Cyber Wales Opportunities

Current Opportunities

Below are details of current opportunities. See past opportunities in the Archive

 • All
 • Global
 • DIT
 • DCMS
 • Clusters
 • Member's
 • Welsh Gov

Free Graduate Recruitment for Cyber businesses in South Wales

Published: 23rd November 2022

I would appreciate it if you could share my contact details with any Cyber businesses in South Wales, that might want to benefit from free Graduate recruitment with the Venture Graduate programme. Please see below an overview of what we do:

 

Introducing - Venture Graduatesfree Graduate Recruitment for businesses based in the Cardiff Capital Region. Funded by the Cardiff Capital Region, we have already successfully placed over 100 graduates with a wide variety of employers in a diverse range of industries in the last 18 months. Moving forwards we are focusing on our priority sectors which includes Cyber Security.

 

We offer an end-to-end service that includes:  

 

 • Identifying the role and skills you need 
 • Crafting a Job Description/Advert for you 
 • Creating and managing a bespoke recruitment campaign  
 • Assessing & Interviewing all graduate applicants – this can include video interviews or online programming tests for any technical/coding roles  
 • Shortlisting the best talent for your business 
 • Career Accelerator Programme - a personalised development programme that supports your graduate in maximising their potential with you – this includes online courses such as “Cyber Essentials” and “Cyber Security Operations: CISCO” delivered through our University partners
 • Delivering a complete talent solution that’s shaped around your business

 

If you are interested in our services, then please get in touch and we can arrange a call/meeting to discuss further.

 

Kind regards,

 

Jack Taylor
Graduate Recruitment Lead

[email protected]

Connect with me on LinkedIn

Venture Graduate Website  

Update from the Defence and Security Accelerator (DASA) - September 2022

Published: 20th September 2022

My September update for everything DASA in Wales (and wider). I hope you managed to have some well-deserved time off during the summer holiday and are raring to go in the build up to Christmas!

We are still in the first cycle of the new Defence Technology Exploitation Programme (DTEP)which is a new opportunity to apply for grant funding with DASA. This £16M programme, running initially for 3 years is designed to support small and medium-sized enterprises across the UK to develop innovative materials, technologies and processes, and to enhance defence supply chains.
The programme offers up to 50% grant funding to collaborations between UK-registered Lower Tier Suppliers and Higher Tier Suppliers developing projects which support the current and upcoming equipment capabilities and technology priorities of the Ministry of Defence. The maximum total allowable value of each DTEP project is £1M (therefore, the maximum grant award is £500K).

Current DASA Activity

Themed Calls

Since my last update we have one new themed competition open -

Disruptive Science and Technology Impacting the Future of Defence – we have an initial £750k available to fund small (£50k), short (4 months), low Technology Readiness Level (TRL 1-2) ideas. The aim of this is to identify new ideas and ways of doing things that are potentially disruptive to Defence and then to further develop the understanding of the ideas and their future impact. We are open to ideas from any discipline that you believe may, in the future, disrupt the current ways of innovating and have the potential to lead to radical change. Closing Date of 12th October at midday.

We have one which is closing soon -

Point of Care Diagnostics at the Front Line Phase 2 – we have £1M available and expect to fund two proposals to Technology Readiness Level 5 for proposals on novel and innovative ‘Point of Care’ diagnostic technologies that provide information to enable clinicians to diagnose and treat individuals earlier and more effectively following exposure to biological or chemical agents. Closing Date of 22nd September at midday.

Open Call

There are no new Innovation Focus Areas (IFAs) since my last update, as a summary the latest focus area includes ideas around –

 • Countering Improvised Explosive Devices by Novel Technologies and Techniques (IFA034)
 • Human Augmentation (IFA033)
 • Audio and Visual capture for National Security Technologies (IFA032)

We are likely to suspend the older innovation focus areas within the open call from the next cycle (from 20th September onwards) as follows –

 • Simulating Future Battlespace Complexity (IFA024)
 • Defence People – Skills, Knowledge and Experience (IFA023)
 • Operate and Deliver Effects in Contested Domains (IFA022)
 • Delivering Agile Command and Control (IFA021)
 • Integrate Information and Physical Activity Across all Domains (IFA020)

Upcoming Events/Items of Interest

We within DASA alongside the MODs SME engagement team are hosting a virtual ‘doing business with defence’ session. This is to give an overview of the different options available to innovations when working with defence including opportunity to ask questions. It’s on Monday 26th September at 1400, more information at this link .

The Royal navy are hosting a virtual event on Tuesday 27th September at 1100 around littoral strike command force mobility. The session will introduce the Commando Force’s interest in tactical mobility of personnel and capabilities which are optimised for long-range manoeuvre in high threat environments and climactic extremes. Registration by 20th September via this link .  

Finally, I want to congratulate Exsel Electronics Ltd, based in Welshpool, Powys who were recently successful on the Defence Rapid Impact Open call on an idea in accelerating technology across a low-cost data centric security facilitation device.

As always, if you want anymore information or a chat to discuss anything – please feel free to reach out to me.

Many thanks

Tom

Helo


Dyma fy niweddariad ym mis Medi ar gyfer popeth sy’n ymwneud â DASA yng Nghymru (ac yn ehangach). Rwy’n gobeithio eich bod wedi llwyddo i gael amser i ffwrdd o’r gwaith yn ystod gwyliau’r haf a’ch bod yn barod i wynebu’r cyfnod sy’n arwain at y Nadolig!

Rydym yn dal i fod yng nghylch cyntaf y Rhaglen Defnyddio Technoleg Amddiffyn (DTEP) , sy’n gyfle newydd i wneud cais am gyllid grant gyda DASA. Mae’r rhaglen £16M hon, fydd yn cael ei chynnal i ddechrau am 3 blynedd, wedi’i chynllunio’n bennaf i gefnogi busnesau bach a chanolig ledled y DU i ddatblygu deunyddiau, technolegau a phrosesau arloesol, ac i wella cadwyni cyflenwi amddiffyn.

Mae’r rhaglen yn cynnig hyd at 50% o gyllid grant i gydweithrediadau rhwng Cyflenwyr Haen Is sydd wedi’u cofrestru yn y DU a Chyflenwyr Haen Uwch sy’n datblygu prosiectau sy’n cefnogi blaenoriaethau technoleg a galluoedd offer presennol ac arfaethedig y Weinyddiaeth Amddiffyn. Y swm uchaf a ganiateir ar gyfer pob prosiect DTEP yw £1M (felly, uchafswm y grant a ddyfernir yw £500mil).

Gweithgareddau DASA Presennol

Galwadau Thematig

Ers fy niweddariad diwethaf, mae gennym un gystadleuaeth thema newydd ar agor –

Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tarfol yn Effeithio ar Ddyfodol y Sector Amddiffyn – mae gennym gyfanswm cychwynnol o £750mil ar gael i ariannu syniadau bach (£50mil), byr (4 mis), Lefel Parodrwydd Technoleg isel (TRL 1-2). Nod hyn yw canfod syniadau newydd a ffyrdd o wneud pethau a allai darfu ar y sector Amddiffyn, ac yna datblygu dealltwriaeth o’r syniadau hyn ymhellach a’u heffaith i’r dyfodol. Rydym yn agored i syniadau o unrhyw ddisgyblaeth rydych chi’n credu a allai, yn y dyfodol, darfu ar y ffyrdd presennol o arloesi a bod â’r potensial i arwain at newid radical. Dyddiad cau: hanner dydd, 12 Hydref.

Mae gennym un sy’n cau cyn bo hir -

Diagnosteg Pwynt Gofal yng Ngham 2 y Rheng Flaen – mae gennym ni £1M ar gael ac rydym yn disgwyl ariannu dau gynnig ar gyfer Parodrwydd Technoleg Lefel 5 ar gyfer cynigion ar dechnolegau diagnostig ‘Pwynt Gofal’ newydd ac arloesol sy’n darparu gwybodaeth i alluogi clinigwyr i wneud diagnosis a thrin unigolion yn gynt ac yn fwy effeithiol ar ôl dod i gysylltiad ag asiantau biolegol neu gemegol. Dyddiad cau: hanner dydd, 22 Medi.

Galwad Agored

Nid oes unrhyw Ardaloedd Ffocws Arloesi newydd ers fy niweddariad diwethaf, fel crynodeb mae’r maes ffocws diweddaraf yn cynnwys syniadau ynghylch –

 • Defnyddio Technolegau a Thechnegau Newydd i fynd i’r afael â Dyfeisiadau Ffrwydrol Byrfyfyr (IFA034)
 • Cynyddu Gallu Dynol (IFA033)
 • Recordio Sain a Gweledol ar gyfer Technolegau Diogelwch Cenedlaethol (IFA032)

Rydym yn debygol o gael gwared â’r meysydd ffocws arloesed h?n yn yr alwad agored o’r cylch nesaf (o 20 Medi ymlaen) fel a ganlyn -

 • Efelychu Cymhlethdod Integreiddio a Chyfuno Lluoedd Arfog yn y Dyfodol (IFA024)
 • Pobl Amddiffyn – Sgiliau, Gwybodaeth a Phrofiad (IFA023)
 • Gweithredu a Chyflawni Effeithiau mewn Meysydd Cystadleuol (IFA022)
 • Gorchymyn a Rheoli yn Ystwyth (IFA021)
 • Integreiddio Gwybodaeth a Gweithgarwch Corfforol ar draws pob Parth (IFA020)

Digwyddiadau sydd ar y Gweill/Eitemau o Ddiddordeb

Rydym ni yn DASA, ochr yn ochr â thîm ymgysylltu busnesau bach a chanolig y Weinyddiaeth Amddiffyn, yn cynnal sesiwn ‘gwneud busnes gyda’r Weinyddiaeth Amddiffyn’ ar-lein. Pwrpas hyn yw rhoi trosolwg o’r gwahanol opsiynau sydd ar gael ar gyfer arloesi wrth weithio yn y diwydiant amddiffyn, a bydd cyfle hefyd i ofyn cwestiynau. Cynhelir y digwyddiad ddydd Llun 26 Medi am 1400, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy ddilyn y ddolen hon .

Mae’r llynges Frenhinol yn cynnal rhith-ddigwyddiad ddydd Mawrth 27 Medi am 1100 ynghylch sut i orchymyn ymosodiadau arfordirol. Bydd y sesiwn yn cyflwyno diddordeb y Lluoedd Comando mewn defnyddio personél mewn ffordd dactegol yn ogystal â’r galluoedd sydd wedi’u hoptimeiddio ar gyfer symudiadau pell mewn amgylcheddau risg-uchel ac eithafion hinsoddol. Cofrestrwch erbyn 20 Medi drwy ddilyn y ddolen hon

Yn olaf, rwyf am longyfarch Exsel Electronics Ltd, sydd wedi’i leoli yn y Trallwng, Powys a fu’n llwyddiannus yn ddiweddar ar alwad agored Amddiffyn Effaith Cyflym gyda’u syniad fydd yn cyflymu technoleg ar draws dyfeisiau hwyluso diogelwch cost isel sy’n canolbwyntio ar ddata.

Fel bob amser, os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth neu sgwrs i drafod unrhyw beth – mae croeso i chi gysylltu â mi.

Diolch yn fawr

CIISec Apprenticeship Programme 2022

Published: 14th September 2022

Here at CIISec we have a several opportunities to get involved in the CIISec Apprenticeship Programme & Associate Development Programme!

 

Are you engaging? Are you an educator in the Information Security industry? Would you like to inspire the next generation of Information Security professionals? If so, then we would love to hear from you to host an upcoming webinar session.

 

The topic areas we are speakers for are listed below:

 

ADP 

 • 11th October 22 Session 11 – E1, E2 Secure Operations Management and Service Delivery
 • 8th November 22 Session 12– F1, F2 Intrusion Detection and Analysis & Incident Management

 

 • 26th October- Session 1- Security Management
 • 23rd November- Session 2- A3, A4 Strategy and Business Innovation
 • 21st December- Session 3- A2 Governance, Policy and Standards

 

CAP

 • 9th November- Session 2- Threat Intelligence, Threat Assessment and Threat Modelling
 • 7th December- Session 3- Risk Assessment

 

If you would like to be a speaker for any of these topics/or would like to know more please do get in touch with either myself or [email protected].

Wales Tech Founder Update - September 2022

Published: 6th September 2022

Your monthly(ish) list of updates from TechNation...
 
 
 
Rising Stars
Rising Stars is open for applications, find out more information here
 
Student Placements
MyPocketSkill have started a campaign with educational institutions to connect students for placements with SMEs. These are fully flexible, mostly free for companies and focus on digital skills.  They've run successful trials now across the country, most notably in Bristol and Manchester. Please see PDF attached for more info.
 
Tech Nation Masterclasses
Our alumni team is running the following masterclasses in the next month or so. We've opened them up so that non-alumni can join too, all free.
 
 • Investment/finance:
  • Thurs 8 Sept, 9am-10am: Post Series A Finance Considerations - Cooper Parry: deep dive on tackling the challenges in finance as you scale and are getting ready for your next round, sign up here
  • Tues 13 Sept, 11am - 12pm: Recover corporation tax using R&D Tax Credits: The session will outline the opportunities for UK Limited tech companies to recover corporation tax using the UK governments R&D Tax Credits scheme. Sign up here
  • Weds 14 Sept, 12pm - 1pm: Equity crowdfunding with Crowdcube: comprehensive overview of crowdfunding from the industry leaders (also fellow alumni). Sign up here:
 •  
 •  
 • Leadership/Personal development
  • Thurs 20 Sept, 12pm - 1pm: How To Create a Life and Business Vision That Actually Works with Caterina Kostoula, Leaderpath. Caterina is ex senior at Google turned exec coach, she is highly regarded and 'gets it'. Sign up here
 •  
 •  
 • Sales
  • Tues 27 Sept, 11.30am - 12.30pm:10 lessons helping scale B2B SaaS sales teams from Seed to Exit - Matt Milligan, Uhubs.  We will cover some of the key learnings they have had through helping some of the fastest growing B2B SaaS companies from G2 to Zoom hire, ramp up and develop their sales talent. Sign up here
 •  
 • People
  • Tues Oct 11th, 11am - 12pm:  Pros & Cons for interim support with Ben Sanders and Marina Maxwell, JBM. How to determine whether interim/flexible support is right for your business and how to best leverage the support. Sign up here
  • Weds Oct 19th, 11am - 12pm: Early-stage Senior Hiring with James Mitra and Louise Buckland from JBM. why it’s important to get senior hiring right and sharing lessons from working in executive search for over 10 years - from sourcing great talent, running an effective process and sharing examples of companies who have got it right. Sign up here
 
 

All Wales Trade Mission to Bangladesh - 26 November 2022

Published: 3rd September 2022

The trade mission will depart the UK on Friday 25th November arriving in Dhaka in the early hours of Saturday 26th November.

 

The delegation will be based in Dhaka but visits to Chittagong and Sylhet will be included for those wanting to visit these cities with overnight stay and a Trade Mission Reception in each of the 3 Cities.

 

The British High Commission, Dhaka & Bangladesh High Commission, London, will be providing support in this Mission. Where possible group meetings will be arranged with a number of the Bangladeshi Ministries and Chambers of Commerce. Networking receptions will be organised and a ‘Meet the Mission’ half day programme will also be set. In addition, delegates will be exposed to ethnic entrepreneurs via the Chamber network in Bangladesh during the mission with an interest in joint venture projects.

 

The delegation will depart Dhaka on Friday 2nd December arriving back in the UK on Saturday 3rd December.

 

MAJOR INDUSTRIES IN BANGLADESH
Ready-made garments (woven and knitwear); textiles; chemical; sugar; fertiliser; cement; pharmaceutical; frozen food; food & drinks; healthcare; jute goods; leather; waste water treatment; energy production including renewable and ship building.

 

MAJOR IMPORTS INTO BANGLADESH
Machinery and equipment; chemicals; iron and steel; yarn; textiles; food grain and other foodstuffs; crude petroleum and petroleum products; plastic and rubber articles.

 

For more information about the trade mission, the cost and support provided contact: The International Team on [email protected]

Cyber Security Sector Newsletter September 2022

Published: 1st September 2022

One of the advantages of working at DCMS is seeing the synergies between the different parts of government. Earlier this month, as a part of the hugely successful Commonwealth Games, the Department for International Trade hosted the Commonwealth Business Hub. This fantastic event included a roundtable chaired by DCMS on the challenges and opportunities in cyber and AI in the UK and Canada. There were panel discussions on how to retain top tech talent in the UK and the role of the West Midlands cyber ecosystem in developing the next generation of cyber security specialists. It was clear that there is a lot that the UK and Canada can learn from each other, and even more that we can cooperate on.

 

This month sees fieldwork begin for the next iteration of the Cyber Security Breaches Survey, which will be published in March 2023. This important piece of research helps to inform our government policy and is a great way of exploring how businesses approach their own cyber security. Ipsos have been commissioned on behalf of DCMS to conduct the interviews and we would greatly appreciate your participation if your organisation is selected. 

 

Building on the Cyber Security Breaches Survey 2022, DCMS has published a new policy paper exploring organisational experiences of cyber security breaches. Among the businesses that took part, there is a consensus that cyber crime is a significant and growing business risk, with cyber attacks increasing in both volume and technical sophistication. However, knowledge of the threat landscape varies greatly depending on the organisation.

 

Finally, the International Cyber Expo is taking place on 27-28 September at Olympia London. DCMS will be attending to promote the National Cyber Strategy and the cyber companies which have been through our growth and innovation programmes. It promises to be a great few days, bringing together innovation, international cyber intelligence and government. 

 

Erika Lewis, Director, Cyber Security and Digital Identity

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni World of Work days

Published: 22nd August 2022

Would you like to support Ysgol Gyfun Cwm Rhymni at their 'World of Work' days on the following dates:

 

 • Yr. 11 Mon 24th Oct Gwyndy site
 • Yr. 11 Tues 25th Oct Geli Haf site
 • Yr 10. Mon 14th Nov Gwyndy site
 • Yr.10 Tues 15th Nov Geli Haf site

 

The school are having 2 World of Work days (the school is on 2 sites hence, the 4 dates) for their year 11 & year 10 students. The event will be a whole day with employers delivering 5x1 hour lessons (all the same) to the whole year group.

 

There is no expectation to attend for all 4 dates so if you could you identify which day/days you could attend that would be great:

 

The format of the workshops will be a presentation around your company/organisation looking at careers within the sector, an activity for the students finishing with a Q&A session.

 

This is a Welsh medium school, however sessions can be delivered bilingually.

 

If you would like to support the school, please contact Michele Govier, Business Engagement Adviser, Careers Wales at [email protected]

Awareness Survey - Uses of Machine Learning in SMEs

Published: 11th August 2022

Cardiff Metropolitan University and Aytel Systems Ltd as part of the collaborative research sponsored by the Welsh Government, the European Union and KESS2 (Knowledge Economic Social Scholarship Fund), would like your feedback on understanding the barriers and challenges of :
 
Awareness of Machine Learning Cyber Security( MLCS) Software Packages in Small Medium Enterprise (SMEs). The uses of  MLCS in the protection of data within the SME, against Cyber Threats as part of the SME Cyber Security implementations.
 
We will ask you for some high-level demographic information to help us take action based on your feedback. It will not be possible to identify any individual respondent from this survey unless you ask to be contacted.
 

Cyber sectoral analysis 2023

Published: 7th July 2022

The Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) has commissioned Ipsos, an independent research organisation, to carry out an important survey about the cyber sector. They are inviting organisations that offer cyber security products and services to take part.

 

Over 115 cyber businesses have already participated. Taking part will help to influence government policy and support in the area of cyber security. The study will be published on GOV.UK. Last year’s report and press notice can be found here: https://www.gov.uk/government/news/record-levels-of-investment-for-uks-101-billion-cyber-security-sector

 

Please contact Ipsos at [email protected] with a date, time and phone number, and Ipsos’ Edinburgh telephone team can set up an appointment. As a thank you for taking part, we will make a £10 charity donation on your behalf.

 

Ipsos is working with Perspective Economics and the Centre for Secure Information Technologies (CSIT) at Queen’s University Belfast on this important study, which is also endorsed by techUK and UKC3.

 

Find out more, including Ipsos’ privacy notice, on the GOV.UK website at: https://www.gov.uk/government/publications/uk-cyber-security-sectoral-analysis-survey.

Innovate UK Survey

Published: 30th June 2022

 

Be Honest - What do you think of Innovate UK KTN?

 

We need your help. We'd love you to spare 10 minutes to take our online survey. It's to help us understand how you'd like to recieve communications from us and what your platform of choice is.

 

Do you have Facebook and love Linkedin? Do you like a chunky newsletter landing in your inbox every month or do you prefer bite size tweets? Do you like to browse instagram or are you more of a podcast person?

 

Innovate UK KTN covers a wide-range of sectors and we often have lots of information about events. funding and industry news that we think you'll be interested in. But are we getting you the right information in the right way?

 

We'd love to shape and evolve our marketing but we need you to help us.

 

So please, grab a cuppa and tell us what you think.

 

The legal bit. All responses are fully anonymised. They will be shared with out third party survey company, Versiti Ltd. If you are not happy for your anonymised survey response to be shared, please do not complete the survey. Click here for more information about how your anonymised data will be handled

 

 

Take The Survey Now

Clean Energy Export Market Visit to the Basque Country October 2022

Published: 29th June 2022

Welsh Government would like to invite your company to participate in its Clean Energy export market visit to the Basque Country. 17th October - 21st October 2022

 

WHY THE BASQUE COUNTRY?
Spain is the fifth largest economy in the European Union (EU) and now one of the fastest growing in the eurozone. The population of Spain is about 47 million making it one of the biggest consumer markets in the EU.

 

The Basque Country economy continues to grow and offers good export opportunities for Welsh Businesses, in the Energy, Life Science, Healthcare, Education, and Food and Drink sectors, and is a good springboard to explore the rest of the Spanish market.

 

We are delighted that this export market visit coincides with Ocean Energy Europe (OEE) and the International Conference on Ocean Energy (ICOE) 17-21 October in San Sebastian, Spain, enabling Welsh exporters to participate in this unique and prestigious world event.

 

WHY ATTEND?
This visit will provide you with the opportunity to showcase your company, gain valuable contacts and build your exports in this market.

By participating in this visit, you will benefit from:

 • Cost effective means of visiting the market.
 • Network and engage with key businesses and decision makers in the market
 • Sharing knowledge and information with other participants
 • Assistance with travel arrangements through appointed travel agent
 • Attend networking events
 • Inclusion in any marketing material for the mission

 

THE COST
The Welsh Government is supporting* companies to take part in this export market visit.

The cost is £1,000.00. This includes:

 • Return flights
 • In-market transfers
 • 5 night’s accommodation with breakfast
 • Attendance at in-market events
 • Inclusion in any marketing material
 • Collaboration opportunities with counterparts in this sector
 • Programme of meetings with business contacts
 • Attendance at Ocean Energy Europe (OEE) and the International Conference on Ocean Energy (ICOE)

 

If you would like maximise your time at the event, we can offer support for a programme of 3-4 meetings to be arranged for you by one of our business consultants. This service will be included in the costs above.

 

This offer is avaliable to one representative per company.

 

Deadline for application is 5th August 2022

 

Register Here - Clean Energy Export Market Visit to the Basque Country

 

*Subject to eligibility.

Welsh Government Trade Mission Programme - Autumn 2022

Published: 29th June 2022

Welsh Government Trade Mission Programme

 

The Welsh Goverment have some exciting opportunities for Tech and Cyber Businesses within their Autumn Trade Mission Programme, particulary the following Export Market Visits.

 

Canada: 12-16 September

Kanata, Ottawa is home to the second largest Tech cluster in North America with almost 600 companies, employing close to 80,000 people, including businesses working with Sir Terry Matthews and Wesley Clover. The Trade Mission presents an opportunity to explore those Welsh – Canadian links and the opportunities in Kanata. The trip will also provide opportunities for those wishing to explore the business and industry sectors in Toronto or Montreal.

 

Singapore: 22-28 October

Singapore is a small, but wealthy city-state, a leading global business hub and a financial, shipping and trade hub for the Asia Pacific region. It has an open and trade driven economy, which offers good export opportunities for Welsh businesses. This visit provides opportunities to gain valuable contacts and build exports. The visit is also planned to coincide with Singapore Week of Innovation and Technology (https://www.switchsg.org/ ).

 

The Welsh Goverment would also like to highlight the following trips to Japan: 3 - 7 October and USA - Carolinas: 17 - 21 October that will present opportunities to businesses operating across Tech and Cyber.

 

Further information, and links to register your interest in the Trade Missions is located here: Overseas events | Business Wales - Export (gov.wales)

BCS South Wales Branch Update

Published: 27th June 2022

BCS South Wales Branch Update

 

I wanted to take this opportunity to say a big thanks to all those who have supported the BCS and our branch over the past year.  As we reach the end of our 2021-22 programme, we’re celebrating yet another successful year of events, having worked with many great speakers and professionals from across the industry, as well as working on collaborative events with our partners from BCS mid-Wales and colleagues from the South Wales IET branches.

 

We’re already looking forward to the next year’s diary with our 2022 AGM planned for later September.  As the branch continues to expand and our membership numbers grow becoming the second largest branch in the UK, we’re looking to fill some more volunteer roles on our branch committee.  We’re specifically looking for a Social Media and Publicity Officer, an Inclusion and Diversity Officer and an Early Careers Advocate.  If you’d like more information on these volunteer roles, then please email me at the following address [email protected]

 

The branch continues to develop it’s STEM and outreach work across the region, particularly around educating young learners, parents and teachers around robotics. Our special interest working group has been working alongside STEM See Science  team for the past five years developing and delivering a basic introduction to robotics within schools and science fairs.  The Lego Mindstorm kits have been the main tool used to bring the topic to life for children. However, during the pandemic, in-person delivery wasn’t possible so the group took the step of capturing the lesson in the form of short videos and supporting materials that could be used by teachers in schools. This lesson plan can be found here on the STEM resources server: 

https://www.stem.org.uk/uxgxgx

Cardiff Met University: Digital Degree Funding Final Spaces

Published: 5th May 2022

Cardiff Metropolitan University: Digital Degree Funding

 

The Cardiff Met University are currently offering a fully funded degree Apprenticeship starting this summer 2022. There are only a few spaces remaining, so act fast.

 

There are currently spaces on the following programmes:

 

 • BSc Applied Data Science
 • BSc Applied Software Engineering
 • BSc Applied Cyber Security

 

 • Who is the funding for?

The funding can be used for both new apprentices coming into the business or existing staff who are looking to upskill to achieve a degree. Some may have already studied related qualifications at a lower level such as a Level 4 apprenticeship or a HNC/HND.  Previous qualifications could be used to enter the degree at a later stage meaning their time spent studying at the University is shorter.

 

 • How much funding is available?

The Government will pay a contribution of up to £27,000 per employee. This is £9000 a year over 3 years which is the equivalent to the full time tuition fee for University students. This does not have to be replayed should employees not complete the course.

 

 • How long does the course last?

The courses each last 3 years for anyone who enters with no previous University qualifications. For those with pre-standing qualifications they may be able to enter at a later stage via the recognition of prior learning which would shorten the course duration. .

 

 • What are the attendance requirements?

Apprentices will be required to attend University 1 day per week during term time at our Llandaff campus.  

 

More Information can be found here: Cardiff Metropolitan Degree Apprenticeships

 

If you are intrested or have any questions, please contact Tara Williams on the email below.

[email protected]

Cardiff Metropolitan University Degree Apprenticeship Opportunities

Published: 7 December 2021

Cardiff Metropolitan Univeristy Degree Apprenticeship intake January 2022

At Cardiff Metropolitan University we have been given some funding to offer both new and existing employees the chance to study for fully funded degrees in BSc Applied Cyber Security, BSc Applied Data Science and BSc Software Engineering, That means that they have the opportunity to achieve a full degree in a 3 year period and the Government pays the full £27,000 tuition fee, if they have studied before at a lower level such as HNC/HND employees can also can enter the degree at a later point.

The degrees are taught 1 day per week and offer a fantastic opportunity to upskill staff members in roles where there are huge skills shortages.

We are potentially looking at a January 2022 intake for out BSc Applied Science Programme and will also have a July 2022 intake for this alongside our other programmes.

for more information on our degree apprenticeships visit: Cardiff School of Technologies Degree Apprenticeships (cardiffmet.ac.uk)

Best wishes,

Tara Williams
Degree Apprenticeship​s Lead

Cyber Resilience Centre for Wales is Open - REGISTER TODAY

Published: 29 April 2021

The Centre exists to support and protect businesses and third sector organisations in the Wales against cyber-crime.

Defend against the latest online crime threats through our business memberships. The Cyber Resilience Centre for Wales partnership with local Police Forces, Universities, our Advisory Group, Cyber Expert Group and wider business network means our memberships offer the very best guidance and support for businesses of any size.

KNOWLEDGE
The first step to cyber resilience is knowledge. By staying updated on the latest cyber threats, you have a greater chance of preventing attacks on your business. To help you stay up to date, we provide you with regular e-news, resources and updates, relevant to SMEs.

PROTECTION
We provide a small range of affordable cyber resilience services with the very current knowledge and technical expertise from the UK's top university cyber talent. Our services help SMEs and the wider supply chain to prepare and improve cyber resilience.

COMMUNITY
Membership with us provides benefits through a range of packages which support you, or your supply chain, in your journey to becoming cyber resilient. From free resources for small businesses, to strategic CISO groups, membership options are designed to meet your needs.

Core Membership is FREE
It includes:

 • NCSC Guidance - How organisations can protect themselves in cyberspace, including the 10 steps to cyber security from the Government NCSC division.
 • NCSCs Exercise In A Box – a tool to give your organisation a ‘dummy’ run of a cyber attack. Similar to testing your fire drill. Tailored for different sized organisations.
 • NCSC Board Toolkit - Resources designed to encourage essential cyber security discussions between the Board and their technical experts.
 • E-news – regular digestible updates relevant to Welsh organisations about cyber resilience.
To sign up and/or check out the levels of paid Business Membership please CLICK HERE

Cyber Wales is an ECSO Qualified Issuer

Published: 01 November 2020

Cyber Wales is very proud to be the only Qualified Issuer of the coveted "Cybersecurity Made in Europe" label in the UK. This new initiative from the European Cyber Security Organisation (ECSO) was launched in July 2020 and Cyber Wales are one of 11 founding Partners including cyber ecosystems from Belgium, France, Germany, Poland, Denmark, Finland and Bulgaria.

The key purpose of the Label 'Cybersecurity Made in Europe' is to serve as an industry-driven marketing instrument to promote qualified European-based cybersecurity companies and increase their commercial exposure far beyond their traditional home markets. European cybersecurity companies from the European Union Member States (EU27), the European Free Trade Association (EFTA) and European Economic Area (EEA) countries, as well as the United Kingdom (UK) will be eligible to apply for the Label.

More information about how cybersecurity companies in the UK can apply for this can be found here.

Join Now

Ready to get involved? Sign up FREE to become a member of the Cyber Wales Ecosystem.