Cyber Wales Opportunities Archive

Opportunities Archive

Below are details of archived opportunities. See current opportunities Here

 • All
 • Global
 • DIT
 • DCMS
 • NCSC
 • Clusters
 • Member's
 • Welsh Gov

Update from the Defence and Security Accelerator (DASA) - September 2022

Published: 20th September 2022

My September update for everything DASA in Wales (and wider). I hope you managed to have some well-deserved time off during the summer holiday and are raring to go in the build up to Christmas!

We are still in the first cycle of the new Defence Technology Exploitation Programme (DTEP)which is a new opportunity to apply for grant funding with DASA. This £16M programme, running initially for 3 years is designed to support small and medium-sized enterprises across the UK to develop innovative materials, technologies and processes, and to enhance defence supply chains.
The programme offers up to 50% grant funding to collaborations between UK-registered Lower Tier Suppliers and Higher Tier Suppliers developing projects which support the current and upcoming equipment capabilities and technology priorities of the Ministry of Defence. The maximum total allowable value of each DTEP project is £1M (therefore, the maximum grant award is £500K).

Current DASA Activity

Themed Calls

Since my last update we have one new themed competition open -

Disruptive Science and Technology Impacting the Future of Defence – we have an initial £750k available to fund small (£50k), short (4 months), low Technology Readiness Level (TRL 1-2) ideas. The aim of this is to identify new ideas and ways of doing things that are potentially disruptive to Defence and then to further develop the understanding of the ideas and their future impact. We are open to ideas from any discipline that you believe may, in the future, disrupt the current ways of innovating and have the potential to lead to radical change. Closing Date of 12th October at midday.

We have one which is closing soon -

Point of Care Diagnostics at the Front Line Phase 2 – we have £1M available and expect to fund two proposals to Technology Readiness Level 5 for proposals on novel and innovative ‘Point of Care’ diagnostic technologies that provide information to enable clinicians to diagnose and treat individuals earlier and more effectively following exposure to biological or chemical agents. Closing Date of 22nd September at midday.

Open Call

There are no new Innovation Focus Areas (IFAs) since my last update, as a summary the latest focus area includes ideas around –

 • Countering Improvised Explosive Devices by Novel Technologies and Techniques (IFA034)
 • Human Augmentation (IFA033)
 • Audio and Visual capture for National Security Technologies (IFA032)

We are likely to suspend the older innovation focus areas within the open call from the next cycle (from 20th September onwards) as follows –

 • Simulating Future Battlespace Complexity (IFA024)
 • Defence People – Skills, Knowledge and Experience (IFA023)
 • Operate and Deliver Effects in Contested Domains (IFA022)
 • Delivering Agile Command and Control (IFA021)
 • Integrate Information and Physical Activity Across all Domains (IFA020)

Upcoming Events/Items of Interest

We within DASA alongside the MODs SME engagement team are hosting a virtual ‘doing business with defence’ session. This is to give an overview of the different options available to innovations when working with defence including opportunity to ask questions. It’s on Monday 26th September at 1400, more information at this link .

The Royal navy are hosting a virtual event on Tuesday 27th September at 1100 around littoral strike command force mobility. The session will introduce the Commando Force’s interest in tactical mobility of personnel and capabilities which are optimised for long-range manoeuvre in high threat environments and climactic extremes. Registration by 20th September via this link .  

Finally, I want to congratulate Exsel Electronics Ltd, based in Welshpool, Powys who were recently successful on the Defence Rapid Impact Open call on an idea in accelerating technology across a low-cost data centric security facilitation device.

As always, if you want anymore information or a chat to discuss anything – please feel free to reach out to me.

Many thanks

Tom

Helo


Dyma fy niweddariad ym mis Medi ar gyfer popeth sy’n ymwneud â DASA yng Nghymru (ac yn ehangach). Rwy’n gobeithio eich bod wedi llwyddo i gael amser i ffwrdd o’r gwaith yn ystod gwyliau’r haf a’ch bod yn barod i wynebu’r cyfnod sy’n arwain at y Nadolig!

Rydym yn dal i fod yng nghylch cyntaf y Rhaglen Defnyddio Technoleg Amddiffyn (DTEP) , sy’n gyfle newydd i wneud cais am gyllid grant gyda DASA. Mae’r rhaglen £16M hon, fydd yn cael ei chynnal i ddechrau am 3 blynedd, wedi’i chynllunio’n bennaf i gefnogi busnesau bach a chanolig ledled y DU i ddatblygu deunyddiau, technolegau a phrosesau arloesol, ac i wella cadwyni cyflenwi amddiffyn.

Mae’r rhaglen yn cynnig hyd at 50% o gyllid grant i gydweithrediadau rhwng Cyflenwyr Haen Is sydd wedi’u cofrestru yn y DU a Chyflenwyr Haen Uwch sy’n datblygu prosiectau sy’n cefnogi blaenoriaethau technoleg a galluoedd offer presennol ac arfaethedig y Weinyddiaeth Amddiffyn. Y swm uchaf a ganiateir ar gyfer pob prosiect DTEP yw £1M (felly, uchafswm y grant a ddyfernir yw £500mil).

Gweithgareddau DASA Presennol

Galwadau Thematig

Ers fy niweddariad diwethaf, mae gennym un gystadleuaeth thema newydd ar agor –

Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tarfol yn Effeithio ar Ddyfodol y Sector Amddiffyn – mae gennym gyfanswm cychwynnol o £750mil ar gael i ariannu syniadau bach (£50mil), byr (4 mis), Lefel Parodrwydd Technoleg isel (TRL 1-2). Nod hyn yw canfod syniadau newydd a ffyrdd o wneud pethau a allai darfu ar y sector Amddiffyn, ac yna datblygu dealltwriaeth o’r syniadau hyn ymhellach a’u heffaith i’r dyfodol. Rydym yn agored i syniadau o unrhyw ddisgyblaeth rydych chi’n credu a allai, yn y dyfodol, darfu ar y ffyrdd presennol o arloesi a bod â’r potensial i arwain at newid radical. Dyddiad cau: hanner dydd, 12 Hydref.

Mae gennym un sy’n cau cyn bo hir -

Diagnosteg Pwynt Gofal yng Ngham 2 y Rheng Flaen – mae gennym ni £1M ar gael ac rydym yn disgwyl ariannu dau gynnig ar gyfer Parodrwydd Technoleg Lefel 5 ar gyfer cynigion ar dechnolegau diagnostig ‘Pwynt Gofal’ newydd ac arloesol sy’n darparu gwybodaeth i alluogi clinigwyr i wneud diagnosis a thrin unigolion yn gynt ac yn fwy effeithiol ar ôl dod i gysylltiad ag asiantau biolegol neu gemegol. Dyddiad cau: hanner dydd, 22 Medi.

Galwad Agored

Nid oes unrhyw Ardaloedd Ffocws Arloesi newydd ers fy niweddariad diwethaf, fel crynodeb mae’r maes ffocws diweddaraf yn cynnwys syniadau ynghylch –

 • Defnyddio Technolegau a Thechnegau Newydd i fynd i’r afael â Dyfeisiadau Ffrwydrol Byrfyfyr (IFA034)
 • Cynyddu Gallu Dynol (IFA033)
 • Recordio Sain a Gweledol ar gyfer Technolegau Diogelwch Cenedlaethol (IFA032)

Rydym yn debygol o gael gwared â’r meysydd ffocws arloesed h?n yn yr alwad agored o’r cylch nesaf (o 20 Medi ymlaen) fel a ganlyn -

 • Efelychu Cymhlethdod Integreiddio a Chyfuno Lluoedd Arfog yn y Dyfodol (IFA024)
 • Pobl Amddiffyn – Sgiliau, Gwybodaeth a Phrofiad (IFA023)
 • Gweithredu a Chyflawni Effeithiau mewn Meysydd Cystadleuol (IFA022)
 • Gorchymyn a Rheoli yn Ystwyth (IFA021)
 • Integreiddio Gwybodaeth a Gweithgarwch Corfforol ar draws pob Parth (IFA020)

Digwyddiadau sydd ar y Gweill/Eitemau o Ddiddordeb

Rydym ni yn DASA, ochr yn ochr â thîm ymgysylltu busnesau bach a chanolig y Weinyddiaeth Amddiffyn, yn cynnal sesiwn ‘gwneud busnes gyda’r Weinyddiaeth Amddiffyn’ ar-lein. Pwrpas hyn yw rhoi trosolwg o’r gwahanol opsiynau sydd ar gael ar gyfer arloesi wrth weithio yn y diwydiant amddiffyn, a bydd cyfle hefyd i ofyn cwestiynau. Cynhelir y digwyddiad ddydd Llun 26 Medi am 1400, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy ddilyn y ddolen hon .

Mae’r llynges Frenhinol yn cynnal rhith-ddigwyddiad ddydd Mawrth 27 Medi am 1100 ynghylch sut i orchymyn ymosodiadau arfordirol. Bydd y sesiwn yn cyflwyno diddordeb y Lluoedd Comando mewn defnyddio personél mewn ffordd dactegol yn ogystal â’r galluoedd sydd wedi’u hoptimeiddio ar gyfer symudiadau pell mewn amgylcheddau risg-uchel ac eithafion hinsoddol. Cofrestrwch erbyn 20 Medi drwy ddilyn y ddolen hon

Yn olaf, rwyf am longyfarch Exsel Electronics Ltd, sydd wedi’i leoli yn y Trallwng, Powys a fu’n llwyddiannus yn ddiweddar ar alwad agored Amddiffyn Effaith Cyflym gyda’u syniad fydd yn cyflymu technoleg ar draws dyfeisiau hwyluso diogelwch cost isel sy’n canolbwyntio ar ddata.

Fel bob amser, os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth neu sgwrs i drafod unrhyw beth – mae croeso i chi gysylltu â mi.

Diolch yn fawr

Tech Nation Rising Stars Competition 2022

Published: 16th September 2022

I wanted to share details of our national competition for early stage scaleups which is now open for applications, Rising Stars.
 
 
The Tech Nation Rising Stars competition focuses on showcasing the most exciting and innovative early-stage scaleups from every region of the UK providing a platform for companies across England, Wales, Scotland and Northern Ireland to raise their profile.

Tech Nation Rising Stars:
 • Showcases companies through content and PR, leveraging Tech Nation's significant network and social media reach
 • Provides pitch training and access to expertise to help companies become investor-ready
 • Supports companies in the competition to meet investors through VC office hours and pitching opportunities
 • Provides corporate venturing support and a platform for companies to grow their business through increased visibility to customers
 • Gives companies access to workshops, masterclasses and drop ins on all the key topics for early stage scaling businesses, with insights from experts and later stage founders
 • Creates a peer network and community across the UK of founders at the same stage
 
Rising Stars eligibility:
 • Seed to pre-Series A funding stage OR revenue focused and generating £1.5m or less annually
 • A digital tech business with a product or service to sell*
 • At least one active client or pilot
 • Able to demonstrate market traction
 • Incorporated and HQ’d in UK
 • Company incorporated between 1-5 years
 
This year we will have in person City Celebration Events in November to bring together local tech communities across the UK, as well as regional pitch events in January to help identify which companies will compete for 10 winning spaces. 
 
It is a really exciting competition for companies to be part of, with lots of value for applicants through every stage of the competition. 

Cybersecurity Week Luxembourg - October 2022

Published: 5th September 2022

Cybersecurity Week Luxembourg is back in a brand new format

Save the date and secure your spot!

For the first time, CYBERSECURITY Luxembourg will bring together, under one roof, the cybersecurity community and key international partnersduring the 2022 Cybersecurity Week Luxembourg, in the frame of the European Cyber Security Month. This global event will showcase a conference stream and an exhibition area, where each actor is offered the opportunity to be visible and share its expertise with its peers, potential partners and customers.

We all have a role to play

The event will involve public and private actors coming from Luxembourg, the neighbouring region, Europe and beyond. Decision-makers, C-levels, researchers, cybersecurity professionals from different sectors and industries and everyone looking for cybersecurity insights are expected to attend the event.

Cybersecurity is everyone’s responsibility. One of the main objectives of the Cybersecurity Week Luxembourg is to share the latest trends and best practices to face the cybersecurity challenges that lie ahead. Many actors from the cybersecurity ecosystem will be there to present their most innovative solutions and create new connections.

The event is open to everyone, free of charge.

Discover an exciting programme

Conference stream

A wide range of topics will be addressed. From technical to institutional, the different keynotes and panel discussions will explore the various areas of cybresecurity-related activities.

Exhibition area

Cybersecurity Week Luxembourg is an excellent occasion to create new connections, strengthen existing synergies and learn more about the latest innovative solutions.

International Matchmaking Event by b2fair®

The Cybersecurity International Business Meetings by b2fair®, organised by the Enterprise Europe Network of the Luxembourg Chamber of Commerce, will provide you with a unique matchmaking experience, combining both the personalised professional guidance of an experienced matchmaking team and the advantages of a digital business platform driven by AI technology.

International Cyber Expo 2022 - 27-28 September 2022

Published: 25th August 2022

You asked. We listened. Our answer? International Cyber Expo, held at Olympia London on the 27th - 28th September 2022.

 

Nineteen Group is a renowned trade exhibitions business with dozens of world-leading events, including International Security Expo (ISE) - a global homeland and commercial security event. In its 20th year, ISE continues to thrive, but after extensive research, we have launched a new cybersecurity-focused event designed to shake up the status quo and give the industry an event they’ve been asking for – an innovative, must-attend exhibition designed by the community, for the community, that combines a Global Cyber Summit with live immersive demonstrations and informal networking.

 

As you know, cybersecurity is not a tick-in-the-box exercise, nor simply a product to sell. It’s an ecosystem composed of brilliant minds in a variety of functions; from government officials, entrepreneurs and academics to technical experts, executives and venture capitalists. Each of whom play a role in influencing the future of cybersecurity as well as protecting businesses and the wider public from cyber threats.

 

International Cyber Expo has been created to provide a space where these relationships can be nurtured. Far from a stuffy commercial event, the Expo is a refreshing alternative having found a perfect balance: it offers an intimate setting to network with the who’s who of cybersecurity, an invaluable educational experience to stay one step ahead in the fight against cybercriminals, without sacrificing the opportunity to showcase or purchase the latest cutting-edge technologies and services

 

Its agenda is shaped by a diverse and esteemed Advisory Council chaired by Professor Ciaran Martin CB (former CEO of the NCSC) and made up of credible government, industry and academic stakeholders. Organisations represented in the Advisory Council include Microsoft, IASME, Hiscox, University of Oxford, the National Cyber Resilience Centre Group and the Department for International Trade. 

 

So, what can you look forward to?

 • Global Cyber Summit : Sponsored this year by Snyk, the Global Cyber Summit will look at the real cyber issues impacting us today and in tomorrow’s interconnected world. In a combination of roundtable discussions, fireside chats and presentations, sessions will explore a variety of themes; from cyber warfare, ransomware, and the legal landscape as it relates to data privacy, to building diversity into one’s business culture, and the questions raised by emerging technologies like the metaverse, blockchain and quantum computing. For the full programme, visit: https://www.internationalcyberexpo.com/global-cyber-summit 

 • CISO Roundtables (By Invitation Only): Sit down with 8 - 12 Chief Information Security Officers to hear about the latest challenges they are facing, and ask your burning questions. 

 • Cyber Griffin Tabletop Exercise: This award-winning tabletop exercise is designed to explore the decisions that people make in real-life scenarios in order to protect their businesses from modern-day threats.

 • Connect+ Live: A meeting service to connect qualified international buyers with sellers based on their buying needs.

 • Immersive Cyber Demonstrations: Professional actors from Crisis Cast deliver immersive demonstrations on how to prepare for cyber threats, explore vulnerabilities and survive in the new age of information warfare. This is a great opportunity to showcase your products in a live environment.

 • Tech Hub Stage: An opportunity to launch products and services, and talk about real-life applications and case studies of your game-changing solutions. 

 • International Pavilions: A range of International Pavilions expand the market opportunity and international nature of this high-level cybersecurity event.

 • Government Zone: With support spanning the Home Office, UKDSE, UK Cyber Council, Joint Security and Resilience Centre (JSaRC) and more, the Government Zone provides a central meeting point for visitors to network and discover the latest projects and plans for the future from UK Government departments, organisations and agencies, bringing the most senior and influential figures to the event.

 

International Cyber Expo’s Founding Partners include Fortinet, Snyk, ThreatLocker, Mimecast and e2e Assure.

 

To register for FREE as a visitor: https://ice-2022.reg.buzz/e1

To find out how you can take part as an exhibitor, please feel free to get in touch with Eleanor Hall ([email protected]).

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni World of Work days

Published: 22nd August 2022

Would you like to support Ysgol Gyfun Cwm Rhymni at their 'World of Work' days on the following dates:

 

 • Yr. 11 Mon 24th Oct Gwyndy site
 • Yr. 11 Tues 25th Oct Geli Haf site
 • Yr 10. Mon 14th Nov Gwyndy site
 • Yr.10 Tues 15th Nov Geli Haf site

 

The school are having 2 World of Work days (the school is on 2 sites hence, the 4 dates) for their year 11 & year 10 students. The event will be a whole day with employers delivering 5x1 hour lessons (all the same) to the whole year group.

 

There is no expectation to attend for all 4 dates so if you could you identify which day/days you could attend that would be great:

 

The format of the workshops will be a presentation around your company/organisation looking at careers within the sector, an activity for the students finishing with a Q&A session.

 

This is a Welsh medium school, however sessions can be delivered bilingually.

 

If you would like to support the school, please contact Michele Govier, Business Engagement Adviser, Careers Wales at [email protected]

Update from the Defence and Security Accelerator (DASA) - August 2022

Published: 17th August 2022

August update for everything DASA in Wales (and wider). No doubt you all are having a good summer and hopefully getting the opportunity to enjoy some well-deserved time off.

It’s a busy summer for us in DASA as we have just launched the Defence Technology Exploitation Programme (DTEP). You might have heard me talking about the scheme at a number of different events or within this newsletter. It has now gone LIVE! Full details are within the competition document – Link here .

In short, DASA supported by Innovate UK has launched DTEP, a new opportunity to apply for grant funding. This £16M programme, running initially for 3 years is designed to support small and medium-sized enterprises across the UK to develop innovative materials, technologies and processes, and to enhance defence supply chains.

The programme will offer up to 50% grant funding to collaborations between UK-registered Lower Tier Suppliers and Higher Tier Suppliers developing projects which support the current and upcoming equipment capabilities and technology priorities of the Ministry of Defence. The maximum total allowable value of each DTEP project is £1M (therefore, the maximum grant award is £500K).
It an exciting opportunity and one which I want to share with as many applicable organisations across Wales as possible. Please come and speak to me if you are interested.

Onto our more ‘traditional’ offerings… 

Current DASA Activity

Themed Calls

Since my last update we have one new themed competition open -

Point of Care Diagnostics at the Front Line Phase 2 – we have £1M available and expect to fund two proposals to Technology Readiness Level 5 for proposals on novel and innovative ‘Point of Care’ diagnostic technologies that provide information to enable clinicians to diagnose and treat individuals earlier and more effectively following exposure to biological or chemical agents. Closing Date of 22nd September at midday.

We have three more which are closing soon -

Generation after next Wearable Technologies – up to £750k of funding available for innovative wearable technologies that focus on wearable biocompatible technologies. Closing Date of 25 August at midday.

Engineering Biology for Defence and Security - this competition seeks proposals for innovative technologies that take synthetic biology concepts, and uses them to improve defence capability and address its challenges. Competition closes on 26 August at midday.

The Veterans Health Care Innovation Fund – we have £2.7m of funding available on behalf of the Office of Veterans Affairs to look at innovations that improve the techniques and pathways for meeting veterans’ physical and mental health needs. Closing Date of 31 August at midday

Open Call

There are no new Innovation Focus Areas (IFAs) since my last update, as a summary the latest focus area includes ideas around –

 • Countering Improvised Explosive Devices by Novel Technologies and Techniques
 • Human Augmentation
 • Audio and Visual capture for National Security Technologies

Upcoming Events/Items of Interest

The UK Atomic Energy Authority are hosting the 23rd Towards Autonomous Robotic Systems (TAROS) Conference on 7th to 9th September 2022 at Culham Science Centre in Oxfordshire. This event maybe of interest for those of you working in the autonomous robotics research and application areas. More information on the event is at this link .

Ofwat have announced a new wave of funding through their £200 million Innovation Fund, with the next Water Breakthrough Challenge opening on 3 October 2022. This includes an £8M catalyst stream for entries seeking funding between £500,000 and £2 million and a £30 million Transform Stream seeking entries between £2-10 million. In addition to this they also have a new open access competition which will make approximately £4 million available to early-stage ideas from any sector. More information on this opportunity is at this link .

As always, if you want anymore information or a chat to discuss anything – please feel free to reach out to me.

Many thanks

________________________________________________________________________________________________________________________________

Helo


Dyma yr niweddariad ym mis Awst ar gyfer popeth sy’n ymwneud â DASA yng Nghymru (ac yn ehangach). Gobeithio eich bod chi'n cael haf da ac y cewch chi gyfle i fwynhau amser haeddiannol o’r gwaith.

Mae’n haf prysur i ni yn DASA gan ein bod newydd lansio’r Rhaglen Defnyddio Technoleg Amddiffyn (DTEP). Efallai eich bod wedi fy nghlywed yn siarad am y cynllun mewn nifer o wahanol ddigwyddiadau neu yn y cylchlythyr hwn. Mae wedi mynd yn FYW erbyn hyn! Mae’r manylion llawn yn y ddogfen gystadleuaeth – Dolen yma .

Yn gryno, mae DASA, a gefnogir gan Innovate UK, wedi lansio DTEP, cyfle newydd i wneud cais am gyllid grant. Mae’r rhaglen £16M hon, fydd yn cael ei chynnal am 3 blynedd i ddechrau, wedi’i chynllunio’n bennaf i gefnogi busnesau bach a chanolig ledled y DU i ddatblygu deunyddiau, technolegau a phrosesau arloesol, ac i wella cadwyni cyflenwi amddiffyn.

Bydd y rhaglen yn cynnig hyd at 50% o gyllid grant i gydweithrediadau rhwng Cyflenwyr Haen Is sydd wedi’u cofrestru yn y DU a Chyflenwyr Haen Uwch sy’n datblygu prosiectau sy’n cefnogi blaenoriaethau technoleg a galluoedd offer presennol ac arfaethedig y Weinyddiaeth Amddiffyn. Cyfanswm gwerth grant uchaf a ganiateir ar gyfer pob prosiect DTEP yw £1M (felly, uchafswm y grant a ddyfernir yw £500K).

Mae’n gyfle cyffrous ac yn gyfle yr hoffwn ei rannu â chynifer o sefydliadau perthnasol ledled Cymru ag sy’n bosibl. Mae croeso i chi ddod i siarad â mi os oes gennych chi ddiddordeb.

Ymlaen i’n cynigion mwy ‘traddodiadol’... 

Gweithgareddau DASA Presennol

Galwadau Thematig

Ers fy niweddariad diwethaf, mae gennym un gystadleuaeth thema newydd ar agor -

Diagnosteg Pwynt Gofal yng Ngham 2 y Rheng Flaen – mae gennym ni £1M ar gael ac rydym yn disgwyl ariannu dau gynnig ar gyfer Parodrwydd Technoleg Lefel 5 ar gyfer cynigion ar dechnolegau diagnostig ‘Pwynt Gofal’ newydd ac arloesol sy’n rhoi gwybodaeth i alluogi clinigwyr i wneud diagnosis a thrin unigolion yn gynt ac yn fwy effeithiol ar ôl dod i gysylltiad ag asiantau biolegol neu gemegol. Dyddiad cau: hanner dydd, 22 Medi.

Mae gennym dri arall sy’n cau cyn bo hir -

Cynhyrchu ar ôl y Technolegau y mae Modd eu Gwisgo nesaf – hyd at £750k o gyllid ar gael ar gyfer technolegau arloesol y gellir eu gwisgo sy’n canolbwyntio ar dechnolegau bio-gydnaws y gellir eu gwisgo. Dyddiad cau: hanner dydd, 25 Awst.

Bioleg Peirianegol ar gyfer Amddiffyn a Diogelwch – mae’r gystadleuaeth hon yn chwilio am gynigion ar gyfer technolegau arloesol sy’n defnyddio cysyniadau bioleg synthetig, ac yn eu defnyddio i wella gallu amddiffyn a mynd i’r afael â’i heriau. Mae'r gystadleuaeth yn cau hanner dydd, 26 Awst.

Cronfa Arloesi Gofal Iechyd Cyn-filwyr – mae gennym £2.7m o gyllid ar gael ar ran y Swyddfa Materion Cyn-filwyr i edrych ar ddatblygiadau arloesol i wella’r technegau a’r llwybrau ar gyfer diwallu anghenion iechyd corfforol a meddyliol cyn-filwyr. Dyddiad cau: hanner dydd, 31 Awst

Galwad Agored

Nid oes unrhyw Ardaloedd Ffocws Arloesi newydd ers fy niweddariad diwethaf, fel crynodeb mae’r maes ffocws diweddaraf yn cynnwys syniadau ynghylch –

 • Defnyddio Technolegau a Thechnegau Newydd i fynd i’r afael â Dyfeisiadau Ffrwydrol Byrfyfyr
 • Ehangu Dynol
 • Recordio Sain a Gweledol ar gyfer Technolegau Diogelwch Cenedlaethol

Digwyddiadau sydd ar y Gweill/Eitemau o Ddiddordeb

Mae Awdurdod Ynni Atomig y DU yn cynnal y 23ain Cynhadledd Tuag at Systemau Robotaidd Awtonomaidd (TAROS) ar 7 a 9 Medi 2022 yng Nghanolfan Wyddoniaeth Culham yn Swydd Rhydychen. Mae’n bosibl y bydd y digwyddiad hwn o ddiddordeb i’r rheini ohonoch sy’n gweithio yn y meysydd ymchwil a chymhwyso roboteg ymreolaethol. Mae rhagor o wybodaeth am y digwyddiad ar gael drwy ddilyn y ddolen hon .

Mae Ofwat wedi cyhoeddi ton newydd o gyllid drwy ei Gronfa Arloesi gwerth £200 miliwn, gyda’r Her Torri Tir Newydd y Diwydiant D?r nesaf yn agor ar 3 Hydref 2022. Mae hyn yn cynnwys ffrwd sbarduno o £8M ar gyfer ceisiadau sy’n gofyn am gyllid rhwng £500,000 a £2 miliwn a Ffrwd Drawsnewid gwerth £30 miliwn sy’n gofyn am geisiadau rhwng £2-10 miliwn. Yn ogystal â hyn, mae ganddynt hefyd gystadleuaeth mynediad agored newydd a fydd yn sicrhau bod oddeutu £4 miliwn ar gael ar gyfer syniadau cam cynnar o unrhyw sector. Mae rhagor o wybodaeth am y cyfle hwn ar gael drwy ddilyn y ddolen hon .

Fel bob amser, os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth neu sgwrs i drafod unrhyw beth – mae croeso i chi gysylltu â mi.

Diolch yn fawr

ASIS Middle East 2022

Published: 18th July 2022

The premier industrial security forum in the Middle East

 

For the first time since its inception, ASIS Middle East will be held in Dammam, Kingdom of Saudi Arabia from the 14th to the 17th of November 2022. Now in its 10th instalment, ASIS Middle East is a tried and tested formula event that attracts the whole security value chain and connects it with its most qualified target audience.

 

Initiated by ASIS International, ASIS Middle East is the allencompassing security forum that combines a series of outstanding events under one roof:

 

 • A three day conference offering cutting edge ASIS certified content that helps security professionals advance their career
 • A commercial exhibition where companies can showcase their expertise and services to end-users & decision-makers
 • Exclusive functions that enables effective networking between all attendees: sponsors, delegates, VIPs, speakers and exhibitors

 

Top reasons to exhibit at ASIS Middle East 2022

 

Energy giant Saudi Aramco has sponsored & exhibited at ASIS Middle East since its inception.

 

Exhibiting at ASIS Middle East 2022 is the most efficient way to connect with those who matter to your business - a targeted audience of decision makers and end users,
offering a tremendous return on investment.

 

What makes ASIS Middle East so unique?

 • Led by the region’s largest industry leaders such as ARAMCO, SABIC, SADARA and many more...
 • Connecting security companies to thousands of decision makers and end users tasked with critical asset protection across the region
 • Supported by law enforcement bodies & governmental regulators

 

Reserve your space now: [email protected]

 

Summer Networking Meeting 2022

Published: 4th July 2022

Save the Dates: Summer Networking

11th & 13th July 2022

 

This July, you are cordially invited to join our Summer Networking Meetings for in person connection, discussion, and insights. Technology Connected will be sharing big announcements and our hosts will be presenting industry insights. 

 

Reserve Your Space

          Save the Date: Cardiff                                                                                                                                                                          Save the Date: Wrexham

              11th July 6 - 8pm                                                                                                                                                                                      13th July 6 - 8pm

                  Venue: TBC                                                                                                                                                                                        Venue: Moneypenny

 

What to Expect     

The Summer Networking Meeting will open with some time to mingle and have a drink, before a short presentation with Technology Connected and tech leaders where we’ll be making some big announcements. 

 

The rest of the evening’s meetup will be for you to make connections with others in the tech sector. The floor will be yours to network, without 60 second sales pitches. Join us to boost your connections in an informal, relaxed environment with like minded professionals.

 

Save Your Spot

 

Get Involved

If you would like to host the South Wales event in Cardiff with us at your venue or offices, please email Avril Lewis

Networking Opportunity for UK SMEs with USA Government Officials at FIA 2022

Published: 4th July 2022

UK SMEs / USA Networking Opportunity @ FIA 2022

 

At FIA 2022, we are offering a networking opportunity between UK-based and overseas visitors from the USA. The US is a very important overseas market for UK industry, which offers excellent prospects for UK SMEs.

This event will facilitate unrestricted access to key Government representatives and buyers from the USA giving you the chance to discuss your company’s capabilities.

The Programme, including light refreshments, is as follows:

Country: USA
Date / Time: Thursday 21st July 2022 @ 1000hrs
Venue: UK DSE Lounge
Format: Brief introduction from UK DSE and Delegation lead, followed by informal networking

 

Click the button below for more details.

 

More Details

The Wales Technology Awards 2022

Published: 30th June 2022

This September, we invite you to join us as we celebrate Wales’s tech industry. The Wales Technology Awards brings together the incredible Welsh technology ecosystem, putting a spotlight on its impact today and tomorrow.

 

Book now for a night celebrating your industry, clients, colleagues, and peers – it’s time to bring out the suits and gowns for a black-tie gala!

 

Book Now

 

 

Each of the 12 Awards categories celebrates the who’s who and what’s what of the tech community in Wales, showcasing tech’s incredible people, innovations, and achievements. 

 

We can’t wait to bring Wales’ technology industry together in person for the Awards. The Awards are a great way to connect with other tech leaders, discover innovative organisations, and celebrate the ingenuity of Welsh technologies. 

 

Members of Technology Connected can book a seat or table at a discounted rate. 

 

Explore Booking Options

 

 

The Wales Technology Awards panel of judges are globally recognised in their fields. Chairing the expert Judging Panel is Aled Miles, President & Chief Executive Officer of Sauce Labs and Welsh Government Envoy to the United States. Also on the panel are Priya Guha MBE, Venture Partner Merian Ventures & NED UKRI; Matt Warren, Founder and CEO of Veeqo, and Richard Theo, Founder of Wealthify and ActiveQuote. Read more here.

 

 

Be part of the tech showcase of the year. As a Partner your company is in the spotlight, supporting the Welsh technology industry in front of key influencers and stakeholders, and reaching thousands of invited businesses across Wales and the UK. 

 

Please contact Elizabeth Scott or Avril Lewis to become a partner of the Wales Technology Awards 2022.

 

Wales Technology Awards Partners

Export Market Visit to North and South Carolina Oct 2022

Published: 29th June 2022

Welsh Government would like to invite your company to participate in its export market visit to Charlotte, North and Greenville, South Carolina, USA. 17th October - 21st October 2022

 

WHY USA? 

USA is one of Wales top export markets and ranks as the largest market in the world. USA is an attractive market due its large, affluent and diverse population. It’s a stable Economy with relatively low regulatory barriers. It is the largest tech market in the World and one of the biggest spenders on Healthcare and medical products.

USA offers good export opportunities to Welsh companies in the consumer, technology and food & drink.

 

WHY ATTEND?

This visit will provide you with the opportunity to showcase your company, gain valuable contacts and build your exports in this market.

By participating in this visit, you will benefit from:

 • Cost effective means of visiting the market.
 • Network and engage with key businesses and decision makers in the market
 • Sharing knowledge and information with other participants
 • Assistance with travel arrangements through appointed travel agent
 • Attend networking events
 • Inclusion in any marketing material for the mission

 

THE COST

The Welsh Government is supporting* companies to take part in this export market visit.

The cost is £1500.00. This includes:

 • Return flights
 • In-market transfers
 • 6 night’s accommodation with breakfast
 • Attendance at in-market events
 • Inclusion in any marketing material

 

If you would like maximise your time at the event, we can offer support for a programme of 3-4 meetings to be arranged for you by one of our business consultants. This service will be included in the costs above.

 

This offer is avaliable to one representative per company.

 

Deadline for application is 5th August 2022

 

Register Here - Export Market Visit to North and South Carolina

 

*Subject to eligibility.

Export Market Visit to Singapore Oct 2022

Published: 29th June 2022

Welsh Government would like to invite your company to participate in its export market visit to Singapore. 22nd October - 29th October 2022

 

WHY SINGAPORE?

Singapore is a small, but wealthy city-state. It is a leading global business hub and a financial, shipping and trade hub for the Asia Pacific region. Singapore has an open and trade driven economy, which offers good export opportunities for Welsh businesses.

 

WHY ATTEND?

This visit will provide you with the opportunity to showcase your company, gain valuable contacts and build your exports in this market.

By participating in this visit, you will benefit from:

 • Cost effective means of visiting the market.
 • Network and engage with key businesses and decision makers in the market
 • Sharing knowledge and information with other participants
 • Assistance with travel arrangements through appointed travel agent
 • Attend networking events
 • Inclusion in any marketing material for the mission

 

THE COST

The Welsh Government is supporting* companies to take part in this export market visit. The cost is £2,000.00. This includes:

 • Return flights
 • In-market transfers
 • 6 night’s accommodation with breakfast
 • Attendance at in-market events
 • Inclusion in any marketing material

 

If you would like maximise your time at the event, we can offer support for a programme of 3-4 meetings to be arranged for you by one of our business consultants. This service will be included in the costs above.

 

This offer is available to one representative per company.

 

Deadline for application is 3rd September 2022

 

Register Here - Singapore Export Visit

 

*Subject to eligibility.

Cyber Leader's Brief Webinar with Professor Awais Rashid, University of Bristol

Published: 23rd June 2022

Cyber Leader's Brief with Special Guest Awais Rashid, Professor of Cyber Security at University of Bristol

Register Now!
 

Join us for July's interactive 'fireside' chat with Simon Hepburn, CEO of the UK Cyber Security Council, alongside special guest, Awais Rashid, Professor of Cyber Security at the University of Bristol.

Our third Leaders Brief session in late-July will be a great opportunity to hear about Awais’ career journey to date, his route into becoming a professor in cyber, and his background in cyber research.

About Professor Awais Rashid

 • Awais Rashid is Professor of Cyber Security at University of Bristol where he heads the Cyber Security Group
 • He is editor-in-chief and principal investigator for CyBOK and Director of the EPSRC Centre for Doctoral Training in Trust, Identity, Privacy and Security in Large-Scale Infrastructures
 • He is also Director of the National Research Centre on Privacy, Harm Reduction and Adversarial Influence Online (REPHRAIN)
 • His research interests are focussed in security of cyber-physical systems, software security and human factors
 • He leads projects as part of the UK Research Institute on Trustworthy Interconnected Cyber-Physical Systems (RITICS), UK Research Institute on Sociotechnical Cyber Security (RISCS), the Digital Security by Design Hub+ (Discribe) and the PETRAS National Centre of Excellence in Cyber Security of IoT

The event will take place as a virtual Q&A from 1-2pm on the 26th July, with attendees encouraged to put forward questions to Awais surrounding his background, the cyber sector and his route into the industry. 

To register for the event, please click the Hopin link below.

https://hopin.com/events/cyber-leader-s-brief-with-professor-awais-rashid

Export Market Visit to Japan Oct 22

Published: 22nd June 2022

Welsh Government would like to invite your company to participate in its export market visit to Tokyo, Japan

 

Why Japan?
Japan is the world’s third largest economy and the fourth largest internationally trading nation. It is a highly developed market, with modern infrastructure and is seen as the high-tech powerhouse economy of Asia. 

 

Japan is a diverse, high consumer spending market, offering good export opportunities for Welsh businesses.

 

Why Attend?
This visit will provide you with the opportunity to showcase your company, gain valuable contacts and build your exports in this market.
 
By participating in this visit, you will benefit from:

 • Cost effective means of visiting the market.
 • Network and engage with key businesses and decision makers in the market
 • Sharing knowledge and information with other participants
 • Assistance with travel arrangements through appointed travel agent
 • Attend networking events
 • Inclusion in any marketing material for the mission

 

The Cost
The Welsh Government is supporting* companies to take part in this export market visit.

The cost is £1,900.00 This includes:

         • Return flights
         • In-market transfers
         • 6 night’s accommodation with breakfast
         • Attendance at in-market events
         • Inclusion in any marketing material

 

If you would like maximise your time at the event, we can offer support for a programme of 3-4 meetings to be arranged for you by one of our business consultants. This service will be included in the costs above.


This offer is available to one representative per company.

 

Deadline for applications is 22 July 2022

 

Register Here - Export Market Visit to Japan

 

*Subject to eligibility.

June Update from the Defence and Security Accelerator (DASA) Innovation Partner in Wales

Published: 21st June 2022

Current DASA ActivityThemed Calls
We currently have one themed competition open -

Its good for Missiles to talk – we are aiming to identify and develop novel technologies that could be exploited in the development of a new category of missile – cooperative missiles. It is envisioned that by working together, cooperative missiles will offer the UK armed forces far more capability in the future than they have today. This includes technologies around distributed detection, identification, navigation, data processing and Artificial Intelligence  – this closes on 02 August 2022

Open Call
We have a new Innovation Focus Area within the open call –

IFA034 – Countering IEDs by Novel Technology and Techniques. We are interested in accelerating electronic capabilities which can counter Improvised Explosive Devices (IEDs) particulary around novel methods which either use the Radio Frequency (RF) spectrum. Looking for demonstration of solutions at a minimum of Technology Readiness Levels 5/6, over 6 to 18 months, with a funding circa £150k and £400k per project.

Details of this and our other innovation focus areas covering Human Augmentation, Wearable Technology, Audio/Visual Capture and many more are included at this link.

Future DASA Activity
I anticipate a number of future themed calls upcoming from us within DASA in the next 12 months covering a number of different technologies across -

·     Future wearable technology

·     Cyber Technologies

·     Medical Diagnostics

I should stress this is a work in progress at the current time. I would advise that you sign up to the notifications from the DASA communications team (let me know if you want to do this), follow DASA on LinkedIn and Twitter to get notified as soon as a new competition goes live. 

Our new Defence Technology Exploitation Programme (DTEP) is was soft launched by the Minister at the Supercharging science event in Newport last week. The official launch with details on how to apply is following shortly. For those interested in DTEP and wider collaboration across DASA funding, please register for our new service – the Ideas Marketplace as this is a key enabler. Not only will it be critical for the collaborative nature of DTEP, but it will also help connect organisations who want to collaborative across the wider DASA funding options.  If you are interested, I would urge you to sign up now – before DTEP is launched.

Upcoming Events/Items of Interest
DASA through the Welsh government and Business Wales is hosting an online event to highlight the wider funding options within the organisation, including our Defence Innovations Loans scheme and the new Defence Technology Exploitation Programme. This will be hosted my myself and the Access to Mentoring and Finance Partner who cover Wales – Anis Mourad. This is FREE and will be 13 July 2022 at 1400.

Sprint Space Sector is hosting an update and speed networking event on the 24 June 2022 in Belfast. The event is free to attend and aims to showcase the breadth of space sector opportunities to businesses in Northern Ireland, as well as and promote regional cross-collaboration, strengthening the links between all UK regions.

For those of you who work with drones, may wish to respond to the Ofcom consultation regarding proposals to introduce a new spectrum licence for drone operators. The proposed UAS Operator Radio licence would authorise the use of a range of technologies that are not currently permitted today such as beyond visual line of sight using mobile or satellite technologies. Responses are required by 05 September 2022.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gweithgareddau DASA CyfredolGalwadau Thematig
Ar hyn o bryd mae gennym un gystadleuaeth thematig ar agor -

Taflegrau’n Siarad – rydym yn anelu at nodi a datblygu technolegau newydd y gellid manteisio arnynt wrth ddatblygu categori newydd o daflegrau – taflegrau cydweithredol. Rhagwelir y bydd taflegrau cydweithredol, drwy gydweithio, yn cynnig llawer mwy o allu i luoedd arfog y DU yn y dyfodol nag sydd ganddynt heddiw. Mae hyn yn cynnwys technolegau sy’n ymwneud â chanfod, adnabod, llywio, prosesu data a Deallusrwydd Artiffisial – mae’r gystadleuaeth yn cau ar 02 Awst 2022

Galwad Agored
Mae gennym Ardal Ffocws Arloesedd newydd o fewn yr alwad agored –

IFA034 – Gwrthsefyll IEDs gyda Thechnoleg a Thechnegau Newydd. Mae gennym ddiddordeb mewn cyflymu galluoedd electronig sy’n gallu gwrthweithio Dyfeisiau Ffrwydrol Amrwd (IEDs) yn neilltuol o amgylch dulliau newydd sy’n defnyddio'r sbectrwm Amlder Radio (RF). Chwilio am atebion ar o leiaf Lefelau Parodrwydd Technoleg 5/6, dros 6 i 18 mis, gyda chyllid o tua £150k a £400k fesul prosiect.

Mae manylion hyn a’n meysydd ffocws arloesi eraill sy’n cwmpasu Ehangu Gallu Dynol, Technoleg Wisgadwy, Cipio Sain/Gweledol  a llawer mwy wedi’u cynnwys yn y ddolen hon.

Gweithgareddau DASA yn y Dyfodol
Rwy’n rhagweld y bydd nifer o alwadau thematig yn dod atom o fewn DASA yn ystod y 12 mis nesaf sy’n cwmpasu nifer o wahanol dechnolegau ar draws y canlynol -

·     Technoleg y gellir ei gwisgo yn y dyfodol

·     Technolegau Seiber

·     Diagnosteg Feddygol

Dylwn bwysleisio bod hwn yn waith sydd ar y gweill ar hyn o bryd. Byddwn yn eich cynghori i gofrestru ar gyfer yr hysbysiadau gan dîm cyfathrebu DASA (rhowch wybod i mi os ydych am wneud hyn), dilynwch DASA ar LinkedIn a Twitter i gael gwybod cyn gynted ag y bydd cystadleuaeth newydd yn mynd yn fyw. 

Lansiwyd ein Rhaglen Manteisio ar Dechnoleg Amddiffyn (DTEP) newydd gan y Gweinidog yn y digwyddiad Supercharging science yng Nghasnewydd yr wythnos diwethaf. Mae'r lansiad swyddogol gyda manylion ar sut i wneud cais yn dilyn yn fuan. I'r rhai sydd â diddordeb mewn DTEP a chydweithio ehangach ar draws cyllid DASA, cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth newydd – y Farchnad Syniadau gan fod hwn yn alluogwr allweddol. Nid yn unig y bydd yn hanfodol i natur gydweithredol DTEP, ond bydd hefyd yn helpu i gysylltu sefydliadau sydd am gydweithredu ar draws yr opsiynau ariannu DASA ehangach.  Os oes gennych ddiddordeb, byddwn yn eich annog i gofrestru nawr – cyn lansio DTEP.

Digwyddiadau/Eitemau o Ddiddordeb sydd ar y gweill
Mae DASA drwy Lywodraeth Cymru a Busnes Cymru yn cynnal digwyddiad ar-lein i dynnu sylw at yr opsiynau ariannu ehangach o fewn y sefydliad, yn cynnwys ein cynllun Benthyciadau Arloesi mewn Amddiffyn a'r Rhaglen Manteisio ar Dechnoleg Amddiffyn newydd. Bydd hwn yn cael ei gynnal gennyf i a’r Partner Mynediad at Fentora a Chyllid sy’n gweithio yng Nghymru – Anis Mourad. Mae hwn AM DDIM a bydd ar 13 Gorffennaf 2022 am 1400.

Mae Sprint Space Sector yn cynnal digwyddiad rhwydweithio a diweddaru ar 24 Mehefin 2022 ym Melffast. Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim i'w fynychu a'i nod yw arddangos ehangder cyfleoedd y sector gofod i fusnesau yng Ngogledd Iwerddon, yn ogystal â hyrwyddo cydweithio rhanbarthol, gan gryfhau'r cysylltiadau rhwng holl ranbarthau'r DU.

I'r rhai ohonoch sy'n gweithio gyda dronau, efallai y byddwch am ymateb i ymgynghoriad Ofcom ynghylch cynigion i gyflwyno trwydded sbectrwm newydd ar gyfer gweithredwyr drôns. Byddai’r drwydded radio gweithredwyr systemau awyrennau di-griw arfaethedig yn awdurdodi defnyddio ystod o dechnolegau nad ydynt yn cael eu caniatáu ar hyn o bryd heddiw megis mynd y tu hwnt i linell weledol o ran golwg gan ddefnyddio technolegau symudol neu loeren. Mae angen ymateb erbyn 05 Medi 2022.

Wales Tech Founder Update - June 2022

Published: 16th June 2022

Hwyl.Ventures

Eamon Tuhami has recently launched Hwyl.Ventures which is a great resource full of free things like pitch decks, cap table templates, investor pipeline templates, growth tools etc. Please feel free to check it out.

 

Investment Roundtable Discussion: Scaling in a Downturn

Exploring the current investment landscape downturn - \"This fireside chat will focus on the uncertainty in the investment landscape right now, we will be questioning investors about what advice they would give to first time & seasoned founders throughout the UK raising capital. Followed by any questions you may have for the investors, as founders this is your opportunity to ask the tough questions.\"

Tech Nation Growth Programmes:

We have now opened applications for 7 of our growth programmes. Our programmes for seed to Series A businesses include our sector programmes of Applied AINet Zero and Fintech (which includes insurtech), along with Libra, our programme for underrepresented founders. 

For later stage companies, we have applications open for Upscale (post Series A / +£1.5m revenue) and Future Fifty (post Series B / + £5m revenue). Super excitingly we have also announced a brand new programme, Net Zero X, which is for later stage climate tech companies. 

 

Tech Nation Growth Platform:

Tech Nation has just launched its new Growth Platform - providing personalised content, data, masterclasses, support and a closed network for scale-up leaders.
Built from a decade of supporting scale-ups, including 30% of UK unicorns, we’re here to help scale-ups address and solve over 900 scaling challenges.
Add your leadership team to build their knowledge and networks, enabling them to solve challenges, save time and accelerate your scaling journey - https://growth.technation.io 

 

Expanding to Canada

After recently meeting up with the Head of Canada on behalf of the Welsh Goverment. Canada is very keen to hear from tech companies that are intrested in expanding into Canada.

 

Mentors

A few people have mentioned to me recently about finding a mentor. Below is a document from Barclays about getting paired up with an advisor/mentor. The details of their mentors and coaches can be found here, which includes information on the All Together CEO to CEO mentoring. Just scroll towards the bottom to read their bios and experience.