Cyber Wales Opportunities Archive

Opportunities Archive

Below are details of archived opportunities. See current opportunities Here

 • All
 • Global
 • DIT
 • DCMS
 • NCSC
 • Clusters
 • Member's
 • Welsh Gov

Update from the Defence and Security Accelerator (DASA) - August 2022

Published: 17th August 2022

August update for everything DASA in Wales (and wider). No doubt you all are having a good summer and hopefully getting the opportunity to enjoy some well-deserved time off.

It’s a busy summer for us in DASA as we have just launched the Defence Technology Exploitation Programme (DTEP). You might have heard me talking about the scheme at a number of different events or within this newsletter. It has now gone LIVE! Full details are within the competition document – Link here .

In short, DASA supported by Innovate UK has launched DTEP, a new opportunity to apply for grant funding. This £16M programme, running initially for 3 years is designed to support small and medium-sized enterprises across the UK to develop innovative materials, technologies and processes, and to enhance defence supply chains.

The programme will offer up to 50% grant funding to collaborations between UK-registered Lower Tier Suppliers and Higher Tier Suppliers developing projects which support the current and upcoming equipment capabilities and technology priorities of the Ministry of Defence. The maximum total allowable value of each DTEP project is £1M (therefore, the maximum grant award is £500K).
It an exciting opportunity and one which I want to share with as many applicable organisations across Wales as possible. Please come and speak to me if you are interested.

Onto our more ‘traditional’ offerings… 

Current DASA Activity

Themed Calls

Since my last update we have one new themed competition open -

Point of Care Diagnostics at the Front Line Phase 2 – we have £1M available and expect to fund two proposals to Technology Readiness Level 5 for proposals on novel and innovative ‘Point of Care’ diagnostic technologies that provide information to enable clinicians to diagnose and treat individuals earlier and more effectively following exposure to biological or chemical agents. Closing Date of 22nd September at midday.

We have three more which are closing soon -

Generation after next Wearable Technologies – up to £750k of funding available for innovative wearable technologies that focus on wearable biocompatible technologies. Closing Date of 25 August at midday.

Engineering Biology for Defence and Security - this competition seeks proposals for innovative technologies that take synthetic biology concepts, and uses them to improve defence capability and address its challenges. Competition closes on 26 August at midday.

The Veterans Health Care Innovation Fund – we have £2.7m of funding available on behalf of the Office of Veterans Affairs to look at innovations that improve the techniques and pathways for meeting veterans’ physical and mental health needs. Closing Date of 31 August at midday

Open Call

There are no new Innovation Focus Areas (IFAs) since my last update, as a summary the latest focus area includes ideas around –

 • Countering Improvised Explosive Devices by Novel Technologies and Techniques
 • Human Augmentation
 • Audio and Visual capture for National Security Technologies

Upcoming Events/Items of Interest

The UK Atomic Energy Authority are hosting the 23rd Towards Autonomous Robotic Systems (TAROS) Conference on 7th to 9th September 2022 at Culham Science Centre in Oxfordshire. This event maybe of interest for those of you working in the autonomous robotics research and application areas. More information on the event is at this link .

Ofwat have announced a new wave of funding through their £200 million Innovation Fund, with the next Water Breakthrough Challenge opening on 3 October 2022. This includes an £8M catalyst stream for entries seeking funding between £500,000 and £2 million and a £30 million Transform Stream seeking entries between £2-10 million. In addition to this they also have a new open access competition which will make approximately £4 million available to early-stage ideas from any sector. More information on this opportunity is at this link .

As always, if you want anymore information or a chat to discuss anything – please feel free to reach out to me.

Many thanks

________________________________________________________________________________________________________________________________

Helo


Dyma yr niweddariad ym mis Awst ar gyfer popeth sy’n ymwneud â DASA yng Nghymru (ac yn ehangach). Gobeithio eich bod chi'n cael haf da ac y cewch chi gyfle i fwynhau amser haeddiannol o’r gwaith.

Mae’n haf prysur i ni yn DASA gan ein bod newydd lansio’r Rhaglen Defnyddio Technoleg Amddiffyn (DTEP). Efallai eich bod wedi fy nghlywed yn siarad am y cynllun mewn nifer o wahanol ddigwyddiadau neu yn y cylchlythyr hwn. Mae wedi mynd yn FYW erbyn hyn! Mae’r manylion llawn yn y ddogfen gystadleuaeth – Dolen yma .

Yn gryno, mae DASA, a gefnogir gan Innovate UK, wedi lansio DTEP, cyfle newydd i wneud cais am gyllid grant. Mae’r rhaglen £16M hon, fydd yn cael ei chynnal am 3 blynedd i ddechrau, wedi’i chynllunio’n bennaf i gefnogi busnesau bach a chanolig ledled y DU i ddatblygu deunyddiau, technolegau a phrosesau arloesol, ac i wella cadwyni cyflenwi amddiffyn.

Bydd y rhaglen yn cynnig hyd at 50% o gyllid grant i gydweithrediadau rhwng Cyflenwyr Haen Is sydd wedi’u cofrestru yn y DU a Chyflenwyr Haen Uwch sy’n datblygu prosiectau sy’n cefnogi blaenoriaethau technoleg a galluoedd offer presennol ac arfaethedig y Weinyddiaeth Amddiffyn. Cyfanswm gwerth grant uchaf a ganiateir ar gyfer pob prosiect DTEP yw £1M (felly, uchafswm y grant a ddyfernir yw £500K).

Mae’n gyfle cyffrous ac yn gyfle yr hoffwn ei rannu â chynifer o sefydliadau perthnasol ledled Cymru ag sy’n bosibl. Mae croeso i chi ddod i siarad â mi os oes gennych chi ddiddordeb.

Ymlaen i’n cynigion mwy ‘traddodiadol’... 

Gweithgareddau DASA Presennol

Galwadau Thematig

Ers fy niweddariad diwethaf, mae gennym un gystadleuaeth thema newydd ar agor -

Diagnosteg Pwynt Gofal yng Ngham 2 y Rheng Flaen – mae gennym ni £1M ar gael ac rydym yn disgwyl ariannu dau gynnig ar gyfer Parodrwydd Technoleg Lefel 5 ar gyfer cynigion ar dechnolegau diagnostig ‘Pwynt Gofal’ newydd ac arloesol sy’n rhoi gwybodaeth i alluogi clinigwyr i wneud diagnosis a thrin unigolion yn gynt ac yn fwy effeithiol ar ôl dod i gysylltiad ag asiantau biolegol neu gemegol. Dyddiad cau: hanner dydd, 22 Medi.

Mae gennym dri arall sy’n cau cyn bo hir -

Cynhyrchu ar ôl y Technolegau y mae Modd eu Gwisgo nesaf – hyd at £750k o gyllid ar gael ar gyfer technolegau arloesol y gellir eu gwisgo sy’n canolbwyntio ar dechnolegau bio-gydnaws y gellir eu gwisgo. Dyddiad cau: hanner dydd, 25 Awst.

Bioleg Peirianegol ar gyfer Amddiffyn a Diogelwch – mae’r gystadleuaeth hon yn chwilio am gynigion ar gyfer technolegau arloesol sy’n defnyddio cysyniadau bioleg synthetig, ac yn eu defnyddio i wella gallu amddiffyn a mynd i’r afael â’i heriau. Mae'r gystadleuaeth yn cau hanner dydd, 26 Awst.

Cronfa Arloesi Gofal Iechyd Cyn-filwyr – mae gennym £2.7m o gyllid ar gael ar ran y Swyddfa Materion Cyn-filwyr i edrych ar ddatblygiadau arloesol i wella’r technegau a’r llwybrau ar gyfer diwallu anghenion iechyd corfforol a meddyliol cyn-filwyr. Dyddiad cau: hanner dydd, 31 Awst

Galwad Agored

Nid oes unrhyw Ardaloedd Ffocws Arloesi newydd ers fy niweddariad diwethaf, fel crynodeb mae’r maes ffocws diweddaraf yn cynnwys syniadau ynghylch –

 • Defnyddio Technolegau a Thechnegau Newydd i fynd i’r afael â Dyfeisiadau Ffrwydrol Byrfyfyr
 • Ehangu Dynol
 • Recordio Sain a Gweledol ar gyfer Technolegau Diogelwch Cenedlaethol

Digwyddiadau sydd ar y Gweill/Eitemau o Ddiddordeb

Mae Awdurdod Ynni Atomig y DU yn cynnal y 23ain Cynhadledd Tuag at Systemau Robotaidd Awtonomaidd (TAROS) ar 7 a 9 Medi 2022 yng Nghanolfan Wyddoniaeth Culham yn Swydd Rhydychen. Mae’n bosibl y bydd y digwyddiad hwn o ddiddordeb i’r rheini ohonoch sy’n gweithio yn y meysydd ymchwil a chymhwyso roboteg ymreolaethol. Mae rhagor o wybodaeth am y digwyddiad ar gael drwy ddilyn y ddolen hon .

Mae Ofwat wedi cyhoeddi ton newydd o gyllid drwy ei Gronfa Arloesi gwerth £200 miliwn, gyda’r Her Torri Tir Newydd y Diwydiant D?r nesaf yn agor ar 3 Hydref 2022. Mae hyn yn cynnwys ffrwd sbarduno o £8M ar gyfer ceisiadau sy’n gofyn am gyllid rhwng £500,000 a £2 miliwn a Ffrwd Drawsnewid gwerth £30 miliwn sy’n gofyn am geisiadau rhwng £2-10 miliwn. Yn ogystal â hyn, mae ganddynt hefyd gystadleuaeth mynediad agored newydd a fydd yn sicrhau bod oddeutu £4 miliwn ar gael ar gyfer syniadau cam cynnar o unrhyw sector. Mae rhagor o wybodaeth am y cyfle hwn ar gael drwy ddilyn y ddolen hon .

Fel bob amser, os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth neu sgwrs i drafod unrhyw beth – mae croeso i chi gysylltu â mi.

Diolch yn fawr

Summer Networking Meeting 2022

Published: 4th July 2022

Save the Dates: Summer Networking

11th & 13th July 2022

 

This July, you are cordially invited to join our Summer Networking Meetings for in person connection, discussion, and insights. Technology Connected will be sharing big announcements and our hosts will be presenting industry insights. 

 

Reserve Your Space

          Save the Date: Cardiff                                                                                                                                                                          Save the Date: Wrexham

              11th July 6 - 8pm                                                                                                                                                                                      13th July 6 - 8pm

                  Venue: TBC                                                                                                                                                                                        Venue: Moneypenny

 

What to Expect     

The Summer Networking Meeting will open with some time to mingle and have a drink, before a short presentation with Technology Connected and tech leaders where we’ll be making some big announcements. 

 

The rest of the evening’s meetup will be for you to make connections with others in the tech sector. The floor will be yours to network, without 60 second sales pitches. Join us to boost your connections in an informal, relaxed environment with like minded professionals.

 

Save Your Spot

 

Get Involved

If you would like to host the South Wales event in Cardiff with us at your venue or offices, please email Avril Lewis

Networking Opportunity for UK SMEs with USA Government Officials at FIA 2022

Published: 4th July 2022

UK SMEs / USA Networking Opportunity @ FIA 2022

 

At FIA 2022, we are offering a networking opportunity between UK-based and overseas visitors from the USA. The US is a very important overseas market for UK industry, which offers excellent prospects for UK SMEs.

This event will facilitate unrestricted access to key Government representatives and buyers from the USA giving you the chance to discuss your company’s capabilities.

The Programme, including light refreshments, is as follows:

Country: USA
Date / Time: Thursday 21st July 2022 @ 1000hrs
Venue: UK DSE Lounge
Format: Brief introduction from UK DSE and Delegation lead, followed by informal networking

 

Click the button below for more details.

 

More Details

Cyber Leader's Brief Webinar with Professor Awais Rashid, University of Bristol

Published: 23rd June 2022

Cyber Leader's Brief with Special Guest Awais Rashid, Professor of Cyber Security at University of Bristol

Register Now!
 

Join us for July's interactive 'fireside' chat with Simon Hepburn, CEO of the UK Cyber Security Council, alongside special guest, Awais Rashid, Professor of Cyber Security at the University of Bristol.

Our third Leaders Brief session in late-July will be a great opportunity to hear about Awais’ career journey to date, his route into becoming a professor in cyber, and his background in cyber research.

About Professor Awais Rashid

 • Awais Rashid is Professor of Cyber Security at University of Bristol where he heads the Cyber Security Group
 • He is editor-in-chief and principal investigator for CyBOK and Director of the EPSRC Centre for Doctoral Training in Trust, Identity, Privacy and Security in Large-Scale Infrastructures
 • He is also Director of the National Research Centre on Privacy, Harm Reduction and Adversarial Influence Online (REPHRAIN)
 • His research interests are focussed in security of cyber-physical systems, software security and human factors
 • He leads projects as part of the UK Research Institute on Trustworthy Interconnected Cyber-Physical Systems (RITICS), UK Research Institute on Sociotechnical Cyber Security (RISCS), the Digital Security by Design Hub+ (Discribe) and the PETRAS National Centre of Excellence in Cyber Security of IoT

The event will take place as a virtual Q&A from 1-2pm on the 26th July, with attendees encouraged to put forward questions to Awais surrounding his background, the cyber sector and his route into the industry. 

To register for the event, please click the Hopin link below.

https://hopin.com/events/cyber-leader-s-brief-with-professor-awais-rashid

June Update from the Defence and Security Accelerator (DASA) Innovation Partner in Wales

Published: 21st June 2022

Current DASA ActivityThemed Calls
We currently have one themed competition open -

Its good for Missiles to talk – we are aiming to identify and develop novel technologies that could be exploited in the development of a new category of missile – cooperative missiles. It is envisioned that by working together, cooperative missiles will offer the UK armed forces far more capability in the future than they have today. This includes technologies around distributed detection, identification, navigation, data processing and Artificial Intelligence  – this closes on 02 August 2022

Open Call
We have a new Innovation Focus Area within the open call –

IFA034 – Countering IEDs by Novel Technology and Techniques. We are interested in accelerating electronic capabilities which can counter Improvised Explosive Devices (IEDs) particulary around novel methods which either use the Radio Frequency (RF) spectrum. Looking for demonstration of solutions at a minimum of Technology Readiness Levels 5/6, over 6 to 18 months, with a funding circa £150k and £400k per project.

Details of this and our other innovation focus areas covering Human Augmentation, Wearable Technology, Audio/Visual Capture and many more are included at this link.

Future DASA Activity
I anticipate a number of future themed calls upcoming from us within DASA in the next 12 months covering a number of different technologies across -

·     Future wearable technology

·     Cyber Technologies

·     Medical Diagnostics

I should stress this is a work in progress at the current time. I would advise that you sign up to the notifications from the DASA communications team (let me know if you want to do this), follow DASA on LinkedIn and Twitter to get notified as soon as a new competition goes live. 

Our new Defence Technology Exploitation Programme (DTEP) is was soft launched by the Minister at the Supercharging science event in Newport last week. The official launch with details on how to apply is following shortly. For those interested in DTEP and wider collaboration across DASA funding, please register for our new service – the Ideas Marketplace as this is a key enabler. Not only will it be critical for the collaborative nature of DTEP, but it will also help connect organisations who want to collaborative across the wider DASA funding options.  If you are interested, I would urge you to sign up now – before DTEP is launched.

Upcoming Events/Items of Interest
DASA through the Welsh government and Business Wales is hosting an online event to highlight the wider funding options within the organisation, including our Defence Innovations Loans scheme and the new Defence Technology Exploitation Programme. This will be hosted my myself and the Access to Mentoring and Finance Partner who cover Wales – Anis Mourad. This is FREE and will be 13 July 2022 at 1400.

Sprint Space Sector is hosting an update and speed networking event on the 24 June 2022 in Belfast. The event is free to attend and aims to showcase the breadth of space sector opportunities to businesses in Northern Ireland, as well as and promote regional cross-collaboration, strengthening the links between all UK regions.

For those of you who work with drones, may wish to respond to the Ofcom consultation regarding proposals to introduce a new spectrum licence for drone operators. The proposed UAS Operator Radio licence would authorise the use of a range of technologies that are not currently permitted today such as beyond visual line of sight using mobile or satellite technologies. Responses are required by 05 September 2022.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gweithgareddau DASA CyfredolGalwadau Thematig
Ar hyn o bryd mae gennym un gystadleuaeth thematig ar agor -

Taflegrau’n Siarad – rydym yn anelu at nodi a datblygu technolegau newydd y gellid manteisio arnynt wrth ddatblygu categori newydd o daflegrau – taflegrau cydweithredol. Rhagwelir y bydd taflegrau cydweithredol, drwy gydweithio, yn cynnig llawer mwy o allu i luoedd arfog y DU yn y dyfodol nag sydd ganddynt heddiw. Mae hyn yn cynnwys technolegau sy’n ymwneud â chanfod, adnabod, llywio, prosesu data a Deallusrwydd Artiffisial – mae’r gystadleuaeth yn cau ar 02 Awst 2022

Galwad Agored
Mae gennym Ardal Ffocws Arloesedd newydd o fewn yr alwad agored –

IFA034 – Gwrthsefyll IEDs gyda Thechnoleg a Thechnegau Newydd. Mae gennym ddiddordeb mewn cyflymu galluoedd electronig sy’n gallu gwrthweithio Dyfeisiau Ffrwydrol Amrwd (IEDs) yn neilltuol o amgylch dulliau newydd sy’n defnyddio'r sbectrwm Amlder Radio (RF). Chwilio am atebion ar o leiaf Lefelau Parodrwydd Technoleg 5/6, dros 6 i 18 mis, gyda chyllid o tua £150k a £400k fesul prosiect.

Mae manylion hyn a’n meysydd ffocws arloesi eraill sy’n cwmpasu Ehangu Gallu Dynol, Technoleg Wisgadwy, Cipio Sain/Gweledol  a llawer mwy wedi’u cynnwys yn y ddolen hon.

Gweithgareddau DASA yn y Dyfodol
Rwy’n rhagweld y bydd nifer o alwadau thematig yn dod atom o fewn DASA yn ystod y 12 mis nesaf sy’n cwmpasu nifer o wahanol dechnolegau ar draws y canlynol -

·     Technoleg y gellir ei gwisgo yn y dyfodol

·     Technolegau Seiber

·     Diagnosteg Feddygol

Dylwn bwysleisio bod hwn yn waith sydd ar y gweill ar hyn o bryd. Byddwn yn eich cynghori i gofrestru ar gyfer yr hysbysiadau gan dîm cyfathrebu DASA (rhowch wybod i mi os ydych am wneud hyn), dilynwch DASA ar LinkedIn a Twitter i gael gwybod cyn gynted ag y bydd cystadleuaeth newydd yn mynd yn fyw. 

Lansiwyd ein Rhaglen Manteisio ar Dechnoleg Amddiffyn (DTEP) newydd gan y Gweinidog yn y digwyddiad Supercharging science yng Nghasnewydd yr wythnos diwethaf. Mae'r lansiad swyddogol gyda manylion ar sut i wneud cais yn dilyn yn fuan. I'r rhai sydd â diddordeb mewn DTEP a chydweithio ehangach ar draws cyllid DASA, cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth newydd – y Farchnad Syniadau gan fod hwn yn alluogwr allweddol. Nid yn unig y bydd yn hanfodol i natur gydweithredol DTEP, ond bydd hefyd yn helpu i gysylltu sefydliadau sydd am gydweithredu ar draws yr opsiynau ariannu DASA ehangach.  Os oes gennych ddiddordeb, byddwn yn eich annog i gofrestru nawr – cyn lansio DTEP.

Digwyddiadau/Eitemau o Ddiddordeb sydd ar y gweill
Mae DASA drwy Lywodraeth Cymru a Busnes Cymru yn cynnal digwyddiad ar-lein i dynnu sylw at yr opsiynau ariannu ehangach o fewn y sefydliad, yn cynnwys ein cynllun Benthyciadau Arloesi mewn Amddiffyn a'r Rhaglen Manteisio ar Dechnoleg Amddiffyn newydd. Bydd hwn yn cael ei gynnal gennyf i a’r Partner Mynediad at Fentora a Chyllid sy’n gweithio yng Nghymru – Anis Mourad. Mae hwn AM DDIM a bydd ar 13 Gorffennaf 2022 am 1400.

Mae Sprint Space Sector yn cynnal digwyddiad rhwydweithio a diweddaru ar 24 Mehefin 2022 ym Melffast. Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim i'w fynychu a'i nod yw arddangos ehangder cyfleoedd y sector gofod i fusnesau yng Ngogledd Iwerddon, yn ogystal â hyrwyddo cydweithio rhanbarthol, gan gryfhau'r cysylltiadau rhwng holl ranbarthau'r DU.

I'r rhai ohonoch sy'n gweithio gyda dronau, efallai y byddwch am ymateb i ymgynghoriad Ofcom ynghylch cynigion i gyflwyno trwydded sbectrwm newydd ar gyfer gweithredwyr drôns. Byddai’r drwydded radio gweithredwyr systemau awyrennau di-griw arfaethedig yn awdurdodi defnyddio ystod o dechnolegau nad ydynt yn cael eu caniatáu ar hyn o bryd heddiw megis mynd y tu hwnt i linell weledol o ran golwg gan ddefnyddio technolegau symudol neu loeren. Mae angen ymateb erbyn 05 Medi 2022.

Wales Tech Founder Update - June 2022

Published: 16th June 2022

Hwyl.Ventures

Eamon Tuhami has recently launched Hwyl.Ventures which is a great resource full of free things like pitch decks, cap table templates, investor pipeline templates, growth tools etc. Please feel free to check it out.

 

Investment Roundtable Discussion: Scaling in a Downturn

Exploring the current investment landscape downturn - \"This fireside chat will focus on the uncertainty in the investment landscape right now, we will be questioning investors about what advice they would give to first time & seasoned founders throughout the UK raising capital. Followed by any questions you may have for the investors, as founders this is your opportunity to ask the tough questions.\"

Tech Nation Growth Programmes:

We have now opened applications for 7 of our growth programmes. Our programmes for seed to Series A businesses include our sector programmes of Applied AINet Zero and Fintech (which includes insurtech), along with Libra, our programme for underrepresented founders. 

For later stage companies, we have applications open for Upscale (post Series A / +£1.5m revenue) and Future Fifty (post Series B / + £5m revenue). Super excitingly we have also announced a brand new programme, Net Zero X, which is for later stage climate tech companies. 

 

Tech Nation Growth Platform:

Tech Nation has just launched its new Growth Platform - providing personalised content, data, masterclasses, support and a closed network for scale-up leaders.
Built from a decade of supporting scale-ups, including 30% of UK unicorns, we’re here to help scale-ups address and solve over 900 scaling challenges.
Add your leadership team to build their knowledge and networks, enabling them to solve challenges, save time and accelerate your scaling journey - https://growth.technation.io 

 

Expanding to Canada

After recently meeting up with the Head of Canada on behalf of the Welsh Goverment. Canada is very keen to hear from tech companies that are intrested in expanding into Canada.

 

Mentors

A few people have mentioned to me recently about finding a mentor. Below is a document from Barclays about getting paired up with an advisor/mentor. The details of their mentors and coaches can be found here, which includes information on the All Together CEO to CEO mentoring. Just scroll towards the bottom to read their bios and experience.

 

 

 

What it takes to raise insurtech funding in 2022

Here is an article which shows \"What is takes to raise insurtech funding in 2022\" - https://technation.io/news/how-to-raise-insurtech-funding/ 

NWG Innovation Festival 2022

Published: 15th June 2022

NWG Innovation Festival 2022

 

CyberNorth and UKC3 are excited to be sponsoring a cyber security sprint at this year’s internationally acclaimed Northumbrian Water Group Innovation Festival #InnovationFestival22.

Want to see what the festival is all about? Watch the video below.

 

Innovation Festival Youtube Video

 

The festival will be held on 12-15 July at Gosforth Park Racecourse, with immersive sprints, organised into daily dashes, to address live issues in the cyber security sector.

In partnership with UKC3, CyberNorth is hosting three dashes over three days, discussing subjects to improve cyber for both business and society.

Each dash will follow a workshop-format with the morning given over to the definition and breakdown of the issue, and the afternoon geared towards discussion and finding possible solutions, and will be facilitated by members of the CyberNorth community.