Den y Dreigiau: Hybrid Angel and Seed-funding Pitching Event - 11 November 2021
11th November 2021 | 16:00 - 18:00


A first-of-its-kind hybrid event for north Wales, hosted by M-SParc, GlobalWelsh and partners, Den y Dreigiau (Dragon's Den) will bring a range of cutting-edge start-ups and small businesses together, to showcase their exciting investment opportunities! Is your next portfolio here?! Join us at M-SParc or virtually from wherever you are!

Pitching at the event will be some of the most innovative and exciting companies in the region, and you can learn more about them below!

Ceridwen Oncology (Pharmaceutical)
A team comprising world-leading expertise in medicinal chemistry, genetics and clinician medicine from two Welsh universities (Bangor and Cardiff) and University College London. We are a pre-clinical drug discovery company combining innovative state-of-the-art computational chemistry and cancer biology to identify new, first-in-class anti-cancer therapeutics.

Our main initial focus is on a group of compounds we believe can target common cancers found with high prevalence in Wales and transform the treatment of a rare type of bone cancer that afflicts individuals of all age groups, including the very young.

Cufflink.io (Digital)
Cufflink is a free app to safely store your personal data and control what you share, and with who. Stop worrying about data hacks, passwords being stolen or your private data being bought and sold. Encrypted and stored on your phone, all your data is private, safe and always with you.

Cufflink isn't just for people ... it's for companies too. Our corporate service provides a more secure, transparent and accurate way to manage customer data ensuring greater trust, engagement and value for money. Reduce personal information data breach risks by outsourcing PI storage and access. Mitigate compliance and regulatory costs (GDPR, CCPA) through our secure decentralised data storage and licensed access controls.

Dewin.tech (AgriTech)
dewin.tech is an IoT technology company providing LoRaWAN solutions to service providers and businesses. Working together with Wales’ best technicians, dewin.tech brings innovative technology and solutions to the market to make your life simpler.

We use 21st century technology to create value for our customers from cost saving, improved quality and efficiency, improved control, safety and security, dewin.tech provides solutions with endless possibilities.

Haia (Digital)
Haia is a web-based platform allowing you to create online or hybrid events. No need for any downloads; Haia is browser based, and accessible for everyone. We have worked with event organisers and attendees to find out what they like (and don’t like!) about hosting and attending events.

We’ve developed a platform that includes everything people want, and more, with networking, live translation, accessibility, marketing integration, hybrid and exhibition area features all built in. Haia is responding to the demand not only for online events during the pandemic, but for hybrid events post-covid.

Micron Agritech (AgriTech)
Micron Agritech is an Irish Start-up founded in 2019 by Sean Smith, Daniel Izquierdo, Tara McElligott and Jose Lopez while they were undergraduates at Technological University Dublin. They spun-out of the university with their revolutionary parasite testing technology – the Micron Kit.

The Micron Kit is a pen-side testing kit that allows farmers or vets to rapidly detect parasitic infections in livestock. Samples are analysed via the Micron Kit app through a revolutionary Machine Learning AI process. This saves time and reduces spending on and resistance to medication.

Papertrail (Digital)
Protect your business from avoidable risks with Papertrail. Switch to a simple and powerful cloud-based platform to manage your PPE efficiently. Managing a growing inventory is hard, but not doing it right can have major consequences. Faulty equipment and lost records are a huge risk to your business.

Papertrail will transform the way you record and store inspection evidence. Manage, monitor and maintain your PPE with a robust and efficient cloud-based platform. Carry out inspections efficiently, maintain reliable records easily and get complete visibility over your inventory with Papertrail.

PlantSea (BioTech)
PlantSea aims to replace environmentally damaging petroleum-based plastics with sustainable and biodegradable alternatives. Our project focuses on the development of sustainable and low carbon bioplastics, with the aim to be national pioneers in the development and production of sustainable and affordable seaweed derived plastic alternatives.

We aim to support seaweed aquaculture in Wales and the UK with the potential to expand and establish our own seaweed aquaculture, enabling us to sustainably grow raw material while sequestering carbon.

Revolancer (Digital)
Revolancer is a freelance marketplace that connects ambitious businesses with skilled freelancers. We're innovating AI-powered quality control, which reduces our fees, and brings our customers both quality and value without compromise.

We want to change the freelancing industry for good, making it both fairer and easier for skilled freelancers to find clients, and for ambitious businesses to access quality talent with minimal risks.


These eight companies are developing forward-thinking solutions in a range of vital sectors from health to artificial intelligence to marine biology and much more! They will be pitching for between £300k - £1.5M.

In attendance will be investors and investor groups from across the UK and beyond, including the Development Bank of Wales, the GlobalWelsh investment network, GS Verde Investment Network and more! Do you want to get in on the action?

The full agenda for the event is as follows:

 • 4:30pm - Event opened by Virginia Crosbie MP
 • 4:35pm - Flash talks from Event Partners
 • 5:15pm - Break and networking
 • 5:30pm - Pitch #1: Haia
 • 5:45pm - Pitch #2: Ceridwen Oncology
 • 6:00pm - Pitch #3: Micron Agritech
 • 6:15pm - Pitch #4: PlantSea
 • 6:30pm - Break, networking and food
 • 7:15pm - Pitch #5: Cufflink
 • 7:30pm - Pitch #6: Revolancer
 • 7:45pm - Pitch #7: Dewin.Tech
 • 8:00pm - Pitch #8: PaperTrail
 • 8:15pm - Networking
 • 9:00pm - Close
Book your tickets below and be sure to save the date for what is set to be an historic, spectacular evening of business in north Wales.

_______________________________________________________________________________________________________________

Bydd digwyddiad hybrid cyntaf o'i fath ar gyfer gogledd Cymru, wedi'i gynnal gan M-SParc, GlobalWelsh a partneriaid, Den y Dreigiau yn dod ag ystod o fusnesau bach blaengar at ei gilydd, i arddangos eu cyfleoedd buddsoddi cyffrous! Ydy'ch portffolio nesaf yma?! Ymunwch â ni yn M-SParc neu dros y wê o ble bynnag yr ydych chi!

Yn y digwyddiad bydd nifer o'r cwmnïau mwyaf arloesol a chyffrous yn y rhanbarth, sef:

Ceridwen Oncology (Fferyllol)
Tîm sy'n cynnwys arbenigedd blaenllaw yn y byd mewn cemeg feddyginiaethol, geneteg a meddygaeth clinigwr o ddwy brifysgol yng Nghymru (Bangor a Chaerdydd) a Choleg Prifysgol Llundain. Rydym yn gwmni darganfod cyffuriau cyn-glinigol sy'n cyfuno cemeg gyfrifiadol a bioleg canser arloesol o'r radd flaenaf i nodi therapiwteg gwrth-ganser newydd o'r radd flaenaf.

Mae ein prif ffocws cychwynnol ar grŵp o gyfansoddion y credwn y gallant dargedu canserau cyffredin a geir gyda mynychder uchel yng Nghymru a thrawsnewid triniaeth math prin o ganser esgyrn sy'n cystuddio unigolion o bob grŵp oedran, gan gynnwys yr ifanc iawn.

Cufflink.io (Digidol)
Mae Cufflink yn ap rhad ac am ddim i storio'ch data personol yn ddiogel a rheoli'r hyn rydych chi'n ei rannu, a gyda phwy. Stopiwch boeni am haciau data, cyfrineiriau'n cael eu dwyn neu'ch data preifat yn cael ei brynu a'i werthu. Wedi'i amgryptio a'i storio ar eich ffôn, mae'ch holl ddata yn breifat, yn ddiogel a gyda chi bob amser.

Nid ar gyfer pobl yn unig y mae Cufflink ... mae ar gyfer cwmnïau hefyd. Mae ein gwasanaeth corfforaethol yn darparu ffordd fwy diogel, tryloyw a chywir i reoli data cwsmeriaid gan sicrhau mwy o ymddiriedaeth, ymgysylltiad a gwerth am arian. Lleihau risgiau torri data gwybodaeth bersonol trwy gontract allanol i storio a mynediad DP. Lliniaru costau cydymffurfio a rheoleiddio (GDPR, CCPA) trwy ein rheolaethau storio data datganoledig diogel a mynediad trwyddedig.

Dewin.tech (Technoleg Amaeth)
Mae dewin.tech yn gwmni technoleg IoT sy'n darparu atebion LoRaWAN i ddarparwyr gwasanaeth a busnesau. Gan weithio gyda thechnegwyr gorau Cymru, mae dewin.tech yn dod â thechnoleg ac atebion arloesol i'r farchnad i wneud eich bywyd yn symlach.

Rydym yn defnyddio technoleg yr 21ain ganrif i greu gwerth i'n cwsmeriaid o arbed costau, gwell ansawdd ac effeithlonrwydd, gwell rheolaeth, diogelwch a diogeledd, mae dewin.tech yn darparu datrysiadau gyda phosibiliadau diddiwedd.

Haia (Digidol)
Mae Haia yn blatfform ar y we sy'n eich galluogi i greu digwyddiadau ar-lein neu hybrid. Nid oes angen unrhyw lawrlwythiadau; mae Haia yn seiliedig ar borwr, ac yn hygyrch i bawb. Rydyn ni wedi gweithio gyda threfnwyr digwyddiadau a mynychwyr i ddarganfod beth maen nhw'n ei hoffi (a ddim yn ei hoffi!) am gynnal a mynychu digwyddiadau.

Rydym wedi datblygu platfform sy'n cynnwys popeth y mae pobl ei eisiau, a mwy, gyda nodweddion rhwydweithio, cyfieithu byw, hygyrchedd, integreiddio marchnata ac ardal arddangos i gyd wedi'u hadeiladu i mewn. Mae Haia yn ymateb i'r galw nid yn unig am ddigwyddiadau ar-lein yn ystod y pandemig, ond ar gyfer digwyddiadau hybrid ôl-covid.

Micron Agritech (Technoleg Amaeth)
Cwmni Gwyddelig yw Micron Agritech a sefydlwyd yn 2019 gan Sean Smith, Daniel Izquierdo, Tara McElligott a Jose Lopez tra roeddent yn israddedigion ym Mhrifysgol Dechnolegol Dulyn. Fe wnaethant droi allan o'r brifysgol gyda'u technoleg profi parasitiaid chwyldroadol - y Cit Micron.

Mae'r Cit Micron yn becyn profi sy'n caniatáu i ffermwyr neu filfeddygon ganfod heintiau parasitig mewn da byw yn gyflym. Dadansoddir samplau trwy'r app Micron trwy broses chwyldroadol AI. Mae hyn yn arbed amser ac yn lleihau gwariant ar feddyginiaeth a'i gwrthwynebiad iddi.

Papertrail (Digidol)
Amddiffyn eich busnes rhag risgiau y gellir eu hosgoi gyda Papertrail. Newid i blatfform syml a phwerus ar y cwmwl i reoli'ch PPE yn effeithlon. Mae'n anodd rheoli rhestr eiddo sy'n tyfu, ond gall peidio â'i wneud yn iawn arwain at ganlyniadau difrifol. Mae offer diffygiol a chofnodion coll yn risg enfawr i'ch busnes.

Bydd Papertrail yn trawsnewid y ffordd rydych chi'n cofnodi ac yn storio tystiolaeth arolygu. Rheoli, monitro a chynnal eich PPE gyda llwyfan cadarn ac effeithlon wedi'i seilio ar y cwmwl. Cynnal arolygiadau yn effeithlon, cynnal cofnodion dibynadwy yn hawdd a chael gwelededd llwyr dros eich rhestr eiddo gyda Papertrail.

PlantSea (Technoleg Biolegol)
Nod PlantSea yw disodli plastigau petroliwm sy'n niweidiol i'r amgylchedd â dewisiadau amgen cynaliadwy a bioddiraddadwy. Mae ein prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu bioplastigion carbon isel cynaliadwy a isel, gyda'r nod o fod yn arloeswyr cenedlaethol wrth ddatblygu a chynhyrchu dewisiadau amgen plastig cynaliadwy a fforddiadwy sy'n deillio o wymon.

Ein nod yw cefnogi dyframaethu gwymon yng Nghymru a'r DU gyda'r potensial i ehangu a sefydlu ein dyframaethu gwymon ein hunain, gan ein galluogi i dyfu deunydd crai yn gynaliadwy wrth atafaelu carbon.

Revolancer (Digidol)
Mae Revolancer yn farchnad lawrydd sy'n cysylltu busnesau uchelgeisiol â gweithwyr llawrydd medrus. Rydym yn arloesi rheoli ansawdd wedi'i bweru gan AI, sy'n lleihau ein ffioedd, ac yn dod ag ansawdd a gwerth i'n cwsmeriaid heb gyfaddawdu.

Rydym am newid y diwydiant llawrydd er daioni, gan ei gwneud yn decach ac yn haws i weithwyr llawrydd medrus ddod o hyd i gleientiaid, ac i fusnesau uchelgeisiol gael mynediad at dalent o safon heb lawer o risgiau.


Mae'r wyth cwmni hyn yn datblygu atebion blaengar mewn ystod o sectorau hanfodol o iechyd i ddeallusrwydd artiffisial i fioleg forol a llawer mwy! Byddant yn pitsio am rhwng £300k - £1.5M.

Yn bresennol bydd buddsoddwyr a grwpiau buddsoddwyr o bob rhan o'r DU a thu hwnt, gan gynnwys Banc Datblygu Cymru, rhwydwaith buddsoddi GlobalWelsh, Rhwydwaith Buddsoddi GS Verde a mwy! Ydych chi am gymryd rhan

Mae'r agenda lawn ar gael isod:

 • 4:30pm - Virginia Crosbie AS yn agor y digwyddiad
 • 4:35pm - Sgyrsiau sydyn gan partneriaid y digwyddiad
 • 5:15pm - Egwyl a rhwydweithio
 • 5:30pm - Cyflwyniad #1: Haia
 • 5:45pm - Cyflwyniad #2: Ceridwen Oncology
 • 6:00pm - Cyflwyniad #3: Micron Agritech
 • 6:15pm - Cyflwyniad #4: PlantSea
 • 6:30pm - Egwyl, rhwydweithio a bwyd
 • 7:15pm - Cyflwyniad #5: Cufflink
 • 7:30pm - Cyflwyniad #6: Revolancer
 • 7:45pm - Cyflwyniad #7: Dewin.Tech
 • 8:00pm - Cyflwyniad #8: PaperTrail
 • 8:15pm - Rhwydweithio
 • 9:00pm - Cau'r digwyddiad
Archebwch eich tocynnau isod a gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y dyddiad ar gyfer noson fusnes hanesyddol, ysblennydd yng ngogledd Cymru.

Back to Events

Join Now

Ready to get involved? Sign up FREE to become a member of the Cyber Wales Ecosystem.