Women in Cyber Cluster

See Next Meeting

About the Women in Cyber Wales Cluster

The Women in Cyber Wales Cluster is a networking and support group for women working (or hoping to work) in the cyber industry in Wales.

We had our first meeting in September 2018 at USW's Newport Campus and have regularly meetings at venues around South Wales with guest speakers from the industry.

The Cluster has developed strong relationships with a number of organisations such as NCSC's CyberFirst Girl's Competition and Cyber Schools Programme and Thales' NDEC Programmes.

Next Meeting

No upcoming events found, please check Cluster social media links

Previous Meetings

Women in FinTech Networking Breakfast - 19 July 2023

19th July 2023 | 09:30 - 11:00

FinTech Wales, Wyndham Arcade, Cardiff, CF10 1FH

We’re delighted to be co-hosting this event with Wealthify, an online investment service making investing accessible to everyone.

Wealthify is a huge advocate for attracting more women into FinTech. They have a Senior Leadership team made up of 50/50 men and women, and a workforce of 57% male and 43% female. They were also extremely supportive of the recent programme FinTech Wales was able to bring to our members through Code First Girls. As a result, Wealthify has recruited not one, but two women through the Code First Girls programme where we currently have 10 women going through a 14 week, fully-funded, academy to achieve micro-degrees in Software, Data or Full-stack.

Find out more about Wealthify, the Code First Girls programme, and other organisations and individuals determined to attract and retain more women within FinTech.

*This event is FREE for FinTech Wales members, and £10 for non-members.

Members: you will see the promo-code for this event on our slack channel. Please email [email protected] for the promo-code if you are unable to find it and would like to attend.

Inclusion

If there are any access requirements you would like us to be aware of, please answer the question when completing your registration form. Any information given regarding personal access requirements will be used to inform access during the event. All information will be kept confidential.

Women in Cyber Wales Cluster - 6 July 2023

6th July 2023 | 11:00 - 14:00

Sparc, Maindy Rd, Cardiff CF24 4HQ

Women in Cyber Wales is part of the Cyber Wales Group. The meetings provide a valuable way for women working, or hoping to work, in the cyber industry to meet and support each other. Our next event is taking place in person in Cardiff, with an online (Teams) option for those who aren't able to join us in person. You don't have to live or work in Wales to attend.

 

Taking place at the impressive Sparc building in Cardiff, we'll hear all about the work of the Cyber Innovation Hub that is based there. We also hear from Sophie Kneeshaw, an inspiring speaker who has moved from an arts career into the tech sector, and then have input from the CyberFirst team in Wales, including details on how you can get involved in this important initiative. Finally, we'll have a workshop style discussion around what the Women in Cyber network can and should offer its members, both within Wales and into the UK, as well as looking at what other support and training members might like to see on offer, and we'd really value an open discussion on this topic.

 

The Cyber Innovation Hub have generously offered to provide lunch for those attending in person, so attendance will be on a first come, first served basis as numbers will be limited at the venue.

 

Provisional timings: Start 11am (both in-person & online), 12.30pm lunch break, 1pm Skills workshop (online delegates may join as well). 1.30pm close.

 

We hope you will be able to join us for this event.

 

Our speakers:

 • Sophie Kneeshaw, Associate Developer, Sky
 • Dr Yulia Cherdantseva, Senior Lecturer in Cyber Security, Cardiff University
 • Holly Lidbury, CyberFirst Wales Project Lead

 

We will also have the brilliant Kevin Dainty with us. Kevin works for Reed, and has set up and runs a highly successful Women in Tech network, connecting women across the whole technology sector and facilitating an excellent mentoring programme.

 

Sophie Kneeshaw is an Associate Developer for Sky.

\"I'm a recent career-changer into the tech industry. During 2022, I career changed from a Head of Performing Arts to an Associate Developer at Sky. In February, I wrote my first line of code and by May, I had a sponsored place on Code First Girls Full Stack degree. In September, I joined a mentoring programme which was pivotal in helping me prepare for technical interviews and tests, which then led to my job offer from Sky in October. In January, I also began instructing for Code First Girls so that I could inspire other women considering and/or preparing for a career in technology.\"

 

Holly Lidbury is the CyberFirst lead for Wales. This project is funded by the National Cyber Security Centre and hosted by the University of South Wales. Its aim is to raise the aspirations of young people to consider careers in cyber security, by encouraging the schools they attend to become part of the CyberFirst schools scheme. Linking industry directly to schools, the project runs a number of outreach activities for young people and supports schools to achieve CyberFirst schools status.

 

Yulia Cherdantseva is a Senior Lecturer at the School of Computer Science and Informatics at Cardiff University. She is the Director of the Academic Centre of Excellence in Cyber Security Education (ACE-CSE) and Co-Director of the Digital Transformation University Innovation Institute. Yulia is also a member of the Executive Board of the CyBOK project, a national project funded by the National Cyber Security Centre focused on codifying cyber security knowledge, and will be joining us to talk about her work relating to the newly formed Cyber Innovation Hub.

 

By signing up for this event you consent to your details being added to our database in order to receive information about future meetings.

 

This event is hosted by Clare Johnson, Founder of Women in Cyber Wales and Cyber Capability Consultant at ITSUS Consulting.

 

Cymraeg

Mae Menywod yn Seiber Cymru yn rhan o Grŵp Cyber Wales. Mae'r cyfarfodydd yn ffordd werthfawr i fenywod sy'n gweithio, neu'n gobeithio gweithio, yn y diwydiant seiber i gwrdd a chefnogi ei gilydd. Mae ein digwyddiad nesaf yn cael ei gynnal wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd, gydag opsiwn ar-lein i'r rhai nad ydynt yn gallu ymuno â ni yn bersonol. Does dim rhaid i chi fyw na gweithio yng Nghymru i fod yn bresennol.

 

Yn cael ei gynnal yn adeilad trawiadol Sparc yng Nghaerdydd, byddwn yn clywed popeth am waith yr Hwb Arloesedd Seibr sydd wedi'i leoli yno. Rydym hefyd yn clywed gan Sophie Kneeshaw, siaradwr ysbrydoledig sydd wedi symud o yrfa gelfyddydol i'r sector technoleg, ac yna cael mewnbwn gan y tîm CyberFirst yng Nghymru, gan gynnwys manylion ar sut y gallwch gymryd rhan yn y fenter bwysig hon. Yn olaf, byddwn yn cael trafodaeth ar ffurf gweithdy ynghylch yr hyn y gall ac y dylai rhwydwaith Menywod mewn Seibr ei gynnig i'w aelodau, yng Nghymru ac i'r DU, yn ogystal ag edrych ar ba gefnogaeth a hyfforddiant arall yr hoffai aelodau ei weld ar gael, a byddem wir yn gwerthfawrogi trafodaeth agored ar y pwnc hwn.

 

Ein siaradwyr:

 • Sophie Kneeshaw, Associate Developer, Sky
 • Dr Yulia Cherdantseva, Senior Lecturer in Cyber Security, Cardiff University
 • Holly Lidbury, CyberFirst Wales Project Lead

 

Bydd gennym hefyd y Kevin Dainty gwych gyda ni. Mae Kevin yn gweithio i Reed, ac mae wedi sefydlu a rhedeg rhwydwaith Merched mewn Technoleg hynod lwyddiannus, gan gysylltu menywod ar draws y sector technoleg gyfan a hwyluso rhaglen fentora ardderchog.

 

Mae Sophie Kneeshaw yn Ddatblygwr Cyswllt Sky.

\"Rwy'n newid gyrfa yn ddiweddar i'r diwydiant technoleg. Yn ystod 2022, newidiodd fy ngyrfa o fod yn Bennaeth Celfyddydau Perfformio i fod yn Ddatblygwr Cyswllt yn Sky. Ym mis Chwefror, ysgrifennais fy llinell gyntaf o god ac erbyn mis Mai, roedd gen i le noddedig ar radd Code First Girls Full Stack. Ym mis Medi, ymunais â rhaglen fentora a oedd yn ganolog i'm helpu i baratoi ar gyfer cyfweliadau a phrofion technegol, a arweiniodd wedyn at fy nghynnig swydd gan Sky ym mis Hydref. Ym mis Ionawr, dechreuais hefyd gyfarwyddo Code First Girls fel y gallwn ysbrydoli menywod eraill sy'n ystyried a/neu'n paratoi ar gyfer gyrfa mewn technoleg.\"

 

Holly Lidbury yw arweinydd CyberFirst Cymru. Ariennir y prosiect hwn gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol ac fe'i cynhelir gan Brifysgol De Cymru. Ei nod yw codi dyheadau pobl ifanc i ystyried gyrfaoedd ym maes seiberddiogelwch, drwy annog yr ysgolion y maent yn mynychu i ddod yn rhan o'r cynllun ysgolion CyberFirst. Gan gysylltu diwydiant yn uniongyrchol ag ysgolion, mae'r prosiect yn cynnal nifer o weithgareddau allgymorth i bobl ifanc ac yn cefnogi ysgolion i gyflawni statws ysgolion CyberFirst.

 

Mae Yulia Cherdantseva yn Uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Hi yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Academaidd Rhagoriaeth mewn Addysg Seiberddiogelwch (ACE-CSE) a Chyd-Gyfarwyddwr y Sefydliad Arloesi Prifysgol Trawsnewid Digidol. Mae Yulia hefyd yn aelod o Fwrdd Gweithredol prosiect CyBOK, prosiect cenedlaethol a ariennir gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol sy'n canolbwyntio ar godio gwybodaeth seiberddiogelwch, a bydd yn ymuno â ni i siarad am ei gwaith yn ymwneud â'r Hwb Arloesi Seibr sydd newydd ei ffurfio.

 

Cynhelir y digwyddiad hwn gan Clare Johnson, Sylfaenydd Menywod Mewn Seiber Cymru  ac Ymgynghorydd Seiberddiogelwch yn ITSUS Consulting.

Women in Cyber Wales Cluster - 22 February 2023

22nd February 2023 | 14:00 - 16:00

Online

Awesome to see so many people attend our #womenincyber meeting today!

 

Some new faces and some familiar faces.

 

Thanks to everyone who attended, and especially to our speakers Dr Kiri Addison, Clare Bourne and Ellie, as well as to Lauren Thomas.

 

I'm always anxious ahead of these meetings in case they don't go well, but my fears are usually unfounded and this was no exception.

 

Great vibes in the (virtual) room! Next catch up for those who have a ticket is CyberUK in April!

Shout out to ITSUS Consulting | Expert network engineering and cyber security for hosting and supporting

Women in Cyber Wales Summer Social - 19 July 2022

19th July 2022 | 16:30 - 18:00

Tramshed Tech, Unit D, Pendyris St, Cardiff, CF11 6BH

An informal summer get together for women working in the cyber security sector

 

Women in Cyber Wales is part of the Cyber Wales Group. The meetings provide a valuable way for women working, or hoping to work, in the cyber industry to meet and support each other.

 

We're approaching the summer with an informal get together back at Tramshed Tech in central Cardiff. Just a short walk from the train station, you are welcome to drop in, grab a coffee and meet like minded people. The event follows an online Cyber Wales meeting (2-4, details here: https://www.eventbrite.co.uk/e/all-wales-cyber-security-cluster-19-july-2022-tickets-362930203007).

 

Sign up and let us know you're coming, and we look forward to seeing you very soon!

 

By signing up for this event you consent to your details being added to our database in order to receive information about future meetings.

 

This event is hosted by Clare Johnson, Founder of Women in Cyber Wales and USW Partnerships and Outreach Manager (Digital and STEM).

 

Cymraeg

Mae Menywod yn Seiber Cymru yn rhan o Grŵp Seiber Cymru. Mae'r cyfarfodydd yn ffordd werthfawr i fenywod sy'n gweithio, neu'n gobeithio gweithio, yn y diwydiant seibr i gyfarfod a chefnogi ei gilydd.

 

Rydym yn agosáu at yr haf gyda chyfarfod anffurfiol yn ôl yn Tramshed Tech yng nghanol Caerdydd. Dim ond taith gerdded fer o'r orsaf drenau, mae croeso i chi alw heibio, bachu coffi a chwrdd â phobl o'r un anian. Mae'r digwyddiad yn dilyn cyfarfod Cyber Cymru ar-lein (2-4, manylion yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/all-wales-cyber-security-cluster-19-july-2022-tickets-362930203007).

 

Cofrestrwch a rhowch wybod i ni eich bod yn dod, ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan iawn!

 

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn rydych yn cydsynio i'ch manylion gael eu hychwanegu at ein cronfa ddata er mwyn derbyn gwybodaeth am gyfarfodydd yn y dyfodol.

 

Cynhelir y digwyddiad hwn gan Clare Johnson , Sylfaenydd Menywod Mewn Seiber Cymru a (Rheolwr Partneriaethau ac Allgymorth PDC (Digidol a STEM)

Women in Cyber Wales Cluster - 3 March 2022

3rd March 2022 | 16:30 - 17:45

Online Event

Our first meeting of 2022 for women working, or hoping to work, in the cyber industry

About this event

Women in Cyber Wales is part of the Cyber Wales Group. The meetings provide a valuable way for women working, or hoping to work, in the cyber industry to meet and support each other.

We're starting the year with a bang. Deborah Haworth will be joining us along with Dhipa Lee, and there will be plenty of time for questions and discussion.

Our speakers:

 • Deborah Haworth, Chief Information Security Officer, Penguin Random House UK
 • Dhipa Lee, Head of Identity & Access Management (IAM) for Ballina
Deborah has more than twenty years' experience as an information security professional across multiple industries, and has been at the sharp end of changing attitudes to this discipline.

With a gift for cutting through and telling it how it is, she is known for motivational leadership.

Deborah is an ISACA Certified Information Security Manager, Fellow of the British Computer Society and Chartered IT Professional specialising in security GRC (governance, risk and compliance) with extensive experience in crisis management and complex problem solving.

Dhipa is an Award-winning Author, Founder of 'Women in IT' and Director of her own IT Consultancy specialising in Cyber Security Programmes . She has over 22 years of experience consulting for leading Financial Institutions and FTSE 100 companies in the UK and Globally.

Dhipa has delivered solutions that have enabled organisations to implement effective IT and Cyber strategies that are in alignment with their business goals. She has a proven track record for working successfully with global teams in delivering some of the most complex technologies and in the most challenging environments.

Today she continues to deliver best of breed Cyber Security capabilities that are in alignment with industry best practices.

By signing up for this event you consent to your details being added to our database in order to receive information about future meetings.

This event is hosted by Clare Johnson, USW Partnerships and Outreach Manager (Digital and STEM), and is supported by USW Exchange. To find out more about accessing the talent, expertise and facilities of the University of South Wales, as well as our latest funding opportunities, join the university's business network here.

Cymraeg

Mae Menywod yn Seiber Cymru yn rhan o Grŵp Seiber Cymru. Mae'r cyfarfodydd yn ffordd werthfawr i fenywod sy'n gweithio, neu'n gobeithio gweithio, yn y diwydiant seibr i gyfarfod a chefnogi ei gilydd.

Rydyn ni'n dechrau'r flwyddyn gyda bang. Bydd Deborah Haworth yn ymuno â ni ynghyd â Dhipa Lee, a bydd digon o amser ar gyfer cwestiynau a thrafodaeth.

Ein siaradwyr:
 • Deborah Haworth, Chief Information Security Officer, Penguin Random House UK
 • Dhipa Lee, Head of Identity & Access Management (IAM) for Ballina
Mae gan Deborah dros ugain mlynedd o brofiad fel gweithiwr proffesiynol diogelwch gwybodaeth ar draws llawer o ddiwydiannau, ac mae wedi bod ar flaen y gad o ran newid agweddau at y ddisgyblaeth hon.

Gyda rhodd am dorri drwodd a dweud wrtho sut y mae, mae hi'n adnabyddus am ysgogi arweinyddiaeth.

Mae Deborah yn Rheolwr Diogelwch Gwybodaeth Ardystiedig ISACA, yn Gymrawd o Gymdeithas Cyfrifiaduron Prydain ac yn Weithiwr Proffesiynol Tg Siartredig sy'n arbenigo mewn diogelwch GRC (llywodraethu, risg a chydymffurfiaeth) gyda phrofiad helaeth o reoli argyfwng a datrys problemau cymhleth.

Mae Dhipa yn Awdur arobryn, sylfaenydd 'Menywod mewn TG' ac yn Gyfarwyddwr ei Hymgyngolydd TG ei hun sy'n arbenigo mewn Rhaglenni Seiberddiogelwch . Mae ganddi dros 22 mlynedd o brofiad yn ymgynghori ar gyfer sefydliadau ariannol blaenllaw a 100 o gwmnïau FTSE yn y DU ac yn fyd-eang.

Mae Dhipa wedi darparu atebion sydd wedi galluogi sefydliadau i weithredu strategaethau TG a Seiber effeithiol sy'n cyd-fynd â'u nodau busnes. Mae hi'n ganddi hanes profedig o weithio'n llwyddiannus gyda thimau byd-eang i ddarparu rhai o'r technolegau mwyaf cymhleth ac yn yr amgylcheddau mwyaf heriol.

Heddiw mae hi'n parhau i ddarparu'r gorau o alluoedd Seiberddiogelwch sy'n cyd-fynd ag arferion gorau'r diwydiant.

Cynhelir y digwyddiad hwn gan Clare Johnson (Rheolwr Partneriaethau ac Allgymorth PDC (Digidol a STEM), ac fe'i cefnogir gan Gyfnewidfa PDC. I gael gwybod mwy am gael gafael ar dalent, arbenigedd a chyfleusterau Prifysgol De Cymru, yn ogystal â'n cyfleoedd ariannu diweddaraf, ymunwch â rhwydwaith busnes y brifysgol yma.

Women in Cyber Wales Cluster - 30 November 2021

30th November 2021 | 15:30 - 17:15

Online Event

Our final networking meeting of the 2021 for women working, or hoping to work, in the cyber industry About this event

Women in Cyber Wales is part of the Cyber Wales Group. The meetings provide a valuable way for women working, or hoping to work, in the cyber industry to meet and support each other.

Last month we heard from some really inspiring women working in cyber security, and we're going to build on that with another great selection of speakers who we're honoured to host for event.

We'll hear presentations from:

 • Deborah Haworth, Chief Information Security Officer, Penguin Random House UK
 • Sema Yuce, Director, Truth ISC
 • Bridget Kenyon, Chief Information Security Officer, EMEA, and Information Security Programmes Leader at Thales Digital Identity and Security
Deborah has more than twenty years’ experience as an information security professional across multiple industries, and has been at the sharp end of changing attitudes to this discipline.

With a gift for cutting through and telling it how it is, she is known for motivational leadership.

Deborah is an ISACA Certified Information Security Manager, Fellow of the British Computer Society and Chartered IT Professional specialising in security GRC (governance, risk and compliance) with extensive experience in crisis management and complex problem solving.

Sema is the founder and director of a boutique London-based information security governance, risk, and compliance (GRC) management consulting firm specialising in providing creative, cost-effective, independent management consultancy and security awareness solutions. She is a volunteer translator at the SANS Institute, a mentor at Reed-Women in Technology programme, a SheLeadsTech Ambassador at ISACA, a Professional Member and publisher reviewer at the British Computer Society (BCS) and a volunteer instructor at Fintech Istanbul for the “Cyber Security and Ethics” courses. In 2020, she won the TechWomen Awards for her outstanding contribution to the women in the technology sector.

Bridget is Global CISO for Thales eSecurity. Her experience in information security started in 2000 with a role in network vulnerabilities at DERA, following which she has been a Qualified Security Assessor against PCI DSS, Information Security Officer for Warwick University, Head of Information Security for UCL, and has held a variety of roles in consultancy and academia. Bridget has been contributing to international standards development since 2006, when she first joined BSI Panel 1, coordinating development of information security management system standards; she is currently editor for ISO/IEC 27014. Bridget has also co-authored three textbooks on information security. She strongly believes that information security is fundamental to reliable business operations, not a nice-to-have. In 2018, she was named as one of the top 25 Women in Tech by UK publication PCR.

The presentations will be followed by an informal panel discussion and Q&A where we anticipate some excellent conversion and networking opportunities.

Please reserve your ticket now using the page indicated above, and a link for the event, being held on Microsoft Teams, will be available once you have signed up.

We look forward to welcoming you to what will be a really exciting and informative afternoon.

By signing up for this event you consent to your details being added to our database in order to receive information about future meetings.

This event is hosted by Clare Johnson, USW Partnerships and Outreach Manager (Digital and STEM), and is supported by USW Exchange. To find out more about accessing the talent, expertise and facilities of the University of South Wales, as well as our latest funding opportunities, join the university's business network here.

Cymraeg

Ein cyfarfod rhwydweithio ym mis Hydref 2021 ar gyfer menywod sy'n gweithio, neu'n gobeithio gweithio, yn y diwydiant seiber

Mae Menywod yn Seiber Cymru yn rhan o Grŵp Seiber Cymru. Mae'r cyfarfodydd yn ffordd werthfawr i fenywod sy'n gweithio, neu'n gobeithio gweithio, yn y diwydiant seibr i gyfarfod a chefnogi ei gilydd.

Y mis diwethaf clywsom gan rai menywod ysbrydoledig iawn sy'n gweithio ym maes seiberddiogelwch, ac rydym yn mynd i adeiladu ar hynny gyda detholiad gwych arall o siaradwyr y mae'n anrhydedd i ni eu cynnal ar gyfer digwyddiad.

Byddwn yn clywed cyflwyniadau gan:
 • Deborah Haworth, Prif Swyddog Diogelwch Gwybodaeth, Penguin Random House UK
 • Sema Yuce, Cyfarwyddwr, Truth ISC
 • Bridget Kenyon, Prif Swyddog Diogelwch Gwybodaeth, ASA, ac Arweinydd Rhaglenni Diogelwch Gwybodaeth yn Thales Hunaniaeth a Diogelwch Digidol
Mae gan Deborah dros ugain mlynedd o brofiad fel gweithiwr proffesiynol diogelwch gwybodaeth ar draws sawl diwydiant, ac mae wedi bod ar flaen y gad o ran newid agweddau at y ddisgyblaeth hon.

Gyda rhodd ar gyfer torri drwodd a dweud wrtho sut y mae, mae'n adnabyddus am arweinyddiaeth ysgogol.

Mae Deborah yn Rheolwr Diogelwch Gwybodaeth Ardystiedig ISACA, yn Gymrawd Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain a Gweithiwr Tg Proffesiynol Siartredig sy'n arbenigo mewn diogelwch GRC (llywodraethu, risg a chydymffurfiaeth) gyda phrofiad helaeth o reoli argyfwng a datrys problemau cymhleth.

Mae Sema yw sylfaenydd a chyfarwyddwr cwmni ymgynghori diogelwch gwybodaeth, risg a chydymffurfiaeth (GRC) sy'n arbenigo mewn darparu ymgynghoriaeth rheoli annibynnol ac atebion ymwybyddiaeth diogelwch creadigol, cost-effeithiol. Mae'n gyfieithydd gwirfoddol yn Sefydliad SANS, yn fentor yn rhaglen Reed-Women in Technology, Llysgennad SheLeadsTech yn ISACA, Aelod Proffesiynol ac adolygydd cyhoeddwr yng Nghymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (BCS) a hyfforddwr gwirfoddol yn Fintech Istanbul ar gyfer y cyrsiau "Seiberddiogelwch a Moeseg". Yn 2020, enillodd Wobrau TechWomen am ei chyfraniad rhagorol i'r menywod yn y sector technoleg.

Mae Bridget yn CISO Byd-eang ar gyfer eDdiogelwch Thales. Dechreuodd ei phrofiad o ddiogelwch gwybodaeth yn 2000 gyda rôl mewn gwendidau rhwydwaith yn DERA, ac ar ôl hynny bu'n Asesydd Diogelwch Cymwysedig yn erbyn DSS PCI, Swyddog Diogelwch Gwybodaeth ar gyfer Prifysgol Warwick, Pennaeth Diogelwch Gwybodaeth ar gyfer UCL, ac mae wedi dal amrywiaeth o rolau mewn ymgynghoriaeth a'r byd academaidd.Mae Bridget wedi bod yn cyfrannu at ddatblygu safonau rhyngwladol ers 2006, pan ymunodd â Phanel BSI 1 am y tro cyntaf, gan gydlynu'r gwaith o ddatblygu safonau'r system rheoli diogelwch gwybodaeth; ar hyn o bryd mae'n olygydd ar gyfer ISO/IEC 27014. Mae Bridget hefyd wedi cyd-ysgrifennu tri gwerslyfr ar ddiogelwch gwybodaeth. Mae'n credu'n gryf bod diogelwch gwybodaeth yn hanfodol i weithrediadau busnes dibynadwy, nid yn braf ei gael. Yn 2018, cafodd ei henwi fel un o'r 25 o Fenywod mewn Tech gorau gan PCR cyhoeddi'r DU.Dilynir y cyflwyniadau gan drafodaeth banel anffurfiol a sesiwn holi ac atebion lle rydym yn rhagweld rhai cyfleoedd trosi a rhwydweithio rhagorol.

Cadwch eich tocyn nawr gan ddefnyddio'r dudalen a nodir uchod, a bydd dolen ar gyfer y digwyddiad, sy'n cael ei chynnal ar Microsoft Teams, ar gael ar ôl i chi gofrestru.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r hyn a fydd yn brynhawn cyffrous ac addysgiadol iawn.

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn rydych yn cydsynio i'ch manylion gael eu hychwanegu at ein cronfa ddata er mwyn derbyn gwybodaeth am gyfarfodydd yn y dyfodol.

Cynhelir y digwyddiad hwn gan Clare Johnson (Rheolwr Partneriaethau ac Allgymorth PDC (Digidol a STEM), ac fe'i cefnogir gan Gyfnewidfa PDC. I gael gwybod mwy am gael gafael ar dalent, arbenigedd a chyfleusterau Prifysgol De Cymru, yn ogystal â'n cyfleoedd ariannu diweddaraf, ymunwch â rhwydwaith busnes y brifysgol yma.

Women in Cyber Wales Cluster - 7 October 2021

7th October 2021 | 15:30 - 17:30

Online Event

Our October 2021 networking meeting for women working, or hoping to work, in the cyber industry.

Women in Cyber Wales is part of the Cyber Wales Group. The meetings provide a valuable way for women working, or hoping to work, in the cyber industry to meet and support each other.

We have some amazingly talented women lined up for our October meeting, all highly accomplished senior leaders in their field - you won't want to miss it!

We'll hear presentations from:

 • Lorraine Dryland, Global Chief Information Security Officer, First Sentier Investors
 • Dr Hoda A. Alkhzaimi, Director, Center of Cyber Security, New York University, Abu Dhabi
 • Anna-Lisa Miller, Chief Information Security Officer for Spectris
 • Chani Simms, Managing Director, Meta Defence Labs
Lorraine is responsible for Information and Cyber Security at First Sentier, focusing on security strategy and business capability in this area. With more than 20 years of experience protecting UK Critical National Infrastructure in the public and private sector, she has previously worked for the Department for Work and Pensions, Vodafone, Bank of England and the UK's National Crime Agency.

Hoda is the Director of Center of Cyber Security in New York University AD and a research assistant professor in New York University and has played a specific role in developing Cyber Security and Cryptology research and development ecosystems. With a PhD in Cryptanalysis from Denmark Technical University, Hoda has a specific expertise in cryptology; cryptanalysis, constructing and validating security hardware and software components, constructing trusted security architectures for different environments in different products. Hoda leads on a number of initiatives relating to diversity, including as President of Emirates Digital Association for Women, Strategic Director for Women In Artificial Intelligence research international community, Lead of Women In Engineering Chapter in Abu Dhabi and the UAE Lead for INWES MENA.

Anna-Lisa has been working in security for her whole career spanning more than two decades. She's been really fortunate to work with amazing people all around the world through consulting with PwC and EY and working with some of the world's best loved brands including Nestlé, Johnson & Johnson, GSK, Unilever, Xerox, Shell, British Airways Engineering, the BBC and Merlin Entertainments. Now, Anna-Lisa is the CISO for Spectris and has been for the last four years.

Chani is a passionate entrepreneur, C-level advisor, vCISO, ISO27001 and IASME auditor, Cyber Essentials assessor and specialist in helping organisations to implement and manage information security and data protection programs. She has been an information technology professional for over 17 years. She is the founder of SHe CISO Exec, a give back platform in cybersecurity, leadership and empowerment (www.shecisoexec.org) as part of her mission to bridge the gaps in the cybersecurity industry by empowering a diverse talent pool of emotionally intelligent cybersecurity leaders.

And to give you a flavour of just one of the presentations, here's a message from Anna-Lisa Miller:

"Throughout my life I've always been a bit of a jack of all trades, master of none. Competing and performing at a decent level in sport and music. Good academically with decent grades and a degree from a good university. I was always able to apply myself and get good at stuff, but I've never been amazing at anything. And, to be honest, the same is true in my career. I'm kind of good at IT, I know some stuff about security, I like building relationships with people at work and I'm pretty good at stakeholder management, but I'm not really a superstar at any of those things. And in a weird kind of way, that blend of mediocrity, my journey across many industries and around the world, has kind of landed me in the CISO role of a truly awesome company.

I'd like to share the good, the bad and the ugly of the journey I've taken so far in cyber security and answer any questions you might have about entering into or progressing your career in cyber security".


The presentations will be followed by an informal panel discussion and Q&A where we anticipate some excellent conversion and networking opportunities.

Please reserve your ticket now using the page indicated above, and a link for the event, being held on Microsoft Teams, will be available once you have signed up.

We look forward to welcoming you to what will be a really exciting and informative afternoon.

By signing up for this event you consent to your details being added to our database in order to receive information about future meetings.

This event is hosted by Clare Johnson, USW Partnerships and Outreach Manager (Digital and STEM), and is supported by USW Exchange. To find out more about accessing the talent, expertise and facilities of the University of South Wales, as well as our latest funding opportunities, join the university's business network here.

Women in Cyber Wales is a sub cluster of the South Wales Cyber Cluster and part of Cyber Wales. The meetings provide a valuable way for women working, or hoping to work, in the cyber industry to meet and support each other.

Our next event coincides with International Women's Day, and we are hosting an online meeting with an international flavour. This follows an event earlier in the day being hosted by the National Digital Exploitation Centre for female students aged 14+ who are interested in finding out more about Cyber Security careers (https://www.s4snextgen.org/Opportunities/View/id/1096).

There will be short presentations from the following women, all working in the cyber securitiy sector:

 • Ms Wafa Alshemeili, SME, Ras Al Khaimah, UAE
 • Ms Birgit Lampl SLC iCable GmbH, Austria
 • Ms Eleonore Nantes, Thales, France
 • Ms Marwa Al Mansoori, Abu Dhabi, UAE

After the presentations, the following additional guests will join us for an informative Q&A: Ms Afrah Al Mansoori (Dubai Police); Ms Ndey Touray (Gambia Cyber Security Alliance), Suzanne Shanhan (Office of Information and Communication Technology, United Nations, USA); Christina Goodness, Department of Peacekeeping Operations (United Nations, USA).

Please reserve your ticket now using the page indicated above, and a link for the event, being held on Microsoft Teams, will be available once you have signed up.

We look forward to welcoming you to what will be a really exciting and informative afternoon.

This event will be recorded.

New members are always very welcome.

Meetings are held roughly once a month in South Wales and you don't have to be Welsh to join us! Dates are announced on our Twitter feed @WomenCyberWales or you can send us a message to be added to the contacts list.

Women in Cyber Wales Cluster - 13 October 2020

13th October 2020 | 10:00 - 12:00

Online Event

The Women in Cyber cluster provides a valuable way for women working, or hoping to work, in the cyber industry to meet and support each other. Due to social distancing measures, we will be hosting our next meeting as an online webinar and we already have three fantastic speakers lined up.

Thank you to those of us that joined us last month for our online Women in Cyber Wales webinar. It was a really informative meeting with some excellent speakers and an encouraging opening address from the Minister for International Relations and Welsh Language, Eluned Morgan.

Our next event will be a round table, taking place on Ada Lovelace Day, 10am, 13th October.

We are joining forces with Women in Cyber Scotland to explore opportunities for extended networking, differences and similarities in the challenges and opportunities for women in the industry and more.

There are a limited number of spaces for this meeting so please contact [email protected] if you would be interested in joining us.

Please reserve your ticket now, and a link for the webinar will be sent to you shortly before the event.

Women in Cyber Wales Cluster - 18 September 2020

18th September 2020 | 12:00 - 13:00

Online Event

The Women in Cyber cluster provides a valuable way for women working, or hoping to work, in the cyber industry to meet and support each other. Due to social distancing measures, we will be hosting our next meeting as an online webinar and we already have three fantastic speakers lined up.

Following the recent publication of the NCSC / KPMG report 'Decrypting Diversity: Diversity and Inclusion in Cyber Security', our speakers will focus on the impact and importance of diversity in the industry from a variety of view points.

From Chwarae Teg we have Eleanor Leyshon, who will talk about the role women play in developing and driving the economy, and will discuss some of the initiatives Chwarae Teg have in place to support and encourage diversity. Emma Tamplin will highlight the 'Not Just For Boys' initiative, which targets girls just before they choose their GCSEs giving them the chance to meet role models from different industries and to try their hands at engineering, digital and other skills that they might never have tried before.

Leanne Davies, Lecturer in Cyber Security at Glyndwr University will walk us through her experience of the industry, including widening the diversity issues through the cyber clusters both here and abroad.

And Holly Lidbury, Education Lead at the National Digital Exploitation Centre in Ebbw Vale will explain the importance of working with girls to encourage them into cyber security and digital subjects from an early age, in order to inspire a diverse and inclusive next generation of specialists.

We plan to have time for a panel discussion / Q&A at the end of the presentations so there will plenty of time for networking and questions. We hope you will be able to join us in this exciting online event.

Please reserve your ticket now, and a link for the webinar will be sent to you shortly before the event. .

Women in Cyber Wales Cluster - January 2020

16th January 2020 | 16:00 - 18:00

University of South Wales Newport City Campus, Usk Way, Newport, NP20 2BP

Our next Women in Cyber Wales meeting will be a Capture the Flag event!

Held at the University of South Wales Newport City Campus on Thursday 16th January 4pm-6pm.

You are welcome to organise your own team for the event or we can help place you in a team closer to the competition.

So bring along your friends or colleagues and let us welcome in the new year together with this fantastic event!

What is Capture the Flag?

Capture the Flag is a competition event which consists of a series of challenges that require participants to exercise their different skills to solve, which may be vital in a cyber security environment. Once a challenge is solved, a “flag” is given to the player and they submit this flag to the CTF server to earn points. Players can participate by themselves or as part of a team to attempt to score the highest number of points. Types of challenges can include programming, cryptography, exploitation and reverse engineering.

Women in Cyber Wales

Women in Cyber Wales is a networking event for women working (or hoping to work) in the cyber industry in Wales. Women in Cyber Wales is a sub cluster of the South Wales Cyber cluster and grew out of a visible lack of gender diversity in the Cyber Security industry. The purpose of the group is to provide an opportunity for networking and support, where women aren't in the minority, and to provide a platform for women to share the amazing work they are doing in the field.

New members are always very welcome.

Meetings are held roughly once a month in South Wales and you don't have to be Welsh to join us! Dates are announced on our Twitter feed @WomenCyberWales or you can send us a message to be added to the contacts list.

Women in Cyber Wales Cluster - September 2019

10th September 2019 | 10:00 - 12:00

University of South Wales Newport City Campus, Usk Way, Newport, NP20 2BP

Speakers:

Sangeet Bhullar – Explore the changing digital landscape, and the digital literacy everyday citizens need to benefit from online technologies, whilst managing online challenges

Rosie Nash – Cyber Security: A Teenagers Perspective

There will be tea, coffee and welsh cakes!

Women in Cyber Wales is a sub cluster of the South Wales Cyber cluster and grew out of a visible lack of gender diversity in the Cyber Security industry. The purpose of the group is to provide an opportunity for networking and support, where women aren't in the minority, and to provide a platform for women to share the amazing work they are doing in the field.

New members are always very welcome.

Meetings are held roughly once a month in South Wales and you don't have to be Welsh to join us! Dates are announced on our Twitter feed @WomenCyberWales or you can send us a message to be added to the contacts list.

If you are interested in speaking at one of our events please contact cla[email protected] or [email protected]

Join Now

Ready to get involved? Sign up FREE to become a member of the Cyber Wales Ecosystem.