber Wales events will have provided their personal data for the purpose of being informed about and possibly being involved in Cyber Wales' activities, we believe that we have the right to process the personal data previously provided to satisfy those purposes and will rely on this “legitimate interest” as the legal basis for processing personal data until you ask us to stop. We will not process the personal data for any other purpose and we further believe that members reasonably expect us to process their data and communicate with them in this way.


Point in Time Notice for Event on Zoom
By registering for this Cyber Wales event, you will be providing your personal details. You may be a member of Cyber Wales or a participant of this Cyber Wales event. These details will not be used for the purpose of providing the Webinar. Zoom's Privacy Notice is found here https://zoom.us/privacy . We will not process the personal data for any other purpose. The legal basis we use for this processing is “Legitimate Interest”.


.

EIC Cybersecurity Webinar - 6 July 2021

6th July 2021 | 10:00 - 11:00

Online Event

As the energy and utilities industries are digitalising their assets globally, coupled with the expanding reach of Big Data, the OT & IT infrastructure are becoming increasingly vulnerable and exposed to cybersecurity risks such as Phishing, Ransomware, Malware more than ever before.

The Middle East region has always been a strategic target for cyber attacks and 50% of these attacks are on the energy industry.

Hear more from EIC member companies on the typical cyber challenges & security threats they help companies to mitigate diligently in the energy industry using their services.

Benefits of attending:

 • Gain a better understanding of some of the common cyber security threats in the Middle East region, trends in the market.
 • Understand why cyber security is increasingly important to the energy industry and what steps are the companies taking to secure themselves and remain unaffected.
 • Understand the benefits of EIC Membership for companies in the space of cyber security
 • Hear business presentations from leading companies in the industry followed by a "Speedy Networking" session.
Event Sponsorship
Should you be interested in sponsoring this event please contact my colleague Baqhtawar Shaikh to find out about the packages available.

Webinar details & timings
Tuesday 6th July
13:00 - 14:00 UAE Time (10:00 - 11:00 UK BST time)
Free to attend for EIC Members
AED 100 +VAT for Non EIC Members

This cost-effective opportunity allows organisations to speak to their audience using our GoToWebinar and social media platforms, opening endless opportunities.
 • Company logo to feature on the holding slides during the webinar
 • Feature on EIC marketing emails which has the potential to reach over 40,000 energy contacts globally
 • Be addressed in the introduction opening and closing remarks
 • Company bio and contact details to be included in the e-vent
For full details of all benefits and for further information, contact Baqhtawar Shaikh

Explore export opportunities in key Southern European markets

The Department for International Trade are bringing together Commercial Officers from seven key Southern European markets to meet with Tech and Clean Growth companies based in the Devolved Administrations.

If you have a solution related to Fintech, Legaltech, Insurtech, Proptech, Medtech, Agritech, Edtech, Cyber, Sustainable Consumption, Waste Management, E-Vehicles or Renewable Energy, join this mission to learn about Southern European markets and explore business opportunities!

25 Commercial Officers will give an insight into the current export opportunities and offer guidance into their markets.

Southern European markets

 • Cyprus
 • France
 • Greece
 • Israel
 • Italy
 • Portugal
 • Spain
Why take part? This is a great opportunity for companies from Northern Ireland, Scotland and Wales to showcase their products or services with Commercial Officers to forge ongoing relationships with Southern European markets.

How can you benefit from this event?

We have a dedicated booking portal for this roadshow to allow you to request and book 1-2-1 virtual meetings throughout the week with our Commercial Officers. The system will allow all participants, both companies and Commercial Officers, to request and receive meeting submissions.

Once your registration has been approved, we will send you some further guidance on how to use the platform and what to expect in the lead up to the event. However, we would encourage you to contact us if you have questions at any stage.

Please note: Only 1 representative from each company is eligible to register.

CyTReC Cybercrime Roundtable - 23 June 2021

23rd June 2021 | 11:30 - 13:00

Online Event

It is my pleasure to invite you to the upcoming virtual [Zoom] roundtable session on Wednesday June 23rd, entitled “Cybercrime: Improving Victim Support and Resilience” (11:30-13:00 BST). Join us virtually at the Cyber Threats Research Centre (CYTREC), for a roundtable discussion with some fantastic national and international speakers to:

 • Identify and exchange knowledge on existing strategies, best practices and tools for supporting victims and building resilience against the impacts of cyber and ‘hybrid’ crimes.
 • Discuss creative ideas for new strategies, solutions and tools which may help practitioners to support victims, or victims to help themselves.
 • Further the policy and research agendas on responding to victimisation.
Speakers
 • Prof. Cassandra Cross (Queensland University of Technology)
 • Claire Perrin (Cyber Protect Officer, South Wales Police)
 • Ricardo Estrela (Operational Manager at the Safer Internet Helpline, APAV - Victim Support Portugal)
 • Dr. Tarek Sharif (Executive Secretary, AFRIPOL)
 • Tom Edwards (Area Manager Wales, Victim Support)
 • Co-chairs: Sara Correia & Dr. Nnenna Ifeanyi-Ajufo (School of Law, Swansea University).
Panellists will provide unique insights on the strengths and limitations of current responses to cybercrime victimisation, as well as recommendations on how to improve the victim response. Each speaker will have 5 minutes to contribute their opening remarks, followed by a roundtable discussion, audience contributions and Q&A.

Register for this free event, share with colleagues who may be interested in attending and join the conversation on Twitter at #cytrec! Registration link: https://bit.ly/3bODhm7

ADS Welsh Industry Briefing - 22 June 2021

22nd June 2021 | 10:00 - 11:45

Online Event

This briefing is for Welsh businesses of all sizes, who are interested in entering and growing their share of the defence market, here and overseas.

The session will highlight the current UK defence and overseas and export opportunities for Welsh industry including major MOD contracts. Learn more about the UK Government regulation reform for defence and security procurement and single source contracts, which will improve the speed of acquisition and ensure innovation and productivity is incentivised.

In March 2021, the Ministry of Defence’s Defence and Security Industrial Strategy was presented to Parliament by the Secretary of State for Defence. The strategy will see industry, government and academia working ever closer together to drive research, enhance investment and promote innovation.

In addition to Ministry of Defence (MOD) and Armed Forces personnel, defence alone already supports over 200,000 UK jobs directly and indirectly, and tens of thousands of apprentices.

The MOD will invest more than £85-billion over the next four years in defence equipment and support, and are determined to deliver not just for the Armed Forces but for the whole of the UK.

AGENDA

 • Welcome address from Vaughan Gething MS, Minister for Economy
 • Welcome from Elaine Choules, Welsh Government and John Whalley, CEO, Aerospace Wales
 • Defence Overview – Caroline Donaghy, ADS Defence Director
 • UK defence opportunities – Simon Levy, ADS Head of UK Defence Business Development
 • Overseas and export opportunities – Brinley Salzmann, ADS Director of Overseas & Export
 • Q&A session
 • UKEF update – Andy Mannix, Export Finance Manager
 • UKDSC update – Samira Braund, Interim CEO
 • MOD update – John Kite, Def Comrcl Strategic Supplier Mgt – Supply Chain Dev TL
 • Q&A session
 • Closing Remarks


All Wales Cyber Security Cluster - 15 June 2021

15th June 2021 | 14:00 - 16:00

Webinar

It's all about SKILLS at this month's All Wales Cyber Security Cluster meeting.

Up-Skilling, Cross-Skilling, Re-Skilling, Skills Transfer, the Skills Gap, the Skills Shortage and Cyber Skills Frameworks.

We are going to explore this broad, deep and thorny area of cyber and discuss some of the key issues facing the people and organisations in the industry.

Our guest speaker is from NCSC's Cyber First Skills Team and will be giving us an update on how the various schemes and programmes are doing.

Wales now has a large contingent of Cyber First Ambassadors and we will also hear from one of those Ambassadors who will be able to share some the challenges and successes of our efforts to grow the cyber talent pool in Wales.

Also, "UKC3" the 'UK Cyber Cluster Collaboration' group is launching as we speak. We heard from Richard Yorke, Chair of UKC3, at our March meeting when he gave a presentation on the new Cluster Governance Framework and we will be sharing some very exciting news about this new group which will help all of the Cyber Clusters in Wales!

IN addition, this quarter we have seen the first new Knowledge Areas being 'released for consultation' for CyBOK. This is a comprehensive Cyber Body of Knowledge to inform and underpin education and professional training for the cyber security sector. The CyBOK project aims to bring cyber security into line with the more established sciences by distilling knowledge from major internationally-recognised experts to form a Cyber Security Body of Knowledge that will provide much-needed foundations for this emerging topic.

The CyBOK in Practice virtual showcase event took place on the 2nd of March and was a resounding success, with over 200 attendees. Delegates came from academia, government and other public sector organisations including the NHS and law enforcement, as well as a from a wide range of educational and training bodies, industry, IT firms, consultancies and financial institutions. Delegates enjoyed a variety of presentations, including several CyBOK use cases to highlight how CyBOK can be used in both the professional and academic community. For example: Using CyBOK in the NCSC Cyber Security Degree Certification Programme; and NCSC Certified Training and Government Cyber Security Roles.

So, with the applications of the CyBOK constantly growing, we will also be hearing from Yulia Cherdantseva, Cybersecurity Skills Lead at Cardiff University who is a member of the CyBOK Executive Board.

We will go through the Knowledge Areas and explore how this framework can help with the classification and development of cyber skills.

See you all there!

Link to the event - https://global.gotomeeting.com/join/952488333

DASA Industry Awareness Event - 10 June 2021

10th June 2021 | 12:00 - 13:30

Online Event

Industry Awareness Event – Integrated Review Artificial Intelligence Overview.

Defence Science & Technology, Dstl and Crown Commercial Services are jointly holding an industry event on June 10th 2021 from 12pm – 1:30pm.

Following the Integrated Review earlier this year, there have been mandates for new research projects issued by DST across a number of technical areas, including Artificial Intelligence. Although planning against these mandates is at a very early stage, we wanted to take this opportunity to share some of the themes that are emerging. We hope that this event will provide you with some of the high level technical context.

In addition, we plan to highlight some of the commercial routes that may be used to place this work with the supplier community over the coming months, and years. We are keen to grow the Defence and Security AI supply base and will be driving this in a unified way, alongside our colleagues in Crown Commercial Services. To register for the event, please follow the link to the EventBrite page here.

Regards, Andrew Peaty CEng MIET
Innovation Partner
Defence and Security Accelerator (DASA)
E: [email protected]

Cyber Wales CTF Cluster - 9 June 2021

9th June 2021 | Attend InfoSec instead!

Webinar

We cannot possibly compete with the virtual running of Europe's pre-eminent cyber security event - InfoSec - so we urge you all to attend their You Tube sessions and we will see you next month.

Cyber Wales MESA Cluster - 6 June 2021

6th June 2021 | 13:00 - 14:30

Virtual Event

The theme for our session this month is Cybersecurity in LegalTech and we will be joined by special guests from Wales and Afghanistan to discuss this important topic.

LegalTech is developing at pace and companies that harness it will have a distinct competitive advantage. During this webinar our Honourable and Respected Guest Speakers (Member of Governments, Cyber Security Industry Experts, Academic Institutions and LegalTech advisors) will be giving us an insider view on how the world is migrating from traditional legal System to utilising legal tech solutions, and what next steps in-house legal teams can take to reap benefits. With the global digitalization and transformation, the Digital and Technology is set up to change the way that people access and use justice services and to establish and achieve a Safe, Secure and Resilient cyber space for the government, businesses and citizens of Afghanistan

The mission is to protect and assure data, information and IT infrastructure security in Afghanistan’s cyberspace, enhance capacities to prevent and response to cyber threats, protect the children and youth of Afghanistan in cyberspace, mitigate the risk of vulnerability, damage from cyber threats and incidents through a variety of standardized institutional structures, policies, procedures, people, technologies and administrative process. Our goal to speak about the best practices that will make the justice system simpler and quicker while saving public money.

Our Guest Speakers are:-

 • His Excellency Mr Ahmad Masood Latif Rai, Deputy Minister of Policy and Program
 • His Excellency Mr Mukhtarullah Mukhtar, Deputy Ambassador and Minister Counsellor Afghanistan Embassy to the United Kingdom
 • Honoured Guest, Ministry of Justice Afghanistan
 • Mr Ahad Mirbacha, Trade and Investment Adviser, Department of International Trade, British Embassy in Afghanistan
 • Mr Stefano Barazza, Senior Lecturer - Law, Swansea University
 • Hon Col Mr John Davies, Co-Founder and Chairman of Cyber Wales
We will also hear an announcement about this year's Afghanistan Hackathon which will be an online event for the first time. This online model will provide innovators from all over the country the opportunity to participate in identifying innovative solutions for different technical challenges that emerged as a result of the pandemic, along with other challenges and tracks which will help shape the future of the Afghanistan in the next 10 years.

These sessions are a great example of international collaboration and information sharing and are designed for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers.

To join our Cyber Security Cluster, please click on the below given Microsoft Team Invite link:-
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNiNTFlOTYtYTEzZi00ZjcxLTg0M2ItNjNmMzcwMjVhM2Iz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e731093-56aa-4563-95f3-c51895079c2f%22%2c%22Oid%22%3a%221e60f196-c181-462c-9742-9fab0d4ef198%22%7dAll Wales Cyber Security Cluster - 18 May 2021

18th May 2021 | 14:00 - 16:00

Webinar

An innovative partnership between the police, private sector and academia was launched on the 29th April in Wales to help businesses protect themselves against cybercrime.

The Cyber Resilience Centre for Wales has been funded by the National Police Chiefs’ Council National Cybercrime Programme, which secured £2million of government funding to establish a network on Cyber Resilience Centres (CRCs) across the UK to provide businesses and organisations with an affordable way to access cyber security services and consultancy to help protect themselves from attack.

The Centre will generate income through the supply of a broad mix of products and services. It is a not-for-profit organisation which means all revenue generated will be invested back into helping to keep businesses across Wales safe.

Core Membership is free and provides businesses with access to a range of resources and tools to help them identify risks and vulnerabilities, as well as providing guidance on the steps they can take to increase their levels of protection. The centre will have physical locations in both the north and the south of Wales to allow for easy access for local business.

The centre is headed up by Director Paul Peters, who is a Temporary Detective Superintendent seconded to the centre. Paul has worked closely with businesses across Wales to raise awareness of cyber threats and secure funding from Welsh Government to implement Cyber Protect initiatives across Wales.

Paul also attended the first ever Cyber Security Cluster meeting in Wales back in 2014 and has been a proactive member of the Cyber Wales ecosystem ever since.

At this month's meeting we will be joined by Paul and his colleague Mike Preston, a Detective Inspector who has seen firsthand the serious harm which can be caused by cybercrime and will be managing the WCRC with Paul.

We will hear about how the Centre is being run with input from an Advisory Board, a network of Trusted Partner cyber firms, a Cyber Expert Group of volunteers and selected up-and-coming Cyber Students.

This is a terrific opportunity to explore the ideas and aspirations of this innovative new Centre and find out how the cyber community in Wales can help the team to help support and protect businesses and third sector organisations in the country against cyber-crime.

See you all there!

Link to the event - https://global.gotomeeting.com/join/690466301

Cyber Wales CTF Cluster - 12 May 2021

12th May 2021 | Attend CYBERUK instead!

Webinar

We cannot possibly compete with the NCSC's Flagship Event - CYBERUK - so we urge you all to attend their You Tube sessions and we will see you next month.

NCSC CYBERUK ONLINE - 11 May 2021

11 May 2021 | Two Full Days

Webinar

CYBERUK 2021 ONLINE is taking place on 11-12 May and will feature an inspiring mix of keynote and panel sessions run live across two days, as well as a selection of pre-recorded content from the NCSC and our sponsors for you to watch in your own time on our branded CYBERUK You Tube channel.

What is CYBERUK?

In its physical form, CYBERUK is attended by 2,500 delegates and is the authoritative event for the UK's cyber security community. It demonstrates what we can do together as teams, as departments and as organisations to deliver a digital United Kingdom that leads the world in cyber resilience.

CYBERUK is an opportunity for the cyber security community to meet, discuss business needs, review the changing threat landscape and clarify their responsibilities.

CYBERUK events have a reputation for their energy, informality and ability to break down barriers. In 2021, participants from different sectors have the chance to virtually interact and collaborate online to solve real world problems.

Who should attend?

Strategy & Leadership Community: This event is attended by those with overall responsibility for cyber security in government departments and across central and wider government. There will also be a strong industry presence from across the UK and worldwide.

Cyber Security Professionals: Attendees will also include technology and cyber security professionals at all levels from across the public sector, Critical National Infrastructure and industry. All those who work in technology, digital security, procurement and data will come together and share the cyber security challenges they all face.

Day One Tuesday 11th May

 • 09:15-10:45 Opening Plenary - Day one
  * Welcome & introduction: Lindy Cameron, CEO, NCSC
  * Keynote: Jeremy Fleming, Director, GCHQ
  * Industry Keynote: Speaker Adam Palser, Ollie Whitehouse, NCC Group
  * Fireside Chat: Sudhakar Ramakrishna, CEO, SolarWinds and Paul Chichester, Director of Operations, NCSC
  * Panel Discussion: Lindy Cameron, Paul Chichester & Dr. Ian Levy, NCSC
 • 11:00-12:00 Supporting the development of secure connected places - a conversation
  Connected Places, often known as ‘Smart Cities’, can use data and interconnected systems to benefit the environment, increase efficiency and improve services. Gathering, processing and using this data can, however, create risks to privacy and, potentially, safety. This session, chaired by DCMS, will bring together those involved in the development, deployment and security of Connected Places for a discussion of the varied opportunities and risks presented by such environments.
 • 12:00-13:00 Professionalising cyber security: Building a firm foundation in education and skills
  The provision of education and skills development in the UK is extensive, with a variety of organisations and bodies providing courses and professional certifications that are relevant to cyber security. The Initial National Cyber Security Skills Strategy document, outlined the need for a new, independent body to lay the structural foundations of the cyber security profession.
  Key to this ambition to professionalise the cyber security skills sector is the creation of the UK Cyber Security Council, a self-regulatory body for the industry that will serve as the voice for the profession and a focal point for education, training, skills and ethics in the sector.
  Bringing together speakers from the Council’s leadership, industry and government the panel will address key questions and issues affecting the sector today that will be focus areas for the Council.
  Moderator: Dr Ian Levy
  * Matt Warman MP, Minister for Digital Infrastructure
  * Dr Claudia Natanson, Chair -Board of Trustees, UK Cyber Security Council
  * Andrew Elliot, DD Cyber Security Innovation and Skills, DCMS
  * Virginia Hodge, Director, Heron Associates
  * Chris Ensor, Deputy Director for Cyber Skills and Growth, NCSC
 • 13:15-13:30 Ministerial address (tbc)
 • 13:45-14:30 Developments in Active Cyber Defence
  This session will focus on key ACD tools & services developed particularly in support of the UK COVID-19 response including:
  * Suspicious Email Reporting Service (SERS)
  * The NCSC Takedown Service
  * Early Warning
  * Logging Made Easy
  * Vulnerability Disclosure Toolkit
  * Exercise in a Box (EiaB)
  * MyNCSC
 • 14:30-15:30 Protecting consumer accounts: The role organisations play
  We will hear from industry representatives about the steps that are being taken to secure accounts – both behind the scenes to minimise the security burden on consumers and through the provision of empowering security advice communicated directly to consumers. This will be discussed against the backdrop of the evolving online threat to consumers as we explore the real world impact that cyber crime and cyber-enabled fraud is having on victims.
  Moderator: Nicola Hudson, Director Policy and Communications, NCSC
  * Kate Bevan, Editor, Which? Computing
  * Kevin Brown, Managing Director, BT Security
  * George Mudie, CISO, ASOS
  * Andrew Gould, Detective Chief Superintendent City of London Police
 • 15:45-16:30 Raising the bar across the UK – The economic and security impact of the Cyber Essentials scheme
  Focussing on Cyber Essentials and the impact it can have – both from a security and economic perspective. A case study of a women's refuge centre will be used to illustrate the importance of Cyber Essentials in the charity sector, where there may be a low technical understanding but high levels of threat. The growing ecosystem of local cyber security businesses across the UK driven by Cyber Essentials will also be explored.
 • 16:45-17:45 Protecting the NHS from ransomware during Covid-19
  We will close the first day of the event with a panel which takes a look back at the increased threat to health from ransomware during Covid 19. The panel will discuss the national collaboration between NCSC, NHSX, and NHS Digital as well as hear a local perspective on protecting the NHS and consider the local impact of national work.
  Paul Maddinson, Director Resilience and Strategy, NCSC
  * Ian McCormack, NCSC
  * Karen Dooley DD Cyber Security NHSX
  * Neil Bennett, NHS Digital
  * Steven Chilton, University Hospital Birmingham
Day Two Wednesday 12th May

 • 10:00-10:45 Opening Plenary – Day two
  * Welcome & review of Day One: Lindy Cameron, CEO, NCSC
  * The Rt Hon Dominic Raab MP, Foreign Secretary and First Secretary of State
  * John Lambert - Distinguished Engineer, Microsoft Threat Intelligence Center
 • 11:15-12:00 How do you solve a problem like cyber security for consumer devices? 'Secure by Design'
  Securing the landscape of consumer internet-connected devices is complex. It involves a multifaceted and pragmatic approach that can iterate over time, bringing together governments, standard bodies, industry and the security research community. In this session, the UK government will provide an insight into its Secure by Design programme of work, including an update on the proposed regulatory approach, the new European Standard on IoT security and the role of assurance schemes in implementation and compliance.
  The consumer association Which? and a representative of both Arm and the IoT Security Foundation will provide an insight into what more could and is being done, beyond legislation, to secure the devices of the future. <\li>
 • 12:15-13:00 Oh that was clever! When even jaded incident responders are impressed
  Join the NCSC’s Tech Director for Incident Management for a tour of some of the interesting technical aspects that have exercised (and perhaps grudgingly impressed) our incident management team over the last year. Unsurprisingly, there will be a lot of discussion of UNC2452 this year!
 • 13:15-14:00 Accelerating and Securing Cyber Innovation and Growth
  Alumni companies from the NCSC’s Cyber Accelerator programme will share their experiences of being a start-up in the UK, talking about the ups and downs and the support they have received to give a deeper understanding of their personal journeys. Chaired by NCSC’s DD Cyber Skills & Growth, Chris Ensor, they will also be joined on the panel by Andrew Elliot, DD Cyber Security Innovation and Skills at DCMS, who will talk about what the UK Government is doing to ‘build back better’ and an NCSC representative who will talk about the new start-up guidance launched in May 2021 and how this ties to the National Security and Investment Bill.
 • 14:00-15:00 In conversation with…
  * Emily Taylor, Chatham House, faciliates a conversation between:
  * Anne Neuberger, Deputy National Security Advisor for Cyber and Emerging Technology, White House
  * Beth Sizeland, Deputy National Security Advisor
  * Lindy Cameron, CEO, NCSC
 • 15:30-16:30 Ransomware, the risk to schools and ways to prevent it
  This session which is being run by NCSC and the Department for Education will focus on ransomware, following a recent spate of ransomware attacks against the education sector. There will be an overview of ransomware and an exploration of how to back-up school data, and the NCSC Incident Management team will talk about managing a ransomware incident in a school or trust, ending with a high-level panel discussion on cyber resilience in the education sector.
 • 16:30-17:35 Emerging cyber trends – the expert view
  This closing panel will reflect on the content shared over the two days at CYBERUK 2021 ONLINE. Panellists will take the opportunity to look back at recent cyber trends; consider what cyber challenges may face us in the coming years; and what we can do collectively to tackle these threats.
  Moderator: Eleanor Fairford, Deputy Director, NCSC
  * Paul Chichester, Director of Operations, NCSC
  * Dr. Ian Levy, Technical Director, NCSC
  * Graeme Biggar, Director General National Economic Crime Centre (NECC), National Crime Agency
On Demand content

The following content will be available to view on demand from 11 May onwards:
 • Refreshing the 10 Steps To Cyber Security
 • Understanding Cyber Crises - Sarah Backman
 • Cyber Security for Small Organisations
 • Securing the Future: Emerging Technology and Futures Literacy
 • Preparing the UK for a Secure Future in Quantum Technology
 • Industry discuss their experiences and benefits of being part of the NCSC’s CyberFirst programme
 • How to make a difference locally
*Please note this agenda is subject to change

See you all there!

Cyber Wales MESA Cluster - 2 May 2021

2nd May 2021 | 09:00 - 10:30

Virtual Event

This webinar forms part of a new series of Virtual Cyber Security Cluster meetings being run in collaboration with our strategic partners in the Middle East & South Asia Region.

The aim of our sessions is for Cyber Wales members to share guidance and expertise with people and organisations in the Middle East & South Asia Region on the following critical topics:-

* The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
* Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
* Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
* Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture

These sessions are designed for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers and the agenda for the session will include:-

09:00 - Opening & Introductions from Mr Faheem Azhar, Cyber Wales Steering Group Member and International Strategic Advisor

09:10 – Honourable Guest Speaker, Mr SM Jakaria Huq, Commercial Counsellor to the Bangladesh High Commission to the United Kingdom

09:20 – Mr Md Imtiaz Hussain, Secretary General of Bangladesh Wales Chamber of Commerce

09:30 – Mr Ifty Islam, CEO Pathfinder

09:40 – Hon Col Mr John Davies, Co-Founder and Chairman of Cyber Wales

10:00 - The talks will be followed by Questions & Answers and an open discussion on the topics covered in this webinar.

These sessions are a great example of international collaboration and information sharing as Cyber Wales joins with the cyber community of Bangladesh and Broader Region to share ideas and knowledge in the fight against cybercrime.

To join our Cyber Security Cluster, please click on the below given Microsoft Team Invite link:-
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNiNTFlOTYtYTEzZi00ZjcxLTg0M2ItNjNmMzcwMjVhM2Iz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e731093-56aa-4563-95f3-c51895079c2f%22%2c%22Oid%22%3a%221e60f196-c181-462c-9742-9fab0d4ef198%22%7dCardiff University Annual Cyber Lecture Series - 28 April 2021

28th April 2021 | 15:30 - 18:00

Online Event

On Wednesday 28th April, Cardiff University will be launching the Cardiff University Cyber Lecture Series, a joint event series organised by the Cardiff University Innovation Network and Cardiff University's Centre of Excellence in Cyber Security Research.

Hosted by Cardiff University Honorary Professor Kevin Jones, Airbus, Chief Information Security Officer, the inaugural event of this series will take place virtually. This free, open to all webinar will feature internationally renowned experts who are thought leaders in the field of cybersecurity. Through lectures and panel discussions, the series will stimulate collaborative thinking on new and emerging cyber threats, trends and technologies.

Featuring leading global figures, alongside University cyber leads, this event will take place in the lead up to the UK's foremost cyber conference, CyberUK, the NCSC's flagship event. The Cardiff University Cyber Lecture Series forms a major event of the Welsh cyber ecosystem calendar, highlighting the growing cyber strength of Cardiff University and the region.

Format

Date: Wednesday 28th April
Time: 3.30pm-5.30pm
Post Event Virtual Networking: 5:35pm – 6:05pm
Platform: Zoom
Chair: Dr Kevin Jones, Airbus CISO

Confirmed speakers; Paul Chichester, Director of Operations, NCSC, Fabien Lecoq, CTSO, Sopra Steria, Helen Rabe, Global CISO, Abcam, Vinny Hoxha, Deputy CISO, General Motors and Professor Pete Burnap Director of the Centre for Cybersecurity Research with an opening address delivered by Professor Colin Riordan, President and Vice Chancellor, Cardiff University.

ECSO Cyber Investor Days - Deadline: 26 April 2021

26th April 2021 | 09:00 - 17:00

Virtual Event

I am happy to share the news that the 9th edition of the ECSO’s Cyber Investor Days will take place on 15-16 June in Porto and is organised together with the National Cybersecurity Centre of Portugal (CNCS), ScaleUp Porto, Bright Pixel, Maxive and S21sec.

We joined our forces to support the growth of European cybersecurity start-ups and SMEs by providing them access-to-market and access-to-finance opportunities. I would also like to emphasise that this edition focuses on the growth stage companies and they are encouraged to apply.

Building on the success of the all-virtual events held in May and December last year, the 9th Cyber Investor Days will be organised as a virtual event too, allowing remote attendance. We believe that this is a great opportunity not-to-be-missed.

Key information:

The application process for start-ups and SMEs has been launched and is open until Monday, 26 April, midnight CET. More information is available on our website: https://www.ecs-org.eu/newsroom/9th-cyber-investor-days.

The official registration for corporates and investors is available here: https://www.eventbrite.co.uk/e/9th-cyber-investor-days-tickets-147816155099.

We look forward to seeing as many applications as possible

With my best regards, Milda Kaklauskaitė
E-mail: [email protected]

Cyber Wales and UN World Food Programme Cyber in Aviation Workshop

This unique workshop will see the United Nations World Food Programme Security & Safety Team working with members of the Cyber Wales ecosystem to explore the cyber threats associated with the extensive aviation operations carried out every single day in more than 20 countries around the world.

 • 12:00 - Opening Speech: Faheem Azhar (Moderator Cyber Wales)
 • 12:05 - Honourable Guest: Captain Samir Sajet (Chief Regional Aviation Safety Officer, MENA & Asia Region, UN WFP
  Topic: Increase in Cyber related Challenges & to Fight Against Cyber Crime in a Connected World
 • 12:15 - GMT Special Guest: Hon Col Mr John Davies, Co-Founder and Chairman of Cyber Wales
  Topic: The "Must Do's" of Cyber Security a Best Practice Framework developed by Cyber Wales which helps identify exactly what threats an organisation is facing, explore systems and technologies required to mitigate those threats and suggest the training and governance that would create the best cyber secure culture
 • 12:45 - Special Guest Speaker : Mr Nick Lambe (Managing Director Carnet Systems
  Topic: Digital Bio Security in the Era of Pandemic
 • 13:15 - Questions & Answers Session
 • 13:45 - Closing Speech: Overview of Cyber Wales, UK by Hon Col Mr John Davies
 • 14:00 - Session ends


All Wales Cyber Security Cluster - 20 April 2021

20th April 2021 | 14:00 - 16:00

Webinar

Swansea University has launched a new £5.6m initiative within the University’s Hillary Rodham Clinton School of Law (where we have run a number of Cyber Wales Cluster meetings over the years) called the Legal Innovation Lab Wales

The operation is a transformative research and development facility that supports collaboration between law firms, technology companies and security organisations, encouraging innovation in LegalTech, access to justice, and counterterrorism.

The Lab seeks to:-

 • Drive the development of a vibrant LegalTech sector in Wales;
 • Support the development of toolkits that enhance the business of law and access to justice, and
 • Enable the development of technological platforms and frameworks to support counterterrorism and security.

Supported by researchers and an in-house software development team, Legal Innovation Lab Wales encourages collaboration between academia, law firms, technology companies and other organisations.

Ben Riseborough, Project Manager at Legal Innovation Lab, will open with a couple of slides detailing the Legal Innovation Lab Wales project as a whole.

Stefano Barazza, Senior Lecturer of Law who has provided IP training for the staff of the UK Intellectual Property Office, will follow up with more information on the LegalTech side of things.

Sara Correia, Lecturer in Cyber Threats with research interests in Cybercrime, Fraud, Victimisation and Fear of Crime (who has been part of the Cyber Wales Ecosystem since it first began) will talk about the Cyber threats research centre.

As well as giving an overview of their activities, the team will include information on actual collaborations that they have already entered into with external partners, in order to showcase some examples of the kind of projects they are looking for.

If you have an idea for a new product or service that might support access to justice, legal services or the cyber threats work, the team would love to hear from you so pop along and join the session to find out more.Cyber Wales CTF Cluster - 14 April 2021

14th April 2021 | 18:00 - 20:00

Webinar

In an effort to put our CTF'ing skills to good use, we are currently on a bit of a journey through the treasure trove of skills and techniques that are required to gain the internationally recognised Offensive Security Certified Professional (OSCP) certification.

The OCSP training and exam typically covers the below topics:

 • Kali Linux Intro (inc command line, common tools and bash scripting)
 • Passive and active recon methods
 • Finding and understanding vulnerabilities
 • Web application attacks (inc OWASP Top 10)
 • Buffer overflow attacks
 • Client-side attacks
 • Working with exploits
 • Defence evasion
 • Privilege escalation
 • Password attacks (inc cracking and brute forcing)
 • Port redirection and tunnelling
 • Exploitation frameworks
For more information on the OSCP certification and the type of content we will be covering visit this link: https://www.offensive-security.com/pwk-oscp/

In our March meeting we explored Injection Attacks. Explaining and demonstrating exactly what SQL Injection is, how it works and showing how easy it is to prevent, which raised some discussion about why so few web site developers actually take the time to protect sites from this critical weakness.

For our April meeting we will be deep-diving into the dark art of Cross Site Scripting, which is a branch of injection but definitely one worth exploring in detail.

So, if you are thinking of using your CTF skills and knowledge to gain some industry qualifications, such as OSCP, then feel free to join in with the next Cyber Wales CTF Cluster session.

Link to the event - https://global.gotomeeting.com/join/696820405

Cyber Education & Training Cluster - 13 April 2021

13th April 2021 | 13:00 - 15:00

CYBER EDUCATION IN A GLOBAL PANDEMIC – REFLECTION AND LOOKING AHEAD

Over the last 12 months the world has had to quickly adapt to a changing and challenging environment. As people were encouraged to work from home, so the cyber threat increased and cyber security took on an increased prominence.

But what has lockdown meant for cyber education? What were the challenges in delivering cyber education in an online environment and what does the future hold?

Join us at our next event on Tuesday the 13th to hear from a great panel of speakers including:

 • University of South Wales – hear first hand how USW delivered its cyber security program during the pandemic
 • Glyndwr University - who converted all of their cyber courses into a wide range of digital media to deliver a blended learning experience for students
 • Cyber Wales CTF Cluster - who have extended their regular sessions to schools, colleges and universities and have developed a learning platform called the Cyber Wales Interactive Range (CyWIR) to provide organisations in Wales a platform where they can run their own learning content to their own audiences. This platform was also used to run the Inspire Skills Wales CTF Competition in which college students from all over Wales showed off their skills in a bid to be selected for Team GB at the upcoming WorldSkills Competition in Singapore.
 • Shri Mr Ramachandru Tejavath, IIT, IIM-A, Rtd IAS and Special Representative, Government of Telangana State India (Cabinet Minister Rank), and Member of Governing Body of Global Cyber Security Forum, India
 • Ms Nomvuyiso Batyi, Head of Presidential Commission Strategic Implementation Plan - 4IR Project Management Office in the Department of Communications and Digital Technologies, South Africa

See you all there.

Link to the event: https://global.gotomeeting.com/join/376428949

Cyber Wales Cluster in the Middle East - 6 April 2021

6th April 2021 | 14:00 - 15:30

Virtual Event

This webinar forms part of a new series of Virtual Cyber Security Cluster meetings being run in collaboration with our strategic partners in the UAE, the Middle East & Broader Region.

We are proud to mark the 50th Anniversary of Bangladesh Independence Day 2021 on 26 March with a formal signing of a Memorandum of Understanding between Cyber Wales and the Bangladesh eGovernment CIRT.

The aim of our sessions is for Cyber Wales members to share guidance and expertise with people and organisations in the Middle East & Broader Region on the following critical topics:-

* The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
* Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
* Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
* Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture

These sessions are designed for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers and the agenda for the session will include:-

*Recorded session
**GMT/UTC (Time Zone)

14:00 - Opening & Introductions from Mr Faheem Azhar, Cyber Wales Steering Group Member and Strategic Advisor for the UAE & the Middle East Region, and Mr John Davies, Co-Founder & Chair of the Cyber Wales Ecosystem.

14:10 – Bangladesh High Commission, United Kingdom Short Speech

14:20 – Bangladesh eGovernment CIRT, Mr Tarique Barkatullah (Project Director) Short Speech

14:25 – Cyber Wales, Mr John Davies (Co-Founder and Chairman) Short Speech

14:30 – Witnessing of the Virtual Signing of the MoU between Cyber Wales and Bangladesh eGovernment CIRT

14:35 – Ms Hoda A Alkhzaimi, President at the Emirates Digital Association for Women, Director of Centre for Cyber Security and interdisciplinary Studies (New York University Abu Dhabi) and Director of Research and Development in Science and Defence (UAE Government Entity.
Topic: The Importance of Emerging Cryptographic Technology in Reinstating the Global Security

14:45 – Captain Samir Sajet, Chief Region Aviation Safety Officer, MENA and Asia Region, United Nations - World Food Program
Topic: The Aviation Cyber Threat Landscape

14:55 – Mr Abhishek Dalal, Project Manager, GISEC - Dubai World Trade Centre
Topic: Importance of Cyber Security & Cyber Wales and GISEC Partnership

15:05 – Ms Shahnaj Begum, Senior Officer ICT at Bangladesh Center of Communication Programs (BCCP)
Topic: Women and Children related Cyber Security Challenges

15:15 – Mr Md Imtiaz Hussain, Secretary General, Wales Bangladesh Chamber of Commerce
Topic: Building bridges between Wales and Bangladesh Digital Economies and Importance of Cyber Trade

15:25 - Mr John Davies, Co-founder of the Cyber Wales Ecosystem
Topic: The "Must Do's" of Cyber Security a Best Practice Framework developed by Cyber Wales which helps identify exactly what threats an organisation is facing, explore systems and technologies required to mitigate those threats and suggest the training and governance that would createthe best cyber secure culture

15:30 - The talks will be followed by Questions & Answers and an open discussion on the topics covered in this webinar.

These sessions are a great example of international collaboration and information sharing as Cyber Wales joins with the cyber community of the Middle East to share ideas and knowledge in the fight against cybercrime.Cyberwatching.eu Webinar on Cyber Training - 25 March 2021

25th March 2021 | 09:00 - 15:00

Online Event

I hope this message finds you well and in good health.

* Do you depend on ICT for your business?
* Do you have a problem with competence resources in cybersecurity in your organisation?
* Are you evaluating training your staff but you have a limited budget to do so?

If the answer is yes to one or more of the above questions, we would like to encourage you to attend (with no cost to you) the event titled “Effective training in cybersecurity in the new era of staff remotisation: Practical solutions, tools & opportunities” which will take place on the 25 March 2021 in a virtual environment from just 10:00AM to 4:30PM. Here the full agenda and speakers.

You can register for the event here: https://www.cyberwiser.eu/content/effective-training-cybersecurity-new-era-staff-remotisation

By participating in this event you will hear from internationally-renowned cybersecurity experts about the possible solutions for improving the cybersecurity posture of your organisation. As an event take-away, you will also have the possibility to enrol yourself and/or some of your teammates in the CYBERWISER.eu training programme, an innovative online training platform newly launched. As early users, you will have the unique opportunity to use the platform for free, with a 6-month window for you to complete the courses!

The event is divided in two parts, with the morning dedicated to describing, in a comprehensive way, the current needs and options available for organisations when it comes to training their resources in cybersecurity. This is an even more pressing need, now that remotisation of work is playing such a relevant role for organisations of all sizes, including SMEs and micro-businesses. In this dynamically moderated event you will hear international experts present existing solutions and opportunities to increase cybersecurity competences in a practical way. Two panel discussions will highlight the main challenges of the global cybersecurity skills gap SMEs and organisations are facing today, while showcasing practical solutions to support their businesses.

A hands-on-session will follow from 2:30PM CET where the CYBERWISER.eu advanced training platform and its cyber range environment will be presented. You will have the opportunity to enrol yourself and/or your team in a free online training course (for you and your colleagues, to be enjoyed within the next 6 months) by speaking with a CYBERWISER.eu Tutor, who will support you in creating a specific cybersecurity training path customised to suit the needs of your organisation.

Interested? You can register for the event for free at this link: https://www.cyberwiser.eu/content/effective-training-cybersecurity-new-era-staff-remotisation

We do hope you are free on 25 March Kind Regards The CYBERWISER.eu Team

All Wales Cyber Security Cluster - 16 March 2021

16th March 2021 | 14:00 - 16:00

Webinar

The Cyber Security Clusters in the UK are evolving and the UK Government wants to help!

Cyber crime is still growing and cyber professionals from all over the world are constantly thinking of new ways to enlighten people and organisations to the threat whilst trying to keep up with bigger and more damaging cyber attacks. Cyber Security Clusters have proved their value time and again as a way to spread information and intelligence, share best practice and help cyber companies to form, join the fight and grow. Some of these Clusters pay a heavy price however if they fail to lay solid foundations, don't do the best for their members, don't manage themselves properly or become self-serving and we have seen Clusters form, flounder and die-off on the front lines of this battle.

Over the last year or so a number of the UK Cyber Clusters have been working behind the scenes with DCMS to explore ways to help Clusters to be more stable and help them to provide better services to their members with support from the UK Government. The Cluster Working Group has been developing an Operating Framework which will provide a foundation for new Clusters to adopt and to standardise the way existing Clusters work.

Richard Yorke, a founder member and director of Cyber Cheltenham CIC (CyNam) who is recognised in the cyber industry for being the founder of Deep3, formed in 2014, which grew and thrived and was acquired by CACI Ltd in 2019. Richard has coordinated the Cluster Working Group to the point where the Framework has been accepted by the majority of Clusters and by DCMS who are working towards a Governance Model that will enable UK Government to provide formal funding for some cluster activities.

We are looking forward to hearing from Richard all about this important work that demonstrates that the Clusters of the UK are rallying around a common vision and mission and, through doing this, aligning themselves much more closely with UK Govt and the Depts that support the cyber community.

In addition...

Tracy Buckingham, Deputy Director Operations and Head of Security and Cyber Exports within DIT DSO who has also worked on MoD and Counter Terrorism projects will be joining us along with Peter Thompson, Assistant Director for Cyber Security Exports who has also served as a Home Office Policy Lead.

Together Tracy and Peter have carved out a dedicated place for Cyber Security within the Defense and Security Organisation in DIT which has paved the way for new and exciting opportunities for cyber companies interesting in exploring new markets.

So we can also look forward to a briefing and the first of many updates as this new era of cyber export possibilities.

See you all there.

Link to the Richard's Slides - Here

Cyber Wales CTF Cluster - 10 March 2021

10th March 2021 | 18:00 - 20:00

Webinar

In an effort to put our CTF'ing skills to good use, we are currently on a bit of a journey through the treasure trove of skills and techniques that are required to gain the internationally recognised Offensive Security Certified Professional (OSCP) certification.

The OCSP training and exam typically covers the below topics:

 • Kali Linux Intro (inc command line, common tools and bash scripting)
 • Passive and active recon methods
 • Finding and understanding vulnerabilities
 • Web application attacks (inc OWASP Top 10)
 • Buffer overflow attacks
 • Client-side attacks
 • Working with exploits
 • Defence evasion
 • Privilege escalation
 • Password attacks (inc cracking and brute forcing)
 • Port redirection and tunnelling
 • Exploitation frameworks
For more information on the OSCP certification and the type of content we will be covering visit this link: https://www.offensive-security.com/pwk-oscp/

In our February meeting we rattled through the OWASP Top 10 and had a lively discussion about Web Hacking. We all agreed that two of the Top 10 stand out above the others, not necessarily because of the criticality but because they are so common both in the real world and in CTF competitions.

For our March meeting we will be deep-diving into the all-encomapassing world of Injection Attacks. If there is time we will also cover the dark art of Cross Site Scripting, which is a branch of injection but definitely one worth exploring in detail. If we run out of time before covering XSS we will revisit it again in April. Exciting couple of meetings ahead!

So, if you are thinking of using your CTF skills and knowledge to gain some industry qualifications, such as OSCP, then feel free to join in with the next Cyber Wales CTF Cluster session.

Link to the event - https://global.gotomeeting.com/join/830194253

Girls in Cyber International Women's Day - 8 March 2021

9th March 2021 | 10:00 - 14:00

Online Event

The National Digital Exploitation Centre (NDEC) is a joint initiative by the Welsh Government, tech company Thales, and the University of South Wales, to support digital growth across Wales. It does this by providing expertise in cyber security, project space and support, and research and development opportunities, along with education and training to help people into the industry, or to grow their personal cyber skills.

Currently, only 31% of the cyber security workforce in the UK are women, so for International Women's Day, the NDEC will virtually open its doors to show female students what it is like to work in the sector in an effort to inspire them to consider a future in cyber!

This experience is aimed at female students in Wales aged 14+ however, it is open to application to female students across the whole of the UK.

The day will include:

 • An introduction to cyber security and the NDEC
 • Hands on activities to give you a taste of what cyber involves
 • Inspiring talks from women working in a range of cyber organisations
 • Informative lectures about interesting cyber topics
 • Opportunities to network with other girls interested in cyber
 • Loads of information about employers and study opportunities in the sector
 • Further opportunities for building your skills and gaining work experience in cyber
For more information please contact (Holly Lidbury).

Women in Cyber Wales is a sub cluster of the South Wales Cyber Cluster and part of Cyber Wales. The meetings provide a valuable way for women working, or hoping to work, in the cyber industry to meet and support each other.

Our next event coincides with International Women's Day, and we are hosting an online meeting with an international flavour. This follows an event earlier in the day being hosted by the National Digital Exploitation Centre for female students aged 14+ who are interested in finding out more about Cyber Security careers (https://www.s4snextgen.org/Opportunities/View/id/1096).

There will be short presentations from the following women, all working in the cyber securitiy sector:

 • Ms Wafa Alshemeili, SME, Ras Al Khaimah, UAE
 • Ms Birgit Lampl SLC iCable GmbH, Austria
 • Ms Eleonore Nantes, Thales, France
 • Ms Marwa Al Mansoori, Abu Dhabi, UAE

After the presentations, the following additional guests will join us for an informative Q&A: Ms Afrah Al Mansoori (Dubai Police); Ms Ndey Touray (Gambia Cyber Security Alliance), Suzanne Shanhan (Office of Information and Communication Technology, United Nations, USA); Christina Goodness, Department of Peacekeeping Operations (United Nations, USA).

Please reserve your ticket now using the page indicated above, and a link for the event, being held on Microsoft Teams, will be available once you have signed up.

We look forward to welcoming you to what will be a really exciting and informative afternoon.

This event will be recorded.

New members are always very welcome.

Meetings are held roughly once a month in South Wales and you don't have to be Welsh to join us! Dates are announced on our Twitter feed @WomenCyberWales or you can send us a message to be added to the contacts list.

This webinar forms part of a new series of Virtual Cyber Security Cluster meetings being run in collaboration with our strategic partners in the UAE and the Middle East Region.

This month will be a very special meeting because we are proud to be entering into agreements with two organisations:-

The Saud Bin Saqr Establishment for Youth Enterprises Development (RAK SME), an initiative of the Ras Al Khaimah Chamber of Commerce & Industry, works to provide small and medium enterprises with market entry resources to develop projects to enhance sustainable development in the Emirates and so strengthen the national economy. His Excellency Mr Yousef Mohammed Esmaeel, Chairman of the Supreme Committee RAK SME will sign two Memorandums of Understanding - one with Mr John Davies, Co-Founder and Chairman of Cyber Wales and the other with Ms Jo Price, Director International of Chambers Wales.

We also have some special guests at this auspicious occasion:-

 • His Excellency Mr Yousef Mohammed Esmaeel, Board Member of RAK Chamber of Commerce & Industry, Chairman of the Supreme Committee RAK SME, and Vice Chairman of RAK Transport Authority
 • Ms Jo Price, Director International, Chambers Wales
 • Hon Col Mr John Davies, Co-Founder and Chairman of Cyber Wales
 • Mr Ahad Mirbacha, Trade and Investment Adviser, Department of International Trade, British Embassy Kabul
 • Dr Abdullah Faiz, Chancellor, Herat University, Afghanistan
 • Ms Somaia Zabihi, Dean of Faculty of Computer Science, Herat University, Afghanistan
 • Mr Ashiqullah Alizai, Director IT, Department of Communications and Information Technology, Herat Afghanistan
The aim of our sessions is for Cyber Wales members to share guidance and expertise with people and organisations in the Middle East on the following critical topics:-

* The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
* Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
* Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
* Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture

These sessions are a great example of international collaboration and information sharing as Cyber Wales joins with the cyber community of the Middle East to share ideas and knowledge in the fight against cyber crime.

mena-webinar-wfp-april-2021.mp4

PwC TechEnableWales event for Wales in London Week - 4 March 2021

4th March 2021 | 17:00 - 18:00

Online Event

Following the success of PwC Wales' Trade event last year, and as part of our continued sponsorship of Wales Week London we will be hosting a virtual #TechEnableWales Cyber event on Thursday 4 March from 5-6pm.

Wales Week London takes place from 20th February to 7th March, and is an annual showcase of activities and events that celebrate and promote everything great about Wales. We're really excited to be putting on this virtual event to champion and celebrate all things cyber in Wales.

Joining PwC Wales' Cyber Director's Rhodri Evans and Stuart Criddle will be John Davies and Jason Davies, Directors of CyberWales, and Pete Burnap, Professor of Data Science & Cybersecurity at Cardiff University.

As well as hearing about PwC Wales' investment in cyber capability, you will hear about the latest trends, why Wales is the perfect home to set up a cyber company, and how companies and educational institutions are working in partnership to feed the growth of the cyber industry in Wales.

There will also be an opportunity to ask our panelists questions and share your own personal experiences of this burgeoning sector.

Dating apps and websites are great places to start when looking for love online.

Looking for love this Valentine's Month February? Dating apps and websites are great places to start, but it’s well known that people online aren’t always as they appear.

Tens of thousands of internet users fall victim to online romance scams each year. These scams can be incredibly convincing and are increasingly found across dating sites and social media platforms. By appealing to victims’ emotions and feigning personal connections, scammers will try to steal large sums of money and personal information.

Luckily, there are ways to identify a scam and protect yourself online. Join the Gambia Cyber Security Alliance on a webinar highlight what you can do protect your personal information, red flag warning signs of possible romance scam, and what to do if romance scam happens to you.

Register at: https://www.eventbrite.com/e/cyber-kachaa-webinar-on-online-romance-scam-419-tickets-142437659875

All Wales Cyber Security Cluster - 16 February 2021

16th February 2021 | 14:00 - 16:00

Webinar

Here we are, knee deep in another Covid Lockdown we decided to talk about business growth opportunities.

Many small businesses, who managed to survive the first wave of Covid, are suffering more this time round. What we need now are ideas, encouragement and being pointed in the right direction to help find innovative new ways to market ourselves, identify and attract prospects and generate revenue in this strange new business environment.

We were joined by The Development Banc of Wales which was formed 20 years ago and are committed to helping.

The Banc's stated aim is to unlock potential in the economy of Wales by increasing the provision of sustainable, effective finance in the market. They achieve this by directing public funds to where they can have most impact - on a larger scale, at a faster speed, and in a sustainable way.

Simon Thelwall-Jones, Director of Technology Ventures and his colleague David Blake, Investment Executive gave a presentation about the Banc, the criteria used to decide which companies to help and the processes involved in an engagement.

Simon has worked in the venture capital/private equity industry since the early 1990s. During his career he has had both new investment and portfolio roles, and also been involved in corporate M&A, for both private and public companies, creating substantial value for SME/corporate stake holders.

David Blake is a fully qualified member and fellow of the Association of Certified Chartered Accountants who has worked in the power generation, ad-tech, medical device and defence industries. He has previously developed a block-chain based application as well as started a software as a service (SaaS) accountancy reporting business.

We also made time for an open chat and shared ideas and experiences to help your fellow Cluster members.

Link to the Slides used at the event - (DBW Slide Deck)

Cyber Wales CTF Cluster - 10 February 2021

10th February 2021 | 18:00 - 20:00

Webinar

In an effort to put our CTF'ing skills to good use, we are currently on a bit of a journey through the treasure trove of skills and techniques that are required to gain the internationally recognised Offensive Security Certified Professional (OSCP) certification.

The OCSP training and exam typically covers the below topics:

 • Kali Linux Intro (inc command line, common tools and bash scripting)
 • Passive and active recon methods
 • Finding and understanding vulnerabilities
 • Web application attacks (inc OWASP Top 10)
 • Buffer overflow attacks
 • Client-side attacks
 • Working with exploits
 • Defence evasion
 • Privilege escalation
 • Password attacks (inc cracking and brute forcing)
 • Port redirection and tunnelling
 • Exploitation frameworks
For more information on the OSCP certification and the type of content we will be covering visit this link: https://www.offensive-security.com/pwk-oscp/

In our December meeting we picked up where we left off exploring the active aspects of Reconnaisance and then continue into the next topic, which was finding and understanding vulnerabilities using scanners like NMAP NSE, Nessus and Nikto.

So, if you are thinking of using your CTF skills and knowledge to gain some industry qualifications, such as OSCP, then feel free to join in with the next Cyber Wales CTF Cluster session.

Here is the slide deck used on the event OWASP Top Ten

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 7 February 2021

7th February 2021 | 13:00 - 14:30

Virtual Event

This webinar forms part of a series of Virtual Cyber Security Cluster meetings being run in collaboration with our strategic partners in the UAE and the Middle East Region.

This month will be a very special meeting because we are proud to be entering into agreements with two organisations:-

The Jehlum Chamber of Commerce & Industry (JCCI) is working for the development of business activities in the Jhelum District of Pakistan. In recognition of how critical it has become for organisations of all sizes to have effective cyber protection, Mr Irfan Latif Qureshi, President of JCCI will sign a Memorandum of Understanding with Mr John Davies, Co-Founder and Chairman of Cyber Wales. This agreement confirms Cyber Wales' commitment to helping the members of JCCI Chamber to learn more about the cyber threat and explore ways to protect themselves and their companies.

The Gulf Information Security Expo & Conference (GISEC) is the region’s largest information security platform. GISEC presents industry, government and thought leaders with the opportunity to come together to tackle the most impending threats, issues and countermeasures amongst a global taskforce of security professionals. Mr Thomas Loffler, Assistant Vice President of Exhibitions for GISEC will sign a Barter Agreement with Mr John Davies, Co-Founder and Chairman of Cyber Wales inviting Cyber Wales to become a Community/Association Partner at the GISEC event in 2021.

We also have some special guests at this auspicious occasion:-

 • His Excellency Mr Ali Ibrahim Mohamed Ismail, Deputy Director General for Planning & Development Affairs at Department of Economic Development, Dubai UAE
 • Mr Bradley Jones, Executive Director of the new UAE-UK Business Council will be joining us to tell us more about this exciting initiative. The Joint Secretariat serves the interests of both the UAE and UK members as well as stakeholders under the Chairmanship of HE Ahmed Ali Al Sayegh, Chair of Abu Dhabi Global Markets, and Sir Ed Lister, Chief Strategic Advisor to Prime Minister Boris Johnson.
 • Mr Shafiq A Shahzad, Trade & Investment Minister, Pakistan High Commission, London, UK
 • Mr Rashid Iqbal, CEO of Pakistan Britain Business Council, London, UK
 • Honourable Deputy Commissioner Rao Parvaiz Akhtar, District Jhelum, Punjab, Pakistan
The aim of these monthly meetings is for Cyber Wales members to share guidance and expertise with people and organisations in the Middle East on the following critical topics:-

* The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
* Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
* Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
* Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture

These sessions are a great example of international collaboration and information sharing as Cyber Wales joins with the cyber community of the Middle East to share ideas and knowledge in the fight against cyber crime.International Cybersecurity Forum (FIC) - 19-21 January 2021

21 January 2021 | 3 days

Online Event

The 2021 edition of the International Cybersecurity Forum (FIC) will be held in Lille Grand Palais on Tuesday 19th, Wednesday 20th & Thursday 21st January 2021. This edition of the FIC will also welcome Thierry Breton, European Commissioner for the Internal Market, and Margrethe Vestager, Executive Vice-President of the European Commission for a Europe Fit for the Digital Age.

The FIC 2021 theme will focus on “Collective and collaborative cybersecurity”, a theme which appears all the more essential in the crisis we are experiencing and which follows on from the previous edition, “Human centric cybersecurity”.

In order to make the best of both real and virtual worlds, the FIC 2021 will also be the one of hybridization. The digitalization of content, already undertaken in the last few years, will be reinforced through live streaming debates, the possibility of organizing and conducting your business meetings by videoconference via the FIC application, etc.

You can find the FIC pre-program here with all the topics that will be discussed over the 3 days.

UK Japan Free Trade Summit - 20 January 2021

20th January 2021 |

Online Event

The new opportunities for the manufacturing sector, financial and professional services industry, fintech and data services flowing from the recently signed UK-Japan Free Trade Agreement are a central theme at City & Financial Global's Summit on the FTA, which is being held on 20 January.

We are delighted that...

 • The Rt Hon Elizabeth Truss MP, Secretary of State for International Trade, President of the Board of Trade
 • Hiroshi Matsuura, Japan's Envoy Extraordinary, Minister Plenipotentiary in the UK & Chief Negotiator, UK-Japan Free Trade Agreement
 • His Excellency Paul Madden CMG, British Ambassador to Japan will be giving keynote addresses at this high profile conference


A network with other government officials, CEOs of leading industry associations and senior management of UK and Japanese companies of all sizes that are already investing in Japan or about to enter this exciting market

Those include:
Sir David Wright GCMG LVO, Chair, TheCityUK Japan Market Advisory Group, Global Advisor, SMFJ and Former UK Ambassador to Japan
Graham Zebedee, Chief Negotiator, UK-Japan Free Trade Agreement, Director, Continuity Negotiations and Development at UK Department for International Trade
Katharine Braddick, Director General for Financial Services, HM Treasury
David Bailey, Executive Director for International Banks Supervision, Bank of England
Keiichi Aritomo, Executive Director, FinCity.Tokyo
Andy Burwell, Director of International Trade and Investment, CBI
Steve Crane, Founder & CEO, Business Link Japan Ltd, CEO, Export to Japan, NPO
Mike Cherry OBE, National Chairman OBE, The Federation of Small Businesses
Jim Walker, Managing Director, Walkers Shortbread
Michelle Chivunga, Founder & CEO, Global Policy House
Dr Minako Morita-Jaeger, International Trade Policy Consultant and Fellow, The UK Trade Policy Observatory, The University of Sussex
Kevin Shakespeare FIEx, IOE&IT Director of Stakeholder Engagement, Institute of Export and International Trade
Ms Amanda Tickel, International Tax Partner, Deloitte
Junko Kubokawa, Representative Director, President, Croda Japan
Charlotte Crosswell, CEO, Innovate Finance
Julian David, CEO, TechUK
Ben Digby, Head of Global Trade Policy, Group Public Affairs, HSBC Holdings plc
Dominic Goudie, Head of International Trade, Food and Drink Federation
Dr Adam Marshall, Director General, The British Chambers of Commerce
Robert Sheasby, CEO, Agricultural Industries Confederation
Paul Alger MBE, Director, International Business, UK Fashion and Textiles Association
Nick von Westenholz, Director of EU Exit and International Trade, National Farmers’ Union

The full event programme and confirmed speakers can be viewed on the event website at www.cityandfinancialconferences.com/japantrade2021.

WHO WILL BE ATTENDING:
Senior management of UK and Japanese companies of all sizes that are interested in learning more about the opportunities arising from the FTA, especially those in the financial, digital trade, technology, manufacturing and food & drink sectors, as well as professional advisers, law and accountancy firms, embassies, trade organisations, chambers of commerce, government bodies and academia in the UK and Japan.

NETWORKING:
City & Financial Global's new virtual event technology platform will enable you to watch live keynote addresses and panel discussions on the main stage, visit sponsor booths in the exhibition room, and network with other delegates and speakers using the 1-to-one-1 live video meeting tool.

The interactive virtual format of this event will offer British and Japanese companies the opportunity to have a diverse and well-informed dialogue with senior officials from government agencies and industry leaders in both countries, as well as to network effectively using our new technology platform.

WHEN
20 January 2021

WHERE
Online

COST
Delegate Fee: £250 + VAT
Small Company Delegate Fee: £95 + VAT
*"Small Company" relates to organisation with less than 50 employees or a group with less than 50 employees.

REGISTRATION
Click the 'Website' link and then select the 'REGISTER' tab
or
Email [email protected], including your contact details and event name

UK Japan Free Trade Summit - 20 January 2021

20th January 2021 |

Online Event

The new opportunities for the manufacturing sector, financial and professional services industry, fintech and data services flowing from the recently signed UK-Japan Free Trade Agreement are a central theme at City & Financial Global's Summit on the FTA, which is being held on 20 January.

We are delighted that...

 • The Rt Hon Elizabeth Truss MP, Secretary of State for International Trade, President of the Board of Trade
 • Hiroshi Matsuura, Japan's Envoy Extraordinary, Minister Plenipotentiary in the UK & Chief Negotiator, UK-Japan Free Trade Agreement
 • His Excellency Paul Madden CMG, British Ambassador to Japan will be giving keynote addresses at this high profile conference


A network with other government officials, CEOs of leading industry associations and senior management of UK and Japanese companies of all sizes that are already investing in Japan or about to enter this exciting market

Those include:
Sir David Wright GCMG LVO, Chair, TheCityUK Japan Market Advisory Group, Global Advisor, SMFJ and Former UK Ambassador to Japan
Graham Zebedee, Chief Negotiator, UK-Japan Free Trade Agreement, Director, Continuity Negotiations and Development at UK Department for International Trade
Katharine Braddick, Director General for Financial Services, HM Treasury
David Bailey, Executive Director for International Banks Supervision, Bank of England
Keiichi Aritomo, Executive Director, FinCity.Tokyo
Andy Burwell, Director of International Trade and Investment, CBI
Steve Crane, Founder & CEO, Business Link Japan Ltd, CEO, Export to Japan, NPO
Mike Cherry OBE, National Chairman OBE, The Federation of Small Businesses
Jim Walker, Managing Director, Walkers Shortbread
Michelle Chivunga, Founder & CEO, Global Policy House
Dr Minako Morita-Jaeger, International Trade Policy Consultant and Fellow, The UK Trade Policy Observatory, The University of Sussex
Kevin Shakespeare FIEx, IOE&IT Director of Stakeholder Engagement, Institute of Export and International Trade
Ms Amanda Tickel, International Tax Partner, Deloitte
Junko Kubokawa, Representative Director, President, Croda Japan
Charlotte Crosswell, CEO, Innovate Finance
Julian David, CEO, TechUK
Ben Digby, Head of Global Trade Policy, Group Public Affairs, HSBC Holdings plc
Dominic Goudie, Head of International Trade, Food and Drink Federation
Dr Adam Marshall, Director General, The British Chambers of Commerce
Robert Sheasby, CEO, Agricultural Industries Confederation
Paul Alger MBE, Director, International Business, UK Fashion and Textiles Association
Nick von Westenholz, Director of EU Exit and International Trade, National Farmers’ Union

The full event programme and confirmed speakers can be viewed on the event website at www.cityandfinancialconferences.com/japantrade2021.

WHO WILL BE ATTENDING:
Senior management of UK and Japanese companies of all sizes that are interested in learning more about the opportunities arising from the FTA, especially those in the financial, digital trade, technology, manufacturing and food & drink sectors, as well as professional advisers, law and accountancy firms, embassies, trade organisations, chambers of commerce, government bodies and academia in the UK and Japan.

NETWORKING:
City & Financial Global's new virtual event technology platform will enable you to watch live keynote addresses and panel discussions on the main stage, visit sponsor booths in the exhibition room, and network with other delegates and speakers using the 1-to-one-1 live video meeting tool.

The interactive virtual format of this event will offer British and Japanese companies the opportunity to have a diverse and well-informed dialogue with senior officials from government agencies and industry leaders in both countries, as well as to network effectively using our new technology platform.

WHEN
20 January 2021

WHERE
Online

COST
Delegate Fee: £250 + VAT
Small Company Delegate Fee: £95 + VAT
*"Small Company" relates to organisation with less than 50 employees or a group with less than 50 employees.

REGISTRATION
Click the 'Website' link and then select the 'REGISTER' tab
or
Email [email protected], including your contact details and event name

All Wales Cyber Security Cluster Meeting - a look back at 2020

19th January 2021 | 14:00 - 16:00

Webinar

For our first meeting of this New Year we are going to merge the CTF Cluster meeting with the All Wales Cyber Security Cluster meeting to run a really unusual joint session.

"That was the year that was" - those of you of a certain age will know what year Tom Lehrer was describing in his famous album but I'm sure he would agree that 2020 was a strange year for everyone. It has been a challenge for many people and a growth opportunity for others. There are some great examples of people pulling together during the year along with some heart-warming success stories in the Cyber Wales Ecosystem and indeed, Cyber Wales istelf has grown and developed in ways we could not have predicted.

We are going to have a positive and good-natured look back on 2020. We will canter through the year looking at it from the perspective of both the Oldest Cyber Cluster in Wales and the Newest Cyber Cluster in Wales and chat about the speakers, the venues and the things that were going on around us as the year progressed.

For example:-

 • British Cyber Ambassador to the USA
 • CIISEC and the doomed 6 Nations
 • NHS Call to Arms
 • Cyber in the British Armed Forces
 • HackTheBox, VulnHub & Immersive Labs
 • HARMA Virus and SMBGhost
 • GlobalWelsh
 • Germany, the Middle East and Japan
 • Launch of Cyber Coleg Cymru
 • Wrexham and Cardiff and USW CTFs
 • Digital Wales, NDEC
 • UK National Police Cyber
 • Digital Leaders
 • Cyber Innovation Showcase
 • Finding missing persons in the USA
 • Learning to pass OCSP from OWASP
 • and of course the NCSC who saved us all 100 times over and we didn't event know it!

For those of you who were at the meetings, this will be a wonderful reminder of the fun we had.

For those of you who didn't manage to get to all the meetings, this will be a chance to see all of the amazing things that have happened to the people and the organisations that make up the Cyber Wales Ecosystem in all our crazy diversity.

So, if you are wondering what to do next Tuesday afternoon that will make you smile, then feel free to join in this open and interactive homage to the year that never was at the next Cyber Wales Cluster session.

Link to the event - https://global.gotomeeting.com/join/332102381

Cyber Wales Cluster Webinar in the Middle East - 3 January 2021

3rd January 2021 | 13:00 - 14:30

Virtual Event

This webinar forms part of a new series of Virtual Cyber Security Cluster meetings being run in collaboration with our strategic partners in the UAE and the Middle East Region.

The aim of our sessions is for Cyber Wales members to share guidance and expertise with people and organisations in the Middle East on the following critical topics:-

* The Cyber Threat Landscape - to better understand what we are up against
* Measuring Cyber Risk Posture - using Best Practice Frameworks
* Implementing Cyber Protection - with leading edge Systems & Technologies
* Building Cyber Awareness - by developing a cyber secure culture

These sessions are designed for change managers, heads of operations, heads of HR, chief information security officers, legal counsels and data protection officers and the agenda for the session will include:-

17:00 - Opening & Introductions from Mr Faheem Azhar, Cyber Wales Steering Group Member and Strategic Advisor for the UAE & the Middle East Region, and Mr John Davies, Co-Founder & Chair of the Cyber Wales Ecosystem.

17:10 - Our special guest speakers from the Middle East this month are:-

 • Dr Govind Rao, Vice President SMB, Indirect Acquisition Sales, Etisalat, will be delivering a speech “The Cyber Threat Landscape”
 • Mr Hariprasad Chede, Head of Information Security Risk, Risk Management, National Bank of Fujairah PJSC, will be delivering a speech “Cyber Resiliency – How to React, Respond, & Manage Post Cyber Incident”
 • Ms Ndey Touray, Data Privacy Officer, The Gambia Cyber Security Alliance, will be delivering a speech “Building Cyber Awareness”
 • Ms Sharihan A Mashary, Former General Manager of Emaar Hospitality Group, will be delivering a speech “Cyber Security in Hospitality Industry”
18:00 - Mr John Davies, Co-founder of the Cyber Wales Ecosystem will describe the "Must Do's" of Cyber Security a Best Practice Framework developed by Cyber Wales which helps identify exactly what threats an organisation is facing, explore systems and technologies required to mitigate those threats and suggest the training and governance that would create the best cyber secure culture.

18:15 - The talks will be followed by Questions & Answers and an open discussion on the topics covered in this webinar.

These sessions are a great example of international collaboration and information sharing as Cyber Wales joins with the cyber community of the Middle East to share ideas and knowledge in the fight against cyber crime.

Link to the event - https://global.gotomeeting.com/join/945620045

Join Now

Ready to get involved? Sign up FREE to become a member of the Cyber Wales Ecosystem.